Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:972

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
10-03-2021
Datum publicatie
17-03-2021
Zaaknummer
C/13/684669 / HA ZA 20-563
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop elektrische auto. Geen non-conformiteit, verkoper niet tekortgeschoten in nakoming, geen dwaling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/684669 / HA ZA 20-563

Vonnis in verzet van 10 maart 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PURCHASE CONSULTANTS B.V.,

gevestigd te Hilversum,

oorspronkelijke eiseres,

gedaagde in het verzet,

advocaat mr. A.M.P.M. Adank te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TESLA MOTORS NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

oorspronkelijke gedaagde,

eiseres in het verzet,

advocaat mr. A. al Mansouri te Nijmegen.

Partijen zullen hierna Purchase en Tesla genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de oorspronkelijke zijdens Purchase uitgebrachte dagvaarding van 10 maart 2020 met producties;

 • -

  het onder zaaknummer/rolnummer 681443/ HA ZA 20-315 gewezen vonnis van 22 april 2020 waarbij Tesla bij verstek is veroordeeld;

 • -

  de zijdens Tesla uitgebrachte verzetdagvaarding van 20 mei 2020 met producties (te beschouwen als de conclusie van antwoord op de oorspronkelijke dagvaarding), waarmee de oorspronkelijke instantie werd heropend (artikel 147 lid 1 van het Wetboek van Rechtsvordering (Rv));

 • -

  het tussenvonnis van 28 oktober 2020 waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;

 • -

  het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 28 januari 2021 en de daarin genoemde stukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen Purchase en Tesla zijn twee koopovereenkomsten (hierna: de koopovereenkomsten) tot stand gekomen. Op 20 juli 2018 heeft Purchase van Tesla een auto (model S P100D) gekocht voor een bedrag van in totaal € 161.370,00 (hierna: auto van [naam 1] ). Deze auto is op 6 september 2018 geleverd aan Purchase en wordt sindsdien gebruikt door de heer [naam 1] (hierna: [naam 1] ). Op 26 augustus 2018 heeft Purchase van Tesla een auto (model S P100D) gekocht voor een totaalbedrag van
€ 158.720,00 (hierna: auto van [naam 2] ). Deze auto is op 17 september 2018 geleverd aan Purchase en wordt sindsdien gebruikt door de heer [naam 2] (hierna: [naam 2] ).

2.2.

De algemene voorwaarden en de algemene garantievoorwaarden van de Tesla zijn van toepassing op de beide koopovereenkomsten. De algemene voorwaarden luiden –voor zover van belang – als volgt: “Garantie. U ontvangt (…) de Tesla beperkte garantie nieuwe voertuigen (…). Bovendien zijn garanties krachtens deze paragraaf inclusief mogelijke garantieclaims op grond van toepasselijke wettelijke voorschriften.” De basisgarantie omvat volgens de algemene garantievoorwaarden het kosteloos repareren of vervangen van onderdelen die ten gevolge van materiaal- of constructiefouten defect zijn geraakt. De garantie geldt alleen als aan de garantievoorwaarden is voldaan en bij normaal gebruik van de auto en geldt gedurende vier jaar of 80.000 km, al naar gelang wat het eerste wordt bereikt.

2.3.

De handleiding model S luidt -voor zover van belang- als volgt:

“Acceleratiemodi

(…)

OPMERKING: Door snel accelereren, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van Launch Mode wordt de aandrijving van de auto zwaarder belast en kunnen verschillende onderdelen voortijdig slijten. (…)”

2.4.

Op 4 september 2018 en op 11 september 2018 heeft Purchase met ING een overeenkomst Sale and Financial Lease Back gesloten, waarbij Purchase beide auto’s heeft verkocht aan ING en ING de auto’s in huurkoop heeft terug geleverd aan Purchase. De looptijd van beide overeenkomsten is 48 maanden.

2.5.

Op 12 maart 2019 bericht [naam 1] Tesla onder meer als volgt:

Conclusie:
Er had verteld moeten worden dat er zoveel problemen waren met serviceapparaat van Tesla (…). Het is niet normaal dat je een auto koopt van € 160.000,- dat je elke keer dat je belt half uur in de wacht staat voordat je iemand aan de lijn krijgt., het is niet normaal dat de auto elke paar weken nieuwe gebreken toont.

(…)

Dat jullie op 6 maart mijn auto niet zijn komen halen is voor mij de druppel. Ik geef jullie nog drie dagen (tot 15 maart 2019) om de auto bij mij op te halen en de onderstaande punten te verhelpen en de auto in topconditie bij mij terug te brengen:

 1. De nieuwe stabilisatorstang moet gemonteerd zijn

 2. De rechter buitenspiegel moet gemonteerd zijn en werken

 3. De carkit moet het weer naar behoren werken

 4. De laadpaal wordt geleverd

 5. Mijn zomerwielen worden gerepareerd en met rim protectors hier afgeleverd

 6. De sier doppen op de winterwielen te monteren, welke jullie vergeten zijn te monteren bij de montage

 7. Opnieuw vervangen aandrijfassen

 8. Wanneer ik over een hobbelige weg rij, hoor ik een kloppend geluid aan de rechterzijde

 9. Autopilot remt zeer sterk zonder dat daar reden voor is. Op 2 maart om 15:39 en op 11 maart om 12:39 en om 12:43 remde de auto hard af zonder dat daar reden voor was. Dit is een onveilige situatie (…)

(…)

Mocht die niet gedaan zijn binnen drie werkdagen (…), dan ontbind ik de koop.”

2.6.

Bij brief van 26 november 2019 bericht Wessel Juristen, namens [naam 1] en [naam 2] , aan Tesla dat beide auto’s meerdere gebreken hebben vertoond en dat een aantal daarvan blijft terugkeren. Tesla wordt in de gelegenheid gesteld om beide auto’s naar behoren te laten functioneren. Verder bericht Wessel Juristen Tesla dat als niet alle gebreken aan beide auto’s zijn verholpen op 16 december 2019, Tesla in verzuim verkeert.

3 Het geschil

3.1.

Purchase heeft in de verstekprocedure – samengevat – gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de koopovereenkomsten tussen partijen ontbindt en voor recht verklaart dat Tesla ernstig tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de koopovereenkomsten en gehouden is Purchase de door haar geleden en nog te lijden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat, en te vereffenen volgens de wet met veroordeling van Tesla in de proceskosten.

3.2.

Bij het verstekvonnis zijn de vorderingen van Purchase integraal toegewezen en is Tesla veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Purchase tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal € 1.299,89.

3.3.

Tesla vordert in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd en dat de vorderingen van Purchase alsnog worden afgewezen met terugbetaling van al hetgeen Tesla heeft voldaan uit hoofde van het verstekvonnis en veroordeling van Purchase in de (proces)kosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het verzet is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Tesla in zoverre in haar verzet kan worden ontvangen.

4.2.

Ter beoordeling staat de vraag of Tesla is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomsten. Op grond van artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet een verkochte zaak beantwoorden aan de overeenkomst. Daarvan is sprake als de zaak de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval waaronder de aard van de zaak, mededelingen van de verkoper, de prijs en de overige omstandigheden waaronder de koop plaatsvond.

4.3.

Tesla heeft aangevoerd dat hetgeen mag worden verwacht in dit geval is beperkt tot de zaken die worden genoemd in de garantie. Daarin wordt Tesla niet gevolgd. Blijkens de tekst van de garantievoorwaarden houdt die garantie niet meer in dan dat de daarin genoemde onderdelen een bepaalde periode kosteloos zullen worden gerepareerd of vervangen. Dat Tesla een beroep op non-conformiteit zou hebben uitgesloten in haar garantievoorwaarden volgt daaruit evenmin.

4.4.

Het door Purchase gedane beroep op artikel 7:18 BW faalt, nu deze bepaling ziet op consumentenkoop en niet is komen vast te staan dat daarvan sprake is. Purchase is immers geen consument. Voor zover er al sprake kan zijn van reflexwerking in geval een koper een besloten vennootschap betreft, dan geldt dat onvoldoende is gesteld of gebleken dat en waarom Purchase in dit geval ten aanzien van de koopovereenkomsten een met de consument vergelijkbare bescherming verdient. De enkele omstandigheid dat de meeste kilometers worden gemaakt voor privédoeleinden en Purchase geen ervaring zou hebben met de aanschaf van elektrische auto’s en deze ook niet op grote schaal gebruikt voor het bedrijf, is daartoe onvoldoende.

Autopilot

4.5.

Purchase stelt dat ten aanzien van de auto van [naam 1] de autopilot niet voldoet aan hetgeen daarvan mocht worden verwacht. Volgens Purchase mocht zij verwachten dat de auto zelfstandig rijdt en het systeem voldoende getest is om veilig aan het verkeer deel te nemen, hetgeen niet het geval is, omdat er sprake is (geweest) van ongecontroleerde stuurbewegingen en plotselinge remgedragingen, wat zeer onveilig is. De camera’s zijn rondom al een keer vervangen, maar het probleem blijft zich voordoen, aldus nog steeds Purchase.

4.6.

Tesla stelt zich op het standpunt dat de geavanceerde autopilot slechts ter ondersteuning dient en dat deze waarschuwingen geeft als de bestuurder de autopilot te lang autonoom laat rijden. De geavanceerde autopilot heeft bovendien haar beperkingen en de auto moet goed onderhouden en schoon worden gehouden om het beste resultaat te bereiken bij het gebruik van de (rij)hulpsystemen. Dit stond volgens Tesla in 2018 ook in de handleidingen en op haar website. Voor zover de auto in de autopilotstand een plotselinge rembeweging zou hebben gemaakt, dan kwalificeert dat niet als een gebrek, aldus nog steeds Tesla.

4.7.

Gelet op hetgeen door Tesla is aangevoerd en door Purchase niet is weersproken over het gebruik en de mogelijkheden van de geavanceerde autopilot, is niet begrijpelijk dat en waarom Purchase mocht verwachten dat de auto van [naam 1] met de geavanceerde autopilot zelfstandig zou rijden. De enkele verwijzing naar een video op de website van Tesla is daartoe onvoldoende, alleen al omdat niet duidelijk is of deze video ziet op de huidige situatie of zoals door Tesla is aangevoerd op toekomstige mogelijkheden. Purchase heeft ook niet weersproken dat in de handleidingen 2018 uitdrukkelijk wordt gewaarschuwd voor de beperkingen van de geavanceerde autopilot. Blijkens de door Tesla geciteerde stukken is het volgens de handleiding mogelijk dat de rijstrookassistent ongewenste of verkeerde sturing biedt ingeval de wegmarkeringen sterk zijn afgesloten of snel veranderen (uitvoegstroken). Automatisch remmen is volgens de handleiding bedoeld om de gevolgen van een botsing te verminderen. Gelet hierop is de enkele stelling van Purchase dat de auto van [naam 1] met de geavanceerde autopilot ongecontroleerde stuurbewegingen maakte en/of plotseling remde, onvoldoende voor het oordeel dat dit het gevolg is van een gebrek aan de geavanceerde autopilot.

Aandrijfas

4.8.

Purchase stelt zich op het standpunt dat bij beide auto’s de aandrijfassen al meerdere malen zijn vervangen, maar dat deze desondanks kapot blijven gaan. De auto’s werden aangeprezen als de snelste productie auto en gebleken is dat de auto het harde optrekken helemaal niet aankan. Dat blijkt ook uit het feit dat een medewerker van het service center bij e-mail van 3 april 2019 aan Purchase berichtte dat er wordt gewerkt aan een permanente oplossing voor de aandrijfassen, aldus nog steeds Purchase.

4.9.

Tesla voert daartegen aan dat zij de aandrijfassen van beide auto’s een aantal maal heeft vervangen om een optimaal comfort te bieden aan de bestuurders van de auto’s en niet omdat de aandrijfassen gebrekkig zouden zijn. Volgens Tesla kunnen trillingen zich voordoen onder specifieke rijomstandigheden. Bijvoorbeeld als het wegdek slecht is, maar ook als de bestuurder het gaspedaal vaak volledig intrapt. Indien het vermogen van de auto vaak en volledig wordt benut, kunnen de aandrijfassen op termijn trillingen veroorzaken en sneller slijten. Tesla heeft op basis van log-data het rijgedrag van [naam 1] en [naam 2] vergeleken met twaalf willekeurige andere Tesla Model S-eigenaren en daaruit blijkt dat zij in vergelijking met andere Tesla-eigenaren [naam 2] zes keer en [naam 1] vijf keer vaker plankgas accelereert dan de gemiddelde Tesla-bestuurder. Volgens Tesla staat in de handleiding ook uitdrukkelijk dat snel accelereren kan leiden tot voortijdig slijtage van verschillende onderdelen. Bovendien geeft Tesla ook altijd aan haar klanten door welk effect hun rijgedrag heeft op de auto.

4.10.

Uit de door Purchase niet weersproken vergelijking van de log-data, volgt dat [naam 2] en [naam 1] veel vaker dan gemiddeld snel accelereren. Blijkens de handleiding wordt door het snel accelereren de aandrijving van de auto zwaarder belast en kunnen verschillende onderdelen voortijdig slijten. Voor zover Purchase heeft bedoeld aan te voeren dat deze waarschuwing alleen geldt wanneer gebruik gemaakt wordt van de Launch Mode, dan geldt dat dat niet uit de tekst van de waarschuwing volgt. Gelet hierop heeft Purchase onvoldoende toegelicht dat het vervangen van de aandrijfassen, het gevolg is van een gebrek aan de auto’s.

Service

4.11.

Volgens Purchase heeft Tesla de auto’s op haar website gepresenteerd als stressvrije auto’s die weinig service behoeven en dat als de auto’s toch naar een service center zouden moeten, klanten een snelle en naadloze dienstverlening ervaren. Voor zover al komt vast te staan dat Tesla deze aanprijzingen op haar website heeft gedaan, hetgeen Tesla betwist, dan kan op basis hiervan nog niet worden aangenomen dat partijen specifieke afspraken hebben gemaakt over dienstverlening. Het gaat er in deze zaak dan ook om wat Purchase in zijn algemeenheid gelet op de soort auto en de prijs daarvan mocht verwachten.

4.12.

Purchase stelt dat zij steeds tijd moest besteden aan het maken van een afspraak, zij niet altijd direct telefonisch te woord werd gestaan, onderdelen moesten worden besteld waardoor zij de auto langer kwijt was, zij niet altijd bericht kreeg als een besteld onderdeel was aangekomen en zij geen vergelijkbare (rookvrije) leenauto meekreeg. Volgens Tesla werden de auto’s bij klachten altijd onderzocht door Tesla en indien van toepassing kosteloos gerepareerd. Indien de auto niet direct kon worden gerepareerd, kregen [naam 1] en [naam 2] een leenauto mee. Daarmee heeft Tesla naar het oordeel van de rechtbank voldaan aan hetgeen van haar mocht worden verwacht. Hoewel het begrijpelijk is dat het gestelde over de (telefonische) bereikbaarheid ergernis wekt, levert dit geen tekortkoming in de nakoming van de verplichting uit de koopovereenkomsten op. Ook bij nieuwe auto’s in die prijsklassen behoeft in zijn algemeenheid niet de door Purchase voorgestane snelle en naadloze dienstverlening te worden verwacht.

Overige klachten

4.13.

Bij dagvaarding heeft Purchase nog een aantal andere klachten opgesomd waarvoor zij na de levering van de auto’s naar het service center is geweest. Het gaat daarbij ten aanzien van de auto van [naam 1] om klachten over krassen, deuken, lekkage koelvloeistof, rechterbuitenspiegel, plotseling uitvallen auto, storing bewakingsmodus, niet goed functionerende carkit en montage achterwielen en ten aanzien van de auto van [naam 2] om verkleuring touchscreenpanel, vastzittende rugleuning, loslatende sierstrip en rammelende bestuurdersdeur. Ten aanzien van beide auto’s gaat het verder nog om krakende geluiden. Tesla heeft daartegen aangevoerd dat voor zover sprake was van een gebrek, de problemen door Tesla zijn verholpen. Na de ingebrekestelling in november 2019 zijn beide auto’s in december 2019 door Tesla in service genomen. Nadien heeft Tesla geen klachten meer ontvangen. Purchase heeft bij dagvaarding zelf ook gesteld dat een aantal van de klachten reeds was verholpen. Gelet hierop had het op de weg van Purchase gelegen om ten aanzien van deze klachten nader toe te lichten of, en zo ja, welke problemen niet verholpen zijn door Tesla en waarom dit een tekortkoming betreft. Nu zij dat heeft nagelaten, is niet komen vast te staan dat sprake is van een tekortkoming.

Onderhoud

4.14.

Purchase heeft tot slot nog aangevoerd dat de auto’s bovenmatig vaak naar de garage moesten. Uit het door Tesla overgelegde onderhoudsrapport volgt volgens Purchase dat de auto van [naam 1] in totaal 72 dagen en de auto van [naam 2] in totaal 40 dagen niet beschikbaar is geweest vanwege onderhoud. Voor zover dit al juist is en moet worden aangenomen dat hiermee sprake is van een tekortkoming, dan geldt dat deze tekortkoming de gevorderde ontbinding van de koopovereenkomsten niet rechtvaardigt. In dat verband is van belang dat niet is weersproken dat Purchase de auto’s sinds de aanschaf in 2018 intensief heeft gebruikt en dat Tesla alle reparaties steeds kosteloos heeft verricht. Daarbij ging het ook om kosten die volgens Tesla niet voor haar rekening behoefde te komen, zoals die van het vervangen van de aandrijfas omdat deze het gevolg zijn van het rijgedrag van [naam 1] en [naam 2] . In zoverre is er sprake van een geringe tekortkoming die de zware gevolgen van de gevorderde ontbinding niet rechtvaardigen.

Dwaling

4.15.

Purchase heeft in haar eis nog aangevuld dat de koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen onder invloed van dwaling en zij vordert subsidiair dat de rechtbank op grond daarvan de koopovereenkomsten zal vernietigen. Zij stelt daartoe dat zij de betreffende overeenkomsten niet zou hebben gesloten als zij wist dat de door Tesla gegeven informatie op de website over de auto’s niet zou kloppen. Zij voert daartoe aan dat de auto’s ten onrechte zijn gepresenteerd als stressvrije auto’s die weinig service behoeven en dat de verwachting over de autopilot niet uitkwam. Gelet op hetgeen is overwogen in rechtsoverwegingen 4.7 en 4.11 is niet komen vast te staan dat Tesla de gestelde inlichtingen heeft verschaft. Purchase stelt ook zelf dat het om aanprijzingen gaat, hetgeen iets anders is dan het geven van inlichtingen. Daarmee is niet voldaan aan het bepaalde in artikel 6:228 lid 1 BW, zodat reeds om die reden de subsidiaire vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Concluderend

4.16.

Gelet op het voorgaande kan het verstekvonnis niet in stand blijven. De verklaring voor recht dat Tesla tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de koopovereenkomsten en als gevolg daarvan aansprakelijk is voor de door Purchase geleden en nog te lijden schade, is niet toewijsbaar. Ook voor de gevorderde ontbinding is geen grond. Daar komt nog bij dat de auto’s na aankoop zijn verkocht aan ING en dat ING geen partij is in deze procedure. Ook de subsidiaire vordering op dwaling slaagt niet.

4.17.

Het verstekvonnis zal worden vernietigd. De vorderingen van Purchase zullen alsnog worden afgewezen. Nu daartegen geen verweer is gevoerd, zal Purchase daarbij worden veroordeeld tot terugbetaling van al hetgeen Tesla reeds aan Purchase heeft voldaan uit hoofde van het verstekvonnis.

Proceskosten

4.18.

Purchase zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de verstek- en verzetprocedure worden verwezen. De kosten van het betekenen van het verstekvonnis en van het uitbrengen van de verzetdagvaarding zullen echter op grond van het bepaalde in artikel 141 Rv voor rekening van Tesla komen, omdat deze kosten een gevolg zijn van het feit dat Tesla in eerste instantie niet is verschenen. De door Purchase te vergoeden kosten aan de zijde van Tesla worden daarmee begroot op:

- griffierecht € 656,00

- salaris advocaat € 1.126,00 (2,0 punten × tarief € 563,00)

Totaal € 1.782,00

4.19.

Nu niet is gesteld of gebleken wat de kosten van de betekening van het verstekvonnis zijn geweest, worden deze bepaald op nihil.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

vernietigt het door deze rechtbank op 22 april 2020 onder zaaknummer / rolnummer 681442 / HA ZA 20-315 gewezen verstekvonnis,

en opnieuw beslissend:

5.2.

wijst de vorderingen af,

5.3.

veroordeelt Purchase tot terugbetaling van al hetgeen Tesla reeds aan Purchase heeft voldaan uit hoofde van het door deze rechtbank op 22 april 2020 onder zaaknummer / rolnummer 681442 / HA ZA 20-315 gewezen verstekvonnis,

5.4.

veroordeelt Tesla in de kosten die zijn veroorzaakt door het aanvankelijk niet verschijnen, aan de zijde van Purchase begroot op nihil voor de kosten van de betekening van het verstekvonnis,

5.5.

veroordeelt Purchase in de overige kosten van de verstek- en verzetprocedure aan de zijde van Tesla tot op heden begroot op € 1.782,00,

5.6.

veroordeelt Purchase in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.7.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. van Hall en in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2021.