Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2007:BB4186

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
05-09-2007
Datum publicatie
25-09-2007
Zaaknummer
`500217 AZ Verz. 07-7063
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

artt. 2:14 jo. 5:129 BW. Besluit tot vaststelling algemene boetebepaling vergadering van eigenaars nietig wegens strijd met akte van splitsing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 500217 \ AZ VERZ 07-7063 \ 199 jt

uitspraak van 5 september 2007

Beschikking

in de zaak van

[verzoeker]

wonende te Nijmegen

verzoekende partij

procederend in persoon

en

de vereniging

Vereniging van Eigenaren Residentie De Kopse Hof, Ubbergseveldweg te Nijmegen

gevestigd te Nijmegen

verwerende partij

gemachtigde mr. M.A. van der Lubbe

Partijen worden hierna [verzoeker] en de VvE genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- het verzoekschrift ingekomen op 11 juli 2007 met producties

- het verweerschrift met een productie

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 20 augustus 2007.

De feiten

1.1 [verzoeker] is gerechtigde tot een appartementsrecht in Residentie De Kopse Hof aan de Ubbergseveldweg te Nijmegen.

1.2 De akte van splitsing bepaalt in art. 29 onder de kop “Overtredingen”:

“1. Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement, of van het eventuele huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding of niet-nakoming.

2. Indien de betrokkene binnen een maand geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan het bestuur hem een boete opleggen van ten hoogste een bedrag dat door de vergadering voor zodanige overtredingen of niet-nakoming is bepaald voor elke overtreding of niet-nakoming, onverminderd de gehoudenheid van de betrokkene tot schadevergoeding, zo daartoe termen zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement.”

1.3 Aan art. 9 van het huishoudelijk reglement met als kop “Automatische incasso/boetes” is door een besluit van een “bijzondere algemene ledenvergadering” van 5 juli 2007 lid 3 toegevoegd, dat als volgt luidt:

“Wanneer het bestuur herhaaldelijk een overtreding constateert van enigerlei bepaling uit dit Huishoudelijk Reglement, dan wel van een bepaling uit de Splitsingsakte, dan is het bestuur bevoegd na een schriftelijke waarschuwing per aangetekende brief de betreffende eigenaar een boete op te leggen, als bedoeld in artikel 29 lid 2 van de Splitsingsakte, van ten hoogste

€ 10.000,- per overtreding of niet-nakoming, zulks afhankelijk van de ernst van de overtreding. De boete zal echter minstens € 500,- per keer bedragen. Eventuele deurwaarder- en gerechtelijke kosten, alsmede administratie- en portokosten zullen mede in rekening worden gebracht aan de betreffende eigenaar.”

Het verzoek en het verweer

2. [verzoeker] verzoekt het op 5 juli 2007 genomen besluit tot aanvulling/aanpassing van het huishoudelijk reglement te vernietigen.

3. Hij voert daartoe, kort samengevat, het volgende aan. Art. 9 lid 3 van het huishoudelijk reglement gaat veel te ver. De boeteclausule van maximaal € 10.000,- opent de deur naar een “dictatoriaal” regime van de overige bewoners van het appartementencomplex waartegen hij zich niet verweren, omdat hij als enige van de vier bewoners geen bestuurslid van de vereniging is. Er is sprake van misbruik van bevoegdheid, dan wel is toepassing van het besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

4. De VvE voert gemotiveerd verweer.

De beoordeling

5. Ingevolge art. 29 van de akte van splitsing is de vergadering van eigenaars bevoegd tot het bepalen van een boete per overtreding of niet-nakoming van een van de bepalingen uit de wet, van het reglement (van splitsing) of het huishoudelijk reglement. De vergadering is dus niet bevoegd tot het vaststellen van een algemene boetebepaling die geldt voor een overtreding of niet-nakoming, ongeacht welke bepaling is overtreden. Voornoemd artikel heeft als doel dat de vergadering van eigenaars de maximale boete bepaalt per specifieke overtreding of niet-nakoming, gelet op de aard en ernst ervan. Met de algemene boetebepaling in het huishoudelijk reglement zet de vergadering van eigenaars zich echter buitenspel, hetgeen strijdig is met doel en strekking van voornoemd artikel.

Dit brengt met zich dat op grond van art. 2:14 lid 1 in verbinding met art. 5:129 lid 1 BW het hier aan de orde zijnde besluit van de vergadering van eigenaars van 5 juli 2007 nietig is, omdat het in strijd met de akte van splitsing is.

6. De kantonrechter ziet aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De kantonrechter

verklaart het besluit van de vergadering van eigenaars van 5 juli 2007 nietig,

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2007.