Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2007:BB2736

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
27-08-2007
Datum publicatie
03-09-2007
Zaaknummer
418103 - CV EXPL 05-8887
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen rechtsgeldige cessie van een vordering, nu niet is aangetoond dat de cessie aan de debiteur is meegedeeld. Artikel 3:94 lid 1 juncto 3:37 lid 3 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Arnhem

zaakgegevens 418103 \ CV EXPL 05-8887 \ HB/180/TS

uitspraak van 27 augustus 2007

Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WinPlus B.V.

gevestigd te Bodegraven

eisende partij

gemachtigde mr. O.R. Siemelink

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Applicatiebedrijf W. Boks B.V., handelende onder de naam Boks Betonboringen-/Brandpreventie

gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te Duiven

gedaagde partij

gemachtigde mr. A.A. Zeilstra

Partijen worden hierna WinPlus en Boks genoemd.

Het verdere verloop van de procedure

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit

- het tussenvonnis van 10 juli 2006

- de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen van 30 augustus 2006, inclusief de producties van de kant van WinPlus

- de brief van de curator van Alclau Holding B.V. van 16 april 2007

- de akte van 25 juni 2007 van de kant van WinPlus.

De verdere beoordeling van het geschil

De kantonrechter blijft bij hetgeen hij in het tussenvonnis van 10 juli 2006 heeft overwogen en beslist.

In deze procedure is allereerst de vraag aan de orde of Alclau Holding haar (gepretendeerde) vordering op Boks ten bedrage van € 4.600,00 rechtsgeldig heeft overgedragen aan WinPlus. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Ter gelegenheid van de comparitie op 30 augustus 2006 heeft WinPlus een kopie van de Overeenkomst van koop/verkoop debiteurenportefeuille tussen haar en Alclau Holding B.V. van 19 mei 2005 overgelegd. Blijkens het bepaalde onder punt d. van de considerans wordt onder vordering verstaan:

het totaal van alle openstaande factuurbedragen per debiteur volgens opgave van de Verkoper (i.e. Alclau Holding B.V.), bevattende: de door de wederpartij van de Verkoper contractueel verschuldigde bedragen voor (onder meer) metaalbewerking, lassen, detachering en engineering, alsmede bedragen inzake berekende BTW, waarbij uitsluitend facturen door koper (i.e. WinPlus) geaccepteerd zullen worden waarop vermeld staat:“De vordering op deze factuur is in eigendom overgedragen aan WinPlus B.V.”.

Artikel 2.2 van de overeenkomst bepaalt:

Deze verkoop/koop en levering van Vorderingen vindt steeds plaats door middel van een door partijen te ondertekenen akte van cessie en mededeling aan de desbetreffende debiteur van Verkoper. Op deze akten van cessie zijn steeds de bepalingen van deze overeenkomst van overeenkomstige toepassing.

WinPlus vordert thans het bedrag van € 4.600,- van Boks, stellende dat Alclau Holding een onverschuldigde betaling ter grootte van dat bedrag heeft verricht aan Boks. Niet gesteld of gebleken is dat Alclau Holding en Boks een contractuele relatie hadden en dat de vordering valt onder de omschrijving van punt d. van de considerans van de overeenkomst zoals hiervoor weergegeven. Ook is niet gesteld of gebleken dat deze vordering voorkomt op een (wekelijkse) cessielijst die door Alclau Holding en WinPlus is ondertekend.

De conclusie uit het voorgaande moet dan ook zijn dat de gestelde overdracht van de vordering door Alclau Holding aan WinPlus niet zijn grondslag kan vinden in de Overeenkomst koop/verkoop debiteurenportefeuille van 19 mei 2005. Kennelijk gaat Alclau Holding daar ook van uit omdat ze de (gepretendeerde) vordering in een aparte brief overdraagt en niet via een vermelding op een cessielijst. Daaraan doet niet af dat Alclau Holding in haar brief van 10 oktober 2005 aan WinPlus (op de status van die brief en de ondertekening wordt hieronder nog ingegaan) schrijft:

Wij dragen bij deze vordering aan u over in het kader van de tussen u en ons gesloten overeenkomst koop/verkoop debiteurenportefeuille

Overdracht cessie (Bijlage I) treft u bijgaand aan.

Maar ook al valt deze vordering niet onder Overeenkomst van koop/verkoop van de debiteurenportefeuille d.d. 19 mei 2005, ze kan eventueel wel afzonderlijk zijn overgedragen.

Een rechtsgeldige cessie dient, onder verwijzing naar artikel 3:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, aan twee vereisten te voldoen: een akte van cessie en een mededeling daarvan aan de debiteur. Naar het oordeel van de kantonrechter is de vordering van Alclau Holding op Boks ten bedrage van € 4.600,00 echter niet rechtsgeldig aan WinPlus gecedeerd. Daartoe wordt het volgende overwogen.

De meergenoemde brief van 10 oktober 2005 van Alclau Holding aan WinPlus luidt in zijn geheel:

Op 30 september 2005 hebben wij een onverschuldigde betaling verricht aan Boks Betonboringen gevestigd aan [adres] ten bedrage van € 4.600,00. Dit bedrag werd op deze datum bijgeschreven op hun bankrekening 99.12.15.400.

Wij dragen bij deze de vordering aan u over in het kader van de tussen u en ons gesloten overeenkomst koop/verkoop debiteurenportefeuille.

Overdracht cessie (Bijlage I) treft u bijgaand aan.

De brief is namens Alclau Holding B.V. ondertekend door [persoon A] (i.o.) en [persoon B]

Overigens blijkt niet dat Alclau Holding voor 10 oktober 2005 (schriftelijk) bij Boks heeft aangedrongen op terugbetaling van het in haar ogen onverschuldigd betaalde.

Verder heeft WinPlus een (fax)brief van 12 oktober 2005 van haar aan Boks in het geding gebracht, waarvan de inhoud als volgt luidt:

De bijgaande vordering van Alclau Holding BV is in eigendom overgedragen aan WinPlus zodat genoemde facturen uitsluitend door u bevrijdend betaald kunnen worden op bankrekeningnummer [nummer] ten name van WinPlus inzake Alclau.

Wij sommeren u het openstaande bedrag van €4.600,00 binnen 48 uur te laten bijschrijven op bovengenoemd bankrekeningnummer bij gebreke waarvan wij zonder nadere aankondiging rechtsmaatregelen nemen.

Mocht u met mij willen overleggen, dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer [nummer]

Bij deze brief was gevoegd Bijlage I Specificatie Overgedragen Vorderingen d.d. 11 oktober 2005, waarvan de kernbepaling luidt:

De Cedent (i.e. Alclau Holding) verklaart bij ondertekening van deze akte aan Cessionaris (i.e. WinPlus) onder de voorwaarden van de tussen Cedent en Cessionaris ondertekende Overeenkomst koop/verkoop debiteurenportefeuille d.d. 19 mei 2005 te verkopen en over te dragen:

Alle vorderingen als bedoeld in de Overeenkomst van koop/verkoop debiteurenportefeuille d.d. 19 mei 2005, inclusief alle (neven)rechten, zoals nader gespecificeerd op aangehechte (cessie)lijsten en nader omschreven in de aanvullingen op overeenkomst koop/verkoop debiteurenportefeuille 19 mei 2005.

………………………..

Ook deze specificatie is namens Cedent (=Alclau Holding) ondertekend door [persoon A] (i.o.) en [persoon B] Voor WinPlus heeft [persoon C] getekend. De (cessie)lijsten, waarnaar wordt verwezen, zijn niet in het dossier aangetroffen.

Het is onduidelijk of de Bijlage I bij de (fax)brief van WinPlus aan Boks d.d. 12 oktober 2005 dezelfde is als de Bijlage I bij de brief van Alclau Holding aan WinPlus van 10 oktober 2005, mede gelet op het feit dat de Bijlage I op 11 oktober 2005 is gedateerd.

Winplus heeft bij conclusie van antwoord aangevoerd dat de betaling van een bedrag van € 4.600,- in het geheel niet onverschuldigd was (Boks zou slechts hebben gediend als tussenstation voor de (gedeeltelijke) betaling van een reële schuld van Alclau Holding aan een ander bedrijf) en heeft vervolgens bij conclusie van dupliek opgemerkt dat de brief van 10 oktober 2005 van Alclau Holding aan WinPlus, gezien de dubbele ondertekening, opmerkelijk is. De heer [persoon A] was niet bevoegd Alclau Holding rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De indruk wordt thans gewekt dat WinPlus achteraf een cessie van de vordering tracht te bewerkstelligen. Tevens heeft Boks opgemerkt dat zij niet bekend is met de brief van 12 oktober 2005 van WinPlus aan Boks en derhalve ook niet met de inhoud daarvan. Boks betwist dan ook dat de vermeende cessie van de vordering aan haar is meegedeeld. Het is aan WinPlus om – ex artikel 3:37 lid 3 BW – aan te tonen dat de brief van 12 oktober 2005 daadwerkelijk aan Boks is verzonden en door Boks is ontvangen.

De curator van Alclau Holding, de heer [naam curator] (hierna: de curator) heeft geconstateerd dat de administratie met betrekking tot de op 19 mei 2005 tussen Alclau Holding en WinPlus gesloten overeenkomst niet ordentelijk is gevoerd c.q. bijgehouden en dat separate akten van cessie en mededelingen daarvan ontbreken. Ook over de onderhavige vordering blijkt niets uit de administratie van Alclau Holding. Met betrekking tot de brieven van 10 oktober 2005 van Alclau Holding aan WinPlus en van 12 oktober 2005 van WinPlus aan Boks heeft de curator opgemerkt dat deze hem niet bekend zijn althans niet door hem in de administratie terug te vinden zijn. Daarenboven heeft de curator opgemerkt dat de brief van 10 oktober 2005 van Alclau Holding aan WinPlus de handtekening draagt van een medewerker van Alclau Holding, de heer [persoon A]. Dit komt de curator als opmerkelijk voor daar de heer [persoon A] niet bevoegd was Alclau Holding rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Bij akte na dupliek heeft WinPlus gesteld dat zij krachtens rechtsgeldige cessie gerechtigd is de vordering van Alclau Holding op Boks te incasseren. De cessie is neergelegd in de brief van 10 oktober 2005 van Alclau Holding aan WinPlus. De brief is ondertekend door de heer [persoon A], niet op eigen naam, maar namens de heer [persoon B], destijds de directeur van Alclau Holding. Voor de handtekening van de heer [persoon A] staat immers i.o. (in opdracht). Als directeur was de heer [persoon B] bevoegd om Alclau Holding rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Ook in zijn verklaring van 11 februari 2006 heeft de heer [persoon B] nogmaals bevestigd dat hij (namens Alclau Holding) de vordering op Boks heeft overgedragen aan WinPlus. Terzijde heeft WinPlus nog opgemerkt dat de brief van 10 oktober 2005 enkele dagen later (op haar verzoek) zekerheidshalve uitdrukkelijk is ondertekend door de heer [persoon B] zelf.

Gelet op deze feiten en omstandigheden is het zeer de vraag of er rechtsgeldig een akte van cessie tot stand is gekomen. Beantwoording van deze vraag kan echter achterwege blijven aangezien over de vordering al beslist kan worden op grond van het andere vereiste voor de cessie, de mededeling aan de debiteur van de vordering. WinPlus heeft bij akte na dupliek het verweer van Boks dat de vermeende cessie van de vordering niet aan haar is meegedeeld, niet weersproken. Nu WinPlus – ex artikel 3:37 lid 3 BW – niet heeft aangetoond dat haar brief van 12 oktober 2005 daadwerkelijk aan Boks is verzonden en door Boks is ontvangen en nu WinPlus ook geen bewijsaanbod daartoe heeft gedaan (waarbij zich de vraag zou kunnen voordoen of de bij die brief gevoegde Bijlage I alleen door de heer [persoon A]] (i.o.) is ondertekend of ook, al dan niet enkele dagen later, door de [de heer ][persoon B]), is aan dit vereiste niet voldaan. Dat betekent dat de vordering reeds daarom wordt afgewezen. Aan een oordeel over de vraag of inderdaad sprake is van een (vordering op grond van) onverschuldigde betaling komt de kantonrechter niet meer toe.

WinPlus wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

De beslissing

De kantonrechter

wijst de vordering af;

veroordeelt WinPlus in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van Boks begroot op € 600,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. H.J.T. Blom en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2007.