Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BI6579

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
24-04-2009
Datum publicatie
06-07-2009
Zaaknummer
569440 CV Expl. 08-6433
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht; handelsnamen. Omstandigheden waaronder de verwarring waarin de opdrachtnemer door verklaringen en gedragingen van zijn wederpartij is gebracht terzake van diens identiteit, in redelijkheid voor risico van die wederpartij moet blijven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 569440 \ CV EXPL 08-6433 \ 282fh

uitspraak van 24 april 2009

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap Berendsen Textiel Services B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem

eisende partij

gemachtigde H.J.L. Oomes (Groenewegen en Partners Arnhem)

tegen

de besloten vennootschap Althaus Groep B.V., h.o.d.n. GraphicClean Benelux

gevestigd en kantoorhoudende te Wijchen

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Berendsen en GraphicClean Benelux genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 september 2008;

- de brief van GraphicClean Benelux aan de kantonrechter van 16 september 2008 met bijlagen;

- de conclusie van repliek met producties;

- de brief van GraphicClean Benelux aan de kantonrechter van 31 januari 2009 met bijlagen;

- de akte uitlating van Berendsen.

1. De feiten

1.1. Op 18 oktober 2007 stond onder dossiernummer [nummer] in het handelsregister ingeschreven de eenmanszaak onder de handelsnaam “GraphicClean Nederland” van [persoon A], wonende aan de [adres]

1.2. In een Uittreksel-informatie Internet van het handelsregister van 26 augustus 2008 is een besloten vennootschap Althaus Groep B.V. te Leerdam vermeld, met als dossiernummer [nummer], als handelsnaam GraphicClean Benelux en als adres [adres]. Bij akte van 28 augustus 2008, verleden voor mr. P.A.N. Timmermans, notaris te Groesbeek, is de naam van de vennootschap gewijzigd in GraphicClean Benelux B.V. Een van de bestuurders van deze vennootschap is [persoon B], wonende aan [adres] (verder te noemen: [persoon B]).

1.3. In een Uittreksel-informatie Internet van het handelsregister van 17 september 2008 is vermeld dat op 7 maart 2008 is geregistreerd dat de activiteiten van de genoemde eenmanszaak GraphicClean Nederland zijn gestaakt met ingang van 3 maart 2008, en dat per 23 april van genoemde [persoon A] geen adres in Nederland bekend is.

1.4. In een Uittreksel-informatie Internet van het handelsregister van 18 september 2008 is een besloten vennootschap GraphicClean B.V. te Wijchen vermeld, met als dossiernummer 28072988, als handelsnaam onder meer GraphicClean B.V. en als adres [adres]. Ook van deze vennootschap is [persoon B] bestuurder.

2. De vordering en het verweer

2.1. Berendsen vordert dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zal veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan haar zal betalen € 3.292,79, vermeerderd met de wettelijke rente ad 11,07% per jaar over € 2.797,55 vanaf de dag van dagvaarding, kosten rechtens, waaronder begrepen een bedrag aan salaris voor haar gemachtigde.

2.2. De vordering is gegrond op de stelling, kort gezegd, dat Berendsen in opdracht en voor rekening van GraphicClean Benelux aan deze diensten heeft verleend op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, en dat zij aan GraphicClean Benelux facturen heeft gestuurd, die onbetaald gebleven zijn. Het gevorderde bedrag omvat de hoofdsom ad € 2.797,55, rente tot 26 augustus 2008 ad € 45,24 en buitengerechtelijke kosten ad € 450,-.

2.3. GraphicClean Benelux voert gemotiveerd verweer. Voor zover nodig voor de beslissing zal de kantonrechter het verweer hierna bespreken.

3. De beoordeling

3.1. GraphicClean Benelux beroept zich op de nietigheid van de dagvaarding, althans op de niet-ontvankelijkheid van Berendsen in haar vordering. Volgens GraphicClean Benelux is zij geen partij bij de overeenkomsten waarvan Berendsen te dezen nakoming vordert. GraphicClean Benelux stelt zich op het standpunt dat de vordering moet (dan wel had moeten) worden ingesteld tegen een onderneming onder de naam GraphicClean Nederland, die echter op 19 augustus 2008 failliet verklaard is.

3.2. Naar de kantonrechter ambtshalve bekend is, is op 19 augustus 2008 de besloten vennootschap Hollandse Schoonmaak Groep B.V., gevestigd aan [adres], handelsregisternummer [nummer] failliet verklaard. Deze vennootschap voerde onder meer de handelsnaam GraphicClean Nederland. Van deze vennootschap zijn geen gegevens overgelegd; stukken waarop dit handelsregisternummer voorkomt, zijn niet in het geding gebracht. De kantonrechter moet het er dan ook voor houden, dat zij in de rechtsverhoudingen tussen partijen geen positie inneemt.

3.3. Berendsen heeft twee opdrachtformulieren overgelegd, waaruit volgens haar blijkt dat [persoon B] namens een onderneming genaamd GraphicClean respectievelijk GraphicClean B.V. met handelsregisternummer [nummer]0000 opdracht heeft gegeven voor het verlenen van diensten casu quo het verrichten van werkzaamheden.

3.4. Het op die opdrachtformulieren vermelde handelsregisternummer is dat van de eenmanszaak GraphicClean Nederland (zie hiervoor onder 1.1) van de meergenoemde [persoon A]. [persoon B] woont op hetzelfde adres als waar destijds - [persoon A] zijn eenmanszaak dreef.

3.5. Op grond van de tot dusverre overgelegde stukken neemt de kantonrechter aan, dat [persoon B] bevoegd was te handelen namens een besloten vennootschap GraphicClean B.V. (zie onder 1.4). Deze vennootschap is met haar volledige naam vermeld als opdrachtgever op het opdrachtformulier met nummer 103684 van Berendsen. Op het opdrachtformulier met nummer 102535 is deze naam ook vermeld als die van de opdrachtgever, echter zonder de aanduiding “B.V.”

3.6. Opmerkelijk is verder dat van alle vennootschappen waarvan gegevens in het geding zijn gebracht en die de aanduiding “GraphicClean” in hun naam voeren, GraphicClean Benelux de enige is die in het handelsregister is ingeschreven met als adres [adres]; dit is ook het adres dat [persoon B] heeft vermeld op de opdrachtformulieren. Het handelsregister vermeldt verder als e-mailadres van deze vennootschap [mailadres]

3.7. GraphicClean Benelux kan onder deze omstandigheden Berendsen niet tegenwerpen dat zij niet de wederpartij is bij de in die opdrachtformulieren belichaamde overeenkomsten. Aan GraphicClean Benelux kan worden toegegeven, dat uit het handelsregister niet valt af te leiden dat [persoon B] bevoegd is om voor en namens haar te handelen. De kantonrechter is evenwel van oordeel, dat de verwarring waarin Berendsen is geraakt doordat [persoon B] bij zijn opdrachten gebruik maakte van de naam van een vennootschap waarvoor hij wél vertegenwoordigingsbevoegd is en die terugkomt in het e-mailadres van GraphicClean Benelux (waarvan [persoon B] enig aandeelhouder is), in redelijkheid voor risico van de laatstgenoemde moet blijven.

3.8. Hieruit volgt dat GraphicClean Benelux moet opkomen voor de bedragen die Berendsen op grond van die overeenkomsten te vorderen heeft. De kantonrechter zal de vordering dan ook toewijzen.

3.9. GraphicClean Benelux zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten aan de zijde van Berendsen worden begroot op € 76,80 voor de betekening van het exploot van dagvaarding, € 201,- voor vastrecht en twee punten à € 175,- volgens het liquidatietarief voor salaris gemachtigde, totaal € 627,80.

BESLISSING

De kantonrechter

- veroordeelt GraphicClean Benelux om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Berendsen te betalen € 3.292,79, vermeerderd met de wettelijke rente ad 11,07% per jaar over € 2.797,55 vanaf de dag van dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;

- veroordeelt GraphicClean Benelux in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Berendsen begroot op € 627,80;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. H.P.M. Kester en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2009.