Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2005:AT5966

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
20-04-2005
Datum publicatie
20-05-2005
Zaaknummer
121224
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

De kern van het geschil betreft de vraag wie Roza Accountants opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden die Roza Accountants in de facturen genoemd in rechtsoverweging 2.3 bij Cargorent in rekening heeft gebracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 121224 / HA ZA 04-2324

Datum vonnis: 20 april 2005

Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARGORENT B.V.,

gevestigd te Heukelum, gemeente Lingewaal,

opposant,

procureur mr. P.C. Plochg,

advocaat mr. L.F. Jansen te Hoofddorp,

tegen

de maatschap

MAATSCHAP ROZA ACCOUNTANTS,

gevestigd te Veenendaal,

geopposeerde,

procureur mr. T.J. van Veen,

advocaat mr. C.J. Tijman te Ede.

Partijen worden hierna Cargorent en Roza Accountants genoemd.

1. Het verloop van de procedure

In deze procedure is Cargorent bij dagvaarding d.d. 7 december

2004 in verzet gekomen van het vonnis van de rechtbank te Arnhem met nummer 118873 / HA ZA 04-1879 dat op 10 november 2004 tussen Roza Accountants als eiseres en Cargorent als gedaagde bij verstek is gewezen. Op 15 december 2004 is zijdens Cargorent een akte herstel dagvaarding verzocht, aangezien in de verzetdagvaarding abusievelijk melding wordt gemaakt van appellante en geïntimeerde in plaats van opposant en geopposeerde.

Op 29 december 2004 is een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van dit tussenvonnis is een comparitie gehouden. Het proces-verbaal van de comparitie bevindt zich bij de stukken. Vervolgens is vonnis bepaald.

De vaststaande feiten

Cargorent legt zich toe op het bedrijfsmatig verhuren van vrachtwagens en opleggers.

Omstreeks 2002 heeft Cargorent te kampen met een financieel probleem, te weten een liquiditeitstekort. De heer [betrokkene 1], in dienst van Chezz Partners B.V. te Zundert, geeft de heer [betrokkene 2], directeur van Cargorent, in die tijd aan dat zijn bedrijf hem kan helpen het liquiditeitsprobleem op te lossen. De beide heren wonen bij elkaar in de straat en zijn langs die weg met elkaar in contact gekomen. In verband met het onderzoeken van de mogelijkheid tot participatie van Chezz Partners B.V. in Cargorent al dan niet in de vorm van een samenwerking middels een nieuw op te richten vennootschap, heeft [betrokkene 1] [betrokkene 2] in contact gebracht met Roza Accountants. Roza Accountants is niet de accountant van Chezz Partners B.V.. Vervolgens hebben de heren [betrokkene 3] van Roza Accountants en [betrokkene 2] de financiële situatie van Cargorent besproken. Tijdens dit gesprek is [betrokkene 1] kort aanwezig geweest.

Roza Accountants heeft op 2 oktober 2003, 4 november 2003 en 2 december 2003 declaraties verzonden aan Cargorent voor in de declaraties genoemde werkzaamheden, verricht in de periode september 2003 tot en met november 2003 voor een totaal bedrag van € 12.259,45. De werkzaamheden vloeiden voort uit grofweg drie opdrachten te weten: het beoordelen van de halfjaar cijfers teneinde te bezien of het bedrijfsresultaat berustte op gewone bedrijfsuitoefening of niet, het vastleggen van afspraken over mogelijke samenwerking tussen Cargorent en Chezz Partners B.V. en het verlenen van ondersteuning bij een geschil tussen Cargorent en één van haar leveranciers.

Cargorent heeft Roza Accountants bij brief van december 2003

het volgende bericht:

“In het kader van de overgang Cargorent/C5 ontvangen wij van verschillende partijen facturen inzake allerlei werkzaamheden. Hierbij is niet altijd duidelijk of nu Cargorent of C5 of Chezz de opdrachtgever is. In het vervolg zullen wij van Uw bedrijf alleen facturen accepteren voor werkzaamheden, waarvoor wij expliciet opdracht hebben gegeven. Dit leggen wij vast in een opdrachtbon.”

2.5. Omstreeks eind 2003 zijn de onderhandelingen tussen Cargorent en Chezz Partners B.V. over een mogelijke samenwerking stukgelopen.

2.6. Roza Accountants heeft Cargorent op 26 maart 2004 een betalingsherinnering gestuurd. Daarnaast heeft zij bij niet betaling aanspraak gemaakt op rente.

2.7. Cargorent heeft Roza Accountants bij brief gedateerd 19 mei 2004 het volgende bericht:

“Hierbij willen wij reageren op de door U aan ons gestuurde fakturen.

Wij hebben deze kosten vorig jaar moeten maken op verzoek van Chezz Partners in het kader van de onderhandelingen voor herstructurering en een financiële impuls door connecties van Chezz. Door Chezz zijn echter de in beginsel gedane toezeggingen nooit waargemaakt; waardoor in plaats van een liquiditeitsverbetering ons bedrijf met heel veel extra werk en kosten is opgescheept.

Wij verzoeken U daarom vriendelijk om de door U gemaakte kosten te belasten aan Chezz Partners.

Wij betreuren dat een en ander zo verlopen is, maar zijn van mening dat wij hier niet geheel debet aan zijn.”

2.8. Op 13 juli 2004 is Cargorent namens Roza Accountants bij exploit gesommeerd tot betaling van de openstaande facturen met rente en kosten over te gaan.

2.9. BSB & Partners heeft Cargorent namens Roza Accountants bij brief d.d 3 augustus 2004 laten weten dat de heer [betrokkene 2] van Cargorent opdracht heeft gegeven voor de werkzaamheden, dat [betrokkene 2], noch bij de opdracht noch tijdens de werkzaamheden, opdracht heeft gegeven de werkzaamheden aan Chezz Partners B.V. te declareren en dat Cargorent derhalve de declaraties dient te voldoen.

Op 5 oktober 2004 is de dagvaarding aan Cargorent uitgebracht.

2.10. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister d.d. 30 november 2004 is op 8 juni 2004 de besloten vennootschap C5 Holding B.V. opgericht. De heer [betrokkene 4] is (enig) aandeelhouder en de heer [betrokkene 2] is directeur van deze vennootschap.

Het geschil

Bij dagvaarding die tot het verstekvonnis heeft geleid, vordert Roza Accountants Cargorent te veroordelen om aan Roza Accountants te betalen € 13.516,95, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 12.259,45 vanaf 14 september 2004 en met veroordeling van Cargorent in de kosten van de procedure.

Roza Accountants heeft daartoe gesteld dat zij werkzaamheden voor Cargorent heeft verricht, op grond van een tussen partijen gesloten overeenkomst, voor welke werkzaamheden Roza Accountants facturen heeft gezonden, die Cargorent heeft behouden, maar niet heeft voldaan.

Cargorent vordert bij verzetdagvaarding haar te ontheffen van de veroordeling uitgesproken bij vonnis van 10 november 2004, en de

vordering van Roza Accountants alsnog af te wijzen, met veroordeling van Roza Accountants in de kosten van deze verzetprocedure. Cargorent stelt dat [betrokkene 1] of de heer [betrokkene 5] van Chezz Partners B.V. Roza Accountants in het kader van onderhandelingen voor herstructurering van Cargorent opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de gefactureerde werkzaamheden. Hetgeen Cargorent daartoe verder aanvoert zal hierna worden besproken.

Roza Accountants heeft ter comparitie de stellingen van Cargorent betwist en heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis.

De beoordeling van het geschil

Nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, moet er van worden uitgegaan dat Cargorent tijdig in verzet is gekomen.

De kern van het geschil betreft de vraag wie Roza Accountants opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden die Roza Accountants in de facturen genoemd in rechtsoverweging 2.3 bij Cargorent in rekening heeft gebracht.

Roza Accountants stelt dat alle in het geding zijnde werkzaamheden in opdracht van Cargorent zijn verricht. Zij voert aan dat zij haar werkzaamheden en bevindingen van de eerste opdracht aan Cargorent heeft gerapporteerd. Roza Accountants stelt voorts de werkzaamheden en bevindingen van de tweede en de derde opdracht al dan niet copie conform aan de heren [betrokkene 2], [betrokkene 5] en [betrokkene 1] te hebben gezonden. Roza Accountants heeft tevens aangevoerd dat eerst toen de onderhandelingen over een eventuele samenwerking tussen Chezz Partners B.V. en Cargorent waren misgelopen Cargorent tegen de facturen heeft geprotesteerd. Roza Accountants heeft een verklaring in het geding gebracht van [betrokkene 1] van Chezz Partners B.V. waarin hij verklaart dat de werkzaamheden in opdracht van Cargorent zijn verricht en dat [betrokkene 2] van Cargorent hem heeft medegedeeld tot betaling van de facturen van Roza Accountants te zullen overgaan.

Cargorent betwist niet dat Roza Accountants de werkzaamheden waarvoor de eerder genoemde facturen zijn verzonden heeft verricht, maar stelt dat zij geen opdracht tot de werkzaamheden heeft gegeven. Gesteld wordt dat niet Cargorent, maar Chezz Partners B.V. opdrachtgever is en dat als Roza Accountants aan haar opdrachtgever geen facturen kan zenden, zij de facturen aan de nieuwe besloten vennootschap C5 had moeten sturen.Ter comparitie heeft [betrokkene 2] van Cargorent verklaard dat veel tijd is gestoken in de onderhandelingen over een samenwerking tussen Chezz Partners B.V.

en Cargorent, dat nooit is gesproken over de kosten en dat hij er steeds van uit is gegaan dat Roza Accountants Cargorent en Chezz Partners B.V. ieder de helft van de kosten van de werkzaamheden in rekening zou brengen. [betrokkene 2] stelt dat niet Cargorent, maar Chezz Partners B.V. belang had bij de door Roza Accountants verrichte werkzaamheden. [betrokkene 2] heeft ter comparitie tevens verklaard dat hij zich niet kan herinneren dat hij [betrokkene 1] heeft gezegd dat hij voor betaling van de facturen zal zorgdragen.

De onder 2.1 tot en met 2.10 opgenomen feiten wijzen erop dat de door Roza Accountants verrichte werkzaamheden zijn verricht in een poging het eerder genoemde financiële probleem van Cargorent op te lossen. Daartoe zijn onderhandelingen gevoerd tussen Cargorent en Chezz Partners B.V.. Daarnaast zijn tevens gesprekken gevoerd onder meer met de bank van Cargorent, Rabobank. Alle feiten en omstandigheden sporen met de stellingen van Roza Accountants, terwijl naar het oordeel van de rechtbank geen enkel aanknopingspunt is te vinden voor het standpunt van Cargorent dat Chezz Partners B.V. de opdrachtgever was.

Voorts heeft Cargorent Roza Accountants op 4 december 2003 de in r.o. 2.4 geciteerde brief gezonden waarin niet wordt gesteld dat de op dat moment reeds ontvangen drie facturen abusievelijk aan Cargorent in plaats van aan Chezz Partners B.V. zijn gezonden. Dit terwijl de brief nu juist handelt over het gegeven dat soms onduidelijkheid bestaat over wie de opdrachtgever is. Voornoemd in de procedure door Cargorent ingenomen standpunt is evenmin te lezen in de vijf maanden later verzonden brief, geciteerd in r.o. 2.7. In de brief wordt Cargorent slechts vriendelijk verzocht de kosten aan Chezz Partners B.V. te belasten, omdat - zo stelt Cargorent in de brief - Chezz Partners B.V. haar toezeggingen nooit heeft waargemaakt. In de brief wordt niet gesteld dat Cargorent geen opdracht tot de werkzaamheden heeft gegeven.

De omstandigheid dat Roza Accountants bij de uitvoering van haar werkzaamheden ook informatie heeft ingewonnen bij en informatie heeft doen toekomen aan derden (zoals de heren [betrokkene 5] en [betrokkene 1] van Chezz Partners B.V.) en deze derden vanuit die optiek ook belang hadden bij de bevindingen van Roza Accountants, brengt niet mee dat de door Roza Accountants verrichte werkzaamheden in opdracht van Chezz Partners zouden zijn verricht. Het ging er immers om Chezz Partners B.V. inzicht te geven in de feitelijke en financiële situatie van Cargorent teneinde haar in staat te stellen te beslissen of zij met Cargorent wilde samenwerken dan wel anderszins wilde participeren.

In de verzetdagvaarding heeft Cargorent subsidiair gesteld dat

de door Roza Accountants gedeclareerde werkzaamheden voor haar niet inzichtelijk zijn omdat de werkzaamheden niet gespecificeerd zijn en dat de in rekening gebrachte bedragen voor advieswerkzaamheden buitensporig hoog en volkomen ongefundeerd zijn. Roza Accountants heeft vervolgens ten behoeve van de comparitie een specificatie van de door haar in rekening gebrachte bedragen in het geding gebracht. Ter comparitie heeft [betrokkene 2] van Cargorent verklaard dat de accountants het werk goed en deskundig hebben voldaan. Voor het overige heeft Cargorent haar subsidiaire standpunt niet toegelicht of aangevuld. De rechtbank is van oordeel dat Cargorent haar subsidiaire stelling, bezien in het licht van de aanvullende gegevens van de kant van Roza Accountants, onvoldoende nader heeft onderbouwd. Desnoods had Cargorent daartoe een nadere akte verzocht. De rechtbank zal op grond van voorgaande aan voornoemd subsidiaire stelling van Cargorent voorbij gaan.

Cargorent heeft nog gesteld dat Roza Accountants vanuit de aard

van haar werkzaamheden in onderlinge samenhang met het vergevorderde stadium waarin de onderhandelingen tussen betrokkenen zich bevonden, had moeten weten dat C5 B.V. zou worden opgericht en dat Roza Accountants de facturen aan deze vennootschap in plaats van aan Cargorent had moeten zenden. De rechtbank passeert ook deze stelling, aangezien geen enkele rechtsregel meebrengt dat op Roza Accountants een dergelijke verplichting rust, tenzij partijen een dergelijke afspraak zouden hebben gemaakt. Dit laatste is gesteld noch gebleken.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat op grond van de inhoud

van de processtukken en de daarbij behorende producties alsmede op grond van hetgeen ter comparitie is verklaard voldoende is komen vast te staan dat Roza Accountants haar in het geding zijnde werkzaamheden in opdracht van Cargorent heeft verricht. Dit brengt mee dat het verzet van Cargorent ongegrond zal worden verklaard en dat Cargorent als de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de proceskosten.

De beslissing

De rechtbank, recht doende,

verklaart het verzet van Cargorent ongegrond en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Arnhem met nummer 118873 / HA ZA 04-1979,

veroordeelt Cargorent in de kosten van deze procedure tot aan deze uitspraak begroot op in totaal € 452,- aan salaris procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.C.J van Bavel en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2005.

de griffier de rechter