Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBARN:2000:AA4288

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
17-01-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
KG 1999/779
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis d.d. 17 januari 2000

Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in het kort geding van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NS Railinfrabeheer B.V.,

zetelende te Utrecht,

eiseres bij dagvaarding van 27 december 1999,

procureur voorheen mr. B. Peek, thans mr. J.C.N.B. Kaal, beiden te Arnhem,

advocaat mr. B.J.P.G. Roozendaal te Breda,

Rolnummer: KG 1999/779 tegen

de personen die verblijven in de woning staande op het perceel Xweg 00 te Plaats, gemeente Geldermalsen,

gedaagden,

advocaat mr. E.Th. Hummels te Zeist.

Het verloop van de procedure

Railinfrabeheer heeft de bewoners van de hiervoor bedoelde woning ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en bij mondelinge conclusie van eis gevorderd als weergegeven in de dagvaarding.

De advocaat van Railinfrabeheer heeft de zaak bepleit overeenkomstig de door hem overgelegde pleitnotities (met producties). Hij heeft daarbij allereerst verzocht verstek te verlenen tegen de volgens hem niet verschenen anonieme bewoners. Na verweer daartegen door de advocaat van de bewoners is, op gronden als hierna weer te geven, beslist dat de bewoners (anoniem) verweer kunnen voeren.

De advocaat van de bewoners heeft daarop de zaak bepleit, overeenkomstig de door hem overgelegde pleitnotities (met producties).

Ten slotte zijn de processtukken voor het wijzen van vonnis overgelegd.

De vaststaande feiten

1.1. Railinfrabeheer is sedert 16 december 1997 eigenares van de woning met ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Xweg 00 te Plaats, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie, nummer.

1.2. Op enig moment nadien hebben de bewoners de woning zonder toestemming van Railinfrabeheer in gebruik genomen.

1.3. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldermalsen hebben bij besluit van 16 december 1998 een (inmiddels rechtens onaantastbaar geworden) sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1. van de Bouwverordening aan Railinfrabeheer verleend.

1.4. Bij brieven van 6 en 15 december 1999 heeft Railinfrabeheer de bewoners gesommeerd de woning te verlaten. Zij hebben daaraan tot op heden niet voldaan.

Het geschil en de beoordeling daarvan

2. Met betrekking tot de eerder genomen beslissing op het verzoek van Railinfrabeheer om verstek te verlenen tegen de anonieme bewoners, wordt het volgende overwogen.

Geoordeeld wordt dat de regelen van een goede procesorde er niet aan in de weg staan te aanvaarden dat de gedaagden als anonieme collectiviteit door een procureur verweer kunnen voeren, voorzover deze heeft verklaard zulks namens alle leden van de collectiviteit te doen, zoals hier het geval is. Aan een dergelijke wijze van procederen zijn wel beperkingen verbonden, omdat de rechter dan geen rekening kan houden met individuele omstandigheden van personen die tot de gebruikers van het pand behoren. In zoverre zal dus geen sprake kunnen zijn van een behoorlijke afweging van de respectieve belangen van de partijen.

3. Railinfrabeheer vordert, kort weergegeven, de bewoners te veroordelen de woning binnen een dag na betekening van dit vonnis te ontruimen, versterkt met politiedwang en met de bepaling als bedoeld in artikel 557a lid 3 Rv. Zij stelt daarbij een spoedeisend belang te hebben omdat sloop van de woning op korte termijn noodzakelijk is in verband met de voortgang van de realisering van de Betuweroute.

4. De bewoners voeren gemotiveerd verweer.

5. Vast staat dat de bewoners de woning zonder recht of titel in gebruik hebben. De vordering tot ontruiming is dan ook in beginsel toewijsbaar.

6. Railinfrabeheer heeft ook een spoedeisend belang bij toewijzing van de vordering. Als onweersproken staat immers vast dat ter plaatse van de woning (gelegen in contractgebied BR3) de "bak van Meteren" moet worden aangelegd en dat de gunning voor het werk is voorzien op 29 januari 2000. De bewoners hebben nog wel opgeworpen dat "de administratiefrechtelijke vereisten, zoals (...) bestemmingsplanwijzigingen eerst onaantastbaar in orde moeten zijn", maar zij hebben dat niet nader toegelicht, zodat aan dat verweer moet worden voorbijgegaan.

7. Met de persoonlijke belangen van de bewoners kan om de redenen zoals hiervoor onder 2 genoemd geen rekening worden gehouden. Nu bovendien uit de namens burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen bij brief van 6 januari 2000 verstrekte inlichtingen (als bedoeld in artikel 557a Rv.) blijkt dat de gemeente geen gebruik zal maken van de bevoegdheden die de Huisvestingswet biedt, kan de vordering tot ontruiming worden toegewezen. Rekening houdend met hetgeen hiervoor onder 6 is overwogen zal de ontruimingstermijn worden bepaald op acht dagen.

8. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen de bewoners in de kosten van dit kort geding worden veroordeeld.

De beslissing

veroordeelt de bewoners binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis de woning, staande en gelegen op het perceel Xweg 00 te Plaats, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie, nummer, met alle daarin aanwezige personen en zaken -voorzover deze laatste niet in eigendom toebehoren aan Railinfrabeheer- alsmede het gehele perceel en alles wat zich hierop bevindt, te verlaten en te ontruimen,

machtigt Railinfrabeheer, indien de bewoners in gebreke blijven met voornoemde ontruiming, deze te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm van politie en justitie,

bepaalt dat dit vonnis gedurende een jaar na het wijzen daarvan tenuitvoer kan worden gelegd tegen een ieder die zich ten tijde van de tenuitvoerlegging in of op voornoemde onroerende zaak bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer zich dat voordoet,

veroordeelt de bewoners in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Railinfrabeheer bepaald op ¦ 1.000,-- voor salaris en op ¦ 483,85 voor verschotten,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door de vice-president mr. D. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 17 januari 2000 in tegenwoordigheid van de griffier E. Davelaar.