Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2004:AP4222

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
28-04-2004
Datum publicatie
24-06-2004
Zaaknummer
106673
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overeenkomstenrecht; Huurkoop?

De rechtbank is van oordeel dat de overeenkomst tussen partijen niet als een overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling en dus niet als een huurkoopovereenkomst kan worden gekwalificeerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 106673 / HA ZA 03-2014

Datum vonnis: 28 april 2004

Vonnis

in de zaak van

de naamloze vennootschap

DEXIA BANK NEDERLAND N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie

tevens verweerster in het incident,

procureur mr. N.L.J.M. Rijssenbeek,

tegen

X,

wonende te A,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

tevens eiser in het incident,

procureur mr. J.H.F.M. van Rijswijck.

Partijen zullen in dit vonnis Dexia en X worden genoemd.

1. Het verloop van de procedure

Na het uitbrengen van de dagvaarding zijn de volgende processtukken gewisseld:

* een incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring, tevens conclusie van antwoord in conventie, alsmede conclusie van eis in reconventie;

* een conclusie van antwoord in het incident tot verwijzing.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

in de hoofdzaak

2.1 Dexia vordert in conventie -samengevat en zakelijk weergegeven- dat de rechtbank X zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 19.181,59 vermeerderd met rente en kosten.

Aan deze vordering legt Dexia ten grondslag dat zij met X een overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van haar product WinstVerDriedubbelaar onder contractnummer 74490792, dat die overeenkomst door het verstrijken van de overeengekomen looptijd is geëindigd en dat zij in verband daarmede een eindafrekening heeft opgesteld en verzonden ten bedrage van € 18.017,18. X heeft nadien een bedrag van € 181,54 betaald en laat na het resterende bedrag van € 17.835,64 te betalen, waardoor hij in verzuim verkeert. De contractuele rente daarover bedraagt van 16 juni 2003 tot en met 12 september 2003 € 416,56 en de buitengerechtelijke incassokosten bedragen € 929,39 inclusief BTW.

2.2 X voert gemotiveerd verweer. Daarop zal de rechtbank, voor zover relevant, bij de beoordeling van de vordering ingaan.

2.3 X vordert in reconventie -samengevat en zakelijk weergegeven- dat de rechtbank

- voor recht zal verklaren dat hij de overeenkomst met Dexia rechtsgeldig heeft vernietigd althans dat de rechtbank deze zal vernietigen, met de bepaling dat Dexia gehouden is tot terugbetaling van de betaalde maandtermijnen van in totaal € 6.580,82 vermeerderd met rente;

- voor recht zal verklaren dat Dexia toerekenbaar tekort is geschoten althans onrechtmatig heeft gehandeld jegens X;

- Dexia zal veroordelen tot betaling van bedragen van € 6.580,82 en € 17.835, beide vermeerderd met rente,

- Dexia zal veroordelen in de kosten van dit geding.

Aan deze vordering legt X -samengevat en zakelijk weergegeven- het volgende ten grondslag. De rechtsvoorgangster van Dexia heeft X voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst onjuist en/of onvoldoende geïnformeerd door er niet op te wijzen dat hij geld leende en door niet op het risico van een restschuld aan het einde van de overeenkomst te wijzen. Op grond daarvan heeft X de overeenkomst vernietigd wegens dwaling. Voorts heeft Dexia niet aan haar zorgplicht voldaan onder meer door geen risicoprofiel van X op te stellen. Dexia is als gevolg van een en ander toerenbaar tekortgeschoten althans heeft onrechtmatig gehandeld. Voor de door X geleden schade is Dexia aansprakelijk.

in het incident

2.4 Voor alle weren werpt X de exceptie van onbevoegdheid op en concludeert hij tot verwijzing naar de sector kanton van deze rechtbank.

Daartoe voert X aan dat de onderhavige overeenkomst dient te worden gekwalificeerd als een huurkoopovereenkomst. Geschillen omtrent huurkoopovereenkomsten behoren tot de competentie van de sector kanton.

2.5 Dexia voert in het incident gemotiveerd verweer. Daarop zal de rechtbank, voor zover van belang, onder de beoordeling ingaan.

3. De beoordeling

in het incident

3.1 Voor de kwalificatie van een overeenkomst als huurkoopovereenkomst is vereist dat sprake is van koop en verkoop op afbetaling. Dexia betwist dat de overeenkomst tussen partijen als een overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling gekwalificeerd kan worden. De overeenkomst tussen Dexia en X is dus geen huurkoopovereenkomst, aldus Dexia. Met betrekking tot dit verweer overweegt de rechtbank het volgende.

3.2 Artikel 7A:1576 lid 1 BW geeft de definitie van een overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling: “Koop en verkoop op afbetaling is de koop en verkoop, waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen, nadat de verkochte zaak aan de koper is afgeleverd”.

Uit dat artikel volgt dat een overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling strekt tot eigendomsoverdracht. Het uitgangspunt bij overeenkomsten als de onderhavige is echter niet dat de aandelen in eigendom van de lessee overgaan, maar dat deze aan het einde van de looptijd worden verkocht aan een derde, dat daarbij koerswinst wordt gemaakt doordat een hogere verkoop- dan aankoopprijs wordt gerealiseerd en dat Dexia vervolgens met haar cliënt afrekent. Dit uitgangspunt komt ook tot uitdrukking in de brochure, de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden die zijn overgelegd. Volgens Dexia kiezen haar cliënten vrijwel altijd voor verkoop of verlenging van de leaseovereenkomst, en niet voor daadwerkelijke levering van de aandelen aan hen. Ook in dit geval zijn de aandelen volgens de eindafrekening verkocht en is van eigendomsoverdracht dus geen sprake geweest.

Daartegenover leggen artikel 5 van de overeenkomst en artikel 2 van de bijzondere voorwaarden, die X aanhaalt, onvoldoende gewicht in de schaal, mede gezien het feit dat ook in dit geval, naar moet worden aangenomen, het feitelijke uitgangspunt van partijen vanaf het begin is geweest dat de waarden zouden worden verkocht en daadwerkelijke eigendomsoverdracht niet heeft plaatsgevonden.

3.3 Op grond van het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat de overeenkomst tussen partijen niet als een overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling en dus niet als een huurkoopovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Het verweer van Dexia is derhalve gegrond. Hetgeen Dexia voorts nog bij wege van verweer in het incident heeft aangevoerd, behoeft dan ook geen bespreking.

3.4 De rechtbank zal de incidentele vordering afwijzen met veroordeling van X in de kosten van het incident.

in de hoofdzaak

3.5 Er zal een comparitie van partijen worden belegd om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of de partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Daarbij kan de mogelijkheid van doorverwijzing naar een mediator aan de orde komen. Voor de comparitie is twee uur uitgetrokken.

3.6 Indien Dexia op de eis in reconventie wil antwoorden, dient zij deze conclusie ter comparitie te nemen. Op een later tijdstip kan de conclusie van antwoord in reconventie niet meer genomen worden. Dexia dient de conclusie van antwoord in reconventie uiterlijk twee weken voor aanvang van de comparitie aan de rechtbank en de wederpartij te hebben toegezonden.

3.7 De partijen wordt verzocht de stukken waarop zij tijdens de comparitie een beroep willen doen, uiterlijk twee weken tevoren in fotokopie aan de andere partij en aan de rechtbank toe te zenden.

3.8 Ter bevordering van een voortvarende afwikkeling van de procedure moeten de partijen erop voorbereid zijn dat de rechtbank een mondeling tussenvonnis, bijvoorbeeld tot een bewijsopdracht of deskundigenonderzoek, kan wijzen overeenkomstig art. 232, tweede lid, aanhef en onder a, Rv.

3.9 Ter comparitie kan aan de orde komen wie de partijen eventueel als deskundige(n) benoemd willen zien.

3.10 Hoger beroep van dit vonnis staat slechts open tegelijk met dat van het eindvonnis (art. 337, tweede lid, Rv.). Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

De beslissing

De rechtbank:

in het incident

verklaart zich bevoegd van de hoofdzaak kennis te nemen,

veroordeelt X in de kosten van het incident, tot heden aan de zijde van Dexia begroot op € 390,--,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

in de hoofdzaak

bepaalt dat de partijen, vergezeld van hun advocaten, voor de rechtbank (mr. O. Nijhuis) zullen verschijnen in het Paleis van Justitie te Arnhem aan de Walburgstraat 2-4 om inlichtingen over de zaak te geven en te laten onderzoeken of de partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden, op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd (in beginsel op een woensdag),

verwijst de zaak naar de tweede rolzitting na de dag waarop dit vonnis is uitgesproken, voor het opgeven van de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden juni 2004 tot en met september 2004, waarna dag en uur van de comparitie zullen worden bepaald,

bepaalt dat bij gebreke van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de comparitie zelfstandig zal bepalen,

bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de comparitie dit in beginsel niet zal worden gewijzigd,

bepaalt dat X dan in persoon aanwezig zal zijn en dat Dexia dan vertegenwoordigd zal zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen,

verzoekt de tijdige toezending van de stukken zoals onder 3.7 bedoeld,

verstaat dat hoger beroep van dit vonnis alleen mogelijk is tegelijk met dat van het eindvonnis,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. O. Nijhuis en uitgesproken in het openbaar op 28 april 2004.

de griffier de rechter