Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2008:BD3879

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
04-06-2008
Datum publicatie
13-06-2008
Zaaknummer
141290
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Afhankelijk van de uitkomst van de aan KPN verstrekte bewijsopdrachten komt de stelling van KPN aan de orde dat haar tekortkomingen niet zodanig waren dat dit een (volledige) ontbinding rechtvaardigt, waarvan KPN in beginsel de bewijslast draagt. De beslissing op dit punt wordt aangehouden tot na de afwikkeling van de voornoemde bewijsopdrachten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 141290 / HA ZA 06-939

Vonnis van 4 juni 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KPN TELECOM B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. P.A.C. de Vries,

advocaat mr. T. Geerdink te Hengelo,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROJOIN B.V.,

gevestigd te Arnhem,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. T.J. van Veen,

advocaat mr. A. Robustella te Ede.

Partijen zullen hierna KPN en Projoin genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 30 augustus 2006

- het proces-verbaal van comparitie van 13 december 2006

- de verwijzing naar de parkeerrol.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Projoin is bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschappen Car Technics Duiven B.V. (verder: Car Technics) en Projoin Onroerend Goed B.V. (verder: Projoin OG).

2.2. Op 23 januari 2003 sluit Projoin OG met KPN een “Overeenkomst Randapparatuur” en een “Overeenkomst Infrastructuur”.

2.3. Op 24 februari 2003 sluit Car Technics met KPN een overeenkomst voor de levering en installatie van een telefooninstallatie/centrale met toebehoren.

2.4. Op 12 maart 2003 sluit Projoin met KPN een overeenkomst voor de levering en installatie van een telefooninstallatie/centrale met toebehoren (verder: de overeenkomst).

2.5. KPN heeft Projoin de volgende facturen toegestuurd:

factuurnummer totaalbedrag in € factuurdatum Vervaldatum

1) 10023024096 31.583,21 17-11-2003 08-12-2003

2) 10025056872 910,35 24-07-2005 07-08-2005

3) 10025076279 6.602,12 13-10-2005 03-11-2005

4) 10025081855 761,60 05-11-2005 26-12-2005

5) 10025092948 535,50 18-12-2005 08-01-2006

6) 10025095615 2.276,47 31-12-2005 21-01-2006

7) 10026007174 758,63 02-02-2006 23-02-2006

8) 10026009485 496,83 11-02-2006 04-03-2006

Totaal 43.924,71

2.6. De op grond van de overeenkomst geleverde telefooncentrale/installatie (verder: de telefooncentrale) is geplaats in een pand in Velp. De telefooncentrale wordt gebruikt door Projoin en Car Technics.

2.7. Namens Projoin en Car Technics heeft [betrokkene] (verder [betrokkene]) KPN er op aange¬spro¬ken dat de telefooncentrale niet naar behoren zou functioneren. Op 7 april 2005 heeft daarover tussen partijen overleg plaatsgevonden. Daarin worden tien “actiepunten” besproken die zijn weer¬gegeven in een mailbericht van 8 april 2005 van de heer [betrokkene] van KPN aan [betrokkene], met, voor zover hier van belang, de volgende inhoud:

Aanwezig: Cartechnics, [betrokkene] en [betrokkene]

KPN, [betrokkene], [betrokkene] en [betrokkene]

Doel: Heldere afspraken te maken over het oplossen van de openstaande punten bij Cartechnics.

Actie punten:

1. Routering naar Eindhoven

Gesprekken worden als volgt door [betrokkene] gerouteerd:

eerste gesprek komt als analoog toestel in veldhoven

tweede gesprek komt uit op antwoord apparaat

derde gesprek krijgt terugval naar telefoniste in Velp

actie: [betrokkene]

tijd: deze actie/programmering wordt uitgevoerd als de offerte en implementatie van VOIP langer duurt dan 1 maand. Wanneer VOIP binnen 1 maand geschied vervalt dit actiepunt.

2. Ongedefinieerde nummers […]

3. VOIP

doel: voip implementeren om doorschakelkosten te besparen

Offerte maken voor:

PABX moet geschikt gemaakt worden voor VOIP […]

actie:

Offerte maken VOIP door [betrokkene]

[betrokkene] zoekt uit of bestaande Wannadoo DSL lijn gebruikt kan worden in veldhoven voor VOIP. Anders nwe DSL lijn offreren.

4. Monteurslijn

problemen rond monteurslijn oplossen. Oproep komt binnen, wordt opgenomen, komt niet in gespreksfase en display groepsupervisietoets blijft knipperen.

Actie [betrokkene] en 2de lijns. Alcatel zal worden opgeschakeld.

5. DECT […]

6. Vox account

Vox account werkt niet in combinatie met Windows XP services pack 2.

Wens cartechnics om Vox account door KPN terug te laten nemen en investering te schappen

actie: [betrokkene] zoekt dit uit

7. Halve dag opleiding

Er zou nog een halve dag opleiding worden gegeven door KPN

actie: [betrokkene] zoekt dit uit

8. Incasso en gerechtelijk bevel

Karel heeft incasso ‘on hold’ gezet

9. Betaling nota […]

10. Pimpony […]

3. Het geschil

in conventie

3.1. KPN vordert samengevat - veroordeling van Projoin tot betaling van € 49.064,29, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. KPN stelt - kort weergegeven - dat de zij op grond van de op 12 maart 2003 met Projoin gesloten overeenkomst goederen en diensten heeft geleverd waarvoor zij Projoin de in r.ov. 2.5. genoemde facturen heeft verstuurd, waarvoor steeds een betalingstermijn van 21 dagen gold. Projoin heeft deze, hoewel daartoe gehouden, niet voldaan. Projoin is over de ver¬schuldigde bedragen wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldata. Deze beliep tot 1 mei 2006 € 3.338,38. Aangezien Projoin ondanks aanmanin¬gen en sommaties niet heeft betaald heeft KPN een incassobureau ingeschakeld. Dit bureau heeft diverse incassowerkzaamheden verricht, waarvan de kosten (conform het rapport Voorwerk II € 1.785,00) voor rekening van Projoin moeten komen.

3.3. Projoin voert verweer. Zij stelt, kort weergegeven, dat de in r.ov. 2.5. genoemde facturen 2) tot en met 8) niet zien op zaken en diensten die in opdracht of ten behoeve van Projoin zijn geleverd. De facturen 2) en 4) tot en met 8) betreffen zaken en diensten die aan Car Technics en Projoin OG zijn geleverd. Deze beide vennootschappen hebben die factu¬ren inmid¬dels voldaan. Alleen factuur 1) vloeit voort uit de overeenkomst. De op grond van de overeen¬komst door KPN geleverde telefooninstallatie/centrale functioneert vanaf de plaatsing niet naar behoren. Projoin heeft haar betalingsverplichting daarop (gedeeltelijk) opgeschort. Projoin heeft KPN daar meerdere malen op aangesproken. Naar aanleiding daar¬van heeft het in r.ov. 2.7 genoemde gesprek van 7 april 2005 plaatsgevonden, waarbij afspra¬ken zijn gemaakt om de problemen te verhelpen. De in het daarop volgende mailbericht van 8 april 2005 genoem¬de problemen onder 1 en 3 zijn nog steeds niet naar behoren opgelost. Iedere avond moet Projoin de router resetten door hem aan en uit te doen. Als dit niet gebeurt, is de kans groot dat de mede¬wer¬kers in het veld de volgende dag niet bereikbaar zijn. Ook het in het mailbericht onder 4 genoemde probleem bestaat nog: er blijven spooktelefoontjes binnenkomen, waarbij de telefoon wel overgaat maar je hem niet kan opnemen. De onder 6 genoemde Vox-account is wel terug¬gehaald maar niet gecrediteerd. Ook heeft KPN nog steeds verzuimd de in dat mailbericht onder 7 genoemde laatste halve opleidings¬dag te verzorgen. Gelet hierop duurt haar opschor¬tings¬recht voort tot de in reconventie gevor¬derde ontbinding van de overeenkomst, waardoor de betalingsverplichting geheel komt te vervallen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. Projoin vordert samengevat – ontbinding van de overeenkomst met veroordeling van KPN tot betaling van de kosten van de procedure.

Projoin stelt dat ontbinding gerechtvaardigd is nu KPN niet in staat gebleken is de proble¬men (zoals genoemd in het mailbericht van 8 april 2005 onder 1, 3 en 4) ten aanzien van de telefooncentrale op te lossen en haar verplichtingen uit de overeenkomst naar behoren na te komen, ondanks dat Projoin KPN voldoende herstelmogelijkheden heeft geboden.

3.6. KPN heeft niet geconcludeerd voor antwoord. Gelet op de samenhang tussen de reconventionele vordering van Projoin en haar verweer in conventie heeft de rechtbank toegestaan dat KPN ter comparitie kort mondeling verweer heeft gevoerd, zoals weergegeven in het proces-verbaal van comparitie. Zij betwist dat zij haar verplichtingen niet naar behoren is nageko¬men. De genoemde problemen zijn verholpen, of, althans zo begrijpt de rechtbank de stellingen van KPN, van een dusdanige beperkte betekenis dat dit geen volledige opschorting rechtvaar¬digt. De overeengekomen 2,5 dag opleiding zijn gegeven. Er kan wel van worden uit¬ge¬gaan dat het terugnemen van de Vox-account niet is gecrediteerd. Dit betreft een bedrag van € 1.350,00.

3.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Projoin betwist dat de in r.ov. 2.5. genoemde facturen 2) tot en met 8) zien op goederen en diensten die KPN haar op grond van de overeenkomst heeft geleverd. Aangezien KPN haar vordering baseert op de stelling dat dit wel het geval is, zal zij op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv, daarvan bewijs dienen te leveren. De rechtbank zal haar daartoe een bewijs¬opdracht verstrekken.

4.2. Het door Projoin in conventie ingeroepen opschortingsrecht en de in reconventie gevor¬derde ontbinding baseert zij op haar stelling dat KPN haar verplichtingen uit de overeen¬komst niet naar behoren is nagekomen. Het bestaan, althans het voorduren van de door Projoin geformuleerde klachten, zoals aangehaald in r.ov. 3.3 en 3.5, wordt door KPN betwist. Het be¬staan van de gestelde noodzaak om de router iedere avond te resetten heeft KPN niet kunnen vast¬stellen, noch heeft zij een oorzaak van een dergelijk probleem kunnen ontdekken. De “spook¬telefoontjes” zouden zijn verholpen zijn na het installeren van “VOIP”. Projoin was, zo voert KPN aan, zeer tevreden over de afhandeling van de problemen.

4.3. Gelet op de betwisting van KPN zal de rechtbank Projoin overeenkomstig de hoofd¬regel van artikel 150 Rv opdragen te bewijzen dat de noodzaak bestaat iedere avond de router te resetten door hem aan en uit te doen, omdat als dit niet gebeurt de kans groot is dat de mede¬werkers in het veld de volgende dag niet bereikbaar zijn en voorts dat zij “spooktelefoontjes” blijft ontvangen.

De rechtbank overweegt daarbij dat indien komst vast te staan dat de router iedere dag gereset moet worden dit een tekortkoming oplevert van KPN. Projoin mocht immers verwachten dat de door KPN geleverde apparatuur na installatie door KPN “normaal” zou functioneren. KPN heeft erkend dat het “niet normaal is” indien de router iedere dag gereset moet worden. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik door Projoin zo afwijkend was dat zij in de gegeven omstandigheden niet mocht verwachten dat de router ook zonder dagelijks resetten naar behoren zou functione¬ren. De stelling van KPN dat dit mogelijk aan derden zou liggen, zoals aan de provider, is niet voldoende met feiten en omstandigheden onderbouwd en wordt reeds om die reden verworpen.

Ook de ontvangst van spooktelefoontjes levert, voor zover bewezen, een tekortkoming op.

4.4. Afhankelijk van de uitkomst van de voormelde bewijsopdrachten komt de stelling van KPN aan de orde dat haar tekortkomingen niet zodanig waren dat dit een (volledige) ontbinding rechtvaardigt, waarvan KPN in beginsel de bewijslast draagt. De beslissing op dit punt wordt aangehouden tot na de afwikkeling van de voornoemde bewijsopdrachten.

4.5. De rechtbank passeert de stelling van Projoin dat KPN haar niet de overeengekomen 2,5 dag opleiding heeft gegeven. Projoin erkent immers dat KPN twee dagen opleiding heeft gegeven aan de telefoniste, terwijl zij de stelling van KPN dat haar medewerker Te Lindert daarnaast nog een halve dag instructie heeft gegeven aan de medewerker van Projoin [betrokkene], niet, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft betwist.

4.6. De rechtbank gaat er vooralsnog van uit dat in de door Projoin gevorderde ontbinding een subsidiair verzoek tot gedeeltelijke ontbinding besloten ligt. Dit is echter niet expliciet gesteld. Voorts stelt de rechtbank vast dat partijen zich er niet over hebben uitgelaten of, in het geval de vordering tot ontbinding - gedeeltelijk - toewijsbaar is, ook de rechtsgevolgen van de ontbinding, zoals opgenomen in artikelen 6:271 en 6:272 BW (de ongedaanmakings¬verbin¬te¬nis) bij de beoordeling van het geschil moet worden betrokken. De rechtbank zal partijen in de gelegenheid stellen zich over voornoemde punten (expliciet) uit te laten, hetzij tijdens een na afloop van de getuigenverhoren te bevelen comparitie van partijen hetzij in de conclusies na - al dan niet gehouden - enquête. Daarbij kan ook aan de orde komen welke gevolgen de erkenning ter comparitie door KPN, dat de teruggenomen Vox-account niet is gecrediteerd, heeft voor haar vordering.

4.7. Partijen moeten er mede gelet op het vorenstaande op voorbereid zijn dat de rechtbank op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnis kan wijzen waar¬bij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen - waarbij de in r.ov. 4.6. genoemde punten aan de orde kunnen komen - en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Zij moeten daarom in persoon op de getuigenverhoren verschijnen. Een rechtspersoon moet ter zitting vertegenwoordigd zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is tot vertegenwoordiging.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

5.1. draagt KPN op te bewijzen dat de in r.ov. 2.5. genoemde facturen 2) tot en met 8) zien op goederen en diensten die KPN op grond van de overeenkomst heeft geleverd aan Projoin,

5.2. draagt Projoin op te bewijzen dat:

- de noodzaak bestaat iedere avond de router te resetten door hem aan en uit te doen, omdat als dit niet gebeurt de kans groot is dat de medewerkers in het veld de volgende dag niet bereikbaar zijn,

- zij “spooktelefoontjes” blijft ontvangen,

5.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 18 juni 2008 voor uitlating door KPN en door Projoin of zij bewijs willen leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.4. bepaalt dat KPN en Projoin, indien zij geen bewijs door getuigen willen leveren maar wel bewijsstukken willen overleggen, die stukken direct in het geding moeten brengen,

5.5. bepaalt dat KPN en Projoin, indien zij getuigen willen laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op woensdagen in de maanden juli tot en met oktober 2008 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van de getuigenverhoren zullen worden bepaald,

5.6. bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van mr. T.P.E.E van Groeningen in het paleis van justitie te Arnhem aan de Walburgstraat 2-4,

5.7. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.8. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.P.E.E van Groeningen en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2008.