Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2022:1981

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-04-2022
Datum publicatie
02-05-2022
Zaaknummer
C/13/714189 / KG ZA 22-163
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Amerikaanse vennootschap host haatwebsite met onrechtmatige uitlatingen. Bevel tot verwijdering. Aan benadeelde gegevens verstrekken van eigenaar domeinnaam. Art 196c lid 5 BW. Lycos/Pessers. rechtsmacht. toepasselijk recht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/714189 / KG ZA 22-163 AB/MAH

Vonnis in kort geding van 13 april 2022

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiser bij dagvaarding op verkorte termijn van 23 februari 2022,

advocaat mr. L.M. van Schuylenburch te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

AUTOMATTIC INC.,

tevens h.o.d.n. WORDPRESS.COM,

gevestigd te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

advocaat mr. P.J.B. Heemskerk te Rotterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en Automattic worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Bij de zitting op 17 maart 2022 waren aanwezig:

- [eiser] met mr. Van Schuylenburch,

- namens Automattic: mr. Heemskerk.

1.2.

Op die zitting is de zaak summier besproken. Mr. Heemskerk heeft verklaard dat hij pas op het laatste moment door zijn cliënte is geïnstrueerd in dit kort geding te verschijnen en dat hij kansen ziet voor een oplossing als hij tijd krijgt om de persoon achter de gewraakte website te benaderen. Vervolgens is de zaak in overleg met partijen aangehouden en is een voortgezette mondelinge behandeling bepaald op 30 maart 2022.

1.3.

Op de zitting van 30 maart 2022, waar dezelfde personen aanwezig waren, heeft [eiser] de dagvaarding nader toegelicht. Automattic heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben een pleitnota in het geding gebracht en [eiser] ook producties.

1.4.

Vonnis is bepaald op vandaag.

2 De feiten

2.1.

[eiser] woont in Nederland en werkt als sales director in de visbranche. [eiser] en zijn familie worden al enkele jaren bedreigd. Sinds januari 2021 worden ernstige beschuldigingen en bedreigende uitlatingen jegens hem gedaan, onder meer via de blog “ [naam blog] ” (hierna: de Blog). De Blog wordt gehost door Automattic op Wordpress.com.

2.2.

De auteur van de Blog, ene [naam] , zit in voorlopige hechtenis op verdenking van afpersing, afdreiging en bedreiging. De strafzaak zal inhoudelijk worden behandeld in juni 2022.

2.3.

De Blog was eerst toegankelijk via [webadres 1] . Nadat deze was verlopen en [naam] (nadat [eiser] hem in kort geding had gedagvaard) op 24 december 2021 een onthoudingsverklaring had getekend, constateerde [eiser] op 13 januari 2022 dat de Blog raadpleegbaar was via [webadres 2] (de Website). Daarop aangesproken door de advocaat van [eiser] heeft [naam] op 19 januari 2022 via zijn advocaat laten weten dat hij betwist bemoeienis te hebben met de Website, althans het (weer) online beschikbaar stellen daarvan, en niet bij machte is deze offline te halen.

2.4.

Op 21 januari 2022 heeft de advocaat van [naam] aan Automattic verzocht de Website offline te halen, omdat “de Officier van Justitie stelt dat deze website strafbare uitlatingen bevat.” Daarop heeft Automattic geantwoord dat zij, kort samengevat, geen gehoor geeft aan een verzoek om verwijdering van een website (of het verstrekken van persoonsgegevens) zonder Amerikaans rechterlijk vonnis.

2.5.

Exact hetzelfde (kennelijk automatische) antwoord ontving de advocaat van [eiser] nadat hij Automattic op 2 februari 2022 had gesommeerd de Website te verwijderen. Herhaalde sommaties leverden slechts verwijzingen naar het eerdere antwoord op.

2.6.

Vanaf 14 maart 2022 hebben mr. Heemskerk en mr. Van Schuylenburch gecorrespondeerd over een minnelijke oplossing, maar zij zijn er niet uit gekomen. Wel heeft Automattic inmiddels de Website in Nederland geblokkeerd.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert – samengevat – om Automattic, op straffe van dwangsommen te gebieden:

I. de Blog (dus de website waarnaar [webadres 2] verwijst) te verwijderen,

II. NAW- en andere gegevens te verstrekken van de persoon die eigenaar is van de domeinnaam [webadres 2] en maker is van de Blog zoals raadpleegbaar via deze domeinnaam,

Daarnaast vordert [eiser] om Automattic te veroordelen in de proceskosten met wettelijke rente.

3.2.

Automattic voert verweer, dat op het volgende neerkomt. De Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht en Amerikaans recht is van toepassing, althans de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid en toepasselijk recht

4.1.

[eiser] baseert beide vorderingen op artikel 6:196c lid 5 en 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad). Ingevolge artikel 6 aanhef en onder 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad, indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Dat ziet onder meer op de plaats waar de schade is ingetreden. Voldoende aannemelijk is dat zowel de weigering van Automattic om de Blog te verwijderen als de weigering om de gevorderde persoonsgegevens te verstrekken (zodat [eiser] zijn schade kan verhalen en tegen eventuele hernieuwde publicatie kan optreden) voldoen aan deze voorwaarde, aangezien hij in Nederland woont (met zijn vrouw en kinderen) en werkt. Automattic heeft aangevoerd dat zich in Nederland geen schade meer voordoet na de door haar in Nederland ingestelde blokkade van de Website, maar die redenering gaat niet op omdat de blokkade vrij eenvoudig omzeild kan worden via een Virtual Private Network (VPN). De Nederlandse rechter is dus bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

4.2.

Volgens [eiser] is Nederlands recht van toepassing. Automattic heeft zich daartegen verzet met het argument dat de schade zich niet in Nederland voordoet. Nu dat laatste argument niet opgaat, zal in dit kort geding Nederlands recht worden toegepast.

Spoedeisend belang

4.3.

[eiser] stelt dat hij zowel zakelijk als privé schade lijdt door de ernstige en onterechte aantijgingen en bedreigingen in de Blog, die nog altijd bereikbaar is ondanks de blokkade in Nederland van de Website door Automattic. Volgens [eiser] verschijnt de Website als een van de eerste in de resultatenlijst van Google als men op zijn naam zoekt en heeft vervolgens iedereen met een VPN (zoals de 16-jarige dochter van [eiser] , die het binnen 30 seconden lukte) alsnog toegang tot de Blog – en daarmee ook tot zijn adres en de naam van zijn vrouw en familieleden. [eiser] wil daarom dat Automattic de Website geheel verwijdert en dat zij de gegevens verstrekt van degene die de Blog via de Website (weer) toegankelijk heeft gemaakt, zodat hij deze persoon in rechte kan aanspreken. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is hiermee gegeven.

Blog verwijderen

4.4.

De eerste vordering strekt tot verwijdering van de Blog. Automattic is niet de auteur van de Blog, maar kan op grond van de artikelen 6:162 en 6:196c lid 5 BW worden bevolen om onrechtmatige uitingen op haar platform te verwijderen.

4.5.

Onweersproken heeft [eiser] gesteld:

- de Blog dient als middel om mensen onder wie [eiser] af te persen en af te dreigen, blijkens bijvoorbeeld de volgende citaten:

-“Want wat voor mij begon als een drukmiddel om mijn geld alsnog te krijgen, is nu zo ongeveer een dag taak geworden.”

- Iedere klant van je die je naam googled zal gezien krijgen wat ik hier over jou plaats. En op den duur zal je dat aardig wat aan geld kosten.”

- de auteur, [naam] , wordt ook daadwerkelijk verdacht van deze strafbare feiten en zit daarom in voorlopige hechtenis,

- volgens de Blog zijn de uitlatingen over [eiser] erop gericht hem “aan het kruis te nagelen” en te “verneuken”;

- [eiser] wordt in de Blog “naar vis stinkende kut crimineel” en “NSB’er” genoemd;

- [eiser] wordt beschuldigd van ernstige dingen zoals geweld, mishandeling, diefstal, bedreiging, witwassen, overspel en drugshandel,

- de aantijgingen vinden geen enkele steun in de feiten;

- dat vindt de auteur ook niet van belang: “vanaf morgen zet ik ALLES op de site. Of het waar is of niet, als het maar belastend is voor dat Noorse tuig”;

- de Blog bevat bedreigende passsages, zoals:

Het zou dan ook mooi zijn als onze vrome visboer mij hier eens kwam bedreigen.

Dan kan hij meteen een paar weekjes op vakantie blijven bij mij achter in het schuurtje. Hij zal er naar zijn “vakantie” in ieder geval wat beter uitzien, en minder

stinken.” (waarbij een foto van een kerker is geplaatst)

- het huisadres van [eiser] (waar hij met zijn vrouw en kinderen woont) staat in de Blog, evenals de naam van zijn vrouw en zijn zwager, met bedreigingen aan hun adres;

- foto’s van [eiser] staan in de Blog;

- minstens 50 A4’tjes zijn gewijd aan [eiser] en zijn naam wordt meer dan 200 keer volledig genoemd.

4.6.

Duidelijk is dat het hier gaat om een haatwebsite met evident onrechtmatige uitlatingen. Voldoende aannemelijk is dat [eiser] hierdoor al geruime tijd zowel zakelijk als privé ernstige reputatie- en financiële schade lijdt. De uitingen zijn ook in strijd met het eigen beleid van Automattic. Een en ander wordt op zichzelf door Automattic niet ontkend. Niet voor niets heeft zij de toegang tot de domeinnaam in Nederland geblokkeerd. Dat is echter niet voldoende, nu [eiser] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat die blokkade vrij eenvoudig te omzeilen is en dat hij dus nog altijd schade lijdt. Gelet op dit alles dient Automattic aan de onrechtmatige situatie een eind te maken door de Blog geheel te verwijderen.

4.7.

Een belangenafweging maakt dit niet anders. Het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van [eiser] (en zijn familie) prevaleert boven het belang van de eigenaar van de domeinnaam om evident onrechtmatige uitlatingen te openbaren en het belang van Automattic om dat te faciliteren. Tot het verwijderen van de Blog is Automattic slechts bereid als een Amerikaanse rechter haar daartoe verplicht. Het voeren van een dergelijke tijdrovende en kostbare procedure kan gegeven het grote en spoedeisende belang van [eiser] echter niet van hem worden gevergd.

4.8.

Dit alles betekent dat vordering I zal worden toegewezen. Automattic zal de Blog geheel moeten verwijderen.

Gegevens verstrekken

4.9.

Vanwege het onmiskenbaar onrechtmatige karakter van de Blog jegens [eiser] is er tevens aanleiding Automattic te veroordelen tot het afgeven van de gevorderde gegevens, met dien verstande dat aan de belangen van [eiser] voldoende tegemoet wordt gekomen met toewijzing van de hierna in de beslissing vermelde gegevens. [eiser] lijdt schade en wil achterhalen wie verantwoordelijk is voor het toegankelijk zijn van de Blog via de Website zodat hij deze persoon in rechte kan aanspreken. Transactie- en factureringsinformatie lijkt daarvoor niet nodig en de inbreuk op de privacy van de bedoelde persoon moet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Ook heeft [eiser] niet onderbouwd waarom het voor dit doel nodig is om te beschikken over de contactgegevens gekoppeld aan de niet meer toegankelijke (zie 2.3) website [webadres 1] . De overige gevorderde gegevens dienen door Automattic te worden verstrekt. Volgens [eiser] beschikt Automattic over die gegevens en dat is door haar niet betwist.

4.10.

Automattic voert nog aan tot het verstrekken van de gegevens slechts bereid te zijn als een Amerikaanse rechter haar daartoe verplicht. Het voeren van een dergelijke tijdrovende en kostbare procedure kan om de onder 4.7 vermelde redenen van [eiser] echter niet worden gevergd.

4.11.

De te verstrekken gegevens zijn geen strafrechtelijke persoonsgegevens. Het gaat niet om de gegevens van [naam] (die vastzit op verdenking van strafbare feiten), maar om de gegevens van een andere persoon tegen wie [eiser] civielrechtelijk wil optreden. Daarom treft het verweer van Automattic dat voor strafrechtelijke persoonsgegevens een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig zou zijn, geen doel.

4.12.

Automattic heeft verder aangevoerd dat niet is voldaan aan één van de vier voorwaarden van het Lycos/Pessers-arrest (HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019), te weten dat voor [eiser] geen minder ingrijpende mogelijkheden bestaan om de gegevens te achterhalen. Volgens Automattic kan [eiser] de gegevens via [naam] achterhalen. [eiser] heeft dit echter al geprobeerd, maar zonder succes. Uit de door de advocaat van [eiser] met de advocaat van [naam] (e-mails van 2 en 12 februari 2022) gevoerde correspondentie blijkt dat [naam] wil meewerken aan het offline halen van de Website en daartoe ook pogingen heeft ondernomen, maar dat het niet lukt. Voldoende aannemelijk is tenslotte dat ook aan de overige drie voorwaarden van het Lycos/Pessers-arrest is voldaan:

- de uitingen zijn onrechtmatig en schadelijk,

- [eiser] heeft een reëel belang bij de gegevens, en

- het belang van [eiser] prevaleert boven dat van de bewuste persoon en van Automattic.

Slot

4.13.

De slotsom is dat de vorderingen zullen worden toegewezen zoals vermeld in de beslissing, waarbij de termijnen gaan lopen na betekening van dit vonnis. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd zoals vermeld in de beslissing.

4.14.

Automaticc Inc. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding € 125,03

- griffierecht 314,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.455,03

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

gebiedt Automattic om binnen 3 (drie) dagen na de betekening van dit vonnis en na toezending van dit vonnis per e-mail naar het adres legal@wordpress.com de Blog (dus de website waarnaar [webadres 2] verwijst) te verwijderen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per dag, met een maximum van
€ 100.000,00 (honderdduizend euro),

5.2.

gebiedt Automattic om binnen 5 (vijf) dagen na de betekening van dit vonnis en na toezending van dit vonnis per e-mail naar het adres legal@wordpress.com aan de raadsvrouw van [eiser] de volgende gegevens te verstrekken van de persoon die eigenaar is van de domeinnaam [webadres 2] en maker is van de Blog zoals raadpleegbaar via deze domeinnaam:

  • -

    voor- en achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer, gebruikt bij het inschrijven voor en gebruiken van de diensten van Automattic,

  • -

    loggegevens (IP-adres, browsertype en besturingssysteem) gebruikt bij het inschrijven voor en gebruiken van die diensten, en

  • -

    informatie over de aanmaak-, posting- en revisiegeschiedenis van de Blog, waaronder de datum en tijd waarop de Blog is aangemaakt en het IP-adres,

een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per dag, met een maximum van € 100.000,00 (honderdduizend euro),

5.3.

veroordeelt Automaticc Inc. in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.455,03, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na vandaag tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.A.H. Verburgh, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 april 2022.1

1 type: MAH coll: mb