Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2009:BI6021

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
03-06-2009
Datum publicatie
03-06-2009
Zaaknummer
05/900112-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan een gewapende overval op het Big Apple Casino te Tiel. Bij deze overval waren de overvallers gemaskerd en is een op een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond en gericht op twee medewerkers van het casino en de aanwezige klanten en vervolgens is een bedrag van € 6.000,00 meegenomen. Dit alles is voor de medewerkers en klanten zeer beangstigend geweest. Het is algemeen bekend dat slachtoffers van overvallen nog lange tijd psychische gevolgen daarvan kunnen ondervinden. Daarnaast worden door feiten als de onderhavige gevoelens van onveiligheid in de samenleving vergroot.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Promis

Parketnummer : 05/900112-09

Datum zitting : 20 mei 2009

Datum uitspraak : 3 juni 2009

Tegenspraak

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats],

adres : [adres],

plaats : [woonplaats],

thans gedetineerd de Penitentiaire Inrichting "Overijssel", in het Huis van Bewaring "Zwolle" te Zwolle.

Raadsvrouw : mr. J. Steenbrink, advocaat te Nijmegen.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

hij op of omstreeks 05 januari 2009 te Tiel, (in een casino gelegen aan de Weerstraat 42), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen

een geldbedrag van ongeveer EURO 13.500,00, althans een (grote) hoeveelheid geld,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Casino Big Apple en/of Crowntek, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen (een) perso(o)n(en) genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of (een) andere in het casino aanwezig(e) perso(o)n(en), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met voormeld oogmerk

- gemaskerd met (een) bivakmuts(en) en/of gewapend met een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, voormeld casino is/zijn binnengelopen en/of gerend en/of

- (vervolgens) een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp op/tegen de borst en/of op/tegen het lichaam van die [slachtoffer 1] heeft/hebben geplaatst/gedrukt, althans aan die [slachtoffer 1] heeft/hebben getoond en/of in de richting van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden en/of (daarbij) naar die [slachtoffer 1] heeft/hebben geroepen: "Liggen" en/of

- een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of (een) andere in het casino aanwezige perso(o)n(en) heeft/hebben getoond en/of (vervolgens) naar die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of (een) andere in het casino aanwezige perso(o)n(en) heeft/hebben geroepen: "Liggen, liggen" en/of "Blijf liggen" en/of

- (vervolgens) bij het verlaten van voornoemd casino een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] heeft/hebben getoond en/of in de richting van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden en/of (daarbij) heeft/hebben geroepen: "Deur open, deur open";

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is op 20 mei 2009 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. J. Steenbrink, advocaat te Nijmegen.

Als benadeelde partijen hebben zich schriftelijk in het geding gevoegd:

- [aangever];

- Crowntek Beheer BV / Big Apple Tiel BV.

Bij de stukken bevindt zich voorts een voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces ingediend door [slachtoffer 1]. Door de heer [slachtoffer 1] wordt geen concreet bedrag aan schade gevorderd, zodat dit voegingsformulier buiten beschouwing dient te worden gelaten.

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met als bijzondere voorwaarde op te leggen reclasseringstoezicht en met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De officier van justitie heeft voorts verzocht dat de vordering van de benadeelde partij Crowntek Beheer BV / Big Apple Tiel BV volledig wordt toegewezen, te weten een bedrag van € 10.098,55 en heeft gevorderd dat er een schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 80 dagen hechtenis.

De officier van justitie heeft ten aanzien van de inbeslaggenomen voorwerpen en geldbedragen geconcludeerd dat deze kunnen worden teruggegeven aan de rechthebbenden.

Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3a. De beslissing inzake het bewijs

Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen :

- de verklaring van aangever [aangever], d.d. 6 januari 2009 (pag. 848 – 851);

- de verklaring van [slachtoffer 1], d.d. 6 januari 2009 (pag. 837 – 841);

- de verklaring van [slachtoffer 2], d.d. 6 januari 2009 (pag. 845 – 846);

- de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting.

De verdachte heeft verklaard dat het bij de overval gebruikte wapen geen echt vuurwapen maar een zogenaamd balletjespistool betrof. Het gebruikte wapen is niet veiliggesteld kunnen worden en ook anderszins is niet vast komen te staan dat het gebruikte wapen een echt vuurwapen was. De rechtbank gaat derhalve voor de bewezenverklaring in deze zaak uit van de verklaring van verdachte dat het geen echt vuurwapen betrof.

De verdachte heeft erkend dat door hem en zijn mededaders een bedrag van € 6.000,00 is buitgemaakt.

Door de raadsvrouw is aangevoerd dat niet bewezen kan worden dat het tenlastegelegde geldbedrag ad € 13.500,00 is weggenomen, nu niet op objectief verifieerbare wijze de hoogte van het weggenomen bedrag is na te gaan.

De rechtbank deelt het standpunt van de raadsvrouw en zal wat betreft de bewezenverklaring er van uitgaan dat er een bedrag van € 6.000,00 is weggenomen, nu het wegnemen van een hoger bedrag onvoldoende is komen vast te staan.

Door de raadsvrouw is voorts aangevoerd dat niet bewezen kan worden dat het weggenomen geldbedrag toebehoorde aan Casino Big Apple en/of Crowntek, nu uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het gaat om de rechtspersoon Big Apple Tiel BV waarvan Crowntek Beheer BV de enig aandeelhouder is.

De rechtbank is van oordeel dat bij het tenlastegelegde sprake is van een kennelijke verschrijving. De steller van de tenlastelegging heeft duidelijk het oog gehad op de benadeelde Big Apple Tiel BV en/of Crowntek Beheer BV. De rechtbank zal deze verschrijving verbeteren.

Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

3b. De bewezenverklaring

De rechtbank acht, gelet op het vorenstaande, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

hij op 5 januari 2009 te Tiel, (in een casino gelegen aan de Weerstraat 42), tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

een geldbedrag van € 6.000,00,

toebehorende aan Big Apple Tiel BV en/of Crowntek Beheer BV,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen genaamd [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en andere in het casino aanwezige personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en zijn mededaders met voormeld oogmerk

- gemaskerd met bivakmutsen en gewapend met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, voormeld casino zijn binnengelopen en/of gerend en

- (vervolgens) een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de richting van die [slachtoffer 1] hebben gehouden en (daarbij) naar die [slachtoffer 1] hebben geroepen: "Liggen" en

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] en andere in het casino aanwezige personen hebben getoond en (vervolgens) naar die [slachtoffer 1] en die [slachtoffer 2] en andere in het casino aanwezige personen hebben geroepen: "Liggen, liggen" en "Blijf liggen" en/of

- (vervolgens) bij het verlaten van voornoemd casino een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] hebben getoond en in de richting van die [slachtoffer 1] hebben gehouden en (daarbij) hebben geroepen: "Deur open, deur open".

Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

4a. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

4b. De strafbaarheid van het feit

Het feit is strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten.

6. De motivering van de sanctie(s)

Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

• de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 20 april 2009;

• een voorlichtingsrapport van het Leger des Heils, Jeugdzorg Reclassering betreffende verdachte, gedateerd 7 mei 2009.

De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan een gewapende overval op het Big Apple Casino te Tiel. Bij deze overval waren de overvallers gemaskerd en is een op een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond en gericht op twee medewerkers van het casino en de aanwezige klanten en vervolgens is een bedrag van € 6.000,00 meegenomen. Dit alles is voor de medewerkers en klanten zeer beangstigend geweest. Het is algemeen bekend dat slachtoffers van overvallen nog lange tijd psychische gevolgen daarvan kunnen ondervinden. Daarnaast worden door feiten als de onderhavige gevoelens van onveiligheid in de samenleving vergroot.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft voor de afdoening van dit feit een gevangenisstraf geëist voor de duur van 3 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringstoezicht.

Hij heeft daartoe – onder meer – aangevoerd dat er in deze regio veel onrust is door de vele overvallen die worden gepleegd. Met het oog op de generale preventie moet door het opleggen van een forse gevangenisstraf voor anderen duidelijk worden dat het afgelopen moet zijn met het plegen van dit soort feiten.

Standpunt verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de geëiste gevangenisstraf te hoog is. Er dient gekeken te worden naar de straffen die in soortgelijke zaken door de rechtbank Arnhem zijn opgelegd. Bijvoorbeeld een soortgelijke zaak (05/600961-08) waar de verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

De raadsvrouw kan zich vinden in het opleggen van een verplicht reclasseringstoezicht.

Beoordeling door de rechtbank

Voor de afdoening van een gewapende overval als de onderhavige is een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden (waarvan mogelijk een deel voorwaardelijk) het uitgangspunt.

De rechtbank zal in dit geval de op te leggen gevangenisstraf enigszins matigen. De rechtbank laat in het voordeel van de verdachte meewegen dat hij niet eerder terzake van een misdrijf is veroordeeld en dat hij een bekennende verklaring heeft afgelegd.

De rechtbank is voorts van oordeel dat verdachte, mede om het recidivegevaar te beperken, gebaat is bij begeleiding door de reclassering. De rechtbank zal dan ook als bijzondere voorwaarde aan het voorwaardelijk op te leggen gedeelte van de gevangenisstraf verbinden dat verdachte zich gedurende de proeftijd dient te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die hem door of namens de Reclassering Nederland zullen worden gegeven, voor zover en voor zolang dat door genoemde instelling nodig wordt geacht.

Inbeslaggenomen voorwerpen en geldbedragen

Evenals de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de inbeslaggenomen voorwerpen en geldbedragen kunnen worden teruggegeven aan de rechthebbenden.

6a. De beoordeling van de civiele vorderingen, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partijen [aangever] en Crowntek Beheer Bv / Big Apple Tiel BV hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade.

De benadeelde partij [aangever] vordert een bedrag van € 1.545,00 voor een voorval dat heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2007.

Standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze vordering.

Standpunt van de verdediging.

De raadsvrouw heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vordering, nu de gevorderde schade niet rechtstreeks is toegebracht door het bewezen-verklaarde strafbare feit, nu het bewezenverklaarde feit heeft plaatsgevonden op 5 januari 2009.

De beoordeling door de rechtbank.

De rechtbank deelt het standpunt van de raadsvrouw en zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering.

De benadeelde partij Crowntek Beheer BV / Big Apple Tiel BV vordert een bedrag van in totaal € 10.087,55 en bestaat uit de volgende posten:

a. het buitgemaakte geldbedrag van € 9.320,00;

b. de gemaakte kosten van de serviceafdeling ten behoeve van ondersteuning van

de politie ten bedrage van € 767,55.

Standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering volledig kan worden toegewezen.

Standpunt van de verdediging.

De raadsvrouw heeft bepleit dat vordering kan worden toegewezen tot een bedrag van € 6.000,00. Dit deel wordt door de verdachte niet betwist. De vordering is voor het overige onvoldoende onderbouwd om te kunnen worden toegewezen.

De beoordeling door de rechtbank.

De rechtbank deelt het standpunt van de raadsvrouw.

Wat betreft het buitgemaakte geldbedrag zal de rechtbank de vordering toewijzen tot een bedrag van € 6.000,00. Zoals hierboven overwogen acht de rechtbank bewezen dat door verdachte en diens mededaders een bedrag van € 6.000,00 is weggenomen, nu het wegnemen van een hoger bedrag onvoldoende is komen vast te staan. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet-ontvankelijk verklaren in de vordering. De vordering is niet nader onderbouwd en derhalve voor het overige niet van dusdanig eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding.

Wat betreft de gevorderde kosten van de serviceafdeling zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering. Ook dit deel van de vordering is niet nader onderbouwd en daarmee niet van dusdanig eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding.

Het bewezenverklaarde is gepleegd tezamen met anderen. Gelet hierop zal de verdachte niet tot vergoeding zijn gehouden indien en voor zover de toegewezen vordering door zijn mededaders is voldaan c.q. wordt voldaan.

Voor het toewijsbare deel van de vordering geldt tevens dat de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht zal toepassen en dus verdachte de verplichting zal opleggen een bedrag, gelijk aan het door de rechtbank toe te wijzen schadebedrag, aan de Staat te betalen ten behoeve van de benadeelde partij.

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 36f, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

8. De beslissing

De rechtbank, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert het strafbare feit zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) maanden.

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf 6 (zes) maanden niet tenuitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit dan wel navolgende bijzondere voorwaarde niet is nagekomen:

Veroordeelde dient zich gedurende de proeftijd te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die hem door of namens de Reclassering Nederland zullen worden gegeven, voor zover en voor zolang dat door genoemde instelling nodig wordt geacht.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland om aan veroordeelde bij de naleving van voornoemde voorwaarde hulp en steun te verlenen.

Gelast de teruggave van de volgende inbeslaggenomen voorwerpen en geldbedragen aan de rechthebbenden:

1. 1 zwarte pet

2. 1 paar zwarte Botticelli schoenen maat 42

3. 1 paar Zara schoenen maat 43

4. een geldbedrag van € 11.400,00

5. een geldbedrag van € 4.350,00

6. een geldbedrag van € 500,00

7. een geldbedrag van € 3.650,00

8. een geldbedrag van € 11.300,00

9. 1 witte riem

10. 1 stuk papier met de pincode van een Samsung

11. 1 zwarte jas

12. 1 zwarte jas

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [aangever].

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij Crowntek Beheer BV / Big Apple Tiel BV.

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe.

- Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover één van diens mededaders betaalt ook veroordeelde daardoor zal zijn gekweten - tegen kwijting aan Crowntek Beheer BV / Big Apple Tiel BV, p/a postbus 1031 te 6920 BA Duiven, te betalen in hoofdsom € 6.000,00 (zegge zesduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 5 januari 2009.

- Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken.

- Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk.

Maatregel van schadevergoeding ad € 6.000,00, subsidiair 60 dagen hechtenis.

- Legt op aan veroordeelde de verplichting - met dien verstande dat indien en voor zover één van diens mededaders betaalt ook veroordeelde daardoor zal zijn gekweten - aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer aan Crowntek Beheer BV / Big Apple Tiel BV, p/a postbus 1031 te 6920 BA Duiven, te betalen in hoofdsom € 6.000,00 (zegge zesduizend euro), te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 5 januari 2009, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van de hoofdsom te vervangen door hechtenis voor de duur van 60 (zestig) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

- Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen.

Aldus gewezen door:

mr. G. Perrick, voorzitter, mr. M.A.E. Somsen en mr. V. van der Kuil,

in tegenwoordigheid van M.H.J. Materman, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 3 juni 2009.