Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2007:BA5300

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
11-05-2007
Datum publicatie
16-05-2007
Zaaknummer
444185 CV Expl. 06-2878
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Hennepkwekerij met vijf planten in gehuurde woning. Ontbinding huurovereenkomst toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Nijmegen

zaakgegevens 444185 \ CV EXPL 06-2878 \ 169 IK

uitspraak van 11 mei 2007

Vonnis

in de zaak van

de stichting Stichting Portaal

gevestigd te Baarn

eisende partij

gemachtigde mr. R.J. Verweij

tegen

[gedaagde]

wonende te Nijmegen

gedaagde partij

gemachtigde mr. B. Willemsen

Partijen worden hierna Portaal en [gedaagde] genoemd.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- de dagvaarding van 5 mei 2006 met producties

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek

- de conclusie van dupliek met producties

- de akte uitlating producties van de zijde van Portaal.

2. De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

2.1 Portaal verhuurt aan [gedaagde] de woning aan [adres] te Nijmegen (hierna: de woning).

2.2 De politie heeft op 13 januari 2006 in de woning van [gedaagde] vijf grote hennepplanten met een lengte van circa 90 centimeter elk en daarbij behorende apparatuur aangetroffen. In beslag genomen zijn toen onder meer: drie ventilatoren, één schakelpaneel, één groepenkast, één schakelklok, twee assimilatielampen, één aanzuigkist, twee koolstoffilters, twee heaters, één thermosstaat, twee thermometers, één hygrometer. De politie heeft onder dossiernummer 06-000865 proces-verbaal jegens [gedaagde] opgemaakt, dat is gesloten op 14 februari 2006.

3. De vordering en het verweer

3.1 Portaal vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

PRIMAIR

I. deze huurovereenkomst zal ontbinden;

II. [gedaagde] zal veroordelen de woning binnen veertien dagen na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis met alle zich daarop en daarin bevindende personen en roerende zaken, althans met al het zijne en de zijnen te verlaten en ontruimen, die woning in goede staat aan Portaal op te leveren en door afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking aan Portaal te stellen en de woning niet meer te betreden, met machtiging van Portaal om [gedaagde], in geval van weigering of nalatigheid, tot ontruiming te noodzaken zonodig met behulp van de sterke arm van politie en/ of justitie;

III. een en ander op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag dat [gedaagde] na betekening van het in dezen te wijzen vonnis in gebreke zal blijven daaraan te voldoen;

IV. [gedaagde] zal veroordelen in de proceskosten;

SUBSIDIAIR

I. [gedaagde] zal veroordelen zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst in het vervolg correct na te komen door het gewraakte onbehoorlijk gebruik met onmiddellijke ingang te staken en in het vervolg te laten, in concreto de exploitatie van een hennepkwekerij met onmiddellijke ingang te staken en in het vervolg na te laten en het gehuurde weer permanent te gaan gebruiken overeenkomstig de bestemming;

II. op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag dat [gedaagde] na betekening van het in dezen te wijzen vonnis in gebreke zal blijven daaraan te voldoen;

III. [gedaagde] zal veroordelen in de proceskosten.

3.2 Zij baseert haar vordering op de vaststaande feiten en op de volgende, zakelijk weergegeven, stellingen.

[gedaagde] heeft in flagrante strijd gehandeld met zijn hoofdverplichting de woning als goed huurder en overeenkomstig de bestemming te gebruiken door er een illegale hennepkwekerij in te bouwen en te exploiteren met alle bijkomende schade, overlast en (brand)risico’s van dien.

De politie heeft in de woning vijf grote hennepplanten, assimilatielampen, ventilatoren, schakelkasten en koolstoffilters aangetroffen. De politie is opgetreden na een anonieme melding van een buurtbewoner, die geklaagd had over stank, vermoedelijk een wietlucht.

Er is door de politie waargenomen dat het dak van de woning sneeuwvrij was. Het geluid van de afzuiginstallatie werd buiten gehoord.

De grens voor vaststelling van bedrijfsmatige teelt is in de Aanwijzing van het College van Procureurs Generaal weliswaar bepaald op vijf stuks, maar dat wil niet zeggen dat een kwekerij met maximaal vijf planten strafrechtelijk aangemerkt wordt als bestemd voor privé-gebruik. Relevant daarvoor is de inrichting, verwarming, bevloeiing en dergelijke van de hennepkwekerij.

De hennepkwekerij was professioneel ingericht. De aanwezige planten waren groot en droegen veel toppen. De verbalisanten veronderstelden dat de opbrengst groter was dan enkel voor eigen gebruik. Zij vindt overigens dat elke vorm van hennepkweek tot ontbinding van de huurovereenkomst moet leiden.

De politie heeft geconstateerd dat de elektrische voorzieningen in de woning voor de hennepteelt zeer gevaarlijk waren aangelegd.

De elektriciteitsmeter is door personeel van de NUON onderzocht en bleek voorzien te zijn van een vals zegel. Er is door de politie en een fraudespecialist van de NUON een inventarisatie gemaakt van de in de hennepkwekerij aangetroffen apparatuur en het vermogen daarvan. Aan de hand daarvan is de NUON tot de conclusie gekomen dat er illegaal stroom is afgetapt. De NUON heeft aangifte gedaan van diefstal van elektriciteit.

Er hebben volgens de NUON in een periode van 1,5 jaar (van september 2004 tot januari 2006) zeven kweekperioden plaatsgevonden. [gedaagde] heeft door het extra stroomgebruik het risico op brandgevaar en levensgevaarlijke situaties vergroot.

De exploitatie van een hennepkwekerij leidt tot beschadiging van het gehuurde, veroorzaakt overlast, brengt stankoverlast met zich mee en kan leiden tot verloedering van een buurt.

[gedaagde] heeft schade aan de woning toegebracht.

De exploitatie van een hennepkwekerij geldt verzekeringstechnisch als een risicoverzwarende omstandigheid. Dit risico heeft zich in zekere mate al gerealiseerd doordat de hoofdzekering als gevolg van wateroverlast van de hennepkwekerij is doorgeslagen.

3.3 [gedaagde] voert, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.

Hij betwist dat hij een illegale hennepkwekerij heeft gebouwd, geëxploiteerd en dat hij schade en overlast heeft veroorzaakt. Hij kweekte hennep voor eigen gebruik. De politie had hem medegedeeld dat vijf planten onder het gedoogbeleid vallen. Hij heeft zich daaraan gehouden. Hij heeft een agressieprobleem. Het roken van wiet helpt daarbij. Zijn vriendin rookt wiet ter bestrijding van pijn als gevolg van SLE, een reumatische aandoening.

De door de politie aangetroffen planten hadden te veel licht gekregen, te wijten aan zijn onervarenheid, en waren daarom zo groot. Het was de tweede kweek, de eerste was mislukt.

In het proces-verbaal van aangifte van de NUON van 6 februari 2006 zijn onjuiste getallen opgenomen. Hij heeft aan de fraudemedewerker medegedeeld dat hij twee kweken had gehad, derhalve vanaf september 2005. Uit de berekening historisch gebruik blijkt ook dat het stroomgebruik in de periode april 2005 tot 13 januari 2006 erg is toegenomen. Dat komt, volgens de fraudemedewerker van de NUON, overeen met zijn mededeling dat er vanaf september 2005 werd gekweekt. Er was geen sprake van illegaal aftappen van elektriciteit.

Hij is niet strafrechtelijk vervolgd. Hij is ook niet gedagvaard terzake van diefstal van elektriciteit.

In 2005 is de aardlekschakelaar als gevolg van waterschade gesprongen. In de growshop is hem toen aangeraden niet naar de NUON te gaan. Zij wisten wel iemand die het zou herstellen en dat is ook gebeurd, waarbij kennelijk een ander zegel dan het gebruikelijke zegel van de NUON is aangebracht.

Hij bestrijdt dat een professionele inrichting duidt op een bedrijfsmatig karakter van de hennepteelt. De “kwekerij” was ingericht op geringe kweek, maar hij wilde het veilig doen en legaal.

Hij woont al vanaf 1994 in de woning. Hij is vanwege psychische problemen in de WAO terecht gekomen. Hij en zijn vriendin zitten in de WSNP. Zijn vriendin heeft nog de zorg voor een klein kind.

4. De beoordeling

4.1 Uit het niet weersproken proces-verbaal van politie blijkt het volgende. De politie is, nadat informatie was ingekomen dat mogelijk een hennepkwekerij in de woning aanwezig was, op 30 december 2005 ter plaatse gaan kijken. Aan de achterzijde van de woning werd op het dak “een flinke sneeuwvrije plek” aangetroffen. Voorts werd geluid gehoord dat vermoedelijk afkomstig was van een mechanische afzuiging. Op 13 januari 2006 heeft de politie de woning betreden. Op de zolderverdieping trof de politie een afgetimmerde en afgesloten ruimte aan. Na opening bleek dat de ruimte was bedekt met landbouwplastic en dat er zich een inwerking zijnde hennepkwekerij in bevond. De kwekerij is daarop door de politie ontmanteld. De toppen van één hennepplant zijn gedroogd, waarna na weging een gewicht van 60,68 gram bleek. De politie veronderstelt op grond hiervan dat de totale opbrengst van de vijf planten ongeveer 300 gram zou bedragen. Voorts is bij onderzoek door de NUON in de woning gebleken dat een vals ijkzegel op de elektriciteitsmeter was aangebracht.

[gedaagde], gehoord als verdachte door de politie, heeft onder meer verklaard dat hij vijf hennepplantjes van een man in een busje op een parkeerplaats heeft gekocht, alsmede:

“Met deze eerste plantjes heb ik veel problemen gehad. Ik had wateroverlast van boven naar beneden. De stoppenkast is doorgebrand omdat er vocht in was gelopen. De hoofdzekering is toen gesprongen en wij hebben twee dagen zonder stroom gezeten. Ik ben toen teruggegaan naar de growshop. Hier werd het mij afgeraden om de NUON te bellen omdat ze er dan misschien achter zouden komen. In deze winkel vertelde ze mij dat ze wel iemand wisten die mij kon helpen. (…) Deze (man) heeft de stoppenkast gerepareerd binnen 10 à 15 minuten. Ik weet dat het strafbaar is om de verzegeling te verbreken. Maar ik kon de NUON niet bellen. Deze man heeft voor mij toen ook een schakelbord gemaakt. Ook heeft hij de stroom voor mij anders aangelegd.”

4.2 Uit het voorgaande volgt, mede gelet op het gevaarzettend karakter van een hennepkwekerij, dat [gedaagde] de woning niet overeenkomstig haar bestemming heeft gebruikt en zich niet als goed huurder heeft gedragen. Een gehuurde woning is nu immers naar haar aard niet bestemd om (gedeeltelijk) te worden gebruikt als hennepkwekerij. Daarbij komt dat het gevaarzettend karakter zich hier ook heeft gerealiseerd. Dat de hennepkwekerij geen overlast in de directe woonomgeving heeft veroorzaakt, dat er geen sprake is van schade of veranderingen aan de woning en dat hij niet is vervolgd voor het hebben van de hennepkwekerij en/of diefstal van elektriciteit, zoals [gedaagde] aanvoert, is daarbij niet van belang.

Dit levert een toerekenbare tekortkoming op, hetgeen leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst, aangezien geen feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

4.3 Ook is ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, zoals [gedaagde] kennelijk meent. Het specifieke woonbelang van [gedaagde], die samen met zijn vriendin, die ziek is, en haar kind in de woning woont, is evident, maar, gelet op de ernst van het verweten gedrag en het belang van Portaal hennepteelt uit haar woningen te weren mede teneinde rustig en veilig huurgenot te kunnen verstrekken aan haar huurders in de directe omgeving van een hennepkwekerij, onvoldoende zwaarwichtig om de ontbinding van de huurovereenkomst met ontruiming van de woning tegen te houden. Hierbij is in aanmerking genomen dat niet (voldoende) is gesteld of gebleken dat het kweken van hennep voor [gedaagde] en/of zijn vriendin noodzakelijk was voor eigen geneeskundig gebruik.

4.4 De slotsom is dat de primaire vordering zal worden toegewezen. Er is aanleiding de gevorderde dwangsom aan een maximum te binden, als hierna bepaald.

4.5 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet [gedaagde] de proceskosten dragen.

De beslissing

De kantonrechter

- ontbindt de huurovereenkomst met betrekking tot de woning aan de [adres] te Nijmegen;

- veroordeelt [gedaagde] deze woning binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis met alle zich daarop en daarin bevindende personen en roerende zaken, althans met al het zijne en de zijnen te verlaten en ontruimen, die woning in goede staat aan Portaal op te leveren en door afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking aan Portaal te stellen en de desbetreffende woning niet meer te betreden, met machtiging van Portaal om [gedaagde], in geval van weigering of nalatigheid, tot ontruiming te noodzaken zonodig met behulp van de sterke arm van politie en/ of justitie, op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere dag dat [gedaagde] in gebreke zal blijven daaraan te voldoen, tot een maximum van € 50.000,--;

- veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Portaal begroot op € 84,87 aan explootkosten, € 281,-- aan vast recht en op € 450,-- aan salaris voor de gemachtigde;

- verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. J.W.M. Tromp en in het openbaar uitgesproken op 11 mei 2007.