Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BG7067

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
04-12-2008
Datum publicatie
16-12-2008
Zaaknummer
176368
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is gelet op het voorgaande voldoende komen vast te staan dat Ricas onrechtmatig jegens MKB CT heeft gehandeld, door gebruik te maken van bij MKB CT opgedane kennis en gegevens omtrent klanten, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam handelsdebiet van MKB CT is afgebroken (vergelijk Hoge Raad 9 december 1955, NJ 1956, NJ 1957, Boogaard-Vesta, en de dissertatie van mr. F.B.J. Grapperhaus “Werknemersconcurrentie”, Monografieën Sociaal Recht 4, Kluwer, 1995, pag. 153-190). Dit betekent dat de vorderingen van MKB CT voor toewijzing gereed liggen, met inachtneming van hetgeen hierna is overwogen.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 162
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JIN 2009/9
AR-Updates.nl 2008-0778
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 176368 / KG ZA 08-671

Vonnis in kort geding van 4 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MKB CURSUS & TRAINING B.V.,

gevestigd te Leerdam,

eiseres,

advocaat mr. drs. H. van der Perk,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RICAS SAFETY-TRAININGEN B.V.,

gevestigd te Ede,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEDRIJFSHULPVERLENING TRAINING & CONSULTANCY B.V.,

statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te Ede,

gedaagden,

advocaat mr. A.G.M. Lieshout te Utrecht.

Partijen zullen hierna MKB CT en Ricas worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van MKB CT

- de pleitnota van Ricas.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. MKB CT drijft een onderneming die zich onder meer richt op het organiseren en verzorgen van basis- en herhalingstrainingen bedrijfshulpverlening (BHV), AED-trainingen en VCA-cursussen.

2.2. MKB CT en (een rechtsvoorganger van) Ricas hebben gedurende meerdere jaren met elkaar samengewerkt op het gebied van onder meer het verzorgen van BHV-cursussen. Deze samenwerking was aanvankelijk gebaseerd op een op 27 juni 2003 gesloten overeenkomst, daarna op een op 24 april 2007 gesloten overeenkomst.

2.3. Binnen het samenwerkingsverband was de werkverdeling zo dat MKB CT de contacten met klanten onderhield, BHV-cursussen organiseerde en de administratie verzorgde, en dat Ricas in opdracht van MKB CT de facto deze cursussen gaf door het ter beschikking stellen van een docent.

2.4. Bij brief van 29 mei 2008 heeft MKB CT de overeenkomst met Ricas opgezegd tegen 1 september 2008.

2.5. Ricas is vervolgens zelf gestart met het geven van BHV-cursussen. Daartoe is zij schriftelijk en telefonisch, via een callcenter, klanten gaan werven.

2.6. MKB CT heeft Ricas tweemaal gesommeerd om per ommegaande te stoppen met het benaderen van klanten van MKB CT en met het op welke wijze dan ook gebruik maken van vertrouwelijke informatie over MKB CT en haar klanten.

2.7. Ricas heeft niet aan deze sommaties van MKB CT voldaan.

3. Het geschil

3.1. MKB CT vordert dat de voorzieningenrechter:

a. Ricas verbiedt om na betekening van dit vonnis gedurende een periode van zes maanden

actief de ondernemingen te benaderen welke voorheen in opdracht van MKB CT

cursussen van haar hebben afgenomen;

b. Ricas gebiedt om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis alle gegevens die zij van

klanten van MKB CT heeft aan MKB CT over te dragen en eventuele kopieën te

vernietigen;

c. Ricas beveelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan alle (potentiële)

klanten waaraan zij eerder heeft meegedeeld dat er ‘een opslag voor MKB-CT in de

prijsstelling’ zou zijn verwerkt, een brief te verzenden met uitsluitend de volgende tekst:

“Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem laat de directie van

Ricas Safety-Trainingen BV en Ricas Mobiel weten dat zij in een eerder schrijven aan u

ten onrechte de suggestie heeft gewekt dat MKB Cursus & Training BV in het verleden

een opslag op de kosten van een training heeft gezet. De voorzieningenrechter van de

rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat Ricas Safety-Trainingen en Ricas Mobiel

hiermee jegens MKB Cursus & Training BV onrechtmatig hebben gehandeld en heeft

daarom deze rectificatie bevolen.

De directie”;

d. Ricas beveelt om per gelijke post afschriften van de sub c bedoelde brieven aan de

raadsman van MKB CT te zenden;

e. Ricas beveelt om een door een accountant gewaarmerkte verklaring omtrent de sub b

bedoelde overdracht en vernietiging aan de raadsman van MKB CT te zenden;

een en ander telkens op straffe van een dwangsom,

f. Ricas hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding.

3.2. MKB CT legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Ricas maakt in de eerste plaats inbreuk op het handelsdebiet van MKB CT door gericht de ondernemingen waarvoor zij in opdracht van MKB CT cursussen heeft verzorgd, zowel voor als na de effectieve datum van opzegging van de overeenkomst aan te schrijven en telefonisch te benaderen voor het organiseren van een BHV-cursus. Daarnaast handelt Ricas onrechtmatig door in de communicatie met genoemde ondernemingen onjuiste en misleidende informatie te verstrekken. Onjuist is onder meer dat Ricas het doet voorkomen alsof er door MKB CT bij het verzorgen van de opleidingen met een ‘opslag’ zou worden gewerkt, terwijl Ricas zelf door het laten vervallen van de ‘opslag’ de opleidingen goedkoper kan aanbieden. Ten slotte handelt Ricas onrechtmatig door vertrouwelijke informatie die aan MKB CT toebehoort (de cursistenadministratie) te gebruiken voor eigen doeleinden.

3.3. Ricas voert op onderdelen gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van MKB CT.

4.2. Voorop wordt gesteld dat Ricas ter zitting, nog voordat de advocaat van MKB CT de vorderingen heeft toegelicht, heeft erkend dat zij relaties, die zij via MKB CT heeft bediend, niet had moeten benaderen op de wijze zoals zij heeft gedaan en dat zij aldus onrechtmatig jegens MKB CT heeft gehandeld. Ter zitting is dan ook slechts gesproken over de reikwijdte van de verschillende vorderingen van MKB CT. Daarnaast is van belang dat MKB CT in deze procedure een groot aantal van door haar relaties ontvangen brieven van Ricas en verslagen van telefoongesprekken van Ricas in het geding heeft gebracht.

4.3. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is gelet op het voorgaande voldoende komen vast te staan dat Ricas onrechtmatig jegens MKB CT heeft gehandeld, door gebruik te maken van bij MKB CT opgedane kennis en gegevens omtrent klanten, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam handelsdebiet van MKB CT is afgebroken (vergelijk Hoge Raad 9 december 1955, NJ 1956, NJ 1957, Boogaard-Vesta, en de dissertatie van mr. F.B.J. Grapperhaus “Werknemersconcurrentie”, Monografieën Sociaal Recht 4, Kluwer, 1995, pag. 153-190). Dit betekent dat de vorderingen van MKB CT voor toewijzing gereed liggen, met inachtneming van hetgeen hierna is overwogen.

4.4. Het gevorderde onder 3.1 sub a zal worden toegewezen, met dien verstande dat aan Ricas een verbod zal worden opgelegd om gedurende zes maanden na betekening van dit vonnis actief klanten van MKB CT te benaderen voor het organiseren van BHV-cursussen, EHBO-cursussen, AED-trainingen, VCA-cursussen (VCA-basis en VCA vol) en preventiemedewerker-cursussen. Dit verbod is absoluut voor zover het klanten van MKB CT betreft die eerder door Ricas schriftelijk dan wel telefonisch zijn benaderd. Dit betekent dat aan deze klanten zelfs geen algemene mailing mag worden verzonden. Aan klanten van MKB CT die niet tot de voorgaande groep behoren, mag Ricas wél een algemene mailing verzenden, voor zover die past binnen het reguliere marketingbeleid van Ricas. Daarbij geldt wel nadrukkelijk de eis dat Ricas in die algemene mailing met geen enkel woord mag verwijzen naar de beëindigde samenwerking met MKB CT, noch anderszins een verband mag leggen met MKB CT.

4.5. Het gevorderde onder 3.1 sub b, d en e komt voorshands noch onrechtmatig noch ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen. Het gevorderde onder 3.1 sub c zal eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat Ricas wordt bevolen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan alle eerder door haar schriftelijk benaderde klanten van MKB CT, in welke brief zij onder meer heeft meegedeeld dat er een opslag voor MKB CT in de prijsstelling zou zijn verwerkt, een brief te zenden met uitsluitend de tekst zoals hierna in het dictum is opgenomen. De bij de verschillende vorderingen aan Ricas op te leggen dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.6. Ricas zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van MKB CT worden begroot op:

- dagvaarding € 71,80

- vast recht 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal € 1.141,80

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. verbiedt Ricas om na betekening van dit vonnis gedurende een periode van zes (6) maanden actief klanten van MKB CT te benaderen, een en ander zoals omschreven in rechtsoverweging 4.4;

5.2. gebiedt Ricas om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis alle gegevens die zij van klanten van MKB CT heeft aan MKB CT over te dragen en eventuele kopieën te vernietigen;

5.3. beveelt Ricas om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis aan alle eerder door Ricas schriftelijk benaderde klanten van MKB CT, in welke brief Ricas onder meer heeft meegedeeld dat er een opslag voor MKB CT in de prijsstelling zou zijn verwerkt, een brief te zenden met uitsluitend de volgende tekst:

Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem laat de directie van Ricas Safety-Trainingen BV en Ricas Mobiel weten dat zij in een eerder schrijven aan u ten onrechte de suggestie heeft gewekt dat MKB Cursus & Training BV in het verleden een opslag op de kosten van een training heeft gezet. De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat Ricas Safety-Trainingen en Ricas Mobiel hiermee jegens MKB Cursus & Training BV onrechtmatig hebben gehandeld en heeft daarom deze rectificatie bevolen.

De directie;

5.4. beveelt Ricas om per gelijke post afschriften van de hiervoor onder 5.3 bedoelde brieven aan de raadsman van MKB CT te zenden;

5.5. beveelt Ricas om een door een accountant gewaarmerkte verklaring omtrent de hiervoor onder 5.2. bedoelde overdracht en vernietiging aan de raadsman van MKB CT te zenden;

5.6. bepaalt dat Ricas voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 tot en met 5.5 bepaalde, aan MKB CT een dwangsom verbeurt van € 1.000,00, tot een maximum van € 100.000,00;

5.7. veroordeelt Ricas hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de ander daardoor zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van MKB CT tot op heden begroot op € 1.141,80;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 4 december 2008.