Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:6001

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
20-08-2021
Datum publicatie
28-10-2021
Zaaknummer
703120 / 21-3675
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Afgifte van een zorgmachtiging om betrokkene te stabiliseren, zodat hij vervolgens naar Tsjechië kan worden gerepatriëerd. Beperking van de duur tot drie maanden, omdat betrokkene al acht maanden in voorlopige hechtenis verblijft.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK Amsterdam

Afdeling Strafrecht

Locatie: Amsterdam

Zorgmachtiging (artikel 2.3, eerste lid, Wet forensische zorg (Wfz) jo. art. 6:5, aanhef en onderdeel a, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz))

Zaaknummer / rekestnummer: 703120 / 21-3675

Beschikking van de rechtbank op het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 Wvggz, ten aanzien van:

[betrokkene] ,

geboren op 16 juni 1978 te Tsjecho-Slowakije,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

gedetineerd in de [detentieplaats]

bijgestaan door zijn raadsman mr. R.P.G. van der Weide, advocaat te Amsterdam.

hierna te noemen: betrokkene.

1 Procesverloop

1.1.

De officier van justitie heeft verzocht een zorgmachtiging ten behoeve van betrokkene te verlenen. Dit verzoekschrift is op 10 juni 2021 bij de rechtbank binnengekomen. Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 • -

  de medische verklaring;

 • -

  de zorgkaart inclusief de bijlagen;

 • -

  het zorgplan inclusief de bijlagen;

 • -

  de bevindingen van de geneesheer-directeur (inclusief de aanvulling);

 • -

  de politiegegevens en de strafvorderlijke en justitiële gegevens van betrokkene die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel;

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 6 augustus 2021 in het gebouw van de rechtbank.

1.3.

Ter zitting waren aanwezig en zijn gehoord:

 • -

  betrokkene;

 • -

  de raadsman van betrokkene;

 • -

  de officier van justitie, mr. G.J.A.M. Rasker;

De rechtbank heeft ter zitting telefonisch ook psychiater E.P.K. Sikkens, die de medische verklaring van betrokkene heeft opgesteld, gehoord.

2 Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht een zorgmachtiging te verlenen. Ten aanzien van de verschillende vormen van zorg en de op te leggen duur heeft de officier van justitie verwezen naar het verzoekschrift en het zorgplan.

3 Standpunt van betrokkene

Betrokkene heeft verklaard niet terug te willen naar Tsjechië. De advocaat van betrokkene heeft aangevoerd dat hij zich niet verzet tegen toewijzing van het verzoek.

4 Beoordeling

4.1.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, in de vorm van een ongespecificeerde psychotische en/of schizofreniespectrum stoornis en een stoornis in het gebruik van cannabis.

4.2.

Deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, in de vorm van gevaar voor agressie naar anderen en gevaar voor maatschappelijke teloorgang in het geval dat betrokkene weer op straat zou komen te staan.

4.3.

Om het ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren, heeft betrokkene verplichte zorg nodig.

4.4.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. De deskundige heeft op zitting toegelicht dat uit zijn gesprek met betrokkene niet bleek van motivatie voor vrijwillige behandeling en dat dit bovendien niet goed is vorm te geven in Nederland, nu betrokkene in Nederland geen recht heeft op sociale voorzieningen en dus nergens aanspraak op kan maken. Betrokkene heeft geen verblijfplaats in Nederland, geen steunsysteem in Nederland en geen manier om in zijn onderhoud te voorzien. Om die reden is verplichte zorg nodig. Bedoeling is betrokkene in het kader van die verplichte zorg te repatriëren naar Tsjechië. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op het zorgplan, de medische verklaring en het advies van de geneesheer-directeur.

De volgende vormen van zorg worden voor na te noemen duur verzocht:

Vorm van zorg

Duur

toedienen van vocht

6 maanden

toedienen van voeding

6 maanden

toedienen van medicatie

6 maanden

het verrichten van medische controles

6 maanden

het verrichten van andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening

6 maanden

beperken van de bewegingsvrijheid

6 maanden

Insluiten

6 maanden

uitoefenen van toezicht op betrokkene

6 maanden

onderzoek aan kleding of lichaam

6 maanden

onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen

6 maanden

controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen

6 maanden

aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen

6 maanden

opnemen in een accommodatie

6 maanden

4.5.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Bij het bepalen van de juiste zorg is rekening gehouden met de veiligheid van betrokkene en met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen. Daarbij weegt de rechtbank nadrukkelijk mee dat de insteek van de verplichte zorg is om betrokkene te stabiliseren en hem vervolgens te repatriëren naar Tsjechië, waar hij verder aan zijn stoornissen kan worden behandeld.

De rechtbank heeft overwogen of het verlenen van een zorgmachtiging noodzakelijk is. Uit het verhandelde ter terechtzitting blijkt namelijk dat betrokkene gesignaleerd staat voor een straf die hij in Tsjechië nog moet uitzitten. Er geldt een Europees aanhoudingsbevel tegen betrokkene. Op de terechtzitting is de vraag gerezen of de zorgmachtiging nodig is als betrokkene op andere gronden gerepatrieerd zou worden. De rechtbank is echter van oordeel dat een zorgmachtiging moet worden afgegeven, omdat repatriëring op grond van het Europees aanhoudingsbevel mogelijk nog op zich laat wachten en bovendien niet zou voorzien in de benodigde zorg voor betrokkene. Hoewel betrokkene in detentie rustig is en niet voor problemen zorgt, is de rechtbank van oordeel dat het gewenst is dat hij verplichte zorg krijgt in Nederland tot hij, met overdracht van zorg, naar Tsjechië kan worden gerepatrieerd. De verplichte zorg zal dus zijn gericht op het stabiliseren van betrokkene om hem vervolgens naar Tsjechië te repatriëren.

Omdat betrokkene al 8 maanden in voorlopige hechtenis verblijft, terwijl in de strafzaak enkel een bedreiging met zware mishandeling bewezen is verklaard, zal de duur van de zorgmachtiging worden beperkt tot 3 maanden. De rechtbank meent dat deze termijn voldoende ruimte biedt om betrokkene te stabiliseren en vervolgens te repatriëren.

4.6.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

4.7.

Wat door betrokkene als verweer is aangevoerd, namelijk dat hij niet terug wil gaan naar Tsjechië omdat hij daar gezocht wordt, maakt dit niet anders.

4.8.

De rechtbank komt tot de conclusie dat is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De zorgmachtiging zal dan ook worden verleend.

4.9.

De verschillende vormen van zorg kunnen voor de hieronder gestelde termijnen worden toegepast. Deze termijnen zijn noodzakelijk om het doel van verplichte zorg te realiseren.

5 Beslissing

De rechtbank:

Wijst toe het verzoek van de officier van justitie en verleent een zorgmachtiging ten aanzien van

[betrokkene] ,

geboren op [geboortedag] in Tsjecho-Slowakije,

inhoudende dat bij wijze van verplichte zorg de volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

Vorm van zorg

Duur

toedienen van vocht

3 maanden

toedienen van voeding

3 maanden

toedienen van medicatie

3 maanden

het verrichten van medische controles

3 maanden

het verrichten van andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening

3 maanden

beperken van de bewegingsvrijheid

3 maanden

Insluiten

3 maanden

uitoefenen van toezicht op betrokkene

3 maanden

onderzoek aan kleding of lichaam

3 maanden

onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen

3 maanden

controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen

3 maanden

aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen

3 maanden

opnemen in een accommodatie

3 maanden

Deze zorgmachtiging is bij voorraad uitvoerbaar. De machtiging is geldig vanaf dagtekening en moet binnen twee weken ten uitvoer worden gelegd.

Deze zorgmachtiging is geldig voor de duur van 3 (drie) maanden, te weten uiterlijk tot en met 20 november 2021.

Deze machtiging is op 20 augustus 2021 gegeven door

mr. E.G.C. Groenendaal, voorzitter,

mrs. P.L.C.M. Ficq en R.C.J. Hamming, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A.D.N. Tool, griffier,

Tegen de beschikking van deze rechtbank staat voor betrokkene en officier van justitie beroep in cassatie bij de Hoge Raad open,

in te stellen door een advocaat middels het indienen van een verzoekschrift bij de griffie van de Hoge Raad,

binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking.