Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2007:BB6111

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
19-10-2007
Datum publicatie
22-10-2007
Zaaknummer
475321 CV Expl. 07-269
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Loonvordering van arbeidsongeschikte werknemer. Deskundigenverklaring als bedoeld in art. 7:629a lid 1 BW is niet overgelegd; vordering afgewezen.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat de weigering van de werknemer om mee te werken aan een plan van aanpak voor reïntegratie eveneens een grond is voor afwijzing. Hieraan doet niet af dat die weigering voornamelijk valt toe te rekenen aan werknemers gemachtigde als een gevolg van diens stellingname en wijze van optreden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 475321 \ CV EXPL 07-269 \ 282fh

uitspraak van 19 oktober 2007

Vonnis

in de zaak van

[werkneemster]

wonende te Angeren, gemeente Lingewaard

eisende partij

gemachtigde mr. A.F. Teunissen (Profinance Juristen, Doornenburg)

tegen

de besloten vennootschap Novio Forum B.V.

gevestigd te Nijmegen

gedaagde partij

gemachtigde mr. R.H.J. Daatzelaar (VWG Groep)

Partijen worden hierna [werkneemster] en Novio Forum genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het exploot van dagvaarding van 6 december 2006;

- de conclusie van antwoord met producties;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek met producties;

- de akte van [werkneemster] van 11 mei 2007 met producties;

- de akte van Novio Forum van 15 juni 2007.

1. De feiten

1.1. [werkneemster] is op 11 augustus 2003 op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Novio Forum in de functie van Art Director.

1.2. Novio Forum exploiteert een onderneming voor de groothandel in meubels en aanverwante artikelen, zowel nationaal als internationaal. Statutair directeur van Novio Forum is [de heer Y]

1.3. In een brief van Novio Forum aan [werkneemster] van 2 maart 2006 zijn afspraken tussen partijen vastgelegd over [werkneemster]’s zwangerschapsverlof en het aansluitend opnemen van ouderschapsverlof. De brief is door [werkneemster] ondertekend voor akkoord. De afspraken als

vermeld in de brief luiden, voor zover hier van belang:

“• gaat met ingang van woensdag 8 maart a.s. met zwangerschapsverlof (te. weten 6 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum:18 april 2006);

• Op jouw verzoek is vrijdag 3 maart a.s. jouw laatste werkdag, waardoor maandag 6 en dinsdag 7 maart a.s. als snipperdagen worden beschouwd;

• Na het verstrijken van het zwangerschapsverlof (in beginsel na totaal 16 weken) wordt jouw arbeidsovereenkomst aangepast naar 24 uren per week, verdeeld over 3 dagen.

• Aansluitend aan jouw zwangerschapsverlof wil je gebruik maken van de mogelijkheid tot ouderschapsverlof. Zoals meegedeeld gaan wij ermee accoord dat je gedurende 13 weken het maximaal wettelijke toegestane aantal uren aan ouderschapsverlof opneemt (dus maximaal 13 weken van 24 uren per week).

• Gedurende de periode van ouderschapsverlof loopt jouw dienstverband gewoon door, met dien verstande dat je in deze periode geen salaris en vakantietoeslag ontvangt.

De sociale verzekeringen lopen "normaal" door en je bouwt gedurende deze periode ook "normaal" vakantiedagen op.

Tevens loopt de pensioenopbouw "normaal" door, echter kan er in deze periode geen premie ingehouden worden, deze zal met het salaris nadien verrekend gaan worden.

• Indien gewenst, kun je na de periode van zwangerschaps- en ouderschapsverlof eventueel nog resterende vakantiedagen opnemen.”

1.4. [werkneemster] heeft zich op 12 juli 2006 ziek gemeld.

1.5. [Bedrijf X] te Nieuwegein (verder: [bedrijf X]), die voor Novio Forum de verzuimbegeleiding verzorgt, deelt bij brief van 14 juli 2007 aan Novio Forum mee dat het niet gelukt is in contact te komen met [werkneemster].

1.6. Een faxbericht van de gemachtigde van [werkneemster] aan [de heer Y] van 19 juli 2006 bevat, voor zover hier van belang, het volgende:

“Na controle van diverse documenten die mevrouw D. [werkneemster] ter inzage en beoordeling had overhandigd, moeten wij constateren dat er sprake is van CAO ondermijning en u regelmatig met voorstellen komt die nietig zijn.

Voordat wij inhoudelijk ingaan op uw schrijven van 2 Maart 2006, wilden wij u mededelen dat deze niet volgens de wettelijke normen en waarden is samengesteld.

U laat cliënt een voorstel ondertekenen op 2 maart 2006, de laatste werkdag voor het welverdiende zwangerschapsverlof van cliënt. U begrijpt dat cliënt lichamelijk en geestelijk totaal niet in staat was een goed overwogen besluit te vormen.

Daar zinspeelde u ook op, het was tenslotte u die de vervroegde zwangerschapsverlof verzoek had ontvangen en goedgekeurd.

Naast dit alles heeft u ook nog niet aan uw wettelijke plicht voldaan,namelijk: cliënt in te lichten over de financiële consequenties en wettelijke bedenktijd die ons inziens nog steeds geldt aangezien zwangerschapsverlof direct reden is tot opschorting.

Bovendien heeft cliënt 30 dagen voor activering van het contract het recht tot vernietiging. Indien zei deze al niet had doorgegeven, mag u dit schrijven zien als vernietiging van uw aanbod.

Dan hebben we nog de CAO ondermijning: volgens uw huisreglement pagina 14 lid 1 volgt u het CAO meubelbranche ook wel CBM CAO genoemd. Echter in dat CAO zijn per 01 januari 2006 de wachtdagen ontbonden. U beweert dan ook in ons persoonlijk onderhoud dat u geen CAO voert en dus de wachtdagen mag inhouden.

Daar tegen over gaat u wel akkoord met de CBM verhogingen te weten: op 1 juli 2005, 1 januari 2006, 1 juli 2006 en de nog voor te nemen verhoging van 1 januari 2007. Waarbij aangemerkt staat dat de verhoging van 1 januari 2005 slechts plaatsvindt als uw medewerker conform CBM CAO verzekerd is.

Het bovenstaande toont een causaal verband tussen NOVIO FORUM en CBM CAO aan. Derhalve zullen wij het CAO CBM als WB (wetboek) aanvullende CAO opvoeren.

Dat betekent dan het volgende:

1) Cliënt, kunnen geen wachtdagen ingehouden worden, immers artikel 30 lid 1 en art 31 lid 2 zijn per 01 januari 2006 komen te vervallen.

2) Cliënt, behoudt recht op 100 % loondoorbetaling in het lste jaar en 70 % loondoorbetaling in het 2de jaar tijdens ziekte.

3) Bij een 40-urige werkweek zijn er 19 arbeidsduur verkortingsdagen per jaar

4) 24 vakantiedagen, niet de 23 die u hanteert

Wij menen dat hiermee heel ruim nietigheid is aangetoond.

Uw werkwijze:

Op 10 juli e:mailde cliënt ons een schrijven waarin u verwijst naar een gesprek van 5 juli deze is om citeer:"duidelijkheid te krijgen in de dagen dat u zou willen werken"einde citaat. Cliënt was zeer verbaasd, ”.Immers cliënt had helemaal niet aangegeven meer, minder of andere uren te willen werken, dat was uw aanbod. Cliënt was in de overtuiging dat beide collega’s op kraambezoek kwamen zoals telefonisch aangegeven.

Het gaat ons dan ook echt te ver dat u cliënt in haar zwangerschapsverlof kort na de geboorte van haar zoon überhaupt lastig valt, laat staan met dit soort zware elementen omtrent de toekomst onder de noemer kraambezoek.

Ons inziens laakt dit elke vorm van respect voor zowel medewerker als kersverse moeder.

U begrijpt dat het gesprek van 5 juli 2006 geen enkele rechtsgrond heeft omdat cliënt lichamelijk en geestelijk niet in staat was dergelijke zware besluiten op zich te nemen. Bovendien wijzigt u meerdere basisbeginselen van de arbeidsovereenkomst derhalve dient u een nieuw contract aan te bieden.

Gelukkig geeft u ook de echte reden aan, van de structurele verstoring van cliënts rust. Namelijk het ontslag voorstel, bestaande uit:

* de 3 dagen per week.(24 uur).

* 6 maanden het salaris doorbetalen.

U begrijpt dat cliënt zich hiermee totaal niet kan verenigen. Te meer, omdat de huidige onbepaalde arbeidsovereenkomst 36 uur per week verdeeld over 5 dagen bevat.”

1.7. Bij brief van 8 augustus 2006 heeft [bedrijf X] aan Novio Forum een Probleemanalyse aangeboden teneinde Novio Forum in de gelegenheid te stellen een Plan van Aanpak te maken voor de werkhervatting door [werkneemster]. In de Probleemanalyse is onder meer vermeld:

4. Voorlopige conclusie van de probleemanalyse

(…)

Verwachte verzuimduur

2 maanden

Eventuele toelichting

Het is belangrijk om ondanks de arbeidsongeschiktheid een oplossing te zoeken voor het arbeidsconflict, een mediator is hierbij nodig.

5. Beoordeling van het verzuim

Oorzaak

Psychische klachten

Eventuele toelichting

Werkgerelateerd en prive gerelateerd

6. Advies aan de werkgever en werknemer

? Werkhervatting in de eigen functie

(…)

7. Eerste stappen in werkhervatting

Werkhervatting (data, beperkingen in tijd en aard van het werk)

Op dit moment geen benutbare mogelijkheden. De verwachting is dat werknemer over 2 maanden hersteld kan worden gemeld, mits de onderliggende problemen worden opgelost.

(…) (…)

Advies aan de werkgever Samen met werknemer en hulp van [bedrijf X] een Plan van Aanpak opstellen. In overleg met [bedrijf X] stappen zetten om arbeidsconflict op te lossen (b.v. mediation)

Advies aan de werknemer

Pro-actieve opstelling t.a.v. werkhervatting en in samen met werkgever Plan van Aanpak opstellen.

1.8. [[naam arbeidsdeskundige 1]], arbeidsdeskundige van [bedrijf X], deelt op 15 augustus 2006 per e-mail aan Novio Forum mee dat [bedrijf X] het met Novio Forum en [werkneemster] eens is, dat bemiddeling inzake terugkeer naar eigen werkgever niet zinvol is en dat een passend voorstel tot beëindiging voor beide partijen de beste oplossing is.

1.9. Novio Forum zendt bij brief van 18 augustus 2006 aan de gemachtigde van [werkneemster] het Plan van Aanpak WIA, naar aanleiding van de bevindingen van de arbo-arts en de arbeidsdeskundige van [bedrijf X], met het verzoek dit door [werkneemster] te laten ondertekenen. In dat Plan van Aanpak WIA staat onder meer te lezen dat de bedrijfsarts betrokkene voorlopig nog arbeidsongeschikt acht als gevolg van psychische klachten.

1.10. [werkneemster] heeft het Plan van Aanpak WIA niet ondertekend.

1.11. Bij aangetekende brief van 20 september 2006 aan [werkneemster] nodigt Novio Forum haar uit voor een gesprek op 22 september 2006 om vervolg te geven aan het reïntegratieproces en om uit de impasse te geraken.

1.12. De gemachtigde van [werkneemster] deelt op 22 september 2006 aan Novio Forum mee dat [werkneemster] geen gevolg zal geven aan de uitnodiging. De gemachtigde kondigt aan de afspraak te verzetten naar 25 september 2006 en zelf naar Novio Forum toe te zullen komen “om uw voorstel aan te horen.”

1.13. Novio Forum antwoordt op dezelfde dag, eveneens per e-mail:

“Wij betreuren het dat [werkneemster] geen gebruik wil maken van onze poging tot het doorbreken van de impasse. Als werkgever zijnde zouden wij graag een gesprek hebben met onze werkneemster. Wij zien geen enkele toegevoegde waarde in een gesprek met u alleen, aangezien uw standpunt ons volkomen duidelijk is.

Wij zouden graag vernemen wanneer [werkneemster] wel in staat is tot een persoonlijk onderhoud.”

1.14. De gemachtigde van [werkneemster] antwoordt per omgaande per e-mail, voor zover hier van belang:

“In uw brief sluit u af met citeer:“ Wij zouden graag vernemen wanneer [werkneemster] wel in staat is tot een persoonlijk onderhoud”.

U begrijpt duidelijk niet dat u het met mij / ons zult moeten klaren.”

1.15. [bedrijf X] deelt bij brief van 28 september 2006 aan Novio Forum mee:

“Op 28-09-2006 hebben wij met uw medewerker, mevrouw D. [werkneemster] gesproken over haar verzuimsituatie.

Bij deze informeren we u over de uitkomsten van dat gesprek.

Verslag: Mevrouw [werkneemster] is niet verschenen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Bij de vraag waarom zij niet verschenen is verwijst zij naar haar juridisch adviseur. Mevr. [werkneemster] komt ook niet op uitnodiging van werkgever en wil Plan van Aanpak niet ondertekenen. Er ligt een arbeidsconflict ten grondslag aan deze veruimmelding. In onze optiek werkt mevr. [werkneemster] niet mee aan haar reïntegratie. Wij stellen de Goudse Verzekering op de hoogte van deze verzuimsituatie en adviseren werkgever om salaris stop te zetten.

([naam medewerker])

Volgende actie Verzuimcheck, actuele situatie beoordelen.

[bedrijf X]: ”

1.16. In een brief van dezelfde datum deelt [bedrijf X] aan Novio Forum mee dat [werkneemster] zonder bericht niet is verschenen op een afspraak bij de bedrijfsarts op 26 september 2006.

1.17. Novio Forum heeft bij aangetekende brief van 28 september 2006 aan [werkneemster] laten weten dat zij constateert dat [werkneemster] op geen enkele wijze meewerkt aan het reïntegratieplan en dat zij ook bij de oproep van de bedrijfsarts op 26 september 2006 zonder enig tegenbericht verstek heeft laten gaan, zodat Novio Forum zich genoodzaakt ziet haar loonbetaling vanaf de datum van de brief stop te zetten.

1.18. [bedrijf X] schrijft op 9 oktober 2006 aan [werkneemster] dat zij om de haar eerder door Novio Forum meegedeelde redenen de verzuimbegeleiding stopt per 12 oktober 2006, en dat de (financiële) consequenties daarvan volledig onder verantwoordelijkheid van [werkneemster] vallen.

1.19. Op 23 oktober 2006 schrijft [bedrijf X] aan de gemachtigde van [werkneemster] onder meer:

“Eveneens wil ik u wijzen op het gegeven dat wij de arbodienstverlening verzorgen voor de werkgever Novio Forum en de werknemer, mevrouw D. [werkneemster]. Zonder inhoudelijk op de details in te gaan, is er sprake van weigering van de kant van de werknemer om mee te werken aan het reintegratietraject conform de Wet Verbetering Poortwachter. Derhalve concluderen wij dat zij in deze in gebreke is gebleven en hebben medegedeeld dat de Poortwachtergarantie op dit dossier is ingetrokken. Op het moment dat de werknemer tegen de twee jaar ziekte bij het UWV voor de WIA-keuring moet komen en de werkgever een sanctie krijgt opgelegd vanwege een niet goed verlopen reintegratietraject, kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld. De werkgever is gerechtigd om sancties bij de werknemer door te voeren op het moment dat de werknemer zich niet aan haar verplichtingen houdt. De weigering van de werknemer om mee te werken aan het reintegratietraject kan consequenties, ook financieel, met zich meebrengen.”

1.20. Novio Forum heeft vervolgens een deskundigenoordeel van UWV gevraagd. De arbeidsdeskundige [naam arbeidsdeskundige 2] schrijft in zijn arbeidsdeskundig onderzoeksverslag van 12 december 2006 onder meer:

“Betreft:

Een door werkgever aangevraagd deskundigenoordeel.

1. VRAAGSTELLING

Zijn de reïntegratie-inspanningen van werkgever voldoende?

Is verzekerde geschikt voor het eigen werk?

(…)

3 BESCHOUWING

Reïntegratie-inspanningen werkgever

(…)

Gelet op het feit dat werknemer vanaf 05-08-06 niet ingaat op uitnodigingen van een door de werkgever ingehuurde gekwalificeerdede bedrijfsarts en niet meer persoonlijk met werkgever wenst te praten (hetgeen uiteindelijk voor werknemer contraproductief werkt), heeft werkgever als interventie, conform het bepaalde in artikel 629 van het burgerlijk wetboek 7 titel 10, de loonbetaling gestaakt. Om zodoende werknemer te stimuleren mee te werken aan haar reïntegratie. In termen van redelijkheid en billijkheid is voornoemde interventie te rechtvaardigen.

Geschiktheid eigen werk

Onderzoek naar de geschiktheid eigen werk van werknemer heeft niet kunnen plaatsvinden. De reden is gelegen in het feit dat de jurist arbeidszaken werknemer niet meer kon bereiken om e.e.a. op zeer korte termijn (1 dag) af te spreken.

Met werkgever is afgesproken dat na 15-12-06 wordt besloten of de geschiktheid eigen werk van werknemer nog moet worden beoordeeld.

5 CONCLUSIE

Werkgever heeft voldoende reïntegratie-inspanningen verricht.

Beoordeling geschiktheid heeft, in overleg met werkgever, niet plaatsgevonden

6 PLANNING

Werkgever op verzoek per fax informeren over de conclusie van het onderzoek. Zowel werkgever als werknemer bovenstaande rapportage toezenden.”

1.21. Novio Forum heeft aan de Centrale Organisatie werk en inkomen (CWI) toestemming gevraagd voor opzegging van de arbeidsverhouding met [werkneemster]. Bij brief van 27 april 2007 aan Novio Forum heeft CWI de toestemming verleend.

2. De vordering en het verweer

2.1. [werkneemster] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

1. zal verklaren voor recht dat het contract geheel en ongewijzigd van kracht blijft volgens de afspraken gemaakte op 11 augustus 2003 vermeerderd met de toegekende verhoging van € 250,00 euro per maand en wettelijke verhoging volgens indexcijfer CAO meubelbranche;

2. Novio Forum zal veroordelen tot betaling van achterstallig loon ex artikel 7:629 lid 2 BW ad € 13.826,03 bruto, waarvan:

€ 3.568,95 voor achterstallig loon over juli, augustus en september;

€ 3.568,95 voor achterstallig loon over juli, augustus en september;

€ 4.589,55 voor de wettelijke verhoging wegens vertraging ex artikel 7:625 BW, en

€ 57,37 voor de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW;

bij wege van eiswijziging bij de conclusie van repliek vermeerderd met € 21.332,81 bruto, waarvan:

€ 2.775,00 voor achterstallig loon over oktober;

€ 2.775,00 voor achterstallig loon over november;

€ 2.775,00 voor achterstallig loon over december;

€ 2.775,00 voor achterstallig loon over januari;

€ 2.775,00 voor achterstallig loon over februari;

€ 6.937,50 voor de wettelijke verhoging wegens vertraging ex artikel 7:625 BW, en

€ 520,31 voor de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW;

3. Novio Forum zal veroordelen in de juridische advieskosten ad 1.500,00 exclusief BTW;

met veroordeling van Novio Forum in de kosten van deze procedure.

2.2. De vordering is - tegen de achtergrond van de hiervoor weergegeven feiten en naar de kantonrechter begrijpt - gegrond op de volgende stellingen, samengevat weergegeven. [werkneemster] heeft geen toestemming gegeven voor de gedeeltelijke respectievelijk gehele inhouding van het loon over de maanden juli tot en met februari 2007. Novio Forum heeft zonder toestemming van [werkneemster], de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Arbeidsinspectie arbeidstijdverkorting verzocht doch willens en wetens ingevoerd, terwijl [werkneemster] ziek is. [werkneemster] is door twee erkende medici, onder wie de door Novio Forum ingeschakelde bedrijfsarts, ziek verklaard. [werkneemster] heeft volgens de CAO meubelbranche recht op 100% loondoorbetaling.

2.3. Novio Forum voert gemotiveerd en gedocumenteerd verweer. Het verweer zal voor zover nodig hierna worden besproken.

3. De beoordeling

3.1. Voorop moet worden gesteld dat:

1) volgens het bepaalde in artikel 7:625 lid 3 BW - voor zover hier van belang - de werknemer die ten gevolge van ziekte arbeidsongeschikt is, geen recht heeft op loon (dat wil zeggen 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, lid 1 van genoemd artikel):

d. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten;

e. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

2) volgens het bepaalde in artikel 7:625 lid 6 BW de werkgever bevoegd is de betaling van het in het lid 1 van dat artikel bedoelde loon op te schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen;

3) volgens het bepaalde in artikel 7:658a lid 2 BW de werkgever uit hoofde van zijn taak, bedoeld in lid 1 van dat artikel (het ten aanzien van de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, bevorderen van de inschakeling van de werknemer in de arbeid in zijn bedrijf, dan wel, indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen andere passende arbeid voorhanden is, de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever), verplicht is zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de bedoelde werknemer in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

4) volgens het bepaalde in artikel 7:658 lid 3 BW de werkgever uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1 van dat artikel , in overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak opstelt als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, en dat plan van aanpak met medewerking van de werknemer regelmatig wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld;

5) volgens het bepaalde in artikel 7:660a BW de werknemer die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, verplicht is:

a. gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 658a lid 2;

b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3;

c. passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.

6) de Collectieve arbeidsovereenkomst meubelindustrie en meubileringsbedrijven (verder: de CAO), waarvan bij besluit van de minister van SZW van 19 december 2005 (Bijvoegsel Stcrt. d.d. 23-12-005, nr. 250) bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard, niet op de arbeidsovereenkomst tussen partijen van toepassing is, omdat de onderneming van Novio Forum kennelijk niet behoort tot een der categorieën van ondernemingen, omschreven in artikel 1 van die CAO.

3.2. In deze zaak heeft de gemachtigde van [werkneemster] contact tussen [werkneemster] enerzijds en Novio Forum, [bedrijf X] en UWV anderzijds stelselmatig geblokkeerd. Uit zijn brieven aan deze en gene volgt dat hij [werkneemster] bij herhaling heeft geadviseerd niet in te gaan op uitnodigingen om contact te onderhouden met de werkgever of spreekuren van de bedrijfsarts te bezoeken. Blijkens die brieven stelt hij zich op het standpunt, dat hij als gemachtigde degene is die voor en namens haar in alle gevallen optreedt. Uit die brieven blijkt ook, dat de gemachtigde iedere poging van Novio Forum, [bedrijf X] en UWV om met [werkneemster] in contact te komen teneinde hen in staat te stellen zich een oordeel te vormen over aard en de mate van haar arbeidsongeschiktheid, haar mogelijkheden om ander passend werk te aanvaarden en haar bereidheid om mee te werken aan haar reïntegratie (artikel 7:625 lid 3 onder d BW), heeft gefrustreerd.

3.3. Een gevolg daarvan is dat bij de eis de in artikel 629a lid 1 BW bedoelde deskundigenverklaring ontbreekt. De vordering van [werkneemster] strandt reeds hierop. Voor zover de gemachtigde zich in zijn meergenoemde brieven op het standpunt stelt dat [werkneemster] door haar ziekte niet in staat is (of: was) aan enige uitnodiging voor een gesprek of spreekuurbezoek gevolg te geven, of dat het overleggen van een deskundigenverklaring anderszins in redelijkheid niet van [werkneemster] kan worden gevergd, heeft hij zelfs niet enige verklaring van een arts overgelegd waaruit dat zou kunnen blijken.

3.4. De kantonrechter overweegt verder nog, ten overvloede, dat Novio Forum wel een deskundigenverklaring heeft gevraagd en in het geding heeft gebracht (zie hiervoor onder 1.20). Nu deze verklaring niet gemotiveerd is weersproken, staat daarmee in rechte vast dat Novio Forum voldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht. [werkneemster] heeft op haar beurt niet meegewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7:658a lid 3 BW (artikel 7:629 lid 3 onder e BW). Zij heeft ook op die grond geen recht op loon over de periode van haar arbeidsongeschiktheid. Haar loonvordering zal ook daarom moeten worden afgewezen. Weliswaar valt blijkens de gedingstukken haar weigering om zonder deugdelijke grond mee te werken aan het plan van aanpak voornamelijk toe te rekenen aan haar gemachtigde als een gevolg van diens stellingname en wijze van optreden (zie hiervoor onder 1.9 tot en met 1.16), maar dat kan niet tot een ander oordeel leiden.

3.5. Met de afwijzing van de loonvordering ontvalt [werkneemster] haar belang bij de gevorderde verklaring voor recht, zodat ook die niet voor toewijzing in aanmerking komt.

3.6. [werkneemster] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. De kosten worden begroot op het bedrag behorende bij tweeëneenhalf punt (à € 400,- = € 1.000,-) van het toepasselijke liquidatietarief voor salaris gemachtigde.

BESLISSING

De kantonrechter

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [werkneemster] in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Novio Forum begroot op € 1.000,-.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2007.