Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BG6968

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
26-11-2008
Datum publicatie
15-12-2008
Zaaknummer
160421 en 172653
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Non-conformiteit auto wegens breuk in kilometerstand. Benoeming deskundige ter vaststelling omvang blikschade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

Tussenvonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 26 november 2008

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 160421 / HA ZA 07-1485 van

[eis.hfdz.],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. H. van Ravenhorst,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO STUART ELST B.V.,

gevestigd te Elst,

gedaagde,

advocaat mr. T.J. van Veen.

en in de zaak in vrijwaring met zaaknummer / rolnummer: 172653 / HA ZA 08-1196 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO STUART ELST B.V.,

gevestigd te Elst,

eiseres,

advocaat mr. T.J. van Veen.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BLOEMENDAL B.V.,

gevestigd te Almelo,

gedaagde,

advocaat mr. P.M. Wilmink

Partijen zullen hierna [eis.hfdz.], Auto Stuart Elst B.V. en Bloemendal B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 6 augustus 2008

- het proces-verbaal van comparitie van 31 oktober 2008

- de akte vermeerdering van eis.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 26 juni 2006 heeft [eis.hfdz.] van Auto Stuart Elst B.V. een auto gekocht en geleverd gekregen van het merk Ford, type Windstar, kenteken [nummer]. Ten tijde van de levering stond de kilometerteller op 85.835 km. De totale koopsom bedroeg EUR 17.000,- exclusief BTW.

2.2. In verband met een mogelijke verkoop van de auto zijn op 20 maart 2007 de Nationale Auto Pas (NAP) gegevens opgevraagd. Uit deze gegevens blijkt een zogenaamde trendbreuk. Op 7 april 2003 bedroeg de kilometerstand van de auto 138.517 km. Echter op 3 juli 2003 bedroeg de kilometerstand van de auto 55.989 km. De kilometerstand op de datum van koop door [eis.hfdz.] zou daadwerkelijk zijn geweest 167.528 km.

2.3. Op 4 april 2007 heeft [eis.hfdz.] zich telefonisch gewend tot Auto Stuart Elst B.V. om opheldering te krijgen over de breuk. Bij brief van 16 mei 2007 heeft [eis.hfdz.] Auto Stuart Elst B.V. in gebreke gesteld. Auto Stuart Elst B.V. heeft vervolgens aangegeven dat deze de auto heeft gekocht van Bloemendal B.V. Daarna is tussen partijen overleg gevoerd.

2.4. [eis.hfdz.] heeft een aantal blikschades opgelopen. De auto is door [eis.hfdz.] in oktober 2007 bij een manege gestald, op een verhard parkeerterrein.

3. Het geschil

In de hoofzaak

3.1. [eis.hfdz.] vordert na vermeerdering van eis uitvoerbaar bij voorraad - samengevat - voor recht te verklaren dat de koopovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden, dan wel alsnog te ontbinden. Subsidiair vordert [eis.hfdz.] veroordeling van Auto Stuart Elst B.V. tot betaling van EUR 17.000, vermeerderd met rente en kosten. Daarnaast vordert [eis.hfdz.] overige kosten als verzekeringskosten en anderszins tot een bedrag van EUR 1.802,10.

3.2. [eis.hfdz.] stelt zich op het standpunt dat Auto Stuart Elst B.V. is tekortgeschoten in de nakoming nu er een breuk in de kilometerstand is. Er wordt een beroep gedaan op artikel 15 lid 3 van de algemene Bovag-voorwaarden, luidende, voor zover van belang, als volgt:

‘De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.’ (…) De breuk in de kilometerstand is een non-conformiteit die aan Auto Stuart Elst B.V. dient te worden toegerekend. [eis.hfdz.] vordert op grond van wanprestatie ontbinding van de koopovereenkomst en teruggave van de koopsom. Daarnaast zijn er overige kosten gemaakt. [eis.hfdz.] stelt voorts dat het niet juist is dat hij Auto Stuart Elst B.V. heeft verteld dat hij de auto bij Bloemendal B.V. wilde kopen. [eis.hfdz.] wist niet dat er met de auto gereden moest blijven worden om de remmen en airco niet vast te laten lopen. De herstelkosten van de parkeerschade komt op EUR 500,-. Uit een ANWB-rapport van augustus 2007 blijkt dat Auto Stuart Elst B.V. EUR 14.012,00 aan [eis.hfdz.] zou moeten betalen. De gebruiksvergoeding zou ongeveer EUR 3.000,- moeten bedragen.

3.3. Auto Stuart Elst B.V. stelt zich op het standpunt dat hij de auto heeft gekocht van Bloemendal B.V. op instructie van [eis.hfdz.]. Nu [eis.hfdz.] ruim een jaar in de auto heeft gereden is er een waardevermindering van de auto. Daarnaast heeft [eis.hfdz.] een schikkingsvoorstel van de hand gewezen en de waardevermindering vanaf de periode juni 2007 tot de dag van vonnis dient voor rekening van [eis.hfdz.] te komen. Het bedrag van EUR 500,- voor herstel van de parkeerschade klopt niet. Ford-dealer Fikse heeft de blikschade begroot op EUR 4.000,00. [eis.hfdz.] is aansprakelijk voor de schade die is opgetreden door het langdurig stallen van de auto. Op grond van art 7:10 lid 4 en art. 6: 273 BW heeft [eis.hfdz.] de verplichting als een goed schuldenaar voor de auto te zorgen. Er zijn daarnaast nog kosten voor het repareren van achterstallig onderhoud. De kosten voor reparatie van de remschijven en –blokken zijn EUR 600,- , de kosten voor de accu EUR 169,-, en de kosten voor de accupomp EUR 129,-. Daarnaast zijn er nog wat kleinere kosten. De taxatie van de ANWB wordt betwist en tevens de vermeerderde eis. Auto Stuart Elst B.V. verzet zich voorts tegen toewijzing van de buitengerechtelijke incassokosten

In de vrijwaringszaak

3.4. Auto Stuart Elst B.V. vordert uitvoerbaar bij voorraad - samengevat - dat de rechtbank Bloemendal B.V. veroordeelt tot betaling respectievelijk nakoming van al hetgeen waartoe Auto Stuart in de procedure in de hoofdzaak eventueel zal worden veroordeeld, althans de geleden schade uit hoofde van de toerekenbare tekortkoming van Bloemendal B.V. Auto Stuart Elst B.V. stelt zich op het standpunt dat Bloemendal B.V. als verkoper van de door haar aan [eis.hfdz.] verkochte en geleverde auto een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven met betrekking tot het aantal door de auto afgelegde kilometers en dat moet worden geconcludeerd dat de betreffende koopovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling in de zin van artikel 6:228 BW. Dit leidt tot vernietigbaarheid van de koopovereenkomst. Bovendien is er sprake van een zodanige toerekenbare tekortkoming van de kant van Bloemendal B.V. dat de koopovereenkomst dient te worden ontbonden. Gezien het petitum begrijpt de rechtbank de stellingen van Auto Stuart Elst B.V. aldus dat deze haar vordering uitsluitend beoordeeld wil zien op basis van non-conformiteit.

3.5. Bloemendal B.V. voert verweer. Bloemendal B.V. is van mening dat Auto Stuart Elst B.V. zich ten tijde van de koop van de auto van Bloemendal B.V. had kunnen vergewissen van de juistheid van de kilometerstand. Auto Stuart Elst B.V. is net als Bloemendal B.V. een professionele onderneming in de autobranche. Bloemendal B.V. is niet toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichting als verkoper. Bloemendal B.V. is volledig te goede trouw geweest en stelt zich op het standpunt dat deze een redelijk schikkingsvoorstel heeft gedaan dat zij de auto terugkoopt van [eis.hfdz.] voor de ANWB-prijs minus de kosten van het opknappen van de auto. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Op [eis.hfdz.] rust de verplichting de auto deugdelijk te onderhouden en te vrijwaren van schade. Er is een taxatie van de auto in de huidige staat nodig.

4. De beoordeling

In de hoofdzaak

4.1. Auto Stuart Elst B.V. stelt als verweer dat deze op verzoek van [eis.hfdz.] de auto zou hebben gekocht bij Bloemendal B.V. De rechtbank oordeelt dat Auto Stuart Elst B.V. op het verweer van [eis.hfdz.], dat hij niet aan Auto Stuart Elst B.V. zou hebben gezegd dat hij de auto bij Bloemendal B V. wilde gaan kopen, niet heeft gereageerd, zodat Auto Stuart Elst B.V. geacht wordt dit verweer niet langer te handhaven.

4.2. Ingevolge artikel 7:17 BW moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden, hetgeen niet het geval is indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De rechtbank stelt vast dat de breuk in de kilometerstand door partijen niet wordt betwist. Hiermee is het beroep van [eis.hfdz.] op non-conformiteit op grond van de omstandigheid dat het aantal in werkelijkheid gereden kilometers met de Ford Windstar in werkelijkheid aanzienlijk hoger is gebleken dan Auto Stuart Elst B.V. bij de verkoop heeft opgegeven en de kilometerteller aangaf, geslaagd. [eis.hfdz.] heeft derhalve op goede gronden de koopovereenkomst ontbonden door middel van de buitengerechtelijke verklaring van 16 mei 2007. Aan bepaling van de dagwaarde van de auto, zoals Auto Stuart Elst B.V. heeft gesteld komt de rechtbank gezien het voorgaande niet toe. Gevolg is dat de auto dient te worden teruggeleverd en de koopsom dient te worden terugbetaald. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat op die koopsom op grond van art. 6:272 lid 1 BW een gebruiksvergoeding in mindering moet worden gebracht in verband met de periode waarin [eis.hfdz.] in de auto heeft gereden.

4.3. Nu de door [eis.hfdz.] overgelegde kilometervergoeding van 0,271 c/km van de ANWB door Auto Stuart Elst B.V. niet gemotiveerd is betwist acht de rechtbank deze toepasbaar. [eis.hfdz.] heeft verklaard dat hij 14.000 kilometer met de auto heeft gereden. De ANWB is van dit aantal uitgegaan in haar berekening. Echter het door [eis.hfdz.] opgegeven aantal gereden kilometers blijkt niet juist te zijn. Na berekening komt de rechtbank uit op 103.208 (de huidige kilometerstand van de auto) – 85.835 (de kilometerstand bij koop) = 17.373 door [eis.hfdz.] gereden aantal kilometers. Conform de berekening van de ANWB is de verbruiksvergoeding dan 0,271 ( de som van de resterende kostenposten) x 17.373 = 3.769,94 EUR.

4.4. Auto Stuart Elst B.V. stelt zich op het standpunt dat [eis.hfdz.] in strijd met de zorgplicht van de artikelen 7:10 lid 4 en 6:273 BW heeft gehandeld en dat er schade is ontstaan vanwege achterstallig onderhoud en door het lange stilstaan van de auto. [eis.hfdz.] heeft verklaard dat hij niet wist dat door het lange stilstaan van een auto schade kan ontstaan aan remmen en airco. De rechtbank overweegt dat een consument niet behoeft te weten dat een auto niet mag stilstaan omdat de remmen en de airco anders vastlopen en er mogelijk nog andere gebreken ontstaan. In zoverre faalt het beroep op niet naleving van de zorgplicht. Ten aanzien van de overige gestelde schade vanwege het lange stilstaan van de auto, als blijkt uit het tweede deel van de specificatie van Fikse overweegt de rechtbank dat deze kosten als verdisconteerd kunnen worden beschouwd in de verbruiksvergoeding. Auto Stuart Elst B.V. en Bloemendal B.V. zijn ten onrechte van mening dat voornoemde kosten voor rekening komen van [eis.hfdz.] omdat hij een schikkingsvoorstel zou hebben geweigerd. Dit schikkingsvoorstel hield betaling van EUR 11.000,- in. Hierboven is gebleken dat dit voorstel te mager was, omdat [eis.hfdz.] recht heeft op EUR 13.331,94. Het beroep op de artikelen 7:10 lid 4 en 6:273 BW wordt daarom verworpen.

4.5. [eis.hfdz.] heeft derhalve op voorhand aanspraak op terugbetaling van 17.000 – 3.769,94 = EUR 13.331,94. Het schadebedrag van de blikschade en de vermeerdering van eis kunnen op dit bedrag nog van invloed zijn.

4.6. Voordat [eis.hfdz.] ontdekte dat de kilometerstand was teruggedraaid, heeft hij enkele schades aan de Ford opgelopen. Partijen zijn het erover eens dat deze blikschades voor rekening van [eis.hfdz.] komen. Zij zijn het niet eens over de omvang van de herstelkosten. De rechtbank ziet zich genoodzaakt een deskundige te benoemen ten einde de kosten hiervan te bepalen.

4.7. De rechtbank acht het derhalve nodig een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

4.8. De rechtbank is voorlopig van oordeel dat kan worden volstaan met de benoeming van één deskundige op het gebied van schade en dat de navolgende vragen dienen te worden voorgelegd:

1. Kunt u een beschrijving geven van de omvang van de blikschade aan de Ford, type Windstar met kenteken [nummer]?

2. Wat zijn de herstelkosten van deze blikschade?

3. Welke andere feiten of omstandigheden, gebleken uit het onderzoek, kunnen van belang zijn voor een goed begrip van de zaak?

4.9. De rechtbank stelt voor te benoemen tot deskundige om dit onderzoek te verrichten:

De heer [gegevens deskundige]

4.10. Op grond van artikel 150 Rv heeft Auto Stuart Elst B.V. stelplicht en bewijslast ten aanzien van het verweer dat [eis.hfdz.] niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Het voorschot op de kosten van de deskundige(n) zal daarom door Auto Stuart Elst B.V. te gelegere tijd moeten worden betaald.

4.11. Bij akte heeft [eis.hfdz.] een vermeerdering van eis ingediend in verband met tussentijds gemaakte kosten na ontbinding van de overeenkomst. Het betreffen verzekeringskosten, belasting, kosten in verband met de schorsing van het voertuig en kosten in verband met de stalling van het voertuig. Auto Stuart Elst B.V. heeft de omvang van de kosten betwist. Nu de zaak weer naar de rol wordt verwezen krijgt [eis.hfdz.] de gelegenheid om bij akte zijn eis met schriftelijke stukken te specificeren.

4.12. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

In de vrijwaringszaak

4.13. In de vrijwaring vordert Auto Stuart Elst B.V. schadevergoeding wegens non-conformiteit. Bloemendal B.V. voert verweer en stelt dat Auto Stuart Elst B.V. als professionele verkoper in de autobranche zich had kunnen vergewissen van de juistheid van de kilometerstand. In casu gaat het om de koop van een tweedehands auto, gesloten tussen twee professionele partijen. Auto Stuart Elst B.V. en Bloemendal B.V. behoren beide tot het Ford autodealer-netwerk. Auto Stuart Elst B.V. mocht ervan uit gaan dat Bloemendal B.V. als collega-dealer de kilometer-stand van een bij haar ingeruilde Ford had gecontroleerd, alvorens deze de auto te koop aan te bieden (vgl artikel 15 lid 3 algemene BOVAG-voorwaarden, in 3.2 geciteerd). Dit betekent dat het verweer dat Auto Stuart Elst B.V. haar onderzoeksplicht heeft verzaakt, wordt verworpen en het beroep op schadevergoeding wegens non-conformiteit zal worden gehonoreerd. Te gelegener tijd zal de vordering tot vergoeding van al hetgeen waartoe Auto Stuart Elst B.V. in de hoofdzaak zal worden veroordeeld, worden toegewezen, met veroordeling van Bloemendal B.V. in de proceskosten. De zaak zal in afwachting van de uitkomst van het deskundigenbericht naar de parkeerrol worden verwezen. Auto Stuart Elst B.V. wordt uitgenodigd de zaak te bestemder tijd weer op de continuatierol te plaatsen. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 10 december 2008 voor het nemen van een akte door beide partijen waarin zij zich uitlaten over de aangekondigde deskundigenrapportage, en waarbij [eis.hfdz.] de informatie kan verstrekken als bedoeld in 4.14,

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan,

in vrijwaring

5.3. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 1 april 2009,

5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 26 november 2008.

Coll.: AMZ