Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2022:4065

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
15-07-2022
Datum publicatie
15-07-2022
Zaaknummer
C/13/718095 / KG ZA 22-456
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kauwgomproducent Benbits hoeft haar uitingen op de verpakking en in de media, waarin zij haar producten aanprijst als ‘natuurlijk’ en ‘plasticvrij’, voorlopig niet te staken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/718095 / KG ZA 22-456 EAM/MB

Vonnis in kort geding van 15 juli 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.,

gevestigd te Breda,

eiseres bij dagvaarding van 10 juni 2022,

advocaat mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BENBITS B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagde,

advocaat mr. D.L.A. van Voskuilen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Perfetti en Benbits worden genoemd.

1 De procedure

Ter zitting van 29 juni 2022 heeft Perfetti de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Benbits heeft verweer gevoerd.

Beide partijen hebben schriftelijke stukken en een pleitnota ingediend. Daarnaast heeft Benbits ter zitting een “brok” getoond dat volgens haar natuurlijke gom (chicle) is, afkomstig van de gomboom.

Ter zitting waren aanwezig:

- aan de kant van Perfetti: mr. Chalmers Hoynck van Papendrecht en zijn kantoorgenoot mr. H.G.M. Berendschot, en via een videoverbinding online:

[naam 1] (associate director regular affairs) en [naam 2] (general counsel);

- aan de kant van Benbits: [naam 3] , commercieel manager, [naam 4] , algemeen directeur en mr. Van Voskuilen.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Perfetti maakt deel uit van de Perfetti Van Melle Groep, een grote producent van zoetwaren, suikerwerken en kauwgom. Perfetti produceert onder meer het merk ‘Mentos’. Perfetti Van Melle bestaat sinds 2001, maar de historie van haar voorlopers gaat terug naar 1900.

2.2.

Benbits is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan als een merk voor suikervrije kauwgom. Rond 2000 werd het niet meer verkocht in Nederland, maar sinds 2020 weer wel. Haar kauwgom wordt geproduceerd in haar fabriek te Heerhugowaard. Benbits profileert zich inmiddels als producent van ‘natuurlijke’ kauwgom. Zo gebruikt zij de productverpakking die er als volgt uit ziet:

2.3.

De natuurlijke gombasis waarvan kauwgom oorspronkelijk werd gemaakt wordt gevormd door chicle, natuurlijk rubber (gestolde latex) afkomstig van de gomboom, oftewel de Manilkara Zapota-/Chicozapoteboom, ook wel sapodillaboom genaamd, die vooral voorkomt in Zuid-Amerika. Deze chicle wordt nog altijd handmatig gewonnen, in zodanige (beperkte) frequenties dat de boom de mogelijkheid heeft te ‘herstellen’. Rond 1960 hebben de grotere kauwgomproducenten een synthetisch alternatief ontwikkeld voor ‘chicle’, dat goedkoper en makkelijker (sneller) te verkrijgen was. Perfetti gebruikt dat alternatief.

2.4.

Omdat het Perfetti was opgevallen dat veel – kleinere – kauwgomproducenten zich recent presenteren als producenten van kauwgom ‘op natuurlijke gombasis’, heeft Perfetti opdracht gegeven deze producten daartoe te laten onderzoeken. Dat is gebeurd door professor Maria Elisabetta Brenna van Politecnico di Milano, de grootste technische universiteit van Italië (hierna: de TU Milaan). Deze heeft ook de producten van Benbits onderzocht, door middel van een zogenoemde Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopietest.

2.5.

Een NMR-analyse is een vorm van spectrometrie die gebruikt wordt om van organische stoffen de structuur te bepalen. Spectrometrie is een onderzoeksmethode waarbij de door een materiaal geabsorbeerde of uitgezonden straling wordt gemeten aan de hand van het elektromagnetische spectrum daarvan.

2.6.

De opdracht aan de TU Milaan was om, aan de hand van een NMR-spectroscopietest vast te stellen:

I. of de onderzochte kauwgom de twee polymere hoofdcomponenten van chicle bevat:

- cis-polyisopreen (CPI of cis-1, 4-polyisopreen) en/of

- trans-polyisopreen (TPI of trans-1, 4-polyisporeen) (de polyisoprenen) bevat

en:

II. of de onderzochte kauwgom

- styrene-butadiene rubber (SBR) en/of

- rosin ester bevat,

wat zou duiden op niet natuurlijke, synthetische substanties.

2.7.

Eind 2020 en in de loop van 2021 heeft correspondentie plaatsgevonden tussen partijen, waarin Perfetti Benbits meedeelt dat volgens technische analyses de Benbits kauwgom wel synthetische en niet de (kenmerken van de) natuurlijke polyisoprenen bevat en Benbits op haar beurt haar claim handhaaft dat haar product natuurlijk is en heeft toegelicht wat de oorzaak ervan zou kunnen zijn dat de analyse van Perfetti op het tegendeel lijkt te wijzen. In brieven van 4 december 2020 en 5 maart 2021 heeft Benbits verder aan Perfetti meegedeeld dat zij naar een product en verpakking verwijst die niet meer wordt uitgeleverd.

2.8.

Volgens rapporten van ‘Beta Analytic Testing Laboratory" (hierna Beta), gevestigd in Miami, USA (dit laboratorium is gecertificeerd door Perry Johnson Laboratory, te Troy, Michigan) van 5 maart 2021 bevat de onderzochte gom basis – van Benbits – 86% respectievelijk 87% “biobased carbon” en volgens rapportages van 20 januari 2020 bevat de Benbits kauwgom 95% daarvan. Tussen haakjes is daarachter vermeld “evidence of synthetic source in the analyzed material”.

2.9.

Op 27 april 2021 heeft de TU Milaan, op basis van onderzoek uit het najaar van 2020, een rapport uitgebracht. De conclusie luidde dat de Benbits kauwgom wel de SBR en ‘glycerine esters van rosin acids’ (esters) bevat, en niet de (kenmerken van de) polyisoprenen.

2.10.

Perfetti heeft op 8 juni 2021 een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC), stellende dat Benbits misleidende reclame maakt, door – onder meer – het gebruik in social media en op haar verpakking van de termen: ‘natuurlijke kauwgom’, ‘natuurlijke gombasis’, ‘plasticvrij, ‘plantaardig’ en ‘natuurlijk afbreekbaar’.

2.11.

In een verklaring van [naam 5] , directeur van AB Natural Base SA CV te Mexico, gericht aan [naam 3] , gedateerd november 2021 staat dat 1,000 kg ‘natural chicle gum base’ is ingescheept en gezonden naar “AIM Medical Company”.

In de verklaring staat ook: “It was analyzed on September 26, 2021 by the company Beta Analytics Services, Performing the C14 analysis. Obtaining the result of 99% natural product. (…) A copy of the report is attached.”

Verder heeft deze [naam 5] een ‘statement’ overgelegd waarin staat dat de ‘natural chicle gum base’ de volgende natuurlijke ingrediënten bevat:

- Chicle tree sap

- Candella wax

- Natural citrus acid.

2.12.

In nadere rapporten van Beta van 26 september 2021 en 12 november 2021 is met betrekking tot de Benbits grondstof (ontvangen 21 september 2021), respectievelijk de ‘sugar free chewinggum peppermint-eucalyptus-benbits’ (ontvangen op 1 november 2021) vermeld dat deze 99% respectievelijk 100% ‘Biobased carbon’ bevat, waaraan is toegevoegd tussen haakjes “all natural, no evidence of synthetic source in the analyzed material”.

2.13.

Op 25 november 2021 heeft het consumententelevisieprogramma “Keuringsdienst van Waarde” aandacht besteed aan het onderwerp ‘kauwgom’. Daarin vertelt de directeur van Benbits, [naam 4] , dat Benbits van natuurlijk gom is gemaakt en biologisch afbreekbaar is. Ook komt prof. dr. Katja Loos aan het woord die de stelling dat Benbits biologisch afbreekbaar is, onjuist noemt en betitelt als ‘greenwashing’.

2.14.

Bij eindbeslissing van 13 januari 2022 heeft de RCC geoordeeld dat Benbits zich schuldig maakte aan misleidende reclame door in advertenties en op de productverpakking gebruik te maken van de termen ‘natuurlijke gom’/natural gum’, ‘natuurlijke kauwgom’ en ‘natuurlijke gombasis’. Voor het overige werden de klachten afgewezen, omdat de RCC van oordeel was dat Perfetti de klacht op die punten onvoldoende had onderbouwd. Perfetti en Benbits hebben tegen die beslissing beroep aangetekend bij het College van Beroep (CvB).

2.15.

Bij beslissing van 6 april 2022 heeft het CvB de beslissing van de RCC bevestigd en daarnaast ook de claims ‘plasticvrij’/’plasticfree’, ‘plantbased/plantaardig’ ‘bits of nature' en ‘natuurlijk afbreekbaar’ misleidend bevonden. Deze beslissing bevat de volgende overwegingen:

7.6.

(…) Uit de in opdracht van BenBits opgemaakte rapporten van Beta Analytic (…), blijkt dat de relevante gombases voor 86% of 87% 'biobased' zouden zijn. Ten aanzien van de resterende percentages (14% respectievelijk 13%) valt op dat in de onderzoeken van Beta Analytic de genoemde percentages in beide gevallen zijn voorzien van de toevoeging "(evidence of synthetic source in the analyzed material)". Aangaande deze resultaten bevatten de begeleidende brieven bij de rapporten de volgende toelichting van Beta Analytic: "The result is reported as "% Biobased Carbon". This indicates the percentage carbon from "natural" (plant or animal by-product) sources versus "synthetic petrochemical sources. For reference, 100% Biobased Carbon indicates that a material is entirely sourced from plants or animal by-products and 0% Biobased Carbon indicates that a material did not contain any carbon from plants or animal by-products. A value in between represents a mixture of natural and fossil sources." Dit bevestigt in feite de conclusie van Politecnico di Milano dat de kauwgom van BenBits markers voor synthetische substanties bevat.

BenBits heeft bij de Commissie en in beroep gesteld dat het gedeelte van de gombases dat blijkens de rapporten van Beta Analytics niet 'biobased' is, wel vrij is van synthetische stoffen. De resterende substanties betreffen volgens BenBits zouten en mineralen die in de sappen van de chicazopotebomen zijn opgenomen uit de grond waarop de bomen groeien en die langs deze weg in de chicle zijn beland (die de basis voor de gom is). Het onderzoek van Beta Analytic markeert deze ingrediënten volgens BenBits als "niet-natuurlijk", maar in wezen zou het om natuurlijk materiaal gaan.

7.8.

Het College acht hetgeen BenBits in dit verband stelt onvoldoende onderbouwd. Er zijn geen rapporten overgelegd die bevestigen dat de resterende substantie, te weten de 14% respectievelijk 13% die niet-biobased is, uit zouten en mineralen bestaat. BenBits heeft verklaringen van bij de grondstof betrokken personen overgelegd die deze uitleg geven. De Commissie heeft er al op gewezen dat deze verklaringen onvoldoende onderbouwing bieden voor het standpunt dat de resterende, niet-biobased substantie bestaat uit mineralen en anorganische zouten. (…) Daarbij merkt het College op dat het niet voor de hand ligt in een onderzoeksrapport naar de samenstelling van een grondstof bestanddelen in de vorm van zouten en mineralen aan te duiden als synthetische stoffen.

7.9.

Op grond van het voorgaande heeft BenBits niet in de vereiste mate aangetoond dat de relevante gombases vrij zijn van synthetische stoffen. Dit impliceert, zoals ook de Commissie heeft geoordeeld, dat sprake is van een onjuist gebruik van de claim 'natuurlijk' voor de relevante gombases. Tevens impliceert dit dat het eindproduct evenmin als 'natuurlijk' mag worden aangeduid zoals gebeurt in de uitingen die zien op de samenstelling.

(…)

7.10.

Perfetti stelt incidenteel beroep in tegen het gedeelte van de klacht dat de Commissie heeft afgewezen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de woorden "Bits of nature” en "plastic­ free" in combinatie met het symbool van een zeeschildpad, en de woorden "natuurlijk afbreekbaar" en "plasticvrije kauwgom" op de verpakkingen. Verder gaat het om de woorden "natuurlijk afbreekbaar!”en "#plasticfree" in de door de Commissie omschreven lnstagram­ uitingen, respectievelijk de woorden "geen plastic” en "#PlasticFree” in de door de Com­ missie omschreven Facebook uiting. Deze claims zien op het milieu (…)

7.11.

Het feit dat in het principale appel is geoordeeld dat BenBits niet in de vereiste mate heeft aangetoond dat de relevante gombases vrij zijn van synthetische stoffen, staat, mede gelet op de nadere onderbouwing van de klacht door Perfetti, tevens in de weg aan het gebruik van de in het incidentele appel bedoelde claims. Er kan niet worden gesproken van een product dat plasticvrij is, nu het ervoor moet worden gehouden dat de gebruikte gombasis in ieder geval deels synthetisch in de vorm van "synthetic petrochemical" is, hetgeen de gemiddelde consument als een synoniem voor plastic zal beschouwen. Hierdoor kan ook het eindproduct niet plasticvrij worden genoemd. (…)

Indien een product in het kader van een milieuclaim wordt omschreven als plasticvrij (of door middel van een van de andere in het incidentele appel te beoordelen bewoordingen over het milieu), zal de gemiddelde consument geen synthetische bestanddelen verwachten. Ten aanzien van de claim 'natuurlijk afbreekbaar', waarmee blijkbaar 'biologisch afbreekbaar' is bedoeld, merkt het College op dat BenBits onvoldoende heeft onderbouwd dat haar kauwgom deze eigenschap heeft.

2.16.

In de beslissingen van de RCC en het CvB zijn de onder 2.12 genoemde rapporten niet meegenomen.

2.17.

Na de uitspraak van het CvB is op de website van het Algemeen Dagblad en op de website nederlandsenieuws.com., onder de kop ‘uitspraak-in-kauwgomgevecht-benbits-mag zichzelf-niet-plasticvrij-of-natuurlijk-noemen’ een reactie van Benbits geplaatst:

Benbits ‘kan niet veel’ met de uitspraak, laat commercieel directeur [naam 3] weten. Hij zegt dat de commissie naar een product volgens een oud recept heeft gekeken, al vindt Benbits nog steeds dat het een jaar geleden ook al natuurlijk product gebruikte. “Wij proberen het goed toen, maar de Mentossen en Sportlifes van deze wereld proberen ons in een bepaald hoekje te duwen. Terwijl zij juist een vies product maken, en schadelijk zijn voor het milieu.”

2.18.

Naar aanleiding van het dispuut tussen partijen heeft de TU Milaan ook later (in april 2022) aangeleverde samples van Benbits onderzocht. In een rapport van 10 mei 2022 is ook naar aanleiding van die analyses dezelfde conclusie – weergegeven bij 2.9 – getrokken.

2.19.

Op haar website en social media heeft Benbits haar producten onder meer als volgt aangeprezen:

BenBits is een heerlijk frisse, plant-based kauwgom zonder plastic. Ja dat lees je goed, zonder plastic. Veel reguliere kauwgommerken bevatten namelijk microplastics die niet afbreken. Dat is ontzettend schadelijk voor mens, dier en de planeet. Tijd voor verandering Onze kauwgom wordt gemaakt van natuurlijke ingrediënten en natuurlijk gom uit gombomen, is afbreekbaar en vooral ook enorm lekker! Dit is de nieuwe generatie kauwgom, doe jij ook mee?

2.20.

In een brief van 30 mei 2022, waarin hij ook de verhinderdata heeft opgegeven in het kader van dit kort geding, heeft de advocaat van Benbits aan de advocaat van Perfetti onder meer geschreven;

Van cliënte heb ik vernomen dat zij zich wel degelijk wenst te conformeren aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie. Cliënte heeft alle uitingen op social media verwijderd. (…)

Gebleken is dat inderdaad via de webshop een zeer klein aantal eenheden zijn verkocht. De webshop wordt op dit moment door cliënte dan ook verder helemaal afgesloten.”

Inmiddels produceert cliënte door middel van een aangepast recept. (…) Teneinde zeker te zijn van haar zaak heeft cliënte nogmaals een tweetal nieuwe onderzoeken laten uitvoeren. Deze sluit ik volledigheidshalve bij.

De nieuwe BenBits kauwgom in schildpadvorm wordt nu geproduceerd in de nieuwe fabriek van cliënte in Heerhugowaard. Uit de test door Beta Analytic volgt dat deze een 100% natuurlijkheidsscore heeft.”

2.21.

Onder de gedingstukken bevindt zich een proces-verbaal van 23 juni 2022, opgemaakt door de deurwaarder, waarin deze zijn bevindingen heeft vastgelegd over een bezoek aan de fabriek van te Heerhugowaard, waar [naam 4] de deurwaarder het productieproces van Benbits kauwgom heeft uitgelegd en getoond. Het proces-verbaal is voorzien van foto’s waarop grondstoffen en machines te zien zijn.

3 Het geschil

3.1.

Perfetti vordert, samengevat, met veroordeling van Benbits in de proceskosten:

primair, op straffe van dwangsommen:

I. Benbits te verbieden:

a. om in enige reclame-uiting met betrekking tot de samenstelling van de Benbits­kauwgom te stellen dat:

i. Benbits-kauwgom kwalificeert als "natuurlijke kauwgom";

ii. Benbits-kauwgom is vervaardigd van natuurlijke gom, en/of met een natuurlijke gombasis;

iii. Benbits-kauwgom is vervaardigd uit gom van de sapodillaboom;

indien deze stellingen niet gebaseerd zijn op actuele en verifieerbare bewijzen of onderzoeken van een onafhankelijk instituut,

b. om in enige reclame-uiting met betrekking tot de kauwgom van Benbits te stellen, al dan niet in combinatie met het gebruik van de beeltenis van 'Chewie' de zeeschildpad, de mascotte van Benbits - dat:

iv. Benbits-kauwgom plasticvrij is;

v. Benbits-kauwgom plantaardig is;

vi. Benbits-kauwgom biologisch of natuurlijk afbreekbaar is;

indien deze stellingen niet gebaseerd zijn op actuele en verifieerbare bewijzen of onderzoeken van een onafhankelijk instituut,

II. Benbits te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, om op een ongeoorloofde wijze vergelijkende reclame te maken, meer in het bijzonder door te verbieden:

a. om in enige reclame-uiting de samenstelling van de kauwgom van Benbits en de impact op het milieu van de kauwgom van Benbits impliciet of expliciet te vergelijken met de samenstelling van kauwgom van Perfetti en de impact op het milieu van de kauwgomproducten van Perfetti.

b. om in enige reclame-uiting te stellen of anderszins te impliceren dat de kauwgom van Benbits gezonder is voor de consument en/of lekkerder smaakt dan de kauwgomproducten van Perfetti.

c. om in enige reclame-uiting impliciet of expliciet uit te laten over Perfetti of de producten van Perfetti - en aldus daarmee een vergelijking te maken - op een denigrerende of kleinerende wijze, of een wijze die de goede naam van Perfetti schaadt.

III. Benbits te gebieden om, binnen 24 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, een rectificatie te plaatsen en gedurende twee maanden weergegeven geplaatst dient te houden zoals nader omschreven in het petitum van de dagvaarding op de daarin vermelde media en in de daar vermelde vorm;

Subsidiair:

IV. voorzieningen te treffen die de Voorzieningenrechter geboden acht.

3.2.

Perfetti heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat:

- de uitingen van Benbits over haar ‘natuurlijke’ en ‘plasticvrije’ kauwgom oneerlijke handelspraktijken opleveren zoals bedoeld in de artikelen 6:193b, 193c en 193e van het Burgerlijk Wetboek (BW); en

- Benbits onrechtmatig jegens Perfetti heeft gehandeld en nog steeds handelt wegens schending van de regels betreffende misleidende en vergelijkende reclame krachtens artikel 6:194a BW.

3.3.

Benbits voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Vooropgesteld wordt dat Benbits onrechtmatig handelt jegens Perfetti, indien de mededelingen over de samenstelling van de Benbits kauwgom misleidend zijn (artikel 6:184 BW). Dat is het geval, als haar claims omtrent de eigenschappen van haar producten – gemaakt van natuurlijke ingrediënten, plasticvrij, biologisch afbreekbaar – feitelijk onjuist zouden zijn. Uitgangspunt is verder dat op degene die de mededelingen doet, Benbits in dit geval, de bewijslast ligt ter zake van de juistheid of volledigheid daarvan (artikel 6:195 BW). Voorts heeft te gelden dat vergelijkende reclame geoorloofd is (artikel 6:194a lid 2 BW), op voorwaarde dat deze niet misleidend is of een misleidende handelspraktijk inhoudt als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g BW.

4.2.

Benbits heeft haar uitingen met betrekking tot het ‘biologisch afbreekbaar’ zijn van haar producten inmiddels gestaakt, omdat zij deze claim (nog) niet hard kan maken door middel van wetenschappelijk onderzoek. Nu dat het geval is, heeft

Perfetti bij haar vorderingen op dit punt geen spoedeisend belang, zodat deze worden afgewezen. In het navolgende wordt daarom alleen ingegaan op de claims met betrekking tot het ‘natuurlijk’ zijn van de kauwgom van Benbits, dat de grondstof daarvan ‘natuurlijke gom’(chicle) is en dat het product ‘plasticvrij’ is.

4.3.

Benbits heeft met grote stelligheid betoogd dat haar claims – natuurlijke kauwgom, met als basis gom van de gomboom en plasticvrij – feitelijk juist zijn. Ter ondersteuning van haar stellingen heeft zij zich allereerst beroepen op het productieproces dat plaatsvindt in haar fabriek te Heerhugowaard. Benbits importeert daartoe brokken chicle uit Zuid-Amerika, dat met toevoeging van, naar zij stelt, alleen natuurlijke stoffen wordt gemengd, vervolgens gewassen en uiteindelijk tot kauwgom gewalst/gekneed.

Ter ondersteuning van haar verhaal heeft Benbits een brok van de grondstof ter zitting getoond, een verklaring van haar leverancier overgelegd, alsook een proces-verbaal waarin de deurwaarder zijn bezoek aan de fabriek en de uitleg van [naam 4] over dit proces heeft vastgelegd. In het proces-verbaal is beschreven dat [naam 4] de machines en grondstoffen heeft getoond en het bevat foto’s waarin deze zijn vastgelegd. Vooralsnog is niet onaannemelijk dat dit een getrouwe weergave is van het productieproces. Weliswaar heeft Perfetti erop gewezen dat een verklaring van een leverancier niet zo heel veel zegt en dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gefotografeerde of getoonde brok daadwerkelijk chicle is, maar voorshands zijn er geen specifieke aanwijzingen dat daarmee is gesjoemeld en/of dat de verklaringen over het productieproces anderzijds bezijden de waarheid zijn. In dit kort geding zal daarvan dan ook niet worden uitgegaan.

4.4.

Verder heeft Benbits onderzoeken in het geding gebracht van Beta, die volgens dit – gecertificeerde – laboratorium betrekking hebben op de aangeleverde gombasis en eindproducten van Benbits. Daarin wordt geconcludeerd dat de onderzochte gombasis in maart 2021 86% of 87% ‘biobased carbon’ bevatte en de kauwgom 95% en in september 2021 zelfs 99% respectievelijk 100%, met de toevoeging ‘all natural, no evidence of synthetic source in the analyzed material’.

4.5.

Een belangrijke overweging die tot de uitspraken van de RCC en het CvB heeft geleid is dat het door Benbits zelf geëntameerde onderzoek bevestigt dat de grondstof van de kauwgom 14% respectievelijk 13% ‘niet-biobased’ is. De uitleg van Benbits is dat dit kan zijn veroorzaakt door fossiele resten van natuurlijke oorsprong, opgenomen door de boom zelf. Weliswaar is dat niet met een deskundigenrapport onderbouwd, maar het tegendeel evenmin. Daar komt bij dat Benbits stelt het wassingsproces te hebben gewijzigd, waardoor deze fossiele resten niet meer zouden voorkomen, en de percentages ‘biobased carbon’ zijn gestegen tot 99%, respectievelijk 100%. De nadere rapporten daarover van Beta zijn bij de oordelen van de RCC en CvB niet betrokken. Dit betekent dat voldoende aanleiding bestaat om de uitspraken van de RCC en het CvB niet zonder meer te volgen.

4.6.

Tegenover de toelichting van Benbits en de overgelegde analyses van Beta staan de door Perfetti in het geding gebrachte rapporten van de TU Milaan. Deze lijken op het eerste gezicht duidelijk: in de door professor Brenna onderzochte samples van de eindproducten van Benbits – de kauwgom zelf – en ook in samples die zijn onderzocht na de door Benbits gestelde wijziging van het wassingsproces, zijn geen sporen van chicle aangetroffen en wel van synthetische stoffen (SBR en esters). Volgens Benbits is dat te verklaren doordat met de onderzoeksmethode van de TU Milaan niet de chemische samenstelling, maar de structuur van de stoffen wordt gedetecteerd. Volgens haar is mogelijk dat tengevolge van het bewerkingsproces van haar kauwgom in de onderzoeken de (structuur van) chicle niet (meer) wordt herkend, maar wel de structuur van de synthetische stoffen. In haar optiek vormen de onderzoeken van de TU Milan daarom geen afdoend bewijs voor de afwezigheid van chicle in de Benbits kauwgom.

4.7.

Deze uitleg van Benbits roept de nodige vragen op, te meer omdat Perfetti heeft verwezen naar een ander onderzoek van de TU Milaan, volgens dezelfde methode, waarbij in de ‘natuurlijke’ kauwgum van een andere concurrent wel de eigenschappen van (de structuur van) chicle en niet die van synthetische stoffen werden aangetroffen. Tegen de achtergrond van het overwogene over het productieproces, voert het echter te ver om de mogelijkheid dat deze uitleg zou kunnen kloppen bij voorbaat uit te sluiten. Een verklaring van een onafhankelijke deskundige die dat bevestigt ontbreekt. Ook voor de beoordeling van de kritiek die partijen over en weer hebben geuit op de onderzoeksmethodes van Beta respectievelijk de TU Milaan, lijkt een nadere opinie van een (derde) deskundige op zijn plaats. Een kort geding is echter niet de plaats voor een dergelijk deskundigenonderzoek.

4.8.

Het voorgaande betekent dat de resultaten van de onderzoeken door de TU Milaan niet zo hard zijn, dat deze – in weerwil van de beschrijving van Benbits van haar productieproces en de analyses van haar product en de daarvoor gebruikte grondstof door Beta – zonder meer tot het oordeel leiden dat de mededelingen van Benbits onjuist, en daarmee misleidend zijn. In aansluiting daarop is van ongeoorloofde vergelijkende reclame en/of van oneerlijke handelspraktijken, of anderszins onrechtmatig handelen, vooralsnog evenmin sprake.

Overigens heeft Benbits terecht aangevoerd dat de onder 2.17 genoemde uitspraak van [naam 3] niet als reclame kan worden aangemerkt, aangezien dat een reactie

– heet van de naald – is op een vraag van een journalist, naar aanleiding van de uitspraak van het CvB.

4.9.

Daar komt bij dat toewijzing van de vorderingen van Perfetti zeer verstrekkende – negatieve – gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van Benbits, terwijl anderzijds de belangen van Perfetti bij toewijzing beperkt zijn en vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de spoedeisendheid daarvan. Voorshands is niet aannemelijk geworden dat Perfetti, die als kauwgomproducent een marktaandeel van 43% heeft in Nederland, door de uitingen van de relatief zeer kleine speler op de kauwgommarkt Benbits, enige schade heeft geleden, bijvoorbeeld in de vorm van omzetverlies.

4.10.

De conclusie luidt dat de vorderingen van Perfetti worden afgewezen.

Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Perfetti veroordeeld in de kosten van dit geding.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Perfetti in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Benbits begroot op:

– € 676,- aan griffierecht en

– € 1.016,- aan salaris advocaat,

5.3.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2022.1

1 type: MB coll: MA