Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2007:BA5389

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
21-03-2007
Datum publicatie
21-05-2007
Zaaknummer
137393
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Met betrekking tot de gebruikdsvergoeding van de auto kan geen aansluiting worden gezocht bij de door gedaagde overgelegde kilometerprijzen van de ANWB, omdat daarin variabele kosten zijn begrepen die eiseres zelf heeft betaald. In de omstandigheden van dit geval gaat het om de afschrijving op de auto, die niet alleen wordt bepaald door het aantal verreden kilometers maar ook door de leeftijd c.q. de duur van het gebruik.

Die afschrijving laat zich het best berekenen door van de nieuwprijs de huidige marktwaarde af te trekken. Het verschil is e afschrijving tengevolge van het langdurige gebruik door eiseres.

De rechtbank zal bij de nieuwprijs niet uigaan van de catalogusprijs, maar van de in dit geval betaalde prijs, dus met inbegrip van de korting. Dat doet gedaagde ook in haar laatste akte. Eiseres heeft hier niet meer op kunnen reageren, maar dit is alleen maar in haar voordeel. Hoe lager de nieuwprijs, des te geringer is de afschrijving die eiseres moet vergoeden. Bij de vaststelling van de huidige marktwaarde dient buiten beschouwing te worden gelaten dat dit een auto met tekortkomingen is, die de waarde mogelijk drukken en de afschrijving navenant verhogen. Ook dit is in het voordeel van eiseres, maar dat is niet meer dan redelijk, omdat die tekortkomingen aan gedaagde moeten worden toegerekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 137393 / HA ZA 06-294

Vonnis van 21 maart 2007

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

procureur mr. C.C.J.M. Weijers,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

gevestigd te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. J.A.M.P. Keijser.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] Vkv B.V. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 6 december 2006

- de akte van [eiseres] van 20 december 2006

- de akte van [gedaagde] van 20 december 2006

- de antwoordakte van [eiseres] van 10 januari 2007

- de akte van [gedaagde] van 24 januari 2007.

1.2. Ten slotte is weer vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank verwijst naar voormeld tussenvonnis. Daarbij is reeds zonder voorbehoud beslist dat de koopovereenkomst rechtsgeldig is ontbonden en dat de auto dient te worden teruggeleverd en de koopsom dient te worden terugbetaald. Voorts is geoordeeld dat op die koopsom een gebruiksvergoeding in mindering moet worden gebracht in verband met de periode waarin [eiseres] in de auto gereden heeft en daardoor is verrijkt, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat het gebruik van de auto van meet af aan niet probleemloos was.

2.2. [eiseres] heeft destijds voor de Nissan X-Trail € 23.500,00 betaald, inclusief BTW, accessoires en extra's, zulks met inruil van een Volkswagen Polo, waarvan de inruilwaarde werd gesteld op € 8.000,00.

De ontbinding van de koopovereenkomst leidt aan de zijde van [gedaagde] tot een verbintenis tot ongedaanmaking van de door haar ontvangen prestatie. Zij moet de door [eiseres] betaalde koopprijs terugbetalen. Het feit dat [eiseres] bij de aankoop een extra korting van bijna 10% kreeg, doet hier niet terzake. [gedaagde] hoeft niet meer terug te betalen dan zij destijds ontvangen heeft. Die korting speelt wel een rol bij de hieronder te bespreken gebruiksvergoeding.

De ingeruilde Volkswagen Polo kan [gedaagde], naar de rechtbank aanneemt, niet meer teruggeven. In de plaats daarvan zal zij op grond van artikel 6:272 lid 1 BW de waarde ten tijde van de inruil moeten vergoeden en die waarde hebben partijen destijds gesteld op

€ 8.000,00.

[eiseres] heeft derhalve aanspraak op terugbetaling van nominaal € 23.500,00 +

€ 8.000,00 = € 31.500,00.

2.3. Op dat nominale bedrag van € 31.500,00 moet dus een gebruiksvergoeding in mindering worden gebracht. [eiseres] heeft inmiddels ruim 29 maanden en meer dan 44.000 kilometer met de auto gereden, zij het niet probleemloos. Het tussenvonnis spreekt van ‘verrijking’, maar de gebruiksvergoeding kan ook worden gegrond op artikel 6:272 lid 1 BW: [eiseres] kan de auto niet in dezelfde staat teruggeven en kan in zoverre niet voldoen aan de ongedaanmakingsverplichting die aan haar zijde voortvloeit uit de ontbinding van de koopovereenkomst. Op grond van het tweede lid van dat artikel dient die vergoeding te worden beperkt, omdat het gebruik niet probleemloos is geweest.

2.4. Met betrekking tot de gebruiksvergoeding kan geen aansluiting worden gezocht bij de door [gedaagde] overgelegde kilometerprijzen van de ANWB, omdat daarin variabele kosten zijn begrepen die [eiseres] zelf heeft betaald. In de omstandigheden van dit geval gaat het om de afschrijving op de auto, die niet alleen wordt bepaald door het aantal verreden kilometers maar ook door de leeftijd c.q. de duur van het gebruik.

2.5. Die afschrijving laat zich het best berekenen door van de nieuwprijs de huidige marktwaarde af te trekken. Het verschil is de afschrijving tengevolge van het langdurige gebruik door [eiseres].

2.6. De rechtbank zal bij de nieuwprijs niet uitgaan van de catalogusprijs, maar van de in dit geval betaalde prijs, dus met inbegrip van de korting. Dat doet [gedaagde] ook in haar laatste akte onder punt 10. [eiseres] heeft hier niet meer op kunnen reageren, maar dit is alleen maar in haar voordeel. Hoe lager de nieuwprijs, des te geringer is de afschrijving die [eiseres] moet vergoeden. De rechtbank gaat dus uit van een nieuwprijs van

€ 31.500,00.

2.7. Bij de vaststelling van huidige marktwaarde dient buiten beschouwing te worden gelaten dat dit een auto met tekortkomingen is, die de waarde mogelijk drukken en de afschrijving navenant verhogen. Ook dit is in het voordeel van [eiseres], maar dat is niet meer dan redelijk, omdat die tekortkomingen aan [gedaagde] moeten worden toegerekend.

2.8. De huidige marktwaarde van de Nissan van [eiseres] staat niet vast. Op grond van het vorenstaande moet echter ook niet gekeken te worden naar de marktwaarde van deze gebrekkige auto. De rechtbank zal uitgaan van de waarde van een zelfde type Nissan

X-Trail van ongeveer dezelfde leeftijd en kilometrage, waarbij in aanmerking wordt genomen dat [gedaagde] onweersproken heeft gesteld dat het probleem zich niet bij alle auto's van dit model voordoet.

2.9. [gedaagde] heeft bij haar conclusie van antwoord een uitdraai van de Autotelex van januari 2006 overgelegd, waaruit blijkt dat een soortgelijke Nissan X-trail van hetzelfde bouwjaar en ongeveer dezelfde kilometerstand destijds een dagwaarde had van € 17.600,00.

[eiseres] weerspreekt deze waardering niet, maar stelt dat zij BTW zal moeten betalen (zij noemt het 'afdragen', maar zal 'betalen' bedoelen). De rechtbank gaat ook uit van de waarde c.q. tweedehands koopprijs voor een particulier, dus inclusief BTW. Voorts wijst [eiseres] er op dat haar Nissan een aantal accessoires en extra's heeft, waarmee [eiseres] op een taxatie komt van € 24.638,50 inclusief BTW. [eiseres] heeft een aanbieding van een vergelijkbare Nissan overgelegd ter bevestiging van haar waardebepaling en zij wijst er op dat [gedaagde] zelf een soortgelijke auto te koop had staan voor € 19.900,00 exclusief BTW.

2.10. In aanmerking genomen dat deze waarderingen gedateerd zijn en de auto al weer meer dan een jaar ouder is, zal de rechtbank, gelet op het uit de Autotelex blijkende verloop van de afschrijving, de huidige marktwaarde van eenzelfde type auto met vergelijkbare accessoires en extra’s, leeftijd en kilometrage begroten op € 21.000,00 inclusief BTW.

2.11. De afschrijving c.q. waardedaling is dus € 31.500,00 - € 21.000,00 = € 10.500,00.

Op grond van het tweede lid van artikel 6: 272 BW zal de rechtbank daarvan een bedrag aftrekken vanwege het verminderd rijgenot voor [eiseres] tengevolge van de onderhavige problemen. Daarbij gaat het om het dreunend geluid bij een bepaald toerental en een hinderlijke spiegeling in de binnenruit van het tussenschot. Andere onvolkomenheden c.q. problemen laat de rechtbank buiten beschouwing, omdat gesteld noch gebleken is dat die zich niet evengoed zouden hebben kunnen voordoen bij een andere auto.

Naar redelijkheid en billijkheid stelt de rechtbank de compensatie van dit ongemak op

€ 1.000,00. De minderwaarde komt daarmee uit op € 9.500,00.

2.12. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat [gedaagde] van de betaalde koopprijs

€ 31.500,00 - € 9.500,00 = € 22.000,00 dient terug te betalen. Vergoeding van rente is niet gevorderd.

2.13. De vraag is of [eiseres] daarnaast nog aanspraak heeft op schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen van [gedaagde]. [eiseres] vordert terzake een bedrag van € 25.000,00 te vermeerderen met € 904,00 voor buitengerechtelijke incassokosten.

2.14. Deze vorderingen moeten worden afgewezen. [gedaagde] heeft in het voortraject verschillende redelijke voorstellen gedaan om de problemen te verhelpen, maar [eiseres] heeft die voorstellen van de hand gewezen en ongerechtvaardigde eisen gesteld. Het is dus nog maar de vraag of [gedaagde] wel in verzuim was, zoals is vereist voor een aanspraak op schadevergoeding naast ontbinding. Maar los daarvan, zijn deze vorderingen ook inhoudelijk ongegrond.

2.15. [eiseres] vordert bij wijze van schadevergoeding de meerprijs ad € 15.394,27 van een duurder en luxer type auto (de Nissan X-Trail Elegance) met een kapitalisatie ten bedrage van € 2.753,10 voor de bijbehorende hogere verzekeringspremie, maar daarop heeft zij geen aanspraak. [eiseres] opteert voor ontbinding van de koop en niet voor vervanging van de geleverde zaak. En indien zij voor dit laatste zou hebben gekozen, dan zou zij slechts aanspraak hebben gehad op eenzelfde Nissan X-Trail van dezelfde leeftijd, aangezien niet is weersproken dat niet alle auto's van dat model en type de onderhavige problemen vertonen. Het ontgaat de rechtbank op welke rechtsgrond [eiseres] baseert dat zij zich op kosten van [gedaagde] een duurder en luxer type auto zou mogen aanschaffen.

2.16. Voorts vordert [eiseres] € 6.320,00 wegens mogelijke BPM-schade, maar ook dit is ongegrond. [eiseres] komt nu eenmaal niet meer in aanmerking voor de fiscale voordelen van een grijs kenteken (afgezien van de provinciale opcenten), maar dat heeft te maken met haar status als particulier en niet met haar auto. Er is geen overgangsregeling, dus het maakt geen verschil of zij nu met de litigieuze Nissan X-Trail blijft rijden of een andere auto aanschaft. Wellicht wordt dat anders indien succes wordt geboekt in de collectieve rechtszaak tegen de Staat, waarvan [eiseres] spreekt, maar dit is te speculatief om op vooruit te lopen in deze schadezaak.

2.17. Ten slotte vordert [eiseres] een bedrag van € 1.500,00 voor inspanningen zoals het bezoeken aan [gedaagde], aan de advocaat en de rechtbank. Nog daargelaten dat deze posten niet nader zijn onderbouwd, zijn dit naast de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten geen redelijke voor vergoeding in aanmerking komende kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW.

2.18. Wat betreft die buitengerechtelijke incassokosten, die ook worden gevorderd, overweegt de rechtbank dat deze vordering moet worden afgewezen, omdat deze kosten niet redelijk zijn. [gedaagde] heeft namelijk verschillende redelijke voorstellen gedaan om het geschil in der minne te regelen, voordat de zaak uit handen werd gegeven, maar [eiseres] heeft die voorstellen afgewezen. Het betreft in het bijzonder het voorstel: ofwel gratis een verhoogd dak monteren met daarbovenop een tegemoetkoming van € 4.000,00 (omdat [eiseres] dit minder mooi vindt), ofwel gratis ombouwen naar geel kenteken, met tegemoetkoming in de alsdan verschuldigde BPM (waarbij de auto meer waard wordt).

2.19. De partijen worden beide gedeeltelijk in het ongelijk gesteld en de rechtbank zal daarom de proceskosten compenseren.

2.20. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen wegens afwezigheid.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. Verklaart voor recht dat de tussen partijen gesloten overeenkomst d.d. 5 juni 2004 is ontbonden,

3.2. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiseres] tegen teruggave van de litigieuze Nissan X-Trail 04 5-drs 2.2dCi Sport ESP/NAVI VAN-B met kenteken 62-BR-DD, inclusief alle daarop aangebrachte accessoires en extra’s, te betalen een bedrag van € 22.000,00 (tweeëntwintig duizend euro),

3.3. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 3.2 genoemde beslissing uitvoerbaar bij voorraad,

3.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

3.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.W. Huijgen en in het openbaar uitgesproken op 21 maart 2007.