Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2007:BA2048

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
14-03-2007
Datum publicatie
02-04-2007
Zaaknummer
141532
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Het is een feit van algemene bekendheid dat in hennepkwekerijen veel elektriciteit wordt verbruikt. Nu gedaagde wist dat er in haar woning een hennepkwekerij in gebruik was, terwijl zij in de laatste registratieperiode minder dan voorheen voor de levering van elektriciteit aan Continuon diende te betalen, moet zij hebben geweten dat er ongeregistreerd elektriciteit werd afgenomen. Nu zij dit niet heeft gemeld aan Continuon Neteheer, is zij tekortgeschoten in de nakoming de overeenkomst met Continuon Netbeheer. Hieraan doet niet af dat namens Continuon Netbeheer ter comparitie is verklaard dat iemand die niet deskundig is, niet kon zien dat met de meter werd gefraudeerd. Bovendien komen de gedragingen van de hennepkweker die gedaagde in haar woning toeliet om een hennepkwekerij te exploiteren, krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 141532 / HA ZA 06-986

Vonnis van 14 maart 2007

in de zaak van

de naamloze vennootschap

N.V. CONTINUON NETBEHEER,

gevestigd te Arnhem,

eiseres,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. B. van Beelen te Lisse,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

procureur mr. L.L. Folmer,

advocaat mr. C.G.M. van Rossem te Bemmel, gemeente Lingewaard.

Partijen zullen hierna Continuon Netbeheer en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 13 december 2006,

- het proces-verbaal van comparitie van 9 februari 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. In het dossier bevindt zich een door [betrokkene], coördinator fraudebestrijding, opgemaakt, niet ondertekend exemplaar van een aangifte van diefstal van energie na verbreking van de verzegeling, gedateerd 14 september 2005, inhoudende voor zover van belang:

Pleegplaats: [woonplaats], [adres].

Benadeelde: Continuon Netbeheer.

Op verzoek van de politie te [woonplaats] is op 5 februari 2004 door een fraudespecialist van Nuon, een onderzoek ingesteld aan de meetinrichting van bovengenoemd perceel. (…) De op de elektriciteitsmeter aangebrachte ijkzegels waren niet de originele door de fabriek aangebrachte zegels. Door deze zegels te verbreken is het mogelijk de kap van de elektriciteitsmeter te verwijderen. Het is dan mogelijk de stand van het telwerk te beïnvloeden waardoor het lijkt dat er minder elektriciteit is verbruikt dan werkelijk het geval is.

Door de politie is in samenwerking met de fraudespecialist een inventarisatie gemaakt van de in de hennepkwekerij aangetroffen apparatuur en het vermogen daarvan. Naar aanleiding van deze inventarisatie blijkt uit de door mij gemaakte berekening dat minimaal 42.187 kilowattuur (verder: kWh) illegaal is afgenomen ten behoeve van de hennepkwekerij.

2.2. Voorts bevindt zich in het dossier een berekening van Nuon-Monitoring / Fraudezaken betreffende [voorletters] [gedaagde], [adres] te [woonplaats], inhoudende voor zover van belang:

Periode van (meterstand)

laag Periode tot (meterstand)

laag Verbruik per dag in kWh

4-mrt-02 72.920 5-feb-04 74.620 2,42

17-mrt-01 71.211 4-mrt-02 72.920 4,86

2-sep-00 70.076 17-mrt-01 71.211 5,79

28-aug-99 67.981 2-sep-00 70.076 5,65

28-aug-98 65.758 28-aug-99 67.981 6,09

25-aug-97 62.266 28-aug-98 65.758 9,49

16-sep-96 58.193 25-aug-97 62.266 11,87

26-sep-95 55.095 16-sep-96 58.193 8,70

27-sep-94 52.404 26-sep-95 55.095 7,39

6-jun-94 51.645 27-sep-94 52.404 6,72

Aantal dagen 703

Verbruik per dag 4,86 kWh

Totaal verbruik 3.417 kWh (703 dagen á 4,86 kWh per dag)

Geregistreerd verbruik - 1.700 kWh

Ongeregistreerd verbruik 1.717 kWh

Dagen ongemeten verbruik 353,3 (1717 kWh : 4,86 kWh per dag)

Af huidige kweek 43 dagen

Over voor eerdere kweken 310 dagen

Dagen per kweek 71 dagen

Aantal eerdere kweken 4 (310 : 71 = 4,37)

4 kweken a 7.559 kWh 30.235 kWh

huidige kweek 4.676 kWh

“geregistreerd verbruik” + 1.717 kWh

Totaal 36.628 kWh

2.3. Bij de stukken bevindt zich een “nota elektriciteit” ten name van [voorletters] [gedaagde], [adres] [woonplaats], inhoudende voor zover van belang:

Levering elektriciteit 36.628 kWh € 4.937,02

Voorrijkosten 1 st. € 120,00 € 120,00

Onderzoek meetinrichting 4 uur € 120,00 € 480,00

Meterafname / plaatsing 1 st. € 136,00 € 136,00

Administratiekosten 5 uur € 120,00 + € 600,00

€ 1.336,00

BTW € 253,84

Sub Totaal + € 1.589,84

Totaal € 6.526,86

3. Het geschil

3.1. Continuon Netbeheer vordert - samengevat - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 6.526,85 vermeerderd met rente en kosten. Continuon Netbeheer grondt haar vordering op de onder 2.1 opgenomen aangifte, de onder 2.2 opgenomen berekeningen, de onder 2.3 opgenomen factuur en haar algemene voorwaarden.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [gedaagde] betwist dat Continuon Netbeheer de rechtsopvolger is van de PGEM, de maatschappij waarmee zij in 1994 de overeenkomst tot levering van elektriciteit heeft gesloten. Zij wijst er hierbij op dat in het recente verleden sprake was van NV Nuon Customer Care Center, NV Nuon Energie, NV Continuon Energielevering, NV Nuon Energielevering en nu van NV Continuon Netbeheer.

Ter comparitie heeft [gedaagde] verklaard dat zij stroom geleverd kreeg van “Nuon” en haar elektriciteitsrekening betaalde aan “Nuon”, terwijl het de rechtbank uit soortgelijke procedures ambtshalve bekend is dat Continuon Netbeheer de rechtsopvolger is van PGEM. Daarom wordt het verweer verworpen dat [gedaagde] geen overeenkomst tot levering van elektriciteit heeft met Continuon Netbeheer.

4.2. Voorts betwist [gedaagde] de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Continuon en daarmee haar bevoegdheid tot het schatten van de verbruikte elektriciteit. Zij voert hiertoe aan dat zij nooit op de hoogte is gesteld van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Continuon Netbeheer.

Zoals reeds onder 4.1 is overwogen, had [gedaagde] ten tijde van het niet geregistreerd afnemen van elektriciteit in het pand [adres] te [woonplaats], ten behoeve van dit pand een overeenkomst tot levering van elektriciteit met Continuon Netbeheer. Met het aangaan van deze overeenkomst is [gedaagde] onder meer de verplichting aangegaan de in het pand [adres] te [woonplaats] afgenomen elektriciteit te betalen en daarmee heeft zij ook de verplichting op zich genomen de registratie van de hoeveelheid door haar afgenomen elektriciteit mogelijk te maken. Continuon heeft onbetwist gesteld dat de zegels van de elektriciteitsmeter waren verbroken en dat het telwerk van de meter was beïnvloed. Voorts is uit de historische verbruiksgegevens gebleken dat het elektriciteitsverbruik in laatste registratieperiode aanmerkelijk lager was dan in de voorgaande periode(s). Nu in het pand [adres] te [woonplaats] de juiste registratie van afgenomen hoeveelheid elektriciteit onmogelijk is gemaakt, is [gedaagde] toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst tot levering van elektriciteit. Uit artikel 6:74 BW volgt dat [gedaagde] de schade die Continuon Netbeheer hierdoor leidt, dient te vergoeden. Hieruit volgt dat, ook indien de algemene voorwaarden Continuon Netbeheer niet van toepassing zouden zijn, [gedaagde] gehouden is de schade te vergoeden op basis van een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot levering van elektriciteit. Daarom behoeft de rechtbank de vraag of de algemene voorwaarden in het onderhavige geval van toepassing zijn niet te beantwoorden.

4.3. [gedaagde] heeft voorts aangevoerd dat de hennepkwekerij geheel buiten haar wil en invloed door Reuvers is aangelegd en dat zij niet wist dat er de elektriciteitsmeter door hem werd gemanipuleerd. Derhalve heeft niet zij, maar Reuvers onrechtmatig gehandeld jegens Continuon Netbeheer, aldus [gedaagde].

Dit verweer wordt verworpen. Het is een feit van algemene bekendheid dat in hennepkwekerijen veel elektriciteit wordt verbruikt. Nu [gedaagde] wist dat er in haar woning een hennepkwekerij in gebruik was, terwijl zij in de laatste registratieperiode minder dan voorheen voor de levering van elektriciteit aan Continuon diende te betalen, moet zij hebben geweten dat er ongeregistreerd elektriciteit werd afgenomen. Nu zij dit niet heeft gemeld aan Continuon Netbeheer, is zij tekortgeschoten in de nakoming de overeenkomst met Continuon Netbeheer. Hieraan doet niet af dat namens Continuon Netbeheer ter comparitie is verklaard dat iemand die niet deskundig is, niet kon zien dat met de meter werd gefraudeerd. Bovendien komen de gedragingen van Reuvers, die zij in haar woning toeliet om een hennepkwekerij te exploiteren, krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening.

4.4. [gedaagde] voert aan, kort weergegeven, dat uit de onder 2.2 opgenomen berekening niet blijkt dat in de gehele periode waarin geen elektriciteitsverbruik is geregistreerd, de hennepkwekerij ook daadwerkelijk in gebruik is geweest. Voorts voert zij aan dat zij de kwekerij moest verzorgen en dat er voorafgaand aan de inval slechts één keer is geoogst.

Nu [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en Continuon Netbeheer als gevolg van deze tekortkoming hoogte van de schade niet nauwkeurig kan vastgestellen, kan ingevolge het bepaalde in artikel 6:97 de schade door de rechter worden geschat. Hiertoe heeft Continuon Netbeheer de onder 2.2 opgenomen berekening in het geding gebracht. Op basis van deze berekening stelt Continuon Netbeheer dat er minimaal vier keer is geoogst in de hennepkwekerij en dat in totaal 34.912 kWh elektriciteit ongeregistreerd is verbruikt. Hiertoe vermenigvuldigt Continuon Netbeheer het gemiddelde geregistreerde elektriciteitsverbruik per dag in de voorlaatste registratieperiode, met het aantal dagen in de laatste registratieperiode. Van dit “berekende elektriciteitsverbruik” in de laatste periode trekt zij het geregistreerde elektriciteitsverbruik in deze periode af. De uitkomst hiervan, “het ongeregistreerde elektriciteitsverbruik”, wordt gedeeld door het gemiddelde geregistreerde elektriciteitsverbruik per dag in de voorgaande periode. Hieruit leidt Continuon Netbeheer het aantal dagen af dat het elektriciteitsverbruik niet is geregistreerd. Vervolgens wordt het aantal hennepkweken bepaald, door het aantal kweekdagen van de aangetroffen oogst af te trekken van het aantal dagen dat het elektriciteitsverbruik niet is geregistreerd. Door de overgebleven dagen te delen door de gemiddelde duur van één hennepkweek, kan worden bepaald dat de hennepkwekerij voor vier kweken is gebruikt, aldus Continuon Netbeheer. Ter verantwoording van het aantal oogsten heeft Continuon Netbeheer tevens verwezen naar de vervuiling van het luchtfilter en de hoeveelheid kalk die in de waterton is aangetroffen.

Nu Continuon Netbeheer door de wanprestatie van [gedaagde] werd gedwongen tot het schatten van de door haar geleden schade en zij op basis van de haar ter beschikking staande gegevens een beredeneerde schatting heeft gemaakt van de door [gedaagde] ongeregistreerd afgenomen elektriciteit, had het op de weg van [gedaagde] gelegen haar verweer tegen deze berekening nader te onderbouwen. Nu [gedaagde] dit heeft nagelaten, zal haar verweer dat de hennepkwekerij korter in gebruik is geweest, worden gepasseerd. Dit geldt te meer nu Continuon Netbeheer bij haar schatting van de schade is uitgegaan van de voor [gedaagde] meest gunstige gegevens. Het elektriciteitsverbruik in de voorlaatste periode, 4,86 kWh per dag, is immers al aanmerkelijk lager dan het gemiddelde verbruik per dag in de periode van 6 juni 1994 tot 17 maart 2001 (7.52 kWh per dag), een gegeven wat het vermoeden rechtvaardigt dat de hennepkwekerij al langer in gebruik was. Uit het voorgaande volgt dat de vordering tot betaling van € 4.937,02 wegens niet geregistreerd elektriciteitsverbruik zal worden toegewezen.

4.5. Voorts betwist [gedaagde] de door Continuon Netbeheer in rekening gebrachte kosten. Zij voert hiertoe onder meer aan dat het interne kosten betreft die ook zouden zijn gemaakt als de betreffende medewerkers van Continuon Netbeheer andere werkzaamheden zouden hebben verricht. Tevens voert zij aan dat Continuon Netbeheer de kosten van fraudebestrijding in haar elektriciteitsprijs verdisconteert.

Deze verweren worden verworpen. Redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid komen, gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 6:96 BW, als vermogenschade voor vergoeding in aanmerking. Ook intern gemaakte bedrijfskosten in de vorm van de door eigen deskundige medewerkers bestede tijd en administratiekosten komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking (zie Hoge Raad 1 juli 1993, NJ 1995, 150 en 16 oktober 1998, NJ 1999, 196). Verder dient [gedaagde] ook de kosten van het herplaatsen van de meter te betalen. Deze kosten zijn niet onredelijk hoog en de meter diende immers te worden herplaatst nadat deze was verwijderd omdat er illegaal elektriciteit werd verbruikt in het door haar bewoonde pand. Hieraan doet niet af dat de meter is herplaatst nadat zij is verhuisd. Mede gelet op de voorrijkosten die andere bedrijven in rekening plegen te brengen, zijn de voorrijkosten die Continuon Netbeheer in rekening heeft gebracht niet onredelijk hoog.

4.6. Continuon Netbeheer stelt dat zij 4 uren á € 120,00 aan onderzoekskosten en 5 uren á € 120,00 aan administratiekosten heeft gemaakt. [gedaagde] betwist het aantal uren dat in rekening is gebracht voor onderzoek en administratie en de hoogte van het berekende uurtarief. Zij voert hiertoe onder meer aan dat het vaststellen dat de zegels van de meter zijn verbroken nog geen minuut kost en dat het berekende uurtarief de kosten van een administratief medewerker ver te boven gaat.

Het verweer dat het aantal uur dat Continuon Netbeheer in rekening brengt te hoog is, is onvoldoende onderbouwd en zal derhalve worden gepasseerd. Het technisch personeel van de Continuon Netbeheer diende immers niet alleen vast te stellen dat met de meter is gefraudeerd maar diende ook het elektrisch vermogen van de in de hennepkwekerij gebruikte apparatuur vast te stellen en na het verwijderen van de meetinrichting een veilige elektrische installatie achter te laten.

Continuon Netbeheer hanteert objectief gezien een zeer hoog uurtarief voor haar administratief en technisch personeel en heeft de hoogte van deze kosten, ondanks een verzoek van de rechtbank daartoe, niet nader onderbouwd. Nu gelet op het bepaalde in artikel 6:96 BW bij schade alleen redelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, zal de rechtbank de kosten van het administratief en technisch personeel op € 50,- per uur schatten.

Omdat de werkzaamheden die Continuon Netbeheer heeft verricht ter voorkoming en beperking van de schade en ter vaststelling van de hoogte daarvan, BTW-plichting zouden zijn geweest indien zij waren verricht in het kader van haar gewone bedrijfsvoering, zal zij ook nu BTW over deze werkzaamheden dienen af te dragen en is [gedaagde] gehouden de door Continuon Netbeheer af te dragen BTW aan haar te vergoeden.

Uit het voorgaande volgt dat de vordering tot vergoeding van de door Continuon Netbeheer gemaakte kosten kan worden toegewezen tot een bedrag van € 840,14 zodat de vordering in totaal tot een bedrag van € 5.777,16 kan worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente kan als niet betwist worden toegewezen.

[gedaagde] heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die, indien bewezen, tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Gelet op het voorgaande is - anders dan de rechter-commissaris ter comparitie heeft medegedeeld - geen plaats (meer) voor een bewijsopdracht.

4.7. Voorts werpt [gedaagde] op dat er geen zodanige buitengerechtelijke incassoactiviteiten zijn verricht dat hierdoor de gevorderde buitengerechtelijke kosten worden gerechtvaardigd.

Uit de in het geding gebrachte stukken volgt dat voorafgaand aan de dagvaarding een uitgebreide briefwisseling heeft plaatsgevonden tussen de advocaat van [gedaagde] en de afdeling Fraudebestrijding van Continuon Netbeheer betreffende de betaling van de door Continuon Netbeheer gefactureerde kosten. Vervolgens heeft Continuon Netbeheer de vordering in handen van een incassobureau gesteld. Uit het in het geding gebrachte overzicht blijkt dat dit bureau een aantal werkzaamheden heeft verricht ten einde de vordering (buitengerechtelijk) te incasseren. De gevorderde buitengerechtelijke kosten kunnen in gevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 6:96 BW worden toegewezen nu de werkzaamheden niet ter voorbereiding en ter instructie van de zaak zijn verricht. Daarom wordt dit verweer verworpen en zal de rechtbank de buitengerechtelijke kosten dan ook toewijzen volgens het rapport Voorwerk II. Ingevolge dit rapport wordt geen BTW over de buitengerechtelijke kosten berekend. De door Continuon Netbeheer gevorderde administratiekosten voor het overdragen van de vordering aan het incassobureau, groot € 65,-, behoren tot de buitengerechtelijke incassokosten en kunnen, nadat volgens het rapport Voorwerk II een forfaitair bedrag is toegewezen, niet afzonderlijk worden toegewezen.

4.8. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, waarbij ook de door Continuon Netbeheer gemaakte kosten in de vrijwaringsprocedure door [gedaagde] dienen te worden vergoed. De kosten aan de zijde van Continuon Netbeheer worden begroot op:

- dagvaarding € 71,32

- vast recht € 296,00

- salaris procureur hoofdzaak € 768,00 (2 punten × tarief € 384,00)

- salaris procureur vrijwaringsincident € 192,00 (0,5 punt × tarief € 384,00)

Totaal € 1.327,32

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt [gedaagde] om aan Continuon Netbeheer te betalen een bedrag van € 5.777,16 (vijfduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en zestien cent), vermeerderd met de wettelijke rente over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 30 april 2004 tot de dag van volledige betaling,

5.2. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Continuon Netbeheer tot op heden begroot op € 1.327,32,

5.3. veroordeelt [gedaagde] om aan Continuon Netbeheer te betalen een bedrag groot € 768,00 wegens buitengerechtelijke incassokosten,

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J.H. van Laethem en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2007.