Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2022:4347

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
04-08-2022
Datum publicatie
09-08-2022
Zaaknummer
9488011 CV EXPL 21-14667
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop. Ambtshalve toetsing. Vernietiging overeenkomst wegens schending art. 6:230v lid 3 BW. Vordering bol.com afgewezen. Eindvonnis na eerder tussenvonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 9488011 CV EXPL 21-14667

vonnis van: 4 augustus 2022

fno.: 991

vonnis van de kantonrechter

i n z a k e

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

bol.com B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

nader te noemen: bol.com

gemachtigde: GGN Mastering Credit Rotterdam

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: [gemachtigde] (Aliter Melius Juridisch Adviesbureau)

VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 2 juni 2022 is een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van dat tussenvonnis hebben partijen een akte genomen. Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

  1. In het tussenvonnis is overwogen dat de kantonrechter voornemens is de overeenkomst tussen partijen te vernietigen, omdat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 6:230v lid 3 BW. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich over dat voornemen uit te laten.

  2. [gedaagde] heeft zich aangesloten bij het voorlopige oordeel van de kantonrechter. Het voorlopige oordeel zou ook het eindoordeel moeten zijn, aldus [gedaagde] . [gedaagde] stelt zich verder op het standpunt dat bol.com nodeloos een procedure aanhangig heeft gemaakt, waardoor hij op kosten is gejaagd. Er is sprake van misbruik van (proces)recht en sprake van een onrechtmatige daad, reden waarom wordt gevraagd bol.com te veroordelen in de volledige proceskosten.

  3. bol.com heeft aangevoerd, kort weergegeven, dat het Fuhrmann arrest een juridische misslag is. Niet alleen moet worden gekeken naar de bewoordingen op de bestelknop zelf, maar ook naar de wetgeving, jurisprudentie, de feiten, de persoonlijke omstandigheden en eventuele verklaringen van deskundigen en getuigen. Dat met het klikken op de bestelknop een betalingsverplichting wordt aangegaan is voor ieder weldenkend mens duidelijk en blijkt ook genoegzaam uit de context. De consument moet bovendien met een actieve handeling selecteren op welke wijze hij wenst te betalen. Tot voor kort werd artikel 6:230v lid 3 BW niet zo rigide toegepast als nu. Daarom pleit bol.com voor een overgangsregeling, die ondernemers in staat stelt hun bestelproces aan te passen, zonder dat er op dit moment een sanctie wordt opgelegd, zoals een kantonrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem onlangs heeft beslist. Voor zover een sanctie wordt opgelegd, dient deze maximaal 25% te zijn. Dat is in lijn met de landelijke richtlijn van de rechtbanken. Een verdergaande sanctie is niet afschrikwekkend, doeltreffend en evenredig. Niet betalen moet niet lonen.

  4. Hetgeen partijen verder nog hebben aangevoerd akte komt, voor zover dat voor de beoordeling van belang is, hierna aan de orde.

  5. De kantonrechter ziet naar aanleiding van de aktes van partijen geen aanleiding om terug te komen op het in het tussenvonnis uitgesproken voornemen de overeenkomst tussen partijen te vernietigen. Ter toelichting het volgende.

  6. In het Fuhrmann arrest heeft het Europese Hof een voorschrift van het Unierecht nader uitgelegd. Die nadere uitleg doet geen afbreuk aan de betekenis, strekking en toepassing van dat voorschrift, die al sinds de inwerkingtreding daarvan gelden. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan aanleiding bestaan voor de door bol.com bepleite overgangsregeling (verwezen wordt naar het arrest van het Europese Hof van 21 maart 2013, C-92/11, RWE, overweging 58 e.v.), maar in dit geval niet. Handelaren als bol.com hebben zich al sinds de invoering van Richtlijn 2011/83/EU kunnen voorbereiden op de verplichtingen die gelden als gebruik wordt gemaakt van een bestelknop.

  7. Met betrekking tot de sanctie ziet de kantonrechter geen aanleiding over te gaan tot gedeeltelijke vernietiging met het door bol.com voorgestelde percentage, omdat een percentage niet als voldoende afschrikwekkend en doeltreffend wordt beschouwd. Artikel 6:230v lid 3 BW, net als overigens artikel 8 lid 2 van de Richtlijn 2011/83/EU waarvan artikel 6:230v lid 3 BW een implementatie is, is immers helder: de consument is niet aan de overeenkomst gebonden. Los daarvan wordt (volledige) vernietiging bevestigd in niet alleen het arrest van de Hoge Raad van 12 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1677), maar ook in het Fuhrmann arrest.

  8. Het voorgaande leidt tot integrale vernietiging van de overeenkomst. Dat leidt tot ongedaanmakingsverplichtingen. Nu bol.com zich daarover in haar akte niet heeft uitgelaten noch haar vordering heeft gewijzigd, kan de kantonrechter uitsluitend de vordering afwijzen.

  9. bol.com wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. [gedaagde] verzoekt om een veroordeling van bol.com tot betaling van de volledige proceskosten. Een vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten in afwijking van het liquidatietarief is uitsluitend toewijsbaar in geval van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen, maar daarvan is geen sprake. Daarom worden de proceskosten toegewezen conform de gebruikelijke liquidatietarieven.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt bol.com in de proceskosten aan de zijde van [gedaagde] , die tot op heden worden begroot op € 187,50 aan salaris gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt bol.com in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 18,00 aan salaris gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.D. Bonga-Sigmond, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 4 augustus 2022 in tegenwoordigheid van de griffier.