Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD5922

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
16-04-2008
Datum publicatie
01-07-2008
Zaaknummer
169716
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onbevoegde vertegenwoordiging.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 240
Burgerlijk Wetboek Boek 2 298
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JRV 2008, 787
JIN 2008/579
JIN 2008/616
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 169716 / KG ZA 08-198

Vonnis in kort geding van 16 april 2008

in de zaak van

[eiser in conventie, verweerder in reconventie],

wonende te Boxmeer,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat en procureur mr. C.W. Reintjes,

tegen

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie],

wonende te Nijmegen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat en procureur mr. E.C.N. Amory.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de producties van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser in conventie, verweerder in reconventie]

- de pleitnota van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]

- de eis in reconventie van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. In 1982 is de Stichting Kleinschalige Werkgelegenheid (SKW) opgericht door de heer [(naam)], destijds de partner van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]. Vanaf juni 1986 is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] bestuurslid van SKW. De heer [(naam)] is op 5 januari 1997 overleden.

2.2. In maart 1997 is [eiser in conventie, verweerder in reconventie] benoemd als bestuurder van SKW. Op dat moment bestond het bestuur naast [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] nog uit [me[(naam)]-[(naam)], zus van wijlen de heer [(naam)].

2.3. In de op 20 april 1993 gewijzigde statuten van SKW is onder meer het volgende opgenomen.

“Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, vormende het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

(…)

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

(…)

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan ieder lid van het dagelijks bestuur, hetwelk de stichting in en buiten rechte kan vertegenwoordigen.”

2.4. In juli 1997 is opgericht de Stichting Mens & Ontwikkeling (SMO) met [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als enig bestuurder.

2.5. Vanuit SMO worden diverse kinderdagverblijven geëxploiteerd, welke zijn ondergebracht in afzonderlijke bv’s. De aandelen daarvan worden gehouden door Nannies Beheer B.V. (Nannies), waarvan de aandelen weer in handen zijn van SMO. In januari 1999 is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in loondienst getreden bij Nannies.

2.6. Medio 2003 is de vennootschap Mens & Werk Beheer B.V. opgericht (Mens & Werk) om ten behoeve van Nannies management ondersteunende taken te verrichten. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] houden ieder de helft van de aandelen in Mens & Werk. Zij vormen tevens samen het bestuur van die vennootschap.

2.7. In de loop van 2007 zijn de verhoudingen tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ernstig verstoord geraakt. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de kantonrechter te Nijmegen bij beschikking van 4 maart 2008 de arbeidsovereenkomst tussen Nannies en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wegens een verstoorde arbeidsrelatie per 18 maart 2008 heeft ontbonden.

2.8. Op 12 april 2007 zijn [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ten overstaan van de notaris het volgende overeengekomen (hierna aangeduid als ‘de verklaring’):

“Ondergetekenden:

1. de heer [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (…)

en

2. mevrouw [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] (…)

verklaren als volgt:

I.

1. De ondergetekenden zijn beiden de enige bestuurders van Mens en Werk Beheer B.V. en in die hoedanigheid met elkaar in overleg over de vraag of en hoe het door Mens en Werk Beheer B.V. aangekochte stuk grond aan de Zegelringstraat te Nijmegen-Oosterhout in eigendom zal worden verworven.

2. De ondergetekenden zijn beiden van mening dat aankoop in eerste instantie – zoals in het koopkontrakt is voorzien – dient plaats te vinden door Mens en Werk Beheer B.V.

Partijen komen niet toe aan de eerder bedoelde overdracht aan de in de koopovereenkomst genoemde “na te noemen meester”, nu zij overeenstemming hebben bereikt met betrekking tot een aantal zaken welke in deze verklaring worden vastgelegd.

3. Mens en Werk Beheer B.V. gaat een huurcontract (10 jaar met 2 maal 5 jaar verlenging) aan met Nannies Oosterhout B.V. i.o.

Indien partijen omtrent de hoogte van de huur geen overeenstemming kunnen bereiken, zal deze dienen te worden vastgesteld door een erkend taxateur. Indien beide ondergetekenden geen overeenstemming kunnen bereiken over de keuze van de taxateur, wijzen beide partijen ieder een taxateur aan, welke taxateurs desgewenst een derde taxateur kunnen aanstellen om bij wijze van arbitrage een huur bindend vast te stellen.

4. Mens en Werk Beheer B.V. dient de externe bancaire financiering van de aankoop van de grond en van het daarop te bouwen kinderdagverblijf (fase 1) zelfstandig te verwerven.

II.

Mocht de verwerving van de benodigde zelfstandige externe bancaire financiering voor aankoop van de grond en de bebouwing van het kinderdagverblijf (eerste fase) door Mens en Werk Beheer B.V. niet op voor partijen aanvaardbare condities mogelijk zijn, dan beslissen de ondergetekenden nu voor alsdan overeenkomstig de navolgende artikelen:

5. Door beide ondergetekenden en Stichting Mens & Ontwikkeling, ten deze mede vertegenwoordigd door haar enig[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], zal een nieuwe B.V. worden opgericht (werknaam voorlopig: Exploitatie Mij. Waalsprong B.V.). (…)

In deze vennootschap zullen de ondergetekende [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] bij oprichting tot gezamenlijk bevoegde directeuren worden benoemd.

6. In afwijking op de normale statutaire bepalingen zal in de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap met twee/derde (2/3de) meerderheid worden beslist over:

- de benoeming en ontslag van directieleden;

- aankoop van onroerende zaken, of verkoop van onroerende zaken in bezit bij de

vennootschap;

- verhuur van deze onroerende zaken, anders dan bedoeld in artikel 3 van deze

overeenkomst;

- belasten met hypotheek op onroerende zaken – anders dan het vestigen van

hypothecair recht t.b.v. de financiering van de aankoop van de grond van Mens &

Werk Beheer B.V. en het stichten/bouwen van het onroerende goed (kinderdagverblijf

fase 1)-.

7. De vennootschap gaat een huurcontract aan met Nannies Oosterhout B.V. i.o. als bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst.

8. Stichting Mens & Ontwikkeling zal naar vermogen en waar nodig naast een eventueel aan te trekken bancair crediet, bijdragen aan de financiering van de bedoelde aankoop (fase 1), en wel in de vorm van een eerste of tweede hypothecaire lening aan de vennootschap tegen markt conforme voorwaarden.

Beide ondergetekenden verklaren zich akkoord met het voorstaande en zeggen aan elkaar toe aan het vorenstaande uitvoering te geven, welke toezegging tevens wordt gedaan door en namens de Stichting Mens & Ontwikkeling en Mens & Werk Beheer B.V. Ondergetekenden geven in hun gemelde hoedanigheden elkaar onherroepelijk volmacht om zo nodig aan het vorenstaande uitvoering te geven.”

2.9. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft in juli 2007 haar beide kinderen met ingang van maart 2007 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als medebestuurslid van SKW.

2.10. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft op of omstreeks 3 september 2007 zowel [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als de beide kinderen en [me[(naam)]-[(naam)] als bestuurslid van SKW uit het handelsregister laten uitschrijven en hij heeft het kantooradres van SKW gewijzigd naar zijn eigen huisadres.

2.11. Daarop is [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een kort gedingprocedure gestart bij de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis van 12 maart 2008 heeft deze voorzieningenrechter, voor zover van belang, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op straffe van een dwangsom veroordeeld om binnen twee werkdagen na betekening van het vonnis de wijziging van het adres van SKW en het uitschrijven van de medebestuurders van SKW uit het betreffende handelsregister van de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland ongedaan te maken, zodanig dat daardoor de inschrijving van SKW in het handelsregister, voor wat betreft haar zetel en haar bestuurders weer is zoals die was voordat deze wijzigingen door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op 3 september 2007 aan het handelsregister werden doorgegeven.

2.12. Voornoemd vonnis is op 14 maart 2008 aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] betekend. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

2.13. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft op 11 december 2007 bij de rechtbank Arnhem een verzoekschrift ex artikel 2:298 BW ingediend, strekkende tot ontslag van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als bestuurder van SKW. Tevens heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] de rechtbank verzocht [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als bestuurder te schorsen hangende het onderzoek in het kader van artikel 2:298 BW. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft daarop gelijkluidende verzoeken ten aanzien van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bij de rechtbank Arnhem ingediend.

2.14. Bij beschikking van 21 december 2007 heeft de rechtbank Arnhem de verzoeken om schorsing over en weer afgewezen. De behandeling ten gronde van de verzoeken van partijen is aangehouden. Na het niet doorgaan van een ingezet mediationtraject, is de voortzetting van de behandeling ten gronde van de verzoeken van partijen vervolgens bepaald op 18 maart 2008. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft om medische redenen aanhouding van die behandeling verzocht waartegen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] bezwaar heeft gemaakt. De behandelend rechter heeft besloten geen aanhouding toe te staan. Bij aanvang van de behandeling op 18 maart 2008 heeft de raadsman van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een wrakingsverzoek ingediend waarna de verdere behandeling van de verzoeken is geschorst in afwachting van de beslissing op het wrakingsverzoek.

2.15. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft vervolgens de rechtbank Arnhem verzocht om, hangende het bij de rechtbank Arnhem aanhangige verzoek ex artikel 2:298 BW, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als bestuurder van SKW te schorsen en de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft daarop een gelijkluidend verzoek ingediend.

2.16. De behandeling van voornoemde verzoeken heeft plaatsgevonden op 3 april 2008, een dag na de behandeling van het onderhavige kort geding.

3. Het geschil

in conventie

3.1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] vordert dat:

1. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt veroordeeld om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden Mens & Werk onbevoegd te vertegenwoordigen door zonder nadrukkelijke instemming van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] Mens & Werk te vertegenwoordigen, namens Mens & Werk op te treden, dan wel in opdracht en voor rekening van Mens & Werk overeenkomsten aan te gaan, dan wel deze vennootschap anderszins te binden, dan wel met betrekking tot deze vennootschap daden van beheer en/of beschikking te verrichten;

2. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt veroordeeld om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden SKW onbevoegd te vertegenwoordigen door zonder nadrukkelijke instemming van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] SKW te vertegenwoordigen, namens SKW op te treden, dan wel in opdracht en voor rekening van SKW overeenkomsten aan te gaan, dan wel deze stichting anderszins te binden, dan wel met betrekking tot deze stichting daden van beheer en/of beschikking te verrichten;

3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt geboden met onmiddellijke ingang haar medewerking te verlenen aan een inschrijving van haar als bestuurder van SKW, met dien verstande dat die inschrijving dient plaats te vinden conform de statutaire bevoegdheden, te weten uitsluitend gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders;

een en ander telkens op straffe van een dwangsom;

4. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] legt het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag.

[gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft Mens & Werk vertegenwoordigd zonder dat daaraan een bestuursbesluit ten grondslag ligt, dan wel zonder dat het bestuur van Mens & Werk daarover een beslissing heeft genomen, dan wel zonder dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gemachtigd was om namens Mens & Werk op te treden. Het gaat daarbij onder meer om het indienen van een bezwaarschrift namens Mens & Werk tegen het verlenen van een bouwvergunning aan Nannies voor het oprichten van een tijdelijke ruimte ten behoeve van kinderopvang. Als gevolg van het overschrijden van haar bevoegdheden handelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onrechtmatig jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. Als 50% aandeelhouder van Mens & Werk lijdt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ook ernstige schade.

Daarnaast heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] zelfstandig en alleen SKW vertegenwoordigd, hetgeen haar evenmin is toegestaan. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] heeft zonder daartoe een volmacht te hebben beschikt over de gelden van SKW. Ook heeft zij het in eigendom aan SKW toebehorende schoolgebouw, dat in gebruik is ten behoeve van de kinderopvang van Nannies, aan een derde aangeboden.

Verder weigert [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] de tenuitvoerlegging van het vonnis van de voorzieningenrechter ’s-Hertogenbosch van 12 maart 2008 op te schorten. Daarom heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie], als medebestuurder van SKW, recht en belang bij een voorziening die ertoe strekt te voorkomen dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] SKW onbevoegd vertegenwoordigt.

Ten slotte dient de inschrijving bij de Kamer van Koophandel met betrekking tot SKW te zijn conform de statutaire bevoegdheden. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dient dan ook haar medewerking te verlenen aan een inschrijving van haar als ‘uitsluitend gezamenlijk met andere bestuurders bevoegd’.

in reconventie

3.3. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] vordert dat:

1. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wordt veroordeeld om met onmiddellijke ingang, dan wel binnen twee maal 24 uur na betekening van dit vonnis, de tussen partijen gesloten overeenkomst, als verwoord in de door de notaris op 12 april 2007 opgestelde en door partijen ondertekende ‘verklaring’ na te komen, onder meer - maar niet alleen - door onmiddellijk en onvoorwaardelijk als bestuurder van Mens & Werk mee te werken aan het (doen) plaatsen van een noodgebouw op het terrein van ABC, waarin de van de gemeente Nijmegen op 21 december 2007 verkregen vergunning voorziet;

2. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wordt verboden om met onmiddellijke ingang, dan wel binnen twee maal 24 uur na betekening van dit vonnis, op eigen naam, dan wel ten behoeve van of namens een (rechts)persoon - waaronder Nannies - waarbij [eiser in conventie, verweerder in reconventie] direct dan wel indirect betrokken is en/of enig (financieel) belang heeft (hoe genaamd dan ook) een (bouw)vergunning bij de gemeente Nijmegen aan te vragen, of indien verkregen te gebruiken, ten behoeve van de tijdelijke bouw van een noodvoorziening op het terrein van ABC, dan wel ten behoeve van de definitieve bouw op het rechtens aan Mens & Werk in eigendom toebehorende perceel aan de [adres], dan wel in een van vooromschreven hoedanigheden anderszins handelingen te (doen) verrichten of na te laten, die in strijd zijn met de tussen partijen gesloten overeenkomst als verwoord in de door de notaris op 12 april 2007 opgestelde en door partijen ondertekende ‘verklaring’;

3. [eiser in conventie, verweerder in reconventie], voorwaardelijk, namelijk indien en voor zover de tweede vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] kan worden toegewezen, met onmiddellijke ingang dan wel binnen twee maal 24 uur na betekening van dit vonnis wordt verboden SKW zelfstandig, dat wil zeggen zonder nadrukkelijke instemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], te vertegenwoordigen als bedoeld in de statuten van SKW, dan wel zelfstandig overeenkomsten namens SKW aan te gaan of SKW anderszins te binden, dan wel met betrekking tot SKW zelfstandig daden van beheer en/of beschikking te verrichten;

4. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wordt veroordeeld om met onmiddellijke ingang [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], mits vergezeld door een accountant, buiten aanwezigheid van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] dan wel een derde, in alle rust inzage te verlenen in de (concept) jaarstukken en de onderliggende administratie betreffende Mens & Werk over de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007, daaronder begrepen alle stukken waarvan de accountant die door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is ingeschakeld meent dat die aanwezig zouden moeten zijn, door aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en die accountant op de door haar, tenminste drie dagen tevoren schriftelijk aangezegde dagen van 09.00 uur tot 18.00 uur toegang tot inzage in genoemde stukken te verschaffen en na te laten inzage in deze stukken op welke wijze dan ook te frustreren en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] toe te staan vrijelijk kopieën te maken van administratieve- of andere documenten waarvan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] dat wenselijk acht;

een en ander telkens op straffe van een dwangsom;

5. [eiser in conventie, verweerder in reconventie] wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.

3.4. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] dient de zogenaamde verklaring van 12 april 2007 onverkort na te komen en handelingen na te laten die daarmee in strijd zijn. Het handelen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is doelbewust gericht op het enkel en alleen ten eigen faveure frustreren en boycotten van de met [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] gemaakte afspraken. Als er al sprake is van onbevoegd handelen van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], dan dient het beroep daarop door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te worden verworpen omdat dit beroep onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht.

Uit allerlei omstandigheden kan voorts worden afgeleid dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] doende is de volledige zeggenschap over en het volledige vermogen van alle kinderdagverblijven en van SKW naar zich toe te halen. Dit is onrechtmatig jegens [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en dient een halt te worden toegeroepen. Indien wordt geoordeeld dat de zelfstandige bevoegdheid van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als bestuurder van SKW in strijd is met de statuten en de tweede vordering van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] kan worden toegewezen, dient vanzelfsprekend ook [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te worden veroordeeld om na te laten SKW zelfstandig, zonder nadrukkelijke instemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] te vertegenwoordigen.

[eiser in conventie, verweerder in reconventie] weigert ten slotte ook uitvoering te geven aan het vonnis van de voorzieningenrechter ’s-Hertogenbosch van 12 maart 2008, nu hij geen inzage wil verlenen in de administratie van Mens & Werk. Om die reden heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] recht en spoedeisend belang bij een nadere veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot het verlenen van inzage in genoemde administratie.

in conventie en in reconventie

3.5. [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voeren op de vorderingen van de ander gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] (in conventie) en van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] (in reconventie).

4.2. Alvorens over te gaan tot de bespreking van de verschillende vorderingen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], wordt het volgende overwogen. Zoals hiervoor uit 2.15 en 2.16 van de vaststaande feiten blijkt, heeft op 3 april 2008 bij de rechtbank Arnhem de behandeling plaatsgevonden van de door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] ingediende verzoeken om, hangende de bij de rechtbank Arnhem aanhangige verzoeken ex artikel 2:298 BW, de ander als bestuurder van SKW te schorsen. Tijdens de behandeling van het onderhavige kort geding op 2 april 2008 hebben de advocaten van partijen ermee ingestemd dat de voorzieningenrechter kennisneemt van de door de rechtbank Arnhem te geven beschikking in het kader van die verzoeken. De in de beschikking te geven beslissing(en) kunnen namelijk van invloed zijn op een of meerdere vorderingen van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en/of [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] die zij in het kader van dit kort geding hebben ingesteld. Bij beschikking van 10 april 2008 heeft de rechtbank Arnhem onder meer het volgende overwogen en beslist:

“4. De beoordeling

(…)

4.3. (…) [eiser in conventie, verweerder in reconventie] heeft aan zijn verzoek thans mede ten grondslag gelegd het vonnis in kort geding van de rechtbank te Den Bosch van 12 maart 2008 en de mogelijke gevolgen daarvan. De uitvoering van dat vonnis zou tot gevolg hebben dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] weer als alleen en zelfstandig bestuurder van SKW zou kunnen optreden. De rechtbank is van oordeel dat dat onwenselijk is hangende het onderzoek in de aanhangige ontslagprocedure, nu er een hooglopend conflict tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is over zeggenschap in SKW en de vraag wie tot het vermogen van SKW gerechtigd is. In dat verband heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie], zonder [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als (mede)bestuurslid te informeren, haar twee kinderen als bestuurders van SKW laten inschrijven in het handelsregister. Ook heeft zij met derden gesproken over het mogelijke in gebruik geven van aan SKW toebehorend onroerend goed aan die derde terwijl dat onroerend goed op dat moment in gebruik was bij de Nannies organisatie van [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. Verder loopt er kennelijk een strafrechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie]. Dit alles bij elkaar en mede gelet op de volledig verstoorde verhouding tussen [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] acht de rechtbank het verzoek tot schorsing van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als bestuurder van SKW toewijsbaar.

4.4. De rechtbank is van oordeel dat ook het verzoek tot schorsing van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als bestuurder van SKW toewijsbaar is gelet op het hiervoor bedoelde hooglopend conflict. In dat kader heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] eigenmachtig, zonder rechtsgeldig bestuursbesluit en zonder de andere bestuurders daarover te informeren, alle overige bestuursleden van SKW op 3 september 2007 als bestuurslid (heeft) laten uitschrijven uit het handelsregister en het postadres van SKW (heeft) gewijzigd in zijn eigen privé-adres. Daarnaast heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie], volstrekt in strijd met de strekking van het vonnis in kort geding van de rechtbank te Den Bosch van 12 maart 2008, de daarbij uitgesproken (her)inschrijving van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] en mevrouw [(naam)]-[(naam)] als bestuurder van SKW, na het uitvoeren daarvan, direct weer ongedaan gemaakt.

Voorts heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot op heden geweigerd mee te werken aan het inzage verlenen aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in de jaarstukken en onderliggende administratie van zowel SKW als van Mens & Werk Beheer B.V. hoewel zij daar reeds meerdere keren om heeft verzocht en [eiser in conventie, verweerder in reconventie] daartoe ook bij het vonnis in kort geding van 12 maart 2008, voor wat betreft Mens & Werk Beheer B.V., is veroordeeld. Dit alles bij elkaar en mede gelet op de volledig verstoorde verhouding tussen [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] acht de rechtbank het verzoek tot schorsing van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als bestuurder van SKW toewijsbaar.

4.5. Thans dient nog te worden beoordeeld of de rechtbank ambtshalve een voorlopige voorziening dient te treffen met betrekking tot het bestuur van SKW nu het zich laat aanzien dat met de schorsing van zowel [eiser in conventie, verweerder in reconventie] als [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als bestuurslid van SKW mogelijk alle bestuursleden van SKW zijn geschorst. Weliswaar zou mevrouw [(naam)]-[(naam)] mogelijk nog als bestuurslid van SKW kunnen worden aangemerkt maar zij is in ieder geval nooit zelfstandig bevoegd geweest en heeft ook nooit als zodanig ingeschreven gestaan. Afgezien daarvan is van de zijde van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] gesteld dat mevrouw [(naam)]-[(naam)] niet meer als bestuurslid van SKW wil functioneren hetgeen van de zijde van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] niet is weersproken. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat er met de schorsing van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als bestuurslid van SKW geen andere bevoegde bestuursleden van SKW zijn. De rechtbank acht het wenselijk, gelet op artikel 2 : 298 lid 2 naar analogie van artikel 2 : 22 BW als voorlopige voorziening een bewindvoerder aan te stellen over het vermogen van SKW. De hierna te benoemen bewindvoerder heeft zich daartoe bereid verklaard. De rechtbank zal hierna tevens zijn bevoegdheden en beloning aangeven.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. schorst met ingang van heden, hangende het onderzoek in de zaak tussen partijen bij deze rechtbank onder nummer 164100/ KV RK 07-1417, [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] [(naam)] voornoemd, als bestuurslid van SKW,

5.2. schorst met ingang van heden, hangende het onderzoek in de zaak tussen partijen bij deze rechtbank onder nummer 164100/ KV RK 07-1417, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] [(naam)] voornoemd, als bestuurslid van SKW,

5.3. benoemt met ingang van heden tot bewindvoerder over het vermogen van SKW voornoemd mr. J.A.M.P. Keijser, advocaat te Nijmegen (Postbus 1094, 6501 BB Nijmegen),

5.4. bepaalt dat de bewindvoerder voornoemd bevoegd is alle handelingen te verrichten welke nodig zijn voor een goed beheer en in stand houding van de onroerende zaken welke deel uit maken van het vermogen van SKW en het beheer van het overige vermogen van SKW, waaronder het onder zich nemen van alle (financiële) stukken met betrekking tot SKW en de bevoegdheid om SKW in en buiten rechte te vertegenwoordigen,

(…)

5.5. verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

(…)”

4.3. Met inachtneming van de hiervoor weergegeven relevante delen van de beschikking van de rechtbank Arnhem van 10 april 2008, is de voorzieningenrechter van oordeel dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] geen belang meer heeft bij zijn tweede en derde vordering (het in conventie gevorderde onder 3.1. sub 2 en 3). Deze vorderingen zien immers op voorzieningen die SKW betreffen. Om dezelfde reden heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] geen belang bij haar derde vordering (het in reconventie gevorderde onder 3.3. sub 3), die overigens ook slechts voorwaardelijk is ingesteld.

de resterende vordering in conventie

4.4. Met betrekking tot het in conventie onder 3.1. sub 1 gevorderde wordt het volgende overwogen. Ter zitting is komen vast te staan dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] als bestuurders van Mens & Werk op grond van de statuten gezamenlijk bevoegd zijn deze vennootschap te vertegenwoordigen. Hoewel dit niet met zekerheid is komen vast te staan, heeft [eiser in conventie, verweerder in reconventie] naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wel voldoende aannemelijk gemaakt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in strijd met de statuten Mens & Werk alleen heeft vertegenwoordigd. Daarbij moet met name worden gedacht aan het indienen van een bezwaarschrift namens Mens & Werk tegen het verlenen van een bouwvergunning aan Nannies voor het oprichten van een tijdelijke ruimte ten behoeve van kinderopvang, zonder dat daaraan een rechtsgeldig bestuursbesluit ten grondslag ligt. Daarmee heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onrechtmatig gehandeld jegens [eiser in conventie, verweerder in reconventie]. De voorzieningenrechter zal deze vordering bij wijze van voorlopige ordemaatregel dan ook toewijzen. De daarbij aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] op te leggen dwangsom zal worden gematigd in voege zoals hierna aan te geven, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de door de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch op 12 maart 2008 opgelegde dwangsom aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] met betrekking tot de in die procedure ingestelde spiegelbeeldige vordering van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie].

de resterende vorderingen in reconventie

4.5. Met betrekking tot het in reconventie onder 3.3. sub 1 gevorderde wordt het volgende overwogen. Deze vordering ziet op nakoming van de bij de notaris opgemaakte ‘verklaring’ van 12 april 2007. Deze vordering zal worden afgewezen, reeds omdat (de advocaat van) [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ter zitting heeft aangegeven dat hij de buitengerechtelijke ontbinding van deze verklaring heeft ingeroepen. In zo’n geval kan niet zonder meer nakoming worden gevorderd. Daarenboven is in de ‘verklaring’ niet de verplichting voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te lezen dat hij gehouden is “als bestuurder van Mens & Werk mee te werken aan het (doen) plaatsen van een noodgebouw op het terrein van ABC”.

4.6. Met betrekking tot het in reconventie onder 3.3. sub 2 gevorderde wordt het volgende overwogen. Deze vordering ziet op een verbod voor [eiser in conventie, verweerder in reconventie] om een (bouw)vergunning bij de gemeente Nijmegen aan te vragen, of indien verkregen te gebruiken, ten behoeve van de tijdelijke bouw van een noodvoorziening op het terrein van ABC, dan wel ten behoeve van de definitieve bouw op het rechtens aan Mens & Werk in eigendom toebehorende perceel aan de [adres], dan wel anderszins handelingen te (doen) verrichten of na te laten, die in strijd zijn met de op 12 april 2007 opgestelde en door partijen ondertekende ‘verklaring’.

4.7. Voorshands geoordeeld heeft [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] onvoldoende duidelijk gemaakt wat haar concrete spoedeisende belang is bij deze vordering. Vaststaat dat er reeds een bouwvergunning door of namens [eiser in conventie, verweerder in reconventie] is aangevraagd en dat deze ook door de gemeente Nijmegen is verleend. Bovendien is het [eiser in conventie, verweerder in reconventie] op grond van het vonnis van de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch van 12 maart 2008 reeds verboden om Mens & Werk onbevoegd te vertegenwoordigen door zonder nadrukkelijke instemming van [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] in opdracht en voor rekening van Mens & Werk overeenkomsten aan te gaan, dan wel deze vennootschap anderszins te binden. Ten slotte is van belang dat, zoals hiervoor al is overwogen, [eiser in conventie, verweerder in reconventie] ter zitting heeft aangegeven dat hij de buitengerechtelijke ontbinding van de ‘verklaring' heeft ingeroepen. Een en ander leidt tot de conclusie dat ook deze vordering zal worden afgewezen.

4.8. Met betrekking tot het in reconventie onder 3.3. sub 4 gevorderde wordt het volgende overwogen. Deze vordering ziet op - kort gezegd - een veroordeling van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] tot het verlenen van inzage in de administratie van Mens & Werk. Ter zitting hebben partijen op dit punt overeenstemming bereikt, in die zin dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] akkoord gaat met het maken van kopieën van de jaarstukken van Mens & Werk door een door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan te wijzen accountant in aanwezigheid van [eiser in conventie, verweerder in reconventie], dan wel in aanwezigheid van een door [eiser in conventie, verweerder in reconventie] aan te wijzen persoon. In zoverre zal deze vordering dan ook worden toegewezen, met een verduidelijking op het punt wat aanwezig moet zijn. De hierbij gevorderde dwangsommen zullen eveneens, zij het zonder dubbeling, worden toegewezen, nu zij aansluiten bij de door de voorzieningenrechter te ’s-Hertogenbosch op 12 maart 2008 aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] opgelegde dwangsommen inzake een soortgelijke, toegewezen vordering.

ten aanzien van de kosten in conventie en in reconventie

4.9. Gelet op de familierechtelijke betrekkingen tussen partijen zullen de kosten van dit kort geding tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

5.1. veroordeelt [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden Mens & Werk onbevoegd te vertegenwoordigen door zonder nadrukkelijke instemming van [eiser in conventie, verweerder in reconventie] Mens & Werk te vertegenwoordigen, namens Mens & Werk op te treden, dan wel in opdracht en voor rekening van Mens & Werk overeenkomsten aan te gaan, dan wel deze vennootschap anderszins te binden, dan wel met betrekking tot deze vennootschap daden van beheer en/of beschikking te verrichten;

5.2. bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. bepaalde, aan [eiser in conventie, verweerder in reconventie] een dwangsom verbeurt van € 20.000,00;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. weigert het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.5. beveelt [eiser in conventie, verweerder in reconventie] te gehengen en te gedogen dat binnen drie (3) dagen na betekening van dit vonnis in zijn aanwezigheid, dan wel in de aanwezigheid van een door hem aan te wijzen persoon, een door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] aan te wijzen accountant kopieën maakt van de (concept)jaarstukken en de onderliggende administratie betreffende Mens & Werk over de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007, daaronder begrepen alle stukken waarvan de accountant die door [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] is ingeschakeld meent dat die aanwezig geweest moeten zijn, maar nu ontbreken;

5.6. bepaalt dat [eiser in conventie, verweerder in reconventie] voor elke dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.5. bepaalde, aan [gedaagde in conventie, eiseres in reconventie] een dwangsom verbeurt van € 1.000,00 tot een maximum van € 50.000,00;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. weigert het meer of anders gevorderde;

in conventie en in reconventie

5.9. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 16 april 2008.