Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2006:AW2095

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
01-03-2006
Datum publicatie
18-04-2006
Zaaknummer
133523
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De onderhavige zaak betreft een vordering tot verwijdering van een propaangastank. De gastank is - zonder dat daarvoor een vergunning is afgegeven - gesitueerd in het park, op korte afstand van meerdere chalets, wat mogelijkerwijs gevaar zou kunnen opleveren voor personen en/of zaken in de directe omgeving van de gastank.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 133523 / KG ZA 05-689

Vonnis in kort geding van 1 maart 2006

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GREEN SPIRIT B.V.,

gevestigd te Weesp,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GRONDSTUK B.V.,

gevestigd te Weesp,

eiseressen,

procureur mr. J.C.N.B. Kaal,

advocaat mr. M.C.J. Freijters te Koekange,

tegen

de vereniging

COÖPERATIEVE VERENIGING TOT BEHEER VAN HET BUNGALOWPARK

“PONDEROSA”,

gevestigd te Voorthuizen, gemeente Barneveld,

gedaagde,

gemachtigde W. van Voorthuizen.

Partijen zullen hierna Green Spirit, Grondstuk, respectievelijk Green Spirit c.s. en Ponderosa genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de vrijwillige verschijning van partijen

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Green Spirit c.s.

- de pleitnota van Ponderosa.

Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter de behandeling van dit kort geding pro forma aangehouden tot 1 februari 2006 teneinde partijen in de gelegenheid te stellen de onderhavige kwestie te voegen bij de tussen partijen lopende bindend adviesprocedure. Nadat partijen op 31 januari 2006 hadden verzocht om uitstel is dat verleend tot 17 februari 2006. De advocaat van Green Spirit c.s. heeft op 16 februari 2006 bericht dat partijen niet tot een oplossing van het geschil zijn gekomen, waarna de voorzieningenrechter vonnis heeft bepaald.

De feiten

Grondstuk is eigenaar van het chalet- annex bungalowpark De Zeumershof te Voorthuizen. Green Spirit exploiteert sinds 1 juli 2002 dit park namens Grondstuk.

Ponderosa behartigt de belangen van bungalowpark Ponderosa, welk bungalowpark onderdeel uitmaakt van voornoemd park De Zeumershof. In bungalowpark Ponderosa zijn 38 kavels in erfpacht uitgegeven aan erfpachters. Op deze kavels zijn zomerhuisjes gebouwd.

Kavegas B.V. (hierna: Kavegas) verhuurt sinds 15 december 1997 een propaangastank, die geplaatst is op het terrein van Grondstuk, aan Ponderosa. Het propaangas wordt aangewend voor het gebruik van de zomerhuisjes op bungalowpark Ponderosa.

De gastank ligt thans te dicht bij de recreatieverblijven en er is geen vergunning voor de gastank afgegeven door de gemeente. Daarnaast ontbreken de wettelijke voorzieningen en voldoet de positionering van de gastank niet aan de wettelijke eisen.

In november 2004 heeft Green Spirit c.s. Ponderosa van het voorgaande op de hoogte gesteld en haar gesommeerd de gastank uiterlijk 15 augustus 2005 te verwijderen. Ponderosa heeft hier geen gehoor aan gegeven.

Op 21 februari 2005 heeft Grondstuk Kavegas gesommeerd de gastank te verwijderen. Kavegas heeft naar aanleiding van deze brief hekken en waarschuwingsborden rondom de gastank aangebracht. Op 4 april 2005 heeft Grondstuk Kavegas nogmaals gesommeerd de gastank vóór 15 augustus 2005 van het terrein te verwijderen. Kavegas heeft hier geen gehoor aan gegeven. In antwoord op de laatste sommatiebrief van Grondstuk van 25 juli 2005 heeft Kavegas Grondstuk op 29 juli 2005 verwezen naar Ponderosa.

Green Spirit c.s. heeft Kavegas vervolgens op 6 september 2005 in kort geding gedagvaard en verwijdering van de gastank gevorderd. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 30 september 2005 de vordering afgewezen en opgemerkt dat Green Spirit c.s. Ponderosa, en niet Kavegas, in rechte zou moeten betrekken om staking van het gebruik van de gastank te bewerkstelligen.

Grondstuk en/of Green Spirit hebben, ook op het bungalowpark Ponderosa, een aardgasleidingnet doen aanleggen. Over de (financiële) voorwaarden voor aansluiting daarop heeft Green Spirit c.s. tot op heden geen overeenstemming met Ponderosa kunnen bereiken.

Het geschil

Green Spirit c.s. vordert - samengevat - Ponderosa te gebieden om op straffe van verbeurte van een dwangsom de propaangastank op het terrein van Green Spirit c.s. binnen twee dagen na betekening van dit vonnis van het terrein van Green Spirit c.s. te verwijderen.

Ponderosa voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Ponderosa betoogt dat Green Spirit c.s. geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het spoedeisend belang in beginsel gegeven is wanneer het gaat om opheffing van met de wet strijdige situaties die een gevaar voor personen of zaken (kunnen) opleveren. De onderhavige zaak betreft een vordering tot verwijdering van een propaangastank. De gastank is - zonder dat daarvoor een vergunning is afgegeven - gesitueerd in het park, op korte afstand van meerdere chalets, wat mogelijkerwijs gevaar zou kunnen opleveren voor personen en/of zaken in de directe omgeving van de gastank. Green Spirit en Grondstuk zijn als exploitant respectievelijk eigenaar verantwoordelijk voor het gehele bungalowpark en daarmee dus ook voor de gastank. Het spoedeisend belang is hiermee gegeven. Dat de gemeente nog niet tot aanschrijving onder aanzegging van bestuursdwang is overgegaan, maakt dit niet anders.

4.2. Green Spirit c.s. voert aan dat Ponderosa door de gastank niet te verwijderen een onveilige en illegale situatie in stand houdt. Green Spirit c.s. verwijst hiervoor naar brieven van de gemeente Barneveld van 2 februari 2005 en 16 augustus 2005. Deze brieven bevatten onder meer plaatsingsvoorschiften voor gastanks. Door niet te voldoen aan deze plaatsingsvoorschriften is er sprake van een onveilige situatie. Nu, zo blijkt uit eerdergenoemde brieven van de gemeente, geen vergunning is verleend en ook geen melding is geaccepteerd op grond van het Besluit propaangasinstallaties (thans het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer) voor het oprichten en in werking hebben van de onderhavige propaangastank, voldoet deze gastank niet aan de wettelijke vereisten en handelt Ponderosa, als degene die de inrichting drijft, volgens Green Spirit c.s. derhalve onrechtmatig jegens haar.

4.3. Ponderosa betwist niet dat de gastank niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoet en evenmin dat er geen vergunning voor de tank is afgegeven. Ter zitting heeft Ponderosa ingestemd met verwijdering van de gastank van het terrein van Green Spirit c.s. Partijen hebben eveneens ter zitting aangegeven dat zij het met de onderhavige kwestie verband houdende probleem van de kosten voor aansluiting op het aardgasnetwerk, aan de bindend adviseur - die op het punt stond over meerdere, andere geschilpunten tussen partijen een advies uit te brengen - wilden voorleggen. Na een kortstondige aanhouding van de zaak is gebleken dat partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken en dat er evenmin op korte termijn een advies van de bindend adviseur over de kwestie te verwachten is. Daarmee is een patstelling ontstaan. Nu de onderhavige zaak, zoals hiervoor reeds is overwogen, een urgente aangelegenheid betreft en geen feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken die ertoe nopen dat eerst tot verwijdering van de gastank wordt overgegaan nadat een alternatief voor deze energielevering is gevonden, hoe wenselijk dat op zichzelf ook is, zal de voorzieningenrechter de vordering thans toewijzen, en Ponderosa gebieden de gastank binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te verwijderen. Aan de veroordeling zal een dwangsom worden verbonden. Het is vervolgens aan Ponderosa om een alternatief te zoeken voor de levering van het propaangas aan de chalets op haar bungalowpark. Ponderosa zal hierover wellicht opnieuw met Green Spirit c.s. in overleg moeten treden.

4.4. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Ponderosa in de kosten van dit kort geding worden verwezen.

De beslissing

De voorzieningenrechter

gebiedt Ponderosa om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de propaangastank op het terrein van Green Spirit c.s. van dit terrein te verwijderen en verwijderd te houden,

veroordeelt Ponderosa om ingeval zij (na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande gebod te voldoen, aan Green Spirit c.s. een dwangsom te betalen van € 500,- per dag, echter tot een maximum van € 25.000,-,

veroordeelt Ponderosa in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Green Spirit c.s. bepaald op € 816,- voor salaris en op € 244,- voor verschotten,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

weigert het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.T.G. Roovers en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 1 maart 2006.