Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2003:AN9852

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
10-12-2003
Datum publicatie
11-12-2003
Zaaknummer
93169 / HA ZA 02-1721
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht; procesrecht. Nu er sprake is van een hoofdzaak en een zaak in vrijwaring waarvan er tenminste één een vordering betreft als bedoeld in art. 93 sub c Rv., dienen beide zaken door de kantonrechter behandeld te worden en beslist overeenkomstig artikel 94 lid 4 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 93169 / HA ZA 02-1721

Datum vonnis: 10 december 2003

Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APARIGRAHA B.V.,

gevestigd te Zeewolde,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. P.C. Plochg,

advocaat mr. H.J.D. ter Waarbeek te Harderwijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEKSTUDIO NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Barneveld,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. J.M. Bosnak,

advocaat mr. T.A. Mulder te Leusden.

Partijen zullen verder worden aangeduid als “Aparigraha” en “Tekstu-dio”.

1. Het verloop van de procedure

Voor het verloop van de procedure tot het tussenvonnis van 7 mei 2003 wordt naar dat vonnis verwezen. Ter aanvulling daarop wordt nog verwezen naar het vonnis van 19 maart 2003 in het vrijwaringsincident, waarin aan Tekstudio is toegestaan om de heer X in vrijwaring op te roepen. Ter uitvoering van het vonnis van 7 mei 2003 heeft een compa-ritie van partijen plaatsgevonden. Het proces-verbaal daarvan bevindt zich bij de stukken.

Vervolgens zijn nog de volgende proceshandelingen verricht tussen partijen:

? een akte na gehouden comparitie van partijen van de zijde van Tekstudio;

? een antwoordakte van de zijde van Aparigraha.

Ten slotte is vervroegd vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1 Aparigraha vordert dat de rechtbank Tekstudio bij vonnis zal ver-oordelen, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, aan Aparigraha te voldoen het bedrag van € 10.403,65, vermeerderd met de wettelijke rente daarover berekend vanaf de respectieve vervaldata althans de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.

Daarnaast vordert Aparigraha betaling van buitengerechtelijke kosten ad € 1.097,79, vermeerderd met de wettelijke rente daarover berekend vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten slotte vordert zij veroordeling van Tekstudio in de kosten van deze procedure alsmede de kosten van het beslag.

2.2 Aparigraha legt daaraan het volgende ten grondslag.

Aparigraha heeft met Tekstudio in de persoon van de heer X een over-eenkomst gesloten. Deze overeenkomst hield in dat Aparigraha voor Tekstudio werkzaamheden zou verrichten, bestaande uit invoering van en assistentie verlenen bij het opbouwen van een marketing- en sales-plan. Tekstudio heeft de voor deze werkzaamheden gefactureerde be-dragen onbetaald gelaten. Het betreft vier facturen. In totaal bedragen deze € 10.403,65.

2.3 Tekstudio voert gemotiveerd verweer tegen de vordering van Apari-graha. Zij stelt tevens in reconventie een aantal vorderingen in. Deze vorderingen zijn, naar gelang de grondslag, in drie groepen onder te verdelen.

2.4 Tekstudio vordert in reconventie dat de rechtbank, bij vonnis, zo-veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

-primair: Aparigraha veroordeelt tot voldoening aan Tekstudio

van de som van € 6.487,50, te vermeerderen met de wettelijke rente

vanaf 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis;

-subsidiair:

a. de ontbinding verklaart van de tussen Aparigraha en

Tekstudio gesloten overeenkomsten d.d. 3 oktober 2001 en d.d. 31

december 2001, althans deze ontbindt.

b. Aparigraha veroordeelt tot betaling aan Tekstudio van door

Tekstudio geleden schade ad. € 6.487,50, te vermeerderen met de

wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van het te wijzen

vonnis, althans een schadebedrag dat de rechtbank in goede justi-

tie meent te behoren, te vermeerderen met de wettelijke rente

vanaf 14 dagen na betekening van het te wijzen vonnis.

Voorts vordert Tekstudio dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover mo-gelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- ontbonden verklaart, althans ontbindt de tussen Aparigraha en Tekstudio gesloten bewaarnemingsovereenkomst;

- Aparigraha veroordeelt om binnen tweemaal 24 uur na betekening van de grosse van het te wijzen vonnis, opgeslagen goederen bij Tekstudio op te halen en de opslagruimte te ontruimen;

- Tekstudio machtigt de in bewaring gegeven goederen te verwijde-ren en/of te verkopen, indien Aparigraha binnen twee maal 24 uur na betekening van het te wijzen vonnis niet voldoet aan de inhoud van het vonnis;

- bepaalt dat Aparigraha bij overtreding van het te wijzen vonnis een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,- per dag dat Aparigraha in gebreke blijft aan het vonnis te voldoen;

- Aparigraha veroordeelt tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Tekstudio te betalen een bedrag van € 6.966,21, vermeerderd met de wettelijke rente over € 6.109,46, ingaande 1 april 2003 tot aan de dag der algehele voldoening

- Aparigraha veroordeelt tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Tekstudio per maand, ingaande 1 april 2003 telkens bij vooruitbeta-ling, te betalen een bedrag ad € 250,00, totdat Aparigraha de opge-slagen goederen uit de opslagbox heeft opgehaald en/of heeft ver-wijderd.

Daarnaast vordert Tekstudio dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- de opzegging verklaart van de tussen Aparigraha en Tekstudio ge-sloten leenovereenkomst;

- een datum bepaalt waarop deze leenovereenkomst zal eindigen;

- Aparigraha veroordeelt om de sta-tafels aan Tekstudio af te geven met inachtneming van de opzegtremijn;

- bepaalt dat wanneer Aparigraha de sta-tafels niet afgeeft, zij een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,00 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.

Ten slotte vordert Tekstudio veroordeling van Aparigraha in de kosten van deze procedure.

2.5 Tekstudio legt aan deze reconventionele vorderingen het volgende ten grondslag.

Er is op 3 oktober 2001 geen overeenkomst totstandgekomen tussen Aparigraha en Tekstudio. X vertegenwoordigde Tekstudio niet toen hij deze overeenkomst aanging. Tekstudio heeft derhalve zonder rechts-geldige titel een bedrag van € 6.487,50 aan Aparigraha betaald. Primair vordert zij dit bedrag op grond van onverschuldigde betaling terug. Indien Aparigraha in het verdere verloop van deze procedure alsnog stelt dat zij haar verplichtingen uit deze vermeende overeenkomst naar behoren is nagekomen en de rechtbank oordeelt dat er tussen partijen een contractuele verhouding bestaat of heeft bestaan, dan is Aparigra-ha volgens Tekstudio toerekenbaar tekortgeschoten. Op grond hiervan wenst Tekstudio deze overeenkomst te ontbinden. Tekstudio heeft in dat geval ten onrechte een bedrag van € 6.487,50 aan Aparigraha be-taald, terwijl Aparigraha geen werkzaamheden heeft verricht. Tekstudio vordert betaling door Aparigraha van deze schade.

Tekstudio heeft voorts in opdracht en voor rekening van Aparigraha een pand ontruimd en vervolgens diverse goederen in bewaring geno-men. De kosten van bewaring bedragen € 250,- per maand excl. BTW. De op de ontruiming en opslag betrekking hebbende factuur heeft Aparigraha onbetaald gelaten. Ondanks verzoek en aanmaning weigert Aparigraha de kosten te betalen en de goederen weg te halen. Apari-graha is volgens Tekstudio in verzuim geraakt. Zij was per 1 april 2003 in totaal een bedrag van € 6.966,21 aan Tekstudio verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst.

Tekstudio heeft daarnaast met ingang van 19 juli 2002 twee sta-tafels verhuurd aan Aparigraha tegen een huurprijs van € 29,50 per stuk, per dag excl. BTW. De verschuldigde huur heeft Aparigraha onbetaald ge-laten. Ondanks verzoek en aanmaning weigert Aparigraha de kosten van verhuur te betalen en de twee sta-tafels terug te geven. Zij is in verzuim geraakt terzake van haar verplichtingen uit deze overeen-komst.

2.6 Aparigraha heeft tijdens de comparitie verweer gevoerd in recon-ventie.

3. De beoordeling

3.1 In de onderhavige procedure is door Tekstudio op 19 februari 2003 een vrijwaringsincident geopend. De rechtbank heeft bij haar vonnis van 19 maart 2003 bepaald dat Tekstudio de heer X in vrijwaring mocht dagvaarden. Tekstudio deed dit op 2 april 2003.

X heeft vervolgens in die vrijwaringsprocedure op 22 oktober 2003 een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Hij voerde onder meer aan dat de rechtbank geen kennis mag nemen van de vordering in vrijwa-ring daar dit een vordering is betreffende een arbeidsovereenkomst. Een dergelijke zaak dient ingevolge artikel 93 sub c Rv te worden voorgelegd aan de kantonrechter, aldus X.

De rechtbank onderschrijft deze conclusie van X. In het vonnis in die zaak, dat ook heden wordt uitgesproken, wordt de vrijwaringszaak daarom verwezen naar de sector kanton van deze rechtbank.

3.2 Nu er sprake is van een hoofdzaak en een zaak in vrijwaring waar-van er tenminste één een vordering betreft als bedoeld in artikel 93 sub c Rv, dienen beide zaken door de kantonrechter te worden behandeld en beslist overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 94 lid 4 Rv. De wet biedt geen ruimte om de hoofdzaak thans nog door de rechtbank te laten beslissen. Dit klemt, omdat in deze zaak al een comparitie heeft plaatsgevonden en omdat de zaak inmiddels in staat van wijzen is. Teneinde de belangen van partijen en de goede procesorde te die-nen, zal mw. mr. F.M. Smit, die tijdens de comparitie als zittingsrech-ter optrad, de zaak als kantonrechter-plaatsvervanger afdoen.

3.3 De sector civiel van deze rechtbank zal gelet op het voorgaande de hoofdzaak in de stand waarin zij zich bevindt verwijzen naar de sector kanton van deze rechtbank. De sector kanton, locatie Arnhem, is rela-tief bevoegd, omdat Tekstudio gevestigd is in Barneveld. De vesti-gingsplaats van de gedaagde in de hoofdzaak is immers doorslagge-vend voor de relatieve competentie, zowel in de hoofdzaak als in de

vrijwaring (zie ook art. 216 Rv).

3.4 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4. de beslissing

De rechtbank, sector civiel

verwijst deze zaak in de stand waarin zij zich bevindt, ter verdere be-handeling naar de sector kanton van deze rechtbank, locatie Arnhem;

verstaat dat partijen aldaar voort kunnen procederen ter rolzitting van maandag 5 januari 2004 om 10.30 uur, voor het bepalen van vonnis;

verstaat dat partijen zich bij de behandeling van deze zaak bij de sec-tor kanton niet behoeven te laten vertegenwoordigen door een advo-caat/procureur;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is in het openbaar gewezen door mr. F.M. Smit en uitge-sproken in het openbaar op 10 december 2003.

de griffier de rechter

Coll SD