Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2006:AY7029

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
19-07-2006
Datum publicatie
29-08-2006
Zaaknummer
139005
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident.

Forumkeuze in algemene voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 139005 / HA ZA 06-560

Vonnis in incident van 19 juli 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAKKER & KOK KEUKENTECHNIEKEN MRM B.V.,

gevestigd te Hooge Mierde,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

procureur mr. J.C.N.B. Kaal,

advocaat mr. C.M. van den Reek te Tilburg,

tegen

1. [gedaagde 1]

wonende te [woonplaats],

2. [gedaagde 2]

wonende te [woonplaats],

gedaagden in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaat mr. A.F. Noija te Arnhem.

Partijen zullen hierna Bakker & Kok en [gedaagden]. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring

- de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Vervolgens is vonnis bepaald in het incident.

2. De vordering en het verweer in het incident

2.1. [gedaagden]. vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart. Hij stelt zich, verkort weergegeven, op het standpunt dat hij niet is gebonden aan de algemene voorwaarden van Bakker & Kok en de daarin vervatte forumkeuze, op grond waarvan de rechtbank te Arnhem bevoegd zou zijn om van het geschil tussen partijen kennis te nemen. Voorts stelt [gedaagden]. zich op het standpunt dat op grond van artikel 2 en 5 van de EG-Verordening 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: de EEX-Verordening) de Engelse rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

2.2. Bakker & Kok voert gemotiveerd verweer. Zij beroept zich, kort samengevat, op de forumkeuze die is opgenomen in haar algemene voorwaarden.

2.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling in het incident

3.1. De rechtbank stelt voorop dat sprake is van een internationale (koop)overeenkomst tussen een Britse partij en een Nederlandse partij. De vraag naar de bevoegdheid van de rechtbank moet daarom worden beantwoord aan de hand van de EEX-Verordening. In geschil is of partijen een geldige forumkeuze hebben gedaan.

3.2. Artikel 23 van de EEX-Verordening bepaalt dat, wanneer de partijen van wie er ten minste één woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, een gerecht of de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, dit gerecht bevoegd is of de gerechten van die lidstaat bevoegd zijn. Deze overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht wordt, voor zover in deze zaak van belang, gesloten bij een schriftelijke overeenkomst (artikel 23 lid 1 sub a van de EEX-Verordening). Een geldige forumkeuze als bedoeld in deze bepaling maakt de aldus aangewezen rechter (behoudens afwijkend beding) exclusief bevoegd en prevaleert boven de bevoegdheidsregels in de artikelen 2 en 5 van de EEX-Verordening.

3.3. Artikel 16 van de algemene voorwaarden van Bakker & Kok (productie 3 bij dagvaarding) luidt:

With respect to our agreements and those which arise from it parties declare to choose residence at Arnhem at our office premises so that differences possible arisen between parties will resort under the authorised Judges in the District of Arnhem.

3.4. [gedaagden]. heeft niet betwist dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst, zodat dit vaststaat. Evenmin heeft [gedaagden]. betwist dat Bakker & Kok hem de algemene voorwaarden ter hand heeft gesteld. Dat [gedaagden]. de inhoud van de voorwaarden, naar hij stelt, niet kent, moet daarom voor zijn eigen rekening blijven.

3.5. Uit het voorgaande volgt in beginsel dat de rechtbank te Arnhem op grond van de forumkeuze bevoegd is om van het geschil tussen partijen kennis te nemen.

3.6. [gedaagden]. stelt zich echter op het standpunt dat niet Bakker & Kok, maar Farmhouse Ice Cream MRM B.V. zijn wederpartij is bij de overeenkomst die in de hoofdzaak in geschil is. Dit brengt volgens [gedaagden]. met zich dat de algemene voorwaarden van Bakker & Kok niet van toepassing zijn op die overeenkomst, zodat de bepaling over de forumkeuze eveneens toepassing mist. Bakker & Kok voert daartegen aan dat zij weliswaar in de dagvaarding bij vergissing in plaats van haar correcte statutaire handelsnaam (MRM Handelsonderneming B.V.) één van haar handelsnamen (Bakker & Kok Keukentechnieken MRM B.V.) heeft gebruikt, maar dat de rechtbank aan deze kennelijke vergissing voorbij kan gaan, nu de vergissing voor [gedaagden]. niet tot enige onzekerheid heeft geleid omtrent wie met de partijaanduiding is bedoeld.

3.7. Boven aan de brieven, waaronder de orderbevestiging, die door Bakker & Kok zijn overgelegd (producties 1, 2, 3, 5, 7, 9 en 11 bij dagvaarding) staat vermeld: “Farmhouse Ice Cream”, en daaronder staat “M.R.M. bv”. De naam “Bakker & Kok Keukentechnieken MRM B.V.”, zoals gehanteerd in de dagvaarding, wordt in de correspondentie niet genoemd. [gedaagden]. geeft echter in zijn incidentele conclusie zelf aan dat het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel op het briefpapier correspondeert met MRM Handelsonderneming B.V., dus niet met Farmhouse Ice Cream M.R.M. bv.. De rechtbank is daarom van oordeel dat het abusievelijk gebruik van de naam Bakker & Kok Keukentechnieken MRM B.V. in de dagvaarding in redelijkheid voor [gedaagden]. niet tot onzekerheid heeft geleid omtrent de partij die de dagvaarding heeft uitgebracht. Dit geldt te meer daar in alledrie de namen (Farmhouse Ice Cream M.R.M. bv, Bakker & Kok Keukentechnieken MRM B.V. en MRM Handelsonderneming B.V.) de lettercombinatie MRM voorkomt. Gezien het voorgaande kan naar het oordeel van de rechtbank aan de onjuiste partijaanduiding in de dagvaarding voorbij worden gegaan.

3.8. [gedaagden]. stelt zich verder op het standpunt dat, indien de rechtbank zou oordelen dat de algemene voorwaarden van Bakker & Kok van toepassing zijn, het daarin opgenomen forumkeuzebeding onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar is. Voor zover [gedaagden]. daartoe verwijst naar artikel 6:236 sub n BW, wordt dit standpunt verworpen. Zoals [gedaagden]. immers zelf ook aangeeft, is afdeling 6.5.3 (waaronder artikel 6:236) BW ingevolge artikel 6:247 lid 2 BW niet van toepassing op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die niet beide in Nederland zijn gevestigd. Anders dan [gedaagden]. ziet de rechtbank geen aanleiding voor een analoge toepassing van de betreffende afdeling op het onderhavige geval. Dit geldt te meer daar [gedaagden]. geen consument of particuliere partij is, maar een partij die handelt in de uitoefening van een bedrijf. Ook het beroep van [gedaagden]. op de artikelen 6:2 en 6:248 BW wordt verworpen. De omstandigheid dat [gedaagden]. onbekend is met het Nederlandse rechtssysteem, geen enkele binding heeft met Nederland, de Nederlandse taal niet beheerst en er ook uit kostenoogpunt belang bij heeft om de onderhavige procedure in eigen land te voeren kan, wat daarvan verder ook zij, niet leiden tot het oordeel dat de toepassing van (het forumkeuzebeding in) de algemene voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De algemene voorwaarden zijn dan ook niet vernietigbaar.

3.9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de algemene voorwaarden van Bakker & Kok (de rechtbank verstaat: MRM Handelsonderneming B.V.), waaronder het forumkeuzebeding, van toepassing zijn op de overeenkomst tussen partijen. Op grond van het forumkeuzebeding is de rechtbank te Arnhem bevoegd om van het geschil kennis te nemen. De vordering van [gedaagden]. tot onbevoegdverklaring moet daarom worden afgewezen.

3.10. [gedaagden]. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

4. De beslissing

De rechtbank

in het incident

4.1. wijst de vordering af,

4.2. verklaart zich bevoegd van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen,

4.3. veroordeelt [gedaagden]. in de kosten van het incident, aan de zijde van Bakker & Kok, tot op heden begroot op € 894,--,

in de hoofdzaak

4.4. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 30 augustus 2006 voor conclusie van antwoord,

4.5. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.D. Jacobs en in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2006.

Coll: JC