Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2004:AR3820

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
06-10-2004
Datum publicatie
13-10-2004
Zaaknummer
111140
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst pony gebrek?

Nu het gebrek - luchtzuigen - zich binnen zes maanden na aflevering heeft geopenbaard, bestaat op grond van art. 7:18 lid 2 BW een vermoeden bestaat dat Way of Picobello bij de afleving niet aan de overeenkomst beantwoordde. Noch de aard van de gekochte zaak, noch de aard van de afwijking verzet zich naar het oordeel van de rechtbank hiertegen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 111140 / HA ZA 04-497

Datum vonnis: 6 oktober 2004

Vonnis

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaat mr. A.A.M. van Beek te Tilburg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAL VAN BORTEL B.V.,

gevestigd te Lunteren, gemeente Ede,

gedaagde,

procureur mr. J.C.N.B. Kaal,

advocaat mr. A. de Feijter te Arnhem.

Het verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure tot het tussenvonnis van 30 juni 2004 wordt naar dat vonnis verwezen. Ter uitvoering van dit tussenvonnis is een comparitie van partijen gehouden. Het proces-verbaal daarvan bevindt zich bij de stukken. Ten slotte is vonnis bepaald.

De vaststaande feiten

1. Via een tussenpersoon, [betrokkene], is in 2003 bij advertentie de pony Way of Picobello, eigendom van Stal van Bortel, te koop aangeboden met onder meer de beschrijving ‘stokmaat 154, E-pony.’ Een E-pony is volgens het Algemeen Wedstrijdreglement van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) een pony met een stokmaat van meer dan 148 en minder dan 157 centimeter. Op 7 maart 2003 was de stokmaat van Way of Picobello volgens zijn paspoort 147,9 cm.

2. [eiser] heeft Way of Picobello gekocht voor zijn dochter die er wedstrijden voor E-ponies mee wilde rijden. De koopprijs was € 6.200,-. Way of Picobello is geleverd op 25 oktober 2003.

3. Way of Picobello bleek lucht te zuigen. Binnen twee weken na de aflevering werd geconstateerd dat een vreemd geluid, dat al na een dag of drie, vier te horen was, betekende dat Way of Picobello aan het luchtzuigen was. [eiser] heeft dit aan [betrokkene] gemeld en [betrokkene] heeft het ongeveer twee weken na de levering doorgegeven aan Stal van Bortel. Op 20 november 2003 heeft [eiser]s raadsman Stal van Bortel (t.a.v. de heer [betrokkene]) onder meer geschreven dat [eiser] de koopovereenkomst ontbond en nog zou laten weten welke schade hij had geleden.

4. Op 3 december 2003 is Way of Picobello door [betrokkene] gemeten in verband met zijn deelname aan wedstrijden. De hoogte van de pony, die daarmee in de zin van het wedstrijdreglement een paard bleek te zijn, was volgens die meting 158 centimeter. [eiser] heeft beroep ingesteld. Er heeft vervolgens op 2 februari 2004 een meting plaatsgevonden bij de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht, waar de schofthoogte op 158 centimeter met ijzers werd vastgesteld, zijnde 157 centimeter zonder ijzers. Daarmee was Way of Picobello nog steeds te hoog voor een E-pony.

5. De KNHS heeft bij brief van 24 februari 2004 aan de heer [betrokkene]. bevestigd dat voor 2004 de stokmaat van Way of Picobello op 1.57 meter is gesteld.

Het geschil

6. [eiser] vordert een verklaring voor recht dat Stal van Bortel toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen nu zij een pony heeft geleverd die wegens het luchtzuigen en/of de stokmaat niet voldoet aan de koop-overeenkomst, en dat [eiser] terecht die overeenkomst heeft ontbonden. Voorts vordert hij veroordeling tot restitutie van de koopsom en vergoeding van schade, onder meer bestaande in kosten van stalling, onderhoud, dierenarts en hoefsmid. Subsidiair vordert [eiser] een verklaring voor recht dat hij bij het totstandkomen van de overeenkomst heeft gedwaald en terecht vernietiging van de overeenkomst heeft ingeroepen, met veroordeling tot restitutie van de koopsom.

7. Stal van Bortel voert gemotiveerd verweer en betoogt in het bijzonder dat [betrokkene], een deskundige, [eiser] bij de koop geadviseerd heeft, dat het wettelijk vermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW niet opgaat omdat luchtzuigen een zeer korte antedateringstermijn heeft, en dat als Way of Picobello op 2 februari 2004 157 centimeter hoog was, hij op 25 oktober 2003 kleiner was dan 157 centimeter. Dit laatste wordt gebaseerd op een brief van drs [betrokkene] te [woonplaats] van 3 juni 2004, waar onder meer in staat ‘Op basis van het gegeven dat de hoogtemaat voor pony en paard pas na het achtste jaar vast ligt (Way of Picobello was drieëneenhalf jaar ten tijde van de koop, de rechtbank) en derhalve toename van de stokmaat tot die leeftijd voor de hand ligt en het gegeven dat in casu, in een periode van een kleine 11 maanden (07/03/2003 tot 02/02/2004) het dier 9,1 cm gegroeid is, is het wetenschappelijk verantwoord te stellen dat deze pony op de datum van aflevering aan de koper (...) kleiner was dan 1.57 m.’

De beoordeling van het geschil

8. Luchtzuigen behoeft volgens Stal van Bortel bij antwoord, geen gevolgen te hebben. Op grond van wat hierover algemeen bekend is en uit [betrokkene]s woorden ter comparitie “Hij was gezond verkocht en ik wilde hem niet als luchtzuiger terug hebben” concludeert de rechtbank echter dat het gebrek luchtzuigen, áls het bij de aflevering bestond, meebracht dat Way of Picobello niet aan de overeenkomst beantwoordde.

9. De daartoe door partijen gestelde feiten leiden tot de conclusie dat hier sprake is geweest van consumentenkoop, hetgeen ook niet tussen partijen in discussie is.

10. Het voorgaande betekent dat er, nu het gebrek zich binnen zes maanden na de aflevering heeft geopenbaard, op grond van art. 7:18 lid 2 Burgerlijk Wetboek een vermoeden bestaat dat Way of Picobello bij de aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordde. Noch de aard van de gekochte zaak, noch de aard van de afwijking verzet zich naar het oordeel van de rechtbank hiertegen.

11. Stal van Bortel heeft een aantal verklaringen overgelegd van personen die Way of Picobello vóór de levering bij Stal van Bortel hebben meegemaakt. Zij hebben de pony bij Stal van Bortel een aantal keren gezien en daarbij niet geconstateerd dat de pony een luchtzuiger was. Vooralsnog acht de rechtbank met deze verklaringen het wettelijk vermoeden dat onder 10. wordt bedoeld, nog niet ontzenuwd, omdat uit geen der verklaringen blijkt dat de opsteller daarvan Way of Picobello zodanig heeft kunnen observeren dat hij/zij het had moeten merken als het dier aan het luchtzuigen was geweest. Stal van Bortel zal dan ook worden toegelaten tot het tegenbewijs van het vermoeden.

12. Slaagt Stal van Bortel in het tegenbewijs, dan is het aan [eiser] om te bewijzen dat Way of Picobello een luchtzuiger was ten tijde van de aflevering. Om proces-economische redenen zal [eiser] thans reeds worden toegelaten tot dit bewijs.

13. Over de hoogte van de pony overweegt de rechtbank het volgende. Bij de kooponderhandelingen ging [eiser] ervan uit dat de pony ten tijde van het opstellen van de advertentie een stokmaat van 154 cm had. Tevens kende hij, zoals ter comparitie is erkend, het paspoort, waarin stond dat de pony op 7 maart 2003 een stokmaat van 147,9 cm had. Daaruit kon [eiser] afleiden dat het dier in ongeveer zeven maanden zes centimeter was gegroeid, zodat het, als het nog tot eind 2003 in dit tempo doorgroeide, al te groot zou zijn voor een E-pony. In deze wetenschap nam [eiser] naar het oordeel van de rechtbank, welbewust een risico dat de pony voor 2004 niet meer als pony goedgekeurd zou worden. Dat dit risico zich heeft gerealiseerd, komt dan voor rekening van [eiser].

14. [eiser] betoogt echter dat de stokmaat zoals gemeten op 7 maart 2003, niet klopte. Van de zijde van Stal van Bortel zou zijn aangegeven dat men Way of Picobello graag in klasse D – tot en met 147,9 cm – wilde houden. Met dit betoog bedoelt [eiser] kennelijk te stellen dat hem in het kader van de onderhandelingen zodanige gegevens zijn verschaft over de stokmaat van de pony (op 7 maart 2003 en/of ten tijde van het plaatsen van de advertentie) dat hij ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst niet beschikte over de juiste gegevens om de stokmaat en de nog te verwachten groei van de pony te kunnen vaststellen. Nu dit niet vaststaat, zal [eiser] de gelegenheid krijgen dit te bewijzen.

15. De rechtbank zal de getuigenverhoren combineren met een comparitie van partijen en thans iedere verdere beslissing aanhouden.

De beslissing

De rechtbank, rechtdoende,

laat Stal van Bortel toe tot het leveren van bewijs tegen het wettelijk vermoeden dat Way of Picobello ten tijde van de aflevering een luchtzuiger was zoals hierboven onder 10 en 11 bedoeld;

draagt [eiser] op te bewijzen dat

- Way of Picobello een luchtzuiger was ten tijde van de aflevering

- Stal van Bortel aan [eiser] ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst niet de juiste gegevens had verschaft om de stokmaat op het moment van aflevering en de nog te verwachten groei van de pony te kunnen vaststellen;

bepaalt dat, voor zover partijen dit bewijs door middel van getuigen willen leveren, de getui-gen door de rechtbank (mr. J.D.A. den Tonkelaar) gehoord zullen worden in het Paleis van Justitie aan de Walburg-straat 2-4 te Arnhem op een door de recht-bank vast te stellen datum en tijd;

verwijst de zaak naar de tweede rolzitting na de dag waarop dit vonnis is uitgesproken voor het opgeven van eventuele getuigen met hun respectieve verhinderdagen, alsmede de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden november 2004 tot en met februari 2005, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

bepaalt dat het aan de hand van de gedane opgave(n) vastgestelde tijdstip in beginsel niet zal worden gewij-zigd;

verstaat dat bij gebreke van de gevraagde opgave van getuigen geen gelegen-heid meer zal worden gegeven voor het doen horen van getuigen;

bepaalt dat de partijen bij de getuigenverhoren aanwezig zullen zijn,

bepaalt voorts dat de partijen,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.D.A. den Tonkelaar en uitge-spro-ken in het openbaar op 6 oktober 2004.

de griffier de rechter