Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2004:AP4196

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
23-04-2004
Datum publicatie
24-06-2004
Zaaknummer
111076
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad; Zorgvuldigheidsverplichting;

Uitlatingen op website van gedaagde over eiseres zijn onrechtmatig.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 111076 / KG ZA 04-179

Datum vonnis: 23 april 2004

Vonnis

in kort geding

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NCN-CHARTERS B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres bij dagvaarding van 29 maart 2004,

procureur mr. F.J. Boom,

advocaat mr. E.F.E. van Essen te Apeldoorn,

tegen

X,

wonende te A,

gedaagde,

procureur mr. J.C.N.B. Kaal,

advocaat mr. C.N.J. Kortmann te Nijmegen.

Het verloop van de procedure

Eiseres heeft gedaagde ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de dagvaarding.

Gedaagde heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.

De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities.

Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht. Met instemming van partijen heeft de voorzieningenrechter na de zitting kennis genomen van de website van gedaagde.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De vaststaande feiten

1. Eiseres verkoopt zeilvakanties in het binnen- en buitenland. De zeiljachten die als onderdeel van deze vakanties worden aangeboden worden verhuurd door gerenommeerde verhuurders in de desbetreffende landen.

2. In september 2000 heeft gedaagde via eiseres een zeiljacht gecharterd voor een zeiltocht van Paros naar Rhodos over de Egeïsche zee. Dit is voor gedaagde een slechte ervaring geweest, waarover partijen achteraf met elkaar hebben gecorrespondeerd en wat er in heeft geresulteerd dat eiseres gedaagde € 176,97 heeft vergoed.

3. Gedaagde exploiteert wereldwijd een internetsite onder het adres sailingissues.com. De openingsalinea van op de Nederlandse pagina’s van deze site luidt:

“Dit is SailingIssues.com, een geheel gratis en onafhankelijke website met unieke vakanties over kustnavigatie en zeilvakanties in Griekenland”.

en

“Reeds vele bezoekers hebben spontaan hun ervaringen met charterbedrijven aan mij toevertrouwd, zowel positief als negatief. Bovendien heb ik zelf de fout gemaakt een aantal keren een jacht te huren bij wat mindere jachtverhuurders voordat ik enkele betrouwbare charterbedrijven vond. Die ellende wil ik u graag besparen. Dus, als u onafhankelijk advies over betrouwbare zeiljachtverhuurders of zeilscholen op prijs stelt, neemt u dan gerust contact op met mij”.

4. Van deze site maakt onderdeel uit een pagina die gaat over ervaringen van gedaagde en andere bezoekers van de site met de door hen gehuurde zeiljachten. Op deze pagina komt men terecht indien op de openingspagina de keuze “Jachtverhuur” wordt gemaakt. Onder “Charteradvies aanvragen” staat het volgende:

Als u wilt kan ik u helpen bij het zoeken naar verhuurders, zodat u niet in zee gaat met bedrijven die in het verleden gebrekkige zeilboten en slechte service hebben geleverd. Ook enkele Nederlandse bedrijven kan ik helaas niet aanraden en vooral met NCN heb ik een erg slechte ervaring gehad. Op enkele elektronische prikborden als sailnet.com kunt u overigens vergelijkbare informatie aantreffen. Vul het onderstaande formulier in om in contact te komen met bedrijven waarmee wel goede ervaringen zijn opgedaan”.

5. Op de site van gedaagde kunnen belangstellenden informatie over charterbedrijven aanvragen. Zij dienen daartoe onder meer persoonlijke gegevens, het gewenste tijdstip van vakantie, het gewenste zeilgebied en aanvullende wensen op te geven. Een ingevulde pagina komt op de mail van gedaagde terecht. Gedaagde geeft vervolgens advies en raadt ook bedrijven aan. Er zijn drie bedrijven waarvan gedaagde commissie ontvangt als door zijn tussenkomst daar een zeiljacht wordt gehuurd.

6. De website van gedaagde wordt dagelijks door enkele honderden bezoekers per dag bezocht, waarvan zo’n zes bezoekers per dag op de Nederlandse pagina’s komen. In 2004 heeft gedaagde wereldwijd vier contracten met commissie afgesloten.

Het geschil

1. Eiseres vordert kort weergegeven dat gedaagde wordt verboden om op zijn website de naam van eiseres te vermelden en dat gedaagde wordt gelast de naam van eiseres of een afkorting daarvan direct van de internetsite www.sailingissues.com te verwijderen, op straffe van verbeurte van dwangsommen.

2. Eiseres legt aan deze vordering ten grondslag dat de publicatie onrechtmatig is nu deze in niet mis te verstane bewoordingen de indruk wekt dat een ieder die op zoek is naar een zeilvakantie maar beter niet met eisers in zee moet gaan. Eiseres wordt hierdoor in haar goede naam geschaad, terwijl de door gedaagde geschetste zeer slechte ervaring ruim drie jaar geleden is en tussen partijen voor een bedrag van nog geen € 200,00 is afgekocht.

Bovendien wordt de site door veel bezoekers bezocht en is het maar de vraag in hoeverre gedaagde deze site uit hobbyisme of bedrijfsmatig exploiteert, aldus eiseres.

3. Gedaagde stelt een grote voorliefde voor zeilen te hebben en daarom de website te zijn gestart. Gedaagde stelt dat hij de site op persoonlijke titel voert en dat dit voor de lezer ook duidelijk kenbaar is. Gedaagde stelt dat hij wel degelijk een heel erg slechte ervaring met eiseres heeft gehad, waardoor zijn zeilvakantie toen is verpest. Zijn bedoeling met de site is onder meer andere mensen voor zulke slechte ervaringen te behoeden. Overigens stelt gedaagde ook nooit positieve reacties over eiseres te hebben ontvangen, zodat hij nooit reden heeft gehad zijn opmerking over eiseres te wijzigen.

Gedaagde betwist dat hij de site bedrijfsmatig exploiteert. Hij steekt er erg veel tijd en geld in, zodat die enkele keer dat hij commissie ontvangt een welkome aanvulling op zijn budget is. De commissie is echter geenszins toereikend om de site bedrijfsmatig te doen laten zijn.

Ten slotte stelt gedaagde nog dat het niet om een inbreuk in een persoonlijke levenssfeer van een persoon gaat, maar om een vermelding van een slechte ervaring met een bedrijf. De invloed van de website op de bedrijfsvoering van eiseres is volgens gedaagde verwaarloosbaar en in ieder geval is het tegendeel door eiseres niet aangetoond.

De beoordeling van het geschil

1. Vooropgesteld wordt dat het in onderhavige zaak gaat om een als onmiddellijke voorziening bij voorraad gevraagde veroordeling tot het verwijderen van persoonlijke uitlatingen op een website, welke slechts voor toewijzing in aanmerking kan komen als redelijkerwijs en met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat ook een bodemrechter een dergelijke voorziening zal uitspreken.

2. De website van gedaagde oogt als een professionele site. Weliswaar opent gedaagde de site met de mededeling dat de site gratis en onafhankelijk is en geeft hij veel informatie in de ik-vorm, maar dat neemt niet weg dat gedaagde er voor het overige voor gekozen heeft de site zo professioneel mogelijk te laten zijn, in die zin dat de site duidelijk meer biedt dan slechts een verslaglegging van persoonlijke ervaringen, zoals bijvoorbeeld een navigatiecursus, algemene informatie over zeilvakanties in Griekenland, verschillende doorlinkmogelijkheden en mogelijkheden om persoonlijk advies te verkrijgen over charterverhuur, terwijl gedaagde de op de persoon terug te leiden informatie zo minimaal mogelijk heeft gehouden; slechts onder aan de site heeft gedaagde zijn naam vermeld, zonder daarbij verdere persoonlijke kenmerken te vermelden.

Ook is ter zitting voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde in ieder geval al niet geheel onafhankelijk meer opereert, nu hij van verschillende bedrijven commissie ontvangt voor bewezen diensten.

De pretentie dat SailingIssues.com een onafhankelijke (consumenten) site is, is dus enigszins misleidend.

3. Gelet op het hiervoor overwogene rust op gedaagde een zwaardere zorgvuldigheidsverplichting dan wanneer hij slechts duidelijk als zodanig herkenbare persoonlijke ervaringen zou aanbieden.

4. Dat de ervaring van gedaagde met eiseres in 2000 vervelend was is voldoende aannemelijk geworden. Dat het een zodanig negatieve ervaring was dat een ieder gewaarschuwd dient te worden, blijkt voorshands geoordeeld niet zonder meer uit de stukken en het daarover ter zitting door partijen over en weer gestelde. Ook blijkt dit niet uit de afkoopsom van de negatieve ervaring van slechts € 176,97.

5. Terecht stelt gedaagde dat eiseres niet met feitelijke gegevens heeft onderbouwd dat zij reeds daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden van de negatieve vermelding van haar naam op de site van gedaagde. Gelet echter op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de site van gedaagde, - de site wordt aangemerkt als professioneel en niet onafhankelijk - en gelet op het niet te verwaarlozen aantal bezoekers per dag van de site, is voorshands geoordeeld voldoende aannemelijk dat eiseres nadeel kan ondervinden van die vermelding. Nu eveneens voorshands geoordeeld voor een eventueel nadeel geen rechtvaardiging gevonden kan worden in de ernst van de negatieve ervaring van gedaagde met eiseres en gedaagde bovendien zakelijke belangen blijkt te hebben bij de keuze van de lezers van de site voor bepaalde charterbedrijven, wordt geoordeeld dat gedaagde onrechtmatig jegens eisers handelt door de wijze waarop gedaagde eiseres in haar publicaties presenteert. Op voorhand bestaat onvoldoende reden om er van uit te gaan dat de bodemrechter hierover anders zal oordelen, zodat de vordering van eiseres zal worden toegewezen, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden gemitigeerd en aan een maximum zal worden verbonden.

6. Als de in het ongelijk gestelde partij zal gedaagde in de kosten van deze procedure worden verwezen.

De beslissing

De voorzieningenrechter

1. verbiedt gedaagde om op zijn website de naam van eiseres te vermelden en gelast gedaagde om binnen één week na betekening van dit vonnis de naam van eiseres of en afkorting daarvan van de internetsite www.sailingissues.com van gedaagde te verwijderen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde daarmee in gebreke blijft, tot een maximum van € 50.000,00,

2. veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres bepaald op € 703,00 voor salaris en op € 311,40 voor verschotten,

3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4. weigert het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.Æ. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken door mr. R.J.B. Boonekamp in tegenwoordigheid van de griffier mr. I.A. van Gemert op 23 april 2004.

de griffier de rechter