Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2006:AY4929

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-06-2006
Datum publicatie
25-07-2006
Zaaknummer
139371
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 139371 / HA ZA 06-610

Vonnis van 28 juni 2006

in de zaak van

1. [eiser]

wonende te [woonplaats],

2. [eiseres],

wonende te [woonplaats],

eisers in conventie,

verweerders in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. P.A.C. de Vries,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats]

gedaagde in conventie,

eiser in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. M.J. Scholten te Arnhem.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie.

Vervolgens heeft de rolrechter de zaak aangehouden om te beslissen of een comparitie zal worden gelast.

De overwegingen

De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Daarbij kan de mogelijkheid van doorverwijzing naar een mediator aan de orde komen.

Verweerders in reconventie hebben de gelegenheid de conclusie van antwoord in reconventie ter comparitie te nemen. Verweerders in reconventie moeten de conclusie uiterlijk twee weken voor aanvang van de comparitie toezenden. Na de comparitie kan deze conclusie niet meer genomen worden.

De comparitie zal niet in het gerechtsgebouw worden gehouden, maar op de hierna te vermelden plaats.

De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen - ook in het nadeel van die partij - kan maken die zij geraden zal achten.

De partijen wordt verzocht de stukken waarop zij tijdens de comparitie een beroep willen doen, uiterlijk twee weken tevoren in fotokopie aan de andere partij en aan de rechtbank toe te zenden.

Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechtbank een mondeling tussenvonnis kan wijzen.

De rechtbank acht onderzoek door een deskundige tijdens de comparitie ter plaatse nodig naar de hierna te noemen vragen. Als deskundige om dit onderzoek te verrichten zal de hierna te noemen persoon benoemd worden.

Aan de hand van de opgave van de deskundige wordt het voorschot op zijn loon en kosten, inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, bepaald op € 714,00. Partijen hebben ermee ingestemd dat zij ieder de helft van dit voorschot, te weten € 357,00, ter griffie zullen deponeren.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de volgende vragen:

1. In het rapport van de Vereniging Eigen Huis van 6 juni 2005 en van Verbruggen Bouwadvies van omstreeks 29 november 2005 en in de brief van [eiser] van 9 augustus 2005 staat een aantal gebreken aan de woning aan de Koningin Wilhelminalaan 2B te Groesbeek vermeld; zijn deze gebreken aanwezig?

2. Wat is de meest aangewezen methode van herstel van deze gebreken, indien aanwezig, en hoeveel kost dat?

3. Welke andere feiten en omstandigheden, gebleken uit dit onderzoek, kunnen van belang zijn voor een goed begrip van de zaak?

benoemt tot deskundige om dit onderzoek te verrichten:

ing. J.K. Zeeman, Jagerslaan 5, 6865 DB Doorwerth, tel. 026 - 333 43 50.

bepaalt dat de griffier een kopie van dit vonnis aan de deskundige zal toezenden,

bepaalt dat [eiser] c.s. voor 26 juli 2006 (kopieën van) de overige processtukken en - voor zover mogelijk - de andere door de deskundige noodzakelijk geachte stukken aan de deskundige zal doen toekomen,

bepaalt dat [eiser] c.s. en [gedaagde] ieder voor 26 juli 2006 als voorschot op de kosten inclusief omzetbelasting van de deskundige € 357,00 ter griffie van deze rechtbank dienen te deponeren door dit bedrag over te maken op rekening nummer 19.23.25.752 ten name van Arrondissement 533 Arnhem onder vermelding van het rolnummer en de namen van partijen,

bepaalt dat de griffier onmiddellijk na betaling van dit voorschot de deskundige hiervan in kennis zal stellen en dat de deskundige pas dan met het onderzoek behoeft te beginnen,

bepaalt dat de deskundige zich met vragen over het onderzoek kan wenden tot de rechter mr. F.J. de Vries,

bepaalt dat de deskundige na afloop van de comparitie van partijen zijn declaratie ter griffie zal indienen onder vermelding van het zaak- en rolnummer,

bepaalt dat de deskundige bij het onderzoek de partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat de deskundige in het schriftelijk bericht moet doen blijken of aan dit voorschrift is voldaan, onder vermelding in dat bericht van de eventueel gemaakte opmerkingen en/of gedane verzoeken,

beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, in aanwezigheid van de deskundige voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van mr. F.J. de Vries in de woning van [eiser] c.s. te Groesbeek aan de Koningin Wilhelminalaan 2B op maandag 11 september 2006 om 9:00 uur,

wijst partijen er op, dat voor de zitting twee uur zal worden uitgetrokken,

bepaalt dat de partijen dan in persoon aanwezig moeten zijn,

verzoekt de tijdige toezending van de stukken,

verstaat dat hoger beroep van dit vonnis (behoudens het provisioneel deel ervan) alleen mogelijk is tegelijk met dat van het eindvonnis,

houdt iedere verdere beslissing aan,

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 28 juni 2006.