Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7870

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
06-05-2005
Datum publicatie
21-06-2005
Zaaknummer
126554
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Vraag of eiseres c.s. door de Taekwondo Bond uitgezonden moeten worden naar het EK-stijl 2005 in Finland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 126554 / KG ZA 05-271

Datum vonnis: 6 mei 2005

Vonnis in kort geding

in de zaak van

1. [eiseres],

wonende te [woonplaats],

2. [eiser],

wonende te [woonplaats],

eisers bij dagvaarding van 4 mei 2005,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaat mr. A. Van der Toorn te Roermond,

tegen

de vereniging

TAEKWONDO BOND NEDERLAND,

gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen,

gedaagde,

advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Partijen zullen hierna ook [eiseres] c.s. en TBN worden genoemd.

Het verloop van de procedure

[eiseres] c.s. heeft TBN ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de dagvaarding. TBN heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.

De advocaat van [eiseres] c.s. en de advocaat van TBN hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is daarin direct na de zitting op 6 mei 2005 vonnis gewezen. Hierna zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

De vaststaande feiten

1. [eiseres] (eiseres sub 1) en [eiser] (eiser sub 2) zijn lid van TBN. Sinds het jaar 2000 maken zij in de topsport “Stijl” (onder meer) als paar, zijnde een man en een vrouw die synchroon dienen te presteren, deel uit van de nationale selectie.

2. Vanaf november 2004 strijdt [eiseres] c.s. met het paar

[betrokkene 1]/[betrokkene 2] om te worden uitgezonden naar de Europese Kampioenschappen Stijl 2005 (hierna: de EK Stijl 2005).

3. In het door TBN in 2003 opgestelde “Jaarplan 2004” voor de afdeling Topsport Stijl (hierna: het jaarplan) is, voor zover van belang, het volgende opgenomen.

“Doelstellingen 2004

Aan de hand van enkele korte termijn doelstellingen zal worden aangegeven in welke richting de afdeling Topsport Stijl zich gedurende het jaar 2004 zal ontwikkelen.

1. het opzetten van een kernploeg en een talententeam

(...)

4. het opzetten van een ranglijstensysteem

(...)

6. opstellen selectiecriteria nationale selecties

(...)

ad 4

Er zal een ranglijstensysteem worden opgezet die de sporters in Nederland enig inzicht geeft op zijn of haar positie ten opzichte van de concurrentie. (...)

(...)

ad 6

(...) Ook zullen er selectiecriteria voor deelname aan het EK 2005 worden opgesteld en bekend gemaakt aan de nationale selecties.

(...)

Selectiecriteria Kernploeg

Normen Lidmaatschap van de kernploeg geschiedt op uitnodiging. Om uitgenodigd te worden als lid van de kernploeg moet tenminste aan de volgende normen worden voldaan:

1. Minimaal 4 jaar aantoonbaar internationale ervaring

2. Finaleplaats EK 2003 / Best of 5

3. Aantoonbare internationale prestaties (top 3)

Lidmaatschap van de kernploeg is geen vanzelfsprekendheid: indien er niet gepresteerd wordt op internationaal niveau eindigt het lidmaatschap.”

4. In januari 2004 brengt TBN een nationaal ranglijstensysteem uit. Hierin is, voor zover van belang, het volgende opgenomen.

“Doelstelling & functie

Het doel van een ranglijst is de sporters en de verschillende kampioenschappen c.q. toernooien een waardering geven, zodat de resultaten van de sporters enerzijds en de kwaliteiten van een kampioenschap anderzijds, over een vastgestelde periode gewaardeerd worden.

(...)

Werking systeem

(...)

d. periode.

De ranglijst loopt over een periode van twee jaar. Aan het eind van iedere periode neemt iedereen die een plaats op de ranglijst heeft 25% van zijn punten mee naar de volgende periode. Tot aan september 2004 geldt dat er een test periode is waarbij de ranglijst wordt opgesteld aan de hand van de volgende toernooien: EK 2003, Cheon Kwon toernooi 2004, Open Paris 2004, Masters Cup 2004 en Open Danish 2004. In september start de nieuwe periode van 2 jaar en wordt er 25% van de punten uit de eerste periode mee over genomen.”

5. De vervolgens door het bondsbestuur van TBN op 14 september 2004 vastgestelde selectiecriteria EK Stijl 2005 luiden, voor zover van belang, als volgt.

“Algemeen De selectiecriteria voor de EK 2005 zijn de normen die gelden voor uitzending naar het EK-stijl in 2005. Uitgangspunt is het behalen van topprestaties tijdens de EK. Er moet duidelijk worden aangetoond dat er internationaal gezien gepresteerd kan worden. (...) Het selectietraject staat open voor alle leden van de TBN: dat wil zeggen dat ieder bondslid mee kan strijden voor een EK-ticket in iedere categorie.

Prestaties De internationale prestaties worden aan de hand van de TBN RanglijstÁ gemeten. Ranglijsttoernooien zijn voor 2004-2005:

1. Open Dutch Technical 2004

2. Nationale kampioenschappen stijl 2004

3. Open Deense kampioenschappen 2005Â

4. Open Dutch Technical 2005

5. Interne SelectiewedstrijdÃ

Á Zie het Reglement TBN Ranglijsten

 Deze kampioenschappen worden ranglijsttoernooien als er drie (3) of meer nationale teams deelnemen en als er 30% of meer internationale ETU-juryleden aanwezig zijn.

à Indien de Open Deense kampioenschappen niet tot de ranglijstentoernooien worden gerekend zal een interne selectiewedstrijd plaatsvinden.

Voor niet-selectieleden geldt dat indien zij aansprekende internationale resultaten behalen, een selectieplaats krijgen aangeboden. (...)

Selectie Voor uiteindelijke kwalificatie zijn de resultaten van de sporter op bovengenoemde evenementen plus de beoordeling over aanwezigheid, inzet en gedrag doorslaggevend. De selectiecommissie zal na de evenementen advies uitbrengen aan het bondsbestuur, waarna het bondsbestuur uiteindelijk zal beslissen over uitzending naar het EK.”

6. Bij brief van 20 april 2005 heeft de portefeuillehouder Topsport Stijl, de heer [betrokkene 3], voor zover van belang, het volgende aan de sporters (waaronder [eiseres] c.s.) bericht.

“Hierbij wil ik jullie namens het bondsbestuur van de TBN informeren over het aflasten van de interne wedstrijd op 1 mei aanstaande. Zoals uit de selectiecriteria blijkt zal er een interne wedstrijd worden georganiseerd op het moment dat de Open Deense kampioenschappen niet tot de Ranglijstentoernooien wordt gerekend.

Echter, zoals mondeling tijdens de selectietraining aan jullie reeds is medegedeeld telt de Interland in Duitsland mee als Ranglijsttoernooi ter vervanging van de Open Deense kampioenschappen. Het bondsbestuur acht een interne wedstrijd niet wenselijk.

(...)”

7. Bij brief van 29 april 2005 is door mevrouw [betrokkene 4], Stijlcoördinator van TBN, voor zover van belang, het volgende aan [eiseres] (eiseres sub 1) bericht.

“Helaas moet ik je namens het bondsbestuur en bondscoach [betrokkene 5] mededelen dat je niet bent geselecteerd om deel te nemen aan de Europese kampioenschappen 2005.

Tijdens de verschillende kwalificatiemomenten heb je niet voldaan aan de eisen om uitgezonden te worden naar de EK. Je hebt helaas niet voldoende punten gescoord in de nationale ranglijsten in de klasse (...) paarlopen en op basis daarvan heeft het bondsbestuur besloten je niet uit te zenden.

(...)”

8. Uiterlijk vrijdag 6 mei 2005 dient TBN de inschrijving voor deelname aan de EK Stijl 2005 te realiseren.

Het geschil

1. [eiseres] c.s. vordert dat TBN op straffe van een dwangsom wordt bevolen [eiseres] c.s. uit te zenden naar de EK Stijl 2005 te Finland in de categorie “paarlopen”.

2. [eiseres] c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat TBN onrechtmatig jegens haar handelt door in strijd met de eigen regelgeving niet haar, maar het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] uit te zenden naar de EK Stijl 2005 te Finland.

3. TBN voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil

1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van [eiseres] c.s.

2. Uitgangspunt voor de beoordeling is dat TBN zelfstandig beslist over de kwalificatie voor de EK Stijl 2005 te Finland. Daarbij is zij gebonden aan de door haar vastgestelde selectiecriteria. Een klacht als deze, over het handelen van TBN in strijd met haar eigen regelgeving, betekent dat de voorzieningenrechter heeft te toetsen of TBN in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot haar beslissing om het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] uit te zenden heeft kunnen komen.

3. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat TBN in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. Zij komt tot dit oordeel op grond van het navolgende.

4. Om uitgezonden te worden naar de EK Stijl 2005 te Finland dient te worden voldaan aan de selectiecriteria EK Stijl 2005 (zie 5 van de vaststaande feiten). Voorshands geoordeeld heeft TBN voldoende aannemelijk gemaakt dat deze selectiecriteria op 14 september 2004 door haar zijn vastgesteld en vanaf die tijd op verschillende momenten en wijzen zijn kenbaar gemaakt. De stelling van [eiseres] c.s., dat het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] geen deel had mogen uitmaken van de kernploeg als onderdeel van de nationale selectie, omdat zij niet aan de voorwaarden voldeed zoals in het jaarplan opgenomen en mitsdien om die reden al niet had mogen worden uitgezonden naar de EK Stijl 2005, kan niet als juist worden aanvaard. Met het aannemen van voornoemde selectiecriteria zijn de in het jaarplan geformuleerde voorwaarden komen te vervallen. Daarmee is ook de kernploeg als zodanig afgeschaft. Het voorgaande wordt bevestigd door het feit dat op grond van het jaarplan alleen kernploegleden aanspraak kunnen maken op uitzending naar de EK Stijl 2005, terwijl thans op grond van de selectiecriteria ieder bondslid de mogelijkheid heeft zich te plaatsen voor dat EK. Bovendien is in de selectiecriteria opgenomen dat aangetoond moet worden dat er internationaal gepresteerd kán worden. Dit in tegenstelling tot hetgeen daaromtrent is opgenomen in het jaarplan.

5. Een redelijke uitleg van de selectiecriteria EK Stijl 2005 brengt voorshands geoordeeld met zich mee dat de zogenaamde 25%-regeling niet van toepassing is. Onder het kopje “selectie” (zie 5 van de vaststaande feiten) is onder meer opgenomen: “Voor uiteindelijke kwalificatie zijn de resultaten van de sporter op bovengenoemde evenementen (...) doorslaggevend.”

Deze zinsnede is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voor geen andere uitleg vatbaar dan dat alleen de resultaten van de onder “prestaties” genoemde evenementen, te weten de Open Dutch Technical 2004, de Nationale kampioenschappen stijl 2004, de Open Deense kampioenschappen 2005, de Open Dutch Technical 2005 en de Interne Selectiewedstrijd, zullen worden meegenomen in de vaststelling/beslissing wie zich heeft gekwalificeerd voor de EK. Nergens wordt in de selectiecriteria aangegeven dat óók de 25%-regeling een meetellende factor is in die vaststelling/beslissing. Dat in de selectiecriteria bij genoemde evenementen wordt verwezen naar het ranglijstensysteem (waarin ook de 25%-regeling is opgenomen) doet hieraan niet af. Voldoende aannemelijk is geworden dat deze verwijzing alleen ziet op de wijze van berekening van de te behalen punten per evenement.

6. Dat de 25%-regeling niet van toepassing is, en dat [eiseres] c.s. dit had moeten (kunnen) weten, valt ook op te maken uit het volgende. Na elk evenement is aan de betrokkenen een nieuwe ranglijst verzonden. Op geen van deze ranglijsten is melding gemaakt van het van toepassing zijn van de 25%-regeling. Evenmin is in de daarin aangegeven puntenaantallen 25% van de in 2004 behaalde punten meegenomen. [eiseres] c.s. heeft naar aanleiding van deze ranglijsten geen enkele keer aan TBN kenbaar gemaakt dat de 25%-regeling (ten onrechte) niet is toegepast. Bovendien heeft [eiser] (eiser sub 2) ter zitting bevestigd dat wanneer de 25%-regeling wel zou zijn toegepast, het voor een ander paar, waar deze regeling niet voor geldt, moeilijk zou zijn op de ranglijst boven hem en zijn partner ([eiseres]) te eindigen. Dit zou in zo’n geval alleen mogelijk zijn, aldus [eiser], indien dat paar op alle evenementen de eerste plaats zou behalen. Voorshands geoordeeld is dit niet meer dan een theoretische mogelijkheid en bovendien een eis die, zoals ook niet door [eiseres] c.s. is betwist, geen enkele sportbond stelt. Ten slotte is van belang dat voorafgaande aan de EK’s van 2001 en 2003, waaraan [eiseres] c.s. beide keren heeft deelgenomen, geen ranglijstensysteem en dus ook geen 25%-regeling is gehanteerd. [eiseres] c.s. kan zich dus niet beroepen op een binnen TBN gangbaar systeem van waarderen (van evenementen) en kwalificeren, dat nu (ineens) niet meer geldt.

7. [eiseres] c.s. stelt voorts nog vraagtekens bij het feit dat er geen interne wedstrijd is gehouden ter vervanging van de Open Deense kampioenschappen 2005 (zoals in de selectiecriteria EK Stijl 2005 wordt vermeld) en dat in plaats daarvan achteraf is gekozen voor een wedstrijd in Duitsland terwijl men ook voor een wedstrijd in Parijs had kunnen kiezen. Voorshands geoordeeld heeft TBN het voorgaande bij monde van bestuurslid [betrokkene 4] ter zitting voldoende verduidelijkt. De Open Deense kampioenschappen 2005 worden gehouden ná 6 mei 2005, de uiterlijke dag waarop TBN de inschrijving voor deelname aan de EK Stijl 2005 dient te realiseren. Het lijdt geen twijfel dat deze wedstrijd dan niet kan meetellen voor de uiteindelijke kwalificatie. De wedstrijd in Duitsland voldeed, in tegenstelling tot de Parijse wedstrijd, aan alle ETU-eisen en maakte gebruik van dezelfde juryleden als waarvan ook op de komende EK gebruik zal worden gemaakt. Van belang is verder dat [eiseres] c.s. ter zitting heeft erkend dat zij de ranglijst, waarin de Duitse wedstrijd is verwerkt, heeft ontvangen, en dat zij op dat moment (direct na ontvangst) hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt bij TBN. Ten slotte heeft [eiseres] c.s. niet betwist dat zij zelfs mét een interne wedstrijd niet meer boven het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] op de ranglijst had kunnen eindigen omdat zij via die interne wedstrijd maximaal 4 punten had kunnen goedmaken op genoemd paar, terwijl het verschil op de ranglijst tussen beide paren vijf punten bedraagt.

8. [eiseres] c.s. stelt tenslotte nog dat er sprake is van partijdigheid aan de zijde van TBN. De heer [betrokkene 2] is namelijk lid van de selectiecommissie, bestuurslid binnen de bond en portefeuillehouder Topsport Stijl, terwijl hij ook de oudere broer is van [betrokkene 2], die tezamen met [betrokkene 1] naar de EK Stijl 2005 zal worden uitgezonden. Voorshands geoordeeld heeft [eiseres] c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in deze sprake is van willekeur aan de zijde van TBN. Bovendien heeft mevrouw Tapia ter zitting aangegeven dat het bondsbestuur naast haarzelf en de heer [betrokkene 2] uit nog vier andere personen bestaat en dat het bondsbestuur unaniem was in zijn oordeel om het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] naar de EK Stijl 2005 uit te zenden. Dat de bondscoach kennelijk een andere mening is toegedaan, is in dit kader niet relevant omdat de uiteindelijke beslissing - overeenkomstig de selectiecriteria - door het bondsbestuur wordt genomen. Bovendien was de mening van de bondscoach volgens [eiseres] c.s. niet gebaseerd op het reglement en kende hij de 25%-regeling niet.

9. Nu de voorzieningenrechter, gelet op het voorgaande, voorshands van oordeel is dat TBN in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de door haar gekozen uitleg van de regels heeft kunnen komen, zal de vordering van [eiseres] c.s. worden afgewezen. Tevens zal [eiseres] c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden verwezen.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

1. weigert de gevorderde voorziening;

2. veroordeelt [eiseres] c.s. in de kosten van deze procedure, tot

aan deze uitspraak aan de zijde van TBN bepaald op € 816,- voor salaris en op € 244,- voor verschotten.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en in het openbaar uitgesproken op 6 mei 2005, terwijl de overwegingen waarop de beslissing stoelt afzonderlijk zijn geminuteerd op 18 mei 2005.

de griffier de rechter