Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1648

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
04-07-2007
Datum publicatie
14-08-2007
Zaaknummer
137451
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nuon Customer Care Center is niet de contractspartij. Dit is Nuon Infraservices B.V.. Niet blijkt van voldoende volmacht van Infraservices aan Customer Care Center.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 137451 / HA ZA 06-310

Vonnis van 4 juli 2007

in de zaak van

de naamloze vennootschap

N.V. NUON CUSTOMER CARE CENTER,

gevestigd te Arnhem,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. L. Paulus,

advocaat mr. J.O. de Wilde te Den Bosch,

tegen

[gedaagde],

wonende te Oosterhout-Nijmegen,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur en advocaat mr. R.J. Verweij.

Partijen zullen hierna Nuon en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 3 mei 2006

- het proces-verbaal van comparitie van 18 augustus 2006

- de conclusie van antwoord in reconventie

- de conclusie van repliek in conventie, tevens houdende vermeerdering van eis, alsmede akte in reconventie,

- de conclusie van dupliek in conventie tevens akte wijziging eis en van repliek in reconventie,

- de conclusie van dupliek in reconventie tevens akte in conventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Nuon, Nuon Infraservices B.V., N.V. Nuon Netwerk Services en Continuon Netbeheer N.V. behoren/behoorden alle tot het Nuon-concern.

2.2. Nuon Infraservices B.V. heeft op 25 maart 2003 een offerte aan [gedaagde] verzonden voor het aanleggen van een elektriciteitsaansluiting à EUR 13.921,26 ex BTW. [gedaagde] heeft deze offerte geaccepteerd en de opdrachtbevestiging op 8 april 2003 teruggezonden, waarbij hij als gewenste datum voor oplevering heeft ingevuld 1 juni 2004.

2.3. Nuon Infraservices B.V. heeft op 23 mei 2003 een vergunning aangevraagd in verband met het feit dat een deel van de graafwerkzaamheden diende plaats te vinden binnen het beheersgebied van het Waterschap. Nuon Infraservices B.V. heeft de vergunning op 14 juli 2003 ontvangen.

2.4. De oplevering van de werkzaamheden door Nuon Infraservices B.V. vond plaats op 2 september 2003.

2.5. Nuon heeft in opdracht van Nuon Infraservices B.V. gefactureerd. [gedaagde] heeft alleen de eerste factuur à 30% van de overeengekomen prijs voldaan. De laatste factuur ad EUR 11.596,42 is verzonden op 6 april 2004.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Nuon vordert samengevat - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van EUR 11.596,42 vermeerderd met rente en kosten, ter zake van het aanleggen van een elektriciteitsaansluiting door Nuon Infraservices B.V.

Bij repliek heeft Nuon haar eis vermeerderd met een bedrag van EUR 17.729,44 met rente, ter zake van transport van energie door Continuon Netbeheer N.V.

3.2. [gedaagde] heeft bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis en heeft ook overigens verweer gevoerd.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. [gedaagde] vordert na vermindering van eis bij repliek samengevat - veroordeling van Nuon tot betaling van primair EUR 18.826,20 en subsidiair EUR 7.229,78, vermeerderd met rente en kosten.

3.5. Nuon voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. [gedaagde] heeft het volgende ten verwere aangevoerd. Allereerst stelt hij te hebben gecontracteerd met Nuon Infraservices B.V. en niet met de in deze procedure eisende partij Nuon (N.V. Nuon Customer Care Center). In het proces-verbaal van comparitie is vermeld dat de rechter partijen meedeelt dat Nuon nog zal dienen in te gaan op de lastgeving tot incasso - van Nuon Infraservices B.V./haar rechtsopvolger aan Nuon - , die ter comparitie aan de orde is geweest.

Nuon heeft vervolgens een volmacht d.d. 16 september 2006 in het geding gebracht, waarbij N.V. Nuon Netwerk Services als rechtsopvolger van Nuon Infraservices B.V. machtiging verleent aan Nuon om in naam van N.V. Nuon Netwerk Services op te treden in en buiten rechte in incassoprocedures en (andere) procedures die met de facturerings- en incasso-activiteiten ten behoeve van N.V. Nuon Netwerk Services samenhangen. Deze machtiging geldt tot 1 januari 2007. Vervolgens is een gelijkluidende volmacht d.d. 13 april 2007 in het geding gebracht, die geldt tot 1 januari 2008.

4.2. Uit deze volmachten kan niet de bevoegdheid van Nuon worden afgeleid om in eigen naam op te treden inzake de onderhavige vordering van N.V. Nuon Netwerk Services, nog afgezien van het feit dat de volmachten ná de dagvaarding en niet met terugwerkende kracht zijn verleend. Van een lastgeving ter incasso om de vordering in eigen naam in te stellen is onvoldoende gebleken. De volmachten noemen wel een Dienstverleningsovereenkomst tussen N.V. Nuon Netwerk Services en Nuon op grond waarvan Nuon is opgedragen alle diensten van N.V. Nuon Netwerk Services te factureren en betalingen te incasseren, maar deze is niet in het geding gebracht en uit de tekst van de volmachten valt niet af te leiden dat Nuon dit in eigen naam kan doen en ook in eigen naam voor N.V. Nuon Netwerk Services kan procederen. Nuon wordt in de gelegenheid gesteld dit alsnog bij akte nader toe te lichten. Indien Nuon deze bevoegdheid baseert op de Dienstverleningsovereenkomst dient zij deze in het geding te brengen.

4.3. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

in reconventie

schadevergoeding

4.4. De vordering in reconventie is voor een bedrag van EUR 9.169,55 gebaseerd op schadevergoeding in verband met de aanleg van de aansluiting van elektriciteit die in conventie aan de orde is door N.V. Nuon Infraservices. Uit de voorhanden zijnde stukken blijkt niet dat [gedaagde], die ter zake heeft gecontracteerd met N.V. Nuon Infraservices, uit dien hoofde een vordering zou hebben op Nuon. [gedaagde] wordt in de gelegenheid gesteld een en ander bij akte nader toe te lichten.

onverschuldigde betaling

4.5. De reconventie betreft verder een vordering uit onverschuldigde betaling, die betrekking heeft op betalingen door [gedaagde] aan (eiseres) Nuon. Nuon heeft erkend dat [gedaagde] EUR 9.656,65 aan voorschotten voor energieverbruik onverschuldigd heeft betaald onder klantnummer 11873382. Zij voert echter ten verwere aan dat [gedaagde] ook een grote betalingsachterstand heeft, te weten aan gasverbruik onder klantnummer 10025925 ad EUR 24.293,15 en aan elektriciteitsverbruik onder klantnummer 11873382 ad EUR 23.444,24.

[gedaagde] heeft daar tegenover aangevoerd dat partijen over het gebruik van energie (gas en elektriciteit) met elkaar in debat zijn, waarbij hij zich op het standpunt heeft gesteld dat de opgevoerde verbruikseenheden, alleen al gezien de capaciteit van zijn installatie, niet juist kunnen zijn.

Bij dupliek in reconventie heeft Nuon nog aangevoerd: “De facturen voor gebruik en transport van energie maakten beiden deel uit van de in de CvA in reconventie onder punt 13 genoemde vordering van Nuon…(…). De betreffende facturen worden ook allen genoemd op het debiteurenoverzicht dat als productie 17 is overgelegd (…).”

De rechtbank kan Nuon hierin niet volgen. Bij antwoord in reconventie zijn slechts twee posten opgevoerd, namelijk gasverbruik (debiteurenoverzicht productie 16) en elektriciteitsverbruik (debiteurenoverzicht productie 17). [gedaagde] stelt verder dat, aangezien de transportkosten verband houden met de hoeveelheid verbruikte energie, door de onjuiste berekening daarvan ook de transportkosten onjuist berekend zijn.

4.6. Waar [gedaagde] aangeeft de facturen voor transport niet te kennen en inhoudelijk bezwaar maakt en Nuon de facturen voor het transport pas bij repliek aan de orde stelt, terwijl uit Nuons eigen stellingen niet valt af te leiden of het hier een betalingsachterstand betreft terzake van energiegebruik (dienst van ‘een andere Nuon vennootschap’) en/of terzake van transport van energie (dienst van Continuon Netbeheer N.V.), zal Nuon in de gelegenheid worden gesteld haar tegenvordering bij akte nader te preciseren en in te gaan op het verweer van [gedaagde], waaronder het bezwaar tegen de vermeerdering van eis. In dit kader is wederom van belang dat aangetoond wordt dat het Nuon is die een beroep op verrekening toekomt, en niet een andere Nuon-vennootschap.

4.7. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 1 augustus 2007 voor het nemen van een akte, eerst aan de zijde van Nuon, over hetgeen is vermeld onder 4.2., 4.4. en 4.6.

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Boon en in het openbaar uitgesproken op 4 juli 2007.