Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AT7146

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
27-04-2005
Datum publicatie
09-06-2005
Zaaknummer
123693
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Rechtsgeldige beëindiging distrubutie-overeenkomst. Staking woord- en beeldmerk plus domeinnaam.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 123693 / KG ZA 05-97

Datum vonnis: 27 april 2005

Vonnis in kort geding, houdende verbetering van een kennelijke fout

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WOLSKY PRODUCTS B.V.,

gevestigd te Uden,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. H. van Ravenhorst,

advocaat mr. K.V.A.J.M.M. Schobben te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WP SUSPENSION B.V.,

gevestigd te Malden, gemeente Heumen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P. van der Mersch te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Wolsky Products en WP Suspension genoemd worden.

Het verloop van de procedure

Wolsky Products heeft WP Suspension ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd zoals weergegeven in de dagvaarding.

WP Suspension heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen. Zij heeft tevens een eis in reconventie ingesteld, zoals neergelegd in de conclusie van eis in reconventie. De verwerende partij heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.

De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities.

Daarbij zijn producties in het geding gebracht.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De vaststaande feiten

1. WP Suspension is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, assemblage en verkoop van onderdelen voor motorfietsen, met name schokbrekers en andere veringsystemen. De producten van WP Suspension worden onder de namen “WP”, “WP Suspension” en “White Power” op de markt gebracht.

2. WP Suspension heeft de volgende woord- en beeldmerken zowel als Beneluxmerk, gemeenschapsmerk als internationaal merk gedeponeerd in klasse 12 (schokbrekers, veren, voorvorken en stuurdempers voor vervoermiddelen, onderdelen voor en toebehoren bij voornoemde waren):

WP, WP racing suspension, WP suspension, WP-S.

3. Wolsky Products heeft sedert 1992 voor het gebied van de Benelux het alleenrecht voor de wederverkoop en montage van door WP Suspension geproduceerde producten. Op 3 juni 1998 hebben partijen hun afspraken terzake neergelegd in een distributieovereenkomst. Wolsky Products handelde toen nog onder de naam WP Benelux.

4. In de distributieovereenkomst (hierna: de overeenkomst) zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 2:

This contract is valid for the period of 5 years, starting the data of signing (see page 3), ending 31-12-2003. Between times ending of the contract will be possible for WP Benelux by letter, send by registerd post at least 1 year before the expire data. WP will be able to end the contract with immediate effect only if WP Benelux does not live up to his obligations among which there are: realising an explainable acceptable turnover, proper payment according conditions agreed, carrying out activities in the best interest of both parties. The contract will automatically be extended for the same period of time as mentioned above, unlass WP informs .... differently in writing, at least 1 year before the ending date of the contract.

Artikel 5:

WP Benelux must be able to provide good service and good service facilities to dealers, Original Equipment Manufactures as well as and users. (...)

Artikel 6:

WP Benelux is not allowed to Import nor sell other segment brand(s) suspension products that cause or could cause a conflict of interest with the existing White Power segment product range. However it is allowed to service and/or repair other brands.

Artikel 11:

WP Benelux is allowed to use only by WP released White Power logo’s for the term of this contract. WP kindly asks WP Benelux to survey the market in the territory and inform WP immediately about any trade mark and/or logo infringements. WP Benelux is not allowed to register any trade mark and/or logo similar to these of WP in his own name.

5. In de Appendix II bij de distributieovereenkomst is het volgende bepaald:

6.Prices:

Before the end of each year, WP will send a new price list (floppy disc) with the new pricing valid for the coming year. All mentioned prices are excluding VAT.

7. Terms of payment.

Unless agreed differently, all outstanding amounts must be fully paid within 30 days after the date of invoice.

6. De overeenkomst is tussen partijen na 1 januari 2004 stilzwijgend verlengd tot 1 januari 2009. Op 16 maart 2004 is de overeenkomst mondeling opgezegd door WP Suspension per 31 augustus 2004, waarna dit schriftelijk is bevestigd. In verband met schikkingsonderhandelingen is deze datum opgeschoven naar 1 oktober 2004. Wolsky Products heeft bezwaar gemaakt tegen de opzegging. WP Suspension heeft Wolsky Products vervolgens in kort geding gedagvaard. In die procedure heeft Wolsky Products een vordering in reconventie ingediend, strekkende tot nakoming door WP Suspension van de distributieovereenkomst. Bij vonnis van 22 december 2004 (119682/KG ZA 04-694) heeft de voorzieningenrechter de vorderingen in conventie afgewezen en de vorderingen in reconventie toegewezen.

Van dit vonnis is door Wolsky Products hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem.

7. Eind 2004 / begin 2005 zijn twee ex-werknemers van Wolsky Products een eigen onderneming begonnen onder de naam HK Suspension. Deze ex-werknemers huren een deel van het bedrijfspand, de werkplaats, van Wolsky Products. Zij hebben de relaties van Wolsky Products het volgende bericht:

Na twaalf jaar het importschap voor WP-Suspension in de Benelux gevoerd te hebben gaan wij, Edgar Hendrix en Jos van Keulen, de twee drijvende krachten achter WP-Benelux het roer omgooien en op eigen kracht verder als HK-Suspension. Wij blijven met kantoor en werkplaats gewoon op het vertrouwde adres bereikbaar, echter met een nieuw telefoon- en faxnummer. Zoals vanouds blijft onze samenwerking met PMC Tyres ongewijzigd.

Wij zullen als HK-Suspension BV per 1 april 2005 exclusief importeur voor Nederland gaan worden voor Marzocchi, Performance Friction remblokken en Wilbers Products, een Duitse schokdemper fabrikant. De firma Wilbers is de oude importeur van WP-Suspension voor Duitsland die in 1998 (na 15 jaar) zelf schokdempers is gaan ontwikkelen en produceren volgens een bouwdoos principe. Vooral door de eenvoud en de breedte van zijn assortiment, in combinatie met snelle levering is Wilbers nu marktleider in Duitsland en heeft importeurs over heel de wereld.

8. Na 22 december 2004 heeft Wolsky Products twee orders bij WP Suspension geplaatst; één nieuwe order en een backorder (een order die reeds in 2004 was geplaatst maar toen hangende het geschil niet is uitgevoerd). De bestelde goederen zijn door Wolsky Products niet afgenomen.

9. Bij brief van 14 januari 2005 heeft de raadsman van Wolsky Products WP Suspension verzocht en gesommeerd om aan Wolsky Products met onmiddellijke ingang weer te leveren conform dezelfde voorwaarden die golden voordat partijen in conflict zijn geraakt.

10. Bij brief van 5 april 2005 heeft WP Suspension de overeenkomst met Wolsky Products met onmiddellijke ingang opgezegd, voor zover deze nog niet geldig beëindigd mocht zijn.

De vorderingen

In conventie

1. Wolsky Products vordert - kort weergegeven - dat WP Suspension zal worden veroordeeld tot correcte en integrale nakoming van de tussen partijen geldende exclusieve distributieovereenkomst op dezelfde wijze als dit gebeurde voor 1 oktober 2004, op straffe van verbeurte van dwangsommen.

2. Wolsky legt aan haar vordering ten grondslag stelt dat WP Suspension na het vonnis van de voorzieningenrechter van 22 december 2004 haar leveringsvoorwaarden eenzijdig heeft gewijzigd, in die zin dat zij:

- betaling vooraf wenste in plaats van de overeengekomen betalingstermijn van 30 dagen;

- alle overeengekomen kortingsregelingen per direct liet vervallen;

- een algemene prijsverhoging van 5% doorvoerde.

In reconventie

3. WP Suspension vordert - kort weergegeven -

1. WP Suspension te ontheffen van alle verplichtingen, welke voortvloeien uit de tussen partijen op 3 juni 1998 gesloten overeenkomst;

2. Wolsky Products te veroordelen aan WP Suspension af te geven een lijst met alle bestellingen van WP Suspension producten, welke door haar niet zijn uitgevoerd, op straffe van verbeurte van dwangsommen;

3. A. Wolsky Products te veroordelen te staken en gestaakt te (doen) houden,

- elk gebruik van de (handels)naam WP Benelux;

- elk gebruik van de aan WP Suspension toebehorende merkrechten, onder meer de woord- en beeldmerken “WP” en “WP Suspension”,

- het gebruik van de domeinnaam www.wp.nl,

- het gebruik van de e-mailadressen info@wp.nl en wpbenelux@wp.nl,

B. Wolsky Products te veroordelen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) te verzoeken de domeinnaam www.wp.nl in te schrijven op naam van WP Suspension,

C. Wolsky Products te verbieden het woord “WP” al dan niet in combinatie met andere woorden als handelsnaam te gebruiken, als merk te registreren, dan wel als e-mailadres of domeinnaam te gebruiken casu quo te registreren,

een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen.

4. WP Suspension legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de distributieovereenkomst met Wolsky Products per 1 april 2005 is beëindigd, welke beëindiging gevolgen heeft voor het gebruik door Wolsky Products van de aan WP Suspension toebehorende merknamen en logo's, het gebruik van de handelsnaam "WP Benelux",

alsmede de domeinnaam www.wp.nl en de e-mailadressen met daarin het woord "WP". WP Suspension stelt dat Wolsky Products in strijd met de overeenkomst, het handelsnaamrecht en/of anderszins onrechtmatig na beëindiging van de overeenkomst gebruik is blijven maken van bedoelde merknamen en het op diverse wijze gebruiken van het woord ""WP", waardoor WP Suspension stelt schade te lijden.

5. Partijen hebben over en weer gemotiveerd verweer gevoerd tegen elkaars stellingen.

De beoordeling van de vorderingen

In conventie

1. WP Suspension stelt dat zij niet ten onrechte:

- een forecast heeft geëist,

- betaling bij aflevering heeft geëist,

- de prijzen heeft verhoogd.

2. Nu Wolsky Products niet meer heeft gereageerd op de stelling van WP Suspension dat zij slechts een verzoek heeft gedaan terzake van de forecast, behoeft dit punt geen bespreking meer.

3. Ten aanzien van de betaling bij aflevering wordt voorshands geoordeeld dat in artikel 7 van de Appendix II bij de distributieovereenkomst (punt 5. onder de feiten) weliswaar een bepaling is opgenomen dat betalingen eerst binnen 30 dagen na de factuurdatum dienen plaats te vinden, maar dat, nu Wolsky Products niet heeft weersproken reeds vanaf april 2004 te hebben ingestemd met en zich te hebben gehouden aan vooruitbetaling van de facturen, om welke reden dan ook, WP Suspension Wolsky Products ook na 22 december 2004 aan deze betalingsafspraak heeft mogen houden.

4. Partijen baseren zich ten aanzien van hun stellingen over de al dan niet toegestane prijsverhoging en intrekking van de kortingsregelingen op het bepaalde in artikel 6 van de Appendix II bij de distributieovereenkomst (punt 5. onder de feiten).

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt in dit artikel slechts gerefereerd aan de prijslijsten die voor het einde van het jaar opgestuurd zullen worden door WP Suspension, zonder dat daarbij een (fatale) termijn genoemd wordt voor het doorvoeren van eventuele prijswijzigingen. Voorts is voldoende gebleken (brief van 5 april 2005 van WP Suspension aan Wolsky Products) dat WP Suspension, Wolsky Products een termijn van drie maanden heeft gegund om de prijsverandering door te voeren, een en ander zoals is bepaald in artikel 7 van de distributieovereenkomst. Nu niet is gebleken dat partijen andere afspraken dan de in de distributieovereenkomst en de daarbij behorende Appendix hebben gemaakt, wordt de stelling van Wolsky Products dat WP Suspension haar ten onrechte een prijsverhoging heeft opgelegd niet gevolgd.

5. Gelet op het bovenstaande wordt voorshands geoordeeld dat Wolsky Products ten onrechte stelt dat WP Suspension geen gevolg heeft gegeven aan het vonnis van de voorzieningenrechter van 22 december 2004. Wolsky Products had derhalve de door haar bestelde goederen moeten afnemen.

6. WP Suspension stelt dat zij de overeenkomst met Wolsky Products inmiddels bij brief van 5 april 2005 heeft beëindigd. Aan deze opzegging legt WP Suspension niet alleen het niet-afnemen van de producten door Wolsky Products, maar ook het volgende ten grondslag. Haar is eind maart 2005 gebleken dat twee ex-werknemers van Wolsky Products een eigen onderneming onder de naam HK Suspension waren begonnen, als importeur van de grootste concurrent van WP Suspension, Wilbers Products, terwijl Wolsky Products hieraan alle medewerking verleende.

7. Wolsky Products betwist deze stelling. Zij stelt dat de nieuwe onderneming weliswaar is begonnen door ex-werknemers van haar en dat zij om financiële redenen haar werkplaats daarvoor beschikbaar stelde, maar dat zij verder geen enkele bemoeienis had met deze onderneming.

8. Ter zitting is komen vast te staan dat buiten het feit dat HK Suspension is gehuisvest in het pand van Wolsky Products, Wolsky Products het logo van WP Benelux van haar gevel heeft verwijderd en heeft toegestaan dat haar ex-werknemers de contacten met PMC Tyres (Pirelli) zijn blijven onderhouden en zich presenteren als exclusief importeur voor Nederland van Performance Friction remblokken, terwijl Wolsky Products voorheen de oude importeur van Pirelli banden en Performance Friction remblokken was.

9. Bovendien is niet gebleken dat Wolsky Products enig relevant inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de brief van HK Suspension, zoals weergegeven onder punt 7. van de feiten, aan haar relaties die ook de relaties van Wolsky Products zijn. Wolsky Products is blijkbaar zonder enig protest akkoord gegaan met de overname door HK Suspension van bepaalde bedrijfsactiviteiten van Wolsky Products.

10. Daarnaast is ter zitting voldoende vast komen te staan dat Wolsky Products zelf geen eigen bedrijfsactiviteiten meer ontplooit. Zij beschikt niet meer over een werkplaats en/of daartoe vakbekwaam personeel. Daarmee voldoet Wolsky Products niet aan het bepaalde in artikel 5 van de overeenkomst. De stelling dat dit slechts aan het handelen van WP Suspension te wijten zou zijn, omdat deze ten onrechte de goederen niet tegen de eerder geldende betalingsvoorwaarden zou hebben willen leveren, wordt gelet op het voorgaande niet gevolgd.

11. Het bovenstaande leidt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat het voldoende aannemelijk is geworden dat Wolsky Products belangen heeft in c.q. bij HK Suspension, en derhalve betrokken is bij het importeurschap van Wilbers Products, hetgeen in strijd moet worden geacht met artikel 6 van de overeenkomst.

12. Al het bovenstaande leidt tot het voorlopig oordeel dat de overeenkomst tussen WP suspension en Wolsky Products door WP Suspension bij brief van 5 april 2005 met onmiddellijke ingang als rechtsgeldig beëindigd moet worden beschouwd.

13. De vordering in conventie van Wolsky Products zal om die reden worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Wolsky Products in de kosten van deze procedure worden verwezen.

In reconventie

14. Vooropgesteld wordt, met een verwijzing naar hetgeen hiervoor ten aanzien van de vordering in conventie is geoordeeld, dat de distributieovereenkomst tussen WP Suspension en Wolsky Products met ingang van 1 april 2005 is beëindigd.

De vordering van WP Suspension haar te ontheffen van alle verplichtingen, welke voortvloeien uit de tussen partijen op 3 juni 1998 gesloten overeenkomst, is declaratoir van aard en tevens zodanig onbepaald, dat deze vordering in kort geding voorshands geoordeeld niet kan worden toegewezen. Deze voorziening zal daarom worden geweigerd.

Wel bestaat er voorshands geoordeeld voldoende aanleiding, gelet op de beeindiging van de contractuele relatie tussen partijen, Wolsky Products te veroordelen om aan WP Suspension een lijst af te geven met alle bestellingen van WP Suspension producten, welke door haar niet zijn uitgevoerd, een en ander op een wijze als hierna bepaald, waarbij de gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan een maximum zullen worden verbonden.

15. De voorzieningenrechter is gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Benelux Merkenwet (hierna: BMW) bevoegd kennis te nemen van onderhavige geschil voor zover het gaat om de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen, nu Wolsky Products in haar arrondissement is gevestigd.

16. WP Suspension heeft een aantal Benelux-depots verricht. Te weten een depot in 1991 voor het beeldmerk “WP Racing Suspension”, twee depots in 1996 voor zowel het beeldmerk als woordmerk “WP”, een depot in 2000 voor het beeldmerk “WP Suspension”, een internationaal depot in 1996 voor de woordmerken “WP” en “WP-S”, een internationaal depot in 1996 voor het beeldmerk “WP”, een Europees merkdepot in 1996 voor het beeldmerk “WP” en een depot in 2001 voor het beeldmerk “WP Suspension”.

Alle depots zijn verricht voor waren en diensten zoals neergelegd in classificatie 12.

17. De stelling dat WP Suspension geen beroep zou toekomen op bescherming op grond van het merken- c.q handelsnaamrecht, omdat zij het aan haar zelf zou hebben te wijten dat de samenwerking tussen partijen is beëindigd, gaat, met een beroep op hetgeen hiervoor onder de vordering in conventie is geoordeeld, vooralsnog niet op.

Ten aanzien van het gebruik van "WP" en "WP Suspension"

18. De stelling van WP Suspension dat het gebruik door Wolsky Products van de door WP Suspension geclaimde woord- en beeldmerken in strijd is met artikel 11 van de distributieovereenkomst,

gaat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter op, wat betreft de aanduidingen die identiek zijn aan de (toen) door WP Suspension gebruikte logo's/merken, te weten WP en WP Suspension. Het gebruik van deze tekens zal op deze grond worden verboden.

Ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam "WP Benelux"

19. Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover daardoor, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Een van de factoren die hierbij een rol spelen is de mate waarin de handelsnamen van elkaar afwijken: slechts bij handelsnamen die in geringe mate van elkaar afwijken geldt het in artikel 5 Hnw geformuleerde verbod.

20. De stelling van Wolsky Products dat zij haar handelsnaam eerder voerde dan dat WP Suspension haar handelsnaam/merk voerde, wordt vooralsnog niet gevolgd. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat Wolsky Products haar handelsnaam in het kader van de samenwerking met WP Suspension in 1992 is gaan voeren, terwijl WP Suspension op dat moment reeds haar handelsnaam voerde. Niet gebleken is dat WP Suspension op dat moment reeds een woord- cq. beeldmerk op de benaming WP had, zodat om die reden reeds een beroep op artikel 5 Hnw niet opgaat.

21. Artikel 5a Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam, die het merk bevat waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

22. Daarnaast beroept WP Suspension zich ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam WP Benelux op artikel 13A lid 1 sub d BMW. In dit kader moet worden beoordeeld of er sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW. Daartoe moet worden beoordeeld of de in het geding zijnde merken ”WP” en”WP Suspension” en het door Wolsky gebruikte teken “WP Benelux" globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide namen maken, visueel, auditief en /of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid van verwarring bestaat dan wel dat daardoor de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen de producten van Wolsky Products en WP Suspension.

23. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van te duchten verwarringsgevaar dient de totaalindruk te worden beoordeeld.

Voorshands geoordeeld is het teken WP enerzijds het meest in het oog springende bestanddeel in de door partijen gehanteerde namen, maar anderzijds heeft dit bestanddeel slechts een geringe beschermingsomvang. Voorshands geoordeeld kan het identieke gebruik van dit teken tot verwarring leiden, nu beide partijen werkzaam zijn in dezelfde branche en zich grotendeels tot dezelfde relaties richten.

Door echter aan dat bestanddeel bedrijfseigen-kenmerken toe te voegen, wijken de (totaalindrukken van de) merken WP en WP Suspension en de handelsnaam WP Suspension enerzijds en het teken WP Benelux anderzijds, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter zodanig van elkaar af dat er geen verwarringsgevaar is. Het gevorderde verbod ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam WP Benelux zal dus worden afgewezen.

Ten aanzien van het gebruik van de mailadressen en de domeinnaam

24. Ten aanzien van de vorderingen inzake de domeinnaam en het e-mail verkeer wordt overwogen dat ten aanzien van het verwarringsgevaar op deze gebieden hetzelfde heeft te gelden

als hiervoor bij het merkenrecht en het handelsnaamrecht is overwogen. Derhalve zal dienaangaande de vordering om Wolsky Products het gebruik van het e-mail adres wpbenelux@wp.nl te verbieden worden afgewezen en de overige vorderingen worden toegewezen. Wolsky Products zal eveneens worden veroordeeld te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.wp.nl over wordt geschreven op naam van WP Suspension.

25. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan een maximum worden gebonden.

26. Nu partijen in reconventie over en weer in het gelijk zijn gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

27. De voorzieningenrechter heeft geconstateerd dat het aan partijen op 27 april 2005 afgegeven vonnis een kennelijke fout bevat, omdat daarin is verzuimd de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv vast te stellen. De voorzieningenrechter heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het voornemen deze kennelijke fout ambtshalve te herstellen. Partijen hebben hiermee ingestemd, zodat de kennelijke fout zal worden hersteld als hierna vermeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

1. weigert de gevorderde voorzieningen,

2. veroordeelt Wolsky Products in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van WP Suspension bepaald op € 816,00 voor salaris en op € 244,00 voor verschotten,

in reconventie

3. veroordeelt Wolsky Products binnen drie weken na betekening aan WP Suspension af te geven een lijst met alle bestellingen van WP Suspension producten, welke door haar niet zijn uitgevoerd, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat Wolsky Products nalaat aan deze veroordeling gevolg te geven, met een maximum van € 20.000,00,

4. A. veroordeelt Wolsky Products om binnen drie weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te (doen) houden:

- elk gebruik van de aan WP Suspension toebehorende woord- en beeldmerken “WP” en “WP Suspension”,

- het gebruik van de domeinnaam www.wp.nl,

- het gebruik van het e-mailadres info@wp.nl,

B. veroordeelt Wolsky Products om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) te verzoeken de domeinnaam www.wp.nl in te schrijven op naam van WP Suspension,

veroordeelt Wolsky Products om ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan de veroordelingen onder 4A. en/of 4B. te voldoen, aan WP Suspension een dwangsom te betalen van € 1.000,00 per dag of gedeelte van een dag dat Wolsky Products nalaat om aan deze veroordelingen gevolg te geven, met een maximum van € 20.000,00,

5. bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes (6) maanden na betekening van dit vonnis,

6. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt,

7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

8. weigert het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.Æ. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken op 27 april 2005. De overwegingen waarop het vonnis stoelt en de toevoeging van punt 5 aan het dictum, zijn geminuteerd op 11 mei 2005.