Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AU5611

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-09-2005
Datum publicatie
04-11-2005
Zaaknummer
127105
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te kunnen onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 127105 / HA ZA 05-892

Datum vonnis: 28 september 2005

Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN HOOGEVEST BOUW B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat en procureur mr. R. Plieger,

tegen

[gedaagde],

wonende te Hoevelaken (gemeente Nijkerk),

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. N.L.J.M. Rijssenbeek,

advocaat mr. P.D. Labee.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Van Hoogevest en [ge[gedaagde]]

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de akte uitlating van de zijde van Van Hoogevest

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie.

Vervolgens heeft de rolrechter de zaak aangehouden om te beslissen of een comparitie zal worden gelast.

De overwegingen

De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

Na telefonisch overleg met de advocaten van partijen is besloten dat de comparitie zal worden gehouden ter plaatse van de woning van [gedaagde] in aanwezigheid van een door de rechtbank te benoemen deskundige.

De rechtbank zal als deskundige benoemen de heer Ing. J.K. Zeeman, Jagerlaan 5, (6865 DB) Doorwerth, telefoon 026 – 33 34 350.

Tijdens de comparitie zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

(1) de aard en omvang van de door [gedaagde] gestelde gebreken;

(2) mogelijke aanbevelingen voor verbetering van de bestaande situatie;

(3) de kosten verbonden aan deze mogelijke verbeteringen.

2.4.1. Daarnaast zal aan de deskundige de vraag worden voorgelegd

welke andere feiten of omstandigheden, gebleken uit het onderzoek, van belang kunnen zijn voor een goed begrip van de zaak.

2.4.2. Aan de hand van de opgave van de deskundige wordt het voorschot op zijn loon en kosten voor zijn voorbereiding van en aanwezigheid op de comparitie bepaald op € 1.200,00 (inclusief BTW). Met de raadslieden van partijen is afgesproken dat beide partijen ieder de helft, derhalve € 600,-- (inclusief BTW), als voorschot ter griffie zullen deponeren.

Als partijen tijdens de comparitie geen overeenstemming bereiken, zal de deskundige worden gevraagd zijn werkzaamheden voort te zetten en vast te leggen in een schriftelijk deskundigenbericht. In dat geval zal de rechtbank wellicht de aan de deskundige te stellen vragen nader uitwerken.

Met betrekking tot het in r.o. 2.4 onder (1) genoemde, wordt [gedaagde] verzocht in een schriftelijk overzicht aan te geven of en zo ja, in hoeverre de door hem gestelde gebreken, zoals weergegeven in de producties 3 t/m 5 bij de conclusie van antwoord in conventie/eis in recenventie, thans nog bestaan.

2.5.1. Aan [gedaagde] wordt verzocht dit overzicht uiterlijk twee weken tevoren aan Van Hoogevest, aan de deskundige en aan de rechtbank toe te zenden.

Van Hoogevest heeft de gelegenheid de conclusie van antwoord in reconventie ter comparitie te nemen. Van Hoogevest moet de conclusie uiterlijk twee weken voor aanvang van de comparitie toezenden. Na de comparitie kan deze conclusie niet meer genomen worden.

2.7.1. Van Hoogevest wordt voorts verzocht uiterlijk twee weken tevoren aan de andere partij, aan de deskundige en aan de rechtbank toe te zenden een leesbare fotokopie van haar productie VI.

De partijen wordt verzocht uiterlijk twee weken tevoren in fotokopie aan de andere partij en aan de rechtbank toe te zenden de (overige) stukken waarop zij tijdens de comparitie een beroep willen doen.

De advocaten van partijen wordt verzocht een ruimte te reserveren om de comparitie voort te zetten nadat de rechter de situatie ter plaatse heeft gezien. Wat haar betreft bestaat er geen bezwaar tegen wanneer dat bij een van de partijen zou zijn.

Bij de comparitie kan de mogelijkheid van doorverwijzing naar een mediator aan de orde komen.

De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen - ook in het nadeel van die partij - kan maken die zij geraden zal achten.

Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechtbank een mondeling tussenvonnis kan wijzen.

Hoger beroep van dit vonnis staat slechts open tegelijk met dat van het eindvonnis (art. 337, tweede lid, Rv.). Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank

bepaalt dat de partijen, vergezeld van hun advocaten, ter plaatse van het geschil, Laakweg 57 te Hoevelaken, voor de rechtbank (mr. J.G. Nicholson) zullen verschijnen om inlichtingen over de zaak te geven en te laten onderzoeken of de partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden, op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd (in beginsel op een maandag),

verwijst de zaak naar de tweede rolzitting na de dag waarop dit vonnis is uitgesproken, voor het opgeven van de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden november 2005 tot en met januari 2006, waarna dag en uur van de comparitie zullen worden bepaald,

bepaalt dat bij gebreke van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de comparitie zelfstandig zal bepalen,

bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de comparitie dit in beginsel niet zal worden gewijzigd,

beveelt een onderzoek door een deskundige ter beantwoording van de in r.o. 2.4 weergegeven vragen,

benoemt tot deskundige de heer Ing. J.K. Zeeman, Jagerlaan 5, (6865 DB) Doorwerth, telefoon 026 – 33 34 350,

bepaalt dat de griffier een kopie van dit vonnis aan de deskundige zal toezenden;

bepaalt dat Van Hoogevest en [gedaagde] voor 12 oktober 2005 (kopieën van) de overige processtukken en - voor zover mogelijk - de andere door de deskundige noodzakelijk geachte stukken aan de deskundige zal doen toekomen,

bepaalt dat Van Hoogevest en [gedaagde] voor 12 oktober 2005 ieder als voorschot op de kosten van de deskundige € 600,-- (inclusief BTW) ter griffie van de rechtbank zullen deponeren door dit bedrag over te maken op rekeningnummer 19.23.25.752 t.n.v. DS 533 Arrondissement Arnhem, Postbus 9030, (6800 EM) Arnhem, o.v.v.: derdenrekening 612 Rb. en het zaak- en rolnummer,

bepaalt dat de griffier onmiddelijk na betaling van dit voorschot de deskundige hiervan in kennis zal stellen en dat de deskundige pas dan met het onderzoek behoeft te beginnen,

bepaalt dat de deskundige zich met vragen over het onderzoek kan wenden tot de rechter mr. J.G. Nicholson,

bepaalt dat de deskundige na afloop van de comparitie zijn declaratie ter griffie zal indienen o.v.v. het zaak- en rolnummer,

bepaalt dat de deskundige bij het onderzoek de partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat de deskundige in het schriftelijk bericht moet doen blijken of aan dit voorschrift is voldaan, onder vermelding in dat bericht van de eventueel gemaakte opmerkingen en/of gedane verzoeken,

wijst partijen er op, dat voor de zitting drie uur zal worden uitgetrokken,

bepaalt dat [gedaagde] dan in persoon aanwezig zal zijn en dat Van Hoogevest dan vertegenwoordigd zal zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen,

verzoekt de tijdige toezending van de stukken,

verstaat dat hoger beroep van dit vonnis alleen mogelijk is tegelijk met dat van het eindvonnis,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.G. Nicholson en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2005.