Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:4418

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
22-06-2021
Datum publicatie
01-09-2021
Zaaknummer
C/13/702545 / KG ZA 21-424
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Geschil tussen aandeelhouders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2021-0325
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/702545 / KG ZA 21-424 EAM/MvG

Vonnis in kort geding van 22 juni 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

eiseres in conventie bij dagvaarding van 31 mei 2021 en akte vermeerdering van eis van 8 juni 2021,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J. Blaak te Hilversum,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J. de Wit te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Op de mondelinge behandeling van dit kort geding op 8 juni 2021 heeft [eiseres] haar vorderingen toegelicht. [gedaagde] heeft verweer gevoerd en tevens tegenvorderingen ingesteld. [eiseres] heeft de tegenvorderingen bestreden. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Vonnis is bepaald op heden.

1.2.

Op de mondelinge behandeling waren aanwezig:

- aan de zijde van [eiseres] : [naam 1] (hierna: [naam 1] ), middellijk statutair bestuurder, algemeen directeur en indirect aandeelhouder, [naam 2] , [naam 3] , en mr. Blaak;

- aan de zijde van [gedaagde] : [naam 4] , directeur-eigenaar, [naam 5] , mr. De Wit en zijn kantoorgenoot mr. M. Hazewinkel.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] is op 23 oktober 2015 opgericht en heeft tot doel het aankopen, verkopen, ontwikkelen en exploiteren van onroerende zaken.

2.2.

[eiseres] heeft vier aandeelhouders, te weten: [naam aandeelhouder 1] B.V., [gedaagde] , [naam aandeelhouder 2] B.V. en [naam aandeelhouder 3] B.V., die ieder 25% van de aandelen houden.

2.3.

De natuurlijke personen achter de aandeelhouders zijn: [naam 1] ( [naam aandeelhouder 1] ), [naam 4] ( [gedaagde] ), [naam 6] ( [naam aandeelhouder 2] ) en [naam 5] ( [naam aandeelhouder 3] ).

2.4.

Alle aandeelhouders zijn statutair bestuurder en [naam aandeelhouder 1] is tevens algemeen directeur.

2.5.

Op 29 oktober 2015 heeft [eiseres] het kantoorpand gelegen aan de [adres] in eigendom gekregen, met als doel van dit kantoorpand woonappartementen te maken (hierna: het Project). Naast dit project ontwikkelt [eiseres] thans geen andere projecten meer en de aandeelhouders hebben jegens elkaar uitgesproken geen nieuwe projecten aan te gaan.

2.6.

[naam 3] is van aanvang aan betrokken bij het Project. Zowel operationeel als als belanghebbende. De aandeelhouders hebben hem een recht toegezegd van 10% van de met het Project te behalen winst.

2.7.

Op 30 oktober 2015 heeft [naam 1] een bedrag van € 715.000,00 en V.O.F. [naam vof] , waarvan [naam 1] en [naam 6] vennoot zijn, een bedrag van € 234.942,58 geleend aan [eiseres] ten behoeve van het Project. Voor beide leningen geldt een rente van 7% en dat ze uiterlijk op 31 december 2020 moeten zijn terugbetaald.

2.8.

Recent heeft [naam 1] zijn vordering op [eiseres] overgedragen aan [naam bv] B.V., waarvan [naam 7] , zijn dochter, enig aandeelhouder en bestuurder is. V.O.F. [naam vof] heeft haar vordering recent overgedragen aan [naam aandeelhouder 2] . [naam bv] en [naam aandeelhouder 2] hebben hun vordering op [eiseres] in april 2020 voor het eerst opgeëist.

2.9.

Ten behoeve van verkrijgen van een kavelpaspoort voor het Project voert de gemeente Amsterdam een Bibob-screening uit. Op 4 maart 2021 ontving [eiseres] van de gemeente Amsterdam een formulier (hierna: Bibob-formulier), met het verzoek dit in te vullen en de daarin genoemde stukken – waaronder een balans en winst- en verliesrekening en een aandeelhoudersregister – mee te sturen.

2.10.

Ten behoeve van het Project is een haalbaarheidsanalyse opgesteld (HBA) De HBA is, kort gezegd, een begroting van het project. De laatste versie van de HBA is door [naam 3] opgesteld op 23 maart 2021. Hierin staat dat de opbrengst van het Project wordt begroot op € 33 miljoen en de winst op circa € 8 miljoen.

2.11.

Bij e-mail van 6 april 2021 heeft [naam 3] de gemeente Amsterdam gevraagd of alleen [eiseres] het Bibob-formulier met de gevraagde stukken dient aan te leveren, of dat ook de aandeelhouders van [eiseres] dat moeten doen. Bij e-mail van 7 april 2021 heeft de gemeente Amsterdam geantwoord dat zij ook een ingevuld Bibob-formulier met de gevraagde stukken van de vier aandeelhouders wil ontvangen.

2.12.

Bij e-mail van 8 april 2021 heeft [naam 3] [naam 4] ( [gedaagde] ), [naam 5] ( [naam aandeelhouder 3] ) en [naam 6] ( [naam aandeelhouder 2] ) verzocht het Bibob-formulier in te vullen en de daarin gevraagde stukken aan te leveren. Bij e-mail van 13 april 2021 heeft [naam 3] dit verzoek aan [naam 4] en [naam 5] herhaald. Nadien heeft ook [naam 1] [naam 4] en [naam 5] verzocht de stukken aan te leveren.

2.13.

Bij e-mail van 23 april 2021 heeft [naam 4] een ingevuld Bibob-formulier met een kvk-uittreksel van [gedaagde] gestuurd naar [naam 1] . In deze e-mail heeft [naam 4] aan Pfieffer meegedeeld dat de HBA aangepast diende te worden en dat pas na aanpassing van de HBA de overige stukken worden toegestuurd. Ook [naam 5] heeft een ingevuld Bibob-formulier gestuurd naar [naam 1] , maar deze niet voorzien van alle gevraagde stukken.

2.14.

[naam bv] en [naam aandeelhouder 2] hebben op 22 april 2021 hun vorderingen op [eiseres] opnieuw opgeëist.

2.15.

Bij brief van 27 april 2021 heeft [naam aandeelhouder 2] , voor zover van belang, het volgende geschreven aan [eiseres] :

(…) Een jaar geleden is binnen [eiseres] al over aflossing van de leningen gesproken. Dat gebeurde onder andere in de gesprekken van (…) [naam 5] en (…) [naam 1] met mediator [naam mediator] . Omdat [eiseres] het geld niet heeft, is over herfinanciering met een externe lening gesproken. Daarmee zouden dan ook andere schulden van [eiseres] en werkkapitaal gefinancierd kunnen worden. Die herfinanciering is er niet gekomen en we weten allemaal waarom. (…) [naam 1] kwam als enige met concrete offertes maar (…) ( [naam aandeelhouder 3] en [gedaagde] ) hebben het tegengehouden. De herfinanciering ging dus niet door en er is niks betaald. De schulden van [eiseres] worden alleen maar groter door de rente. (…)

Deze situatie accepteer ik niet meer en ik spreek hierbij ook namens “ [naam bv] B.V.”. Als het niet anders kan dan dwingen ik en “ [naam bv] B.V.” [eiseres] te betalen, ook als dat betekent dat het vastgoed verkocht moet worden. De enige andere oplossing waar ik en “ [naam bv] B.V.” toe bereid zijn, is betaling in aandelen. (…)

Ik wil dan ook dat een aandeelhoudersvergadering wordt uitgeschreven waarin uitgifte van aandelen op de agenda staat. (…)

De aandeelhouders hebben nu allemaal voor de helft gewone aandelen en voor de helft stemrechtloze aandelen dus ik stel voor (mede namens “ [naam bv] B.V.”) dat dit bij uitgifte ook wordt aangehouden. De uitgifteprijs van de aandelen wordt dan verrekend met de vorderingen.

(…)

Verder laat ik namens [naam bv] weten dat zij met het oog op het te verwerven belang een positie in het bestuur verlangt. [naam aandeelhouder 2] verlangt met het oog op haar toenemende belang een positie als algemeen directeur. (…)”.

2.16.

Op 12 mei 2021 is een buitengewone vergadering van aandeelhouders (AvA) van [eiseres] gehouden, waarbij alle aandeelhouders aanwezig waren alsmede [naam 3] en de advocaat van [eiseres] die optraden als notulist respectievelijk voorzitter van de vergadering. Tijdens deze AvA is gestemd over de volgende voorstellen:

I. uitgifte aan [naam aandeelhouder 2] van 859 gewone aandelen en 858 stemrechtloze aandelen in [eiseres] tegen een koers van uitgifte per aandeel van € 262,62;

II. uitgifte aan [naam bv] van 952 gewone aandelen en 952 stemrechtloze aandelen in [eiseres] tegen een koers van uitgifte per aandeel van € 262,62;

III. om, indien is besloten tot het doen van de aandelenuitgifte, deze goed te keuren en de algemeen directeur van [eiseres] te machtigen om over te gaan tot de aandelenuitgifte en om hetgeen [naam aandeelhouder 2] respectievelijk [naam bv] in het kader van de aandelenuitgifte terzake van hun stortingsplicht dienen te voldoen, te verrekenen met hun vorderingen op [eiseres] ;

IV. benoeming van [naam bv] tot statutair bestuurder van [eiseres] ;

V. [naam aandeelhouder 2] de titel van algemeen directeur te verlenen.

[gedaagde] ( [naam 4] ) en [naam aandeelhouder 3] ( [naam 5] ) hebben tegen en [naam aandeelhouder 2] ( [naam 6] ) en [naam aandeelhouder 1] ( [naam 1] ) hebben voor alle voorstellen gestemd. Krachtens de statuten heeft de aandeelhouder die de titel algemeen directeur heeft een doorslaggevende stem. [naam aandeelhouder 1] heeft telkens voor gestemd, zodat alle besluiten zijn aangenomen.

2.17.

Tijdens deze AvA is het aanleveren van de stukken aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Bibob-screening aan de orde gesteld. [naam 1] heeft [naam 4] erop gewezen dat het in het belang van [eiseres] is dat de stukken zo snel mogelijk naar de gemeente Amsterdam worden gestuurd. Dit heeft er niet toe geleid dat [naam 4] de ontbrekende stukken heeft aangeleverd.

2.18.

Bij brief van 2 juni 2021 heeft de advocaat van [gedaagde] (mede namens [naam aandeelhouder 3] ) de advocaat van [eiseres] , voor zover hier van belang, als volgt bericht:

(…) Los van het bovenstaande bericht ik u dat cliënten mij opdracht hebben gegeven om een procedure te starten bij de Ondernemingskamer. Dat zal een voorlopige voorziening worden waarin gevorderd zal worden dat de beslissing tot verwatering (uitgifte nieuwe aandelen [eiseres] (…)) wordt geschorst en waarin zal worden verzocht de huidige algemeen directeur te schorsen met aanstelling van een nieuwe algemeen directeur.

Er is inmiddels een scala aan dubieuze en discutabele beslissingen genomen door de algemeen directeur. Hij maakt misbruik van zijn (statutaire) bevoegdheden en bovendien schroomt hij niet om beslissingen te nemen welke in zijn belang zijn en niet in het belang van de onderneming. Ik doel bijvoorbeeld op de verwatering van aandelen waarbij ten opzichte van zijn dochter extra aandelen worden uitgegeven en het verstrekken aan een taxateur O.G. van onjuiste gegevens, waaronder de waarde van de gemiddelde huurprijs naar realisatie van bedrijfsruimte [naam bv] [adres] . Ook is onjuiste informatie verstrekt aan de accountant, waardoor de waardebepaling van de aandelen incorrect is en tevens de waardebepaling van het hele project. Kunstmatig wordt aldus het project plusminus EUR 5.000.000,- lager ingeschat dan de algemeen directeur dat via de heer Bedeaux, enkele maanden geleden deed voorkomen. (…)

Tenslotte nog dit. Anders dan uw cliënten van mening zijn is het niet zo dat cliënten een ingevuld Bibob-formulier dienen te verstrekken aan uw cliënte/cliënten. Zij kunnen zelf het formulier, ingevuld en al, verstrekken aan de bevoegde instantie. Cliënten zijn dat overigens ook van plan en zullen dan in een uitgebreid schrijven aangeven wat hun visie is op de door [eiseres] (…) aangeleverde gegevens.(…)”.

2.19.

Bij brief van 3 juni 2021 heeft de advocaat van [eiseres] daarop, voor zover hier van belang, als volgt gereageerd:

(…) Ten aanzien van het eerste onderdeel van het verzoek/sommatie (het BIBOB-formulier van [eiseres] ), merk ik het volgende op. Aan dat specifieke verzoek kan niet worden voldaan omdat er nog niks is ingediend. (…)

Het vorengaande laat onverlet dat uw cliënten desgewenst te zijner tijd uiteraard een kopie zullen kunnen ontvangen van de gehele set ingediende formulieren en bijbehorende stukken. (…)

U merkt tevens op dat uw cliënten voornemens zijn hun formulieren zelf in te dienen en daarbij dan (kennelijk) nog hun eigen visie op het project “uitgebreid” met de gemeente Amsterdam delen.

Ik roep uw cliënten namens de vennootschap met klem op om zich van deze voorgenomen acties te onthouden. Anders dan u aangeeft, zijn er tal van redenen om de aangekondigde acties achterwege te laten. Tegelijkertijd is er geen enkele reden denkbaar om het indienen van stukken niet centraal, door [eiseres] , te laten plaatsvinden. Het beste wat uw cliënten zullen bereiken, is dat het tot gefronste wenkbrauwen zal leiden bij de Gemeente Amsterdam. Het lijntje met de gemeente is na alle gebeurtenissen in het verleden tamelijk dun is en – zoals uw cliënten ook is meegedeeld – zij zet [eiseres] net zo lief in de wachtkamer om zich te richten op andere en grotere projecten. Ik hoef uw cliënten vast niet te herinneren aan de erfenis van de periode waarin zij het project samen met (…) naar zich toe trokken. Nadat hun directe betrokkenheid eindigde, werden (wn worden) de contacten – met toestemming van uw cliënten – gevoerd door de heren [naam 3] en [naam 1] . De Gemeente Amsterdam wil er daarbij vanuit kunnen gaan dat er met één stem wordt gesproken. (…)”.

2.20.

[eiseres] is bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, een kort geding gestart, waarin zij vorderingen van gelijke strekking als in dit kort geding heeft ingesteld tegen [naam aandeelhouder 3] .

3 Het geschil in conventie

3.1.

[eiseres] vordert, samengevat en na wijziging van eis, [gedaagde] :

I. te gebieden om binnen een dag na betekening van dit vonnis, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, aan [eiseres] te verstrekken een afschrift van de meest recente balans en de meest recente winst- en verliesrekening van [gedaagde] en een afschrift van haar aandeelhoudersregister, op straffe van, per document, een dwangsom van € 50.000,- ineens, vermeerderd met € 5.000,- per dag tot een maximum van € 750.000,-,

II. te verbieden om het door haar, in verband met de Bibob-screening door de gemeente Amsterdam in het kader van het Project, ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen rechtstreeks in te dienen bij de gemeente Amsterdam, op straffe van een dwangsom van € 500.000,-;

III. te verbieden om, direct dan wel indirect, de notaris te benaderen die door [eiseres] is dan wel zal worden opgedragen om de akte van uitgifte van aandelen op te stellen en te verlijden ter uitvoering van het besluit van AvA van [eiseres] van 12 mei 2021, op straffe van een dwangsom van € 500.000,-,

IV. te veroordelen in de proces- en nakosten.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 Het geschil in reconventie

4.1.

[gedaagde] vordert, samengevat, [eiseres] :

I. te gebieden dat geen gevolg wordt gegeven aan het besluit tot uitgifte van aandelen totdat een beslissing is gegeven in een voorlopige voorzieningenprocedure bij de Ondernemingskamer,

II. te bevelen binnen een dag na betekening van dit vonnis, dan wel een in goede justitie te bepalen termijn, kenbaar te maken ten overstaan van welke notaris de beoogde uitgifte van extra aandelen in [eiseres] ten gunste van [naam aandeelhouder 2] en [naam bv] zal geschieden,

III. te bevelen een compleet ingevuld Bibob-formulier van [eiseres] inclusief de bijlagen ter hand te stellen aan [gedaagde] binnen een dag na het wijzen van dit vonnis, dan wel binnen een in goede justitie te bepalen termijn,

IV. te veroordelen in de proces- en nakosten.

4.2.

[eiseres] voert verweer.

4.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5 De beoordeling in conventie en in reconventie

Ontvankelijkheid vorderingen in reconventie

5.1.

[eiseres] heeft gesteld dat [gedaagde] niet-ontvankelijk is, omdat zij haar eis in reconventie niet binnen de termijn van 24 uur voor aanvang van de mondelinge behandeling en dus niet tijdig heeft ingediend. Onduidelijk is hoe laat de vordering in reconventie precies is ingediend. Op de conclusie van eis in reconventie staat dat deze op 7 juni 2021 door de griffie is ontvangen, maar niet hoe laat. Voor zover de eis in reconventie al te laat is ingediend, ziet de voorzieningenrechter in dit geval geen reden om [gedaagde] niet-ontvankelijk te verklaren. Het gaat hier om een langlopend conflict tussen aandeelhouders van [eiseres] . [eiseres] en haar advocaat zijn reeds lang bekend met de standpunten van [gedaagde] . Nu de eis in reconventie samenhangt met de vorderingen in conventie, en [eiseres] de mogelijkheid heeft gehad (en genomen) om hiertegen adequaat verweer te voeren, is [eiseres] niet in haar verdediging geschaad. [gedaagde] is dus ontvankelijk in haar vorderingen in reconventie.

Waar gaat het over?

5.2.

De aandeelhouders van [eiseres] kunnen en willen niet meer samenwerken. [naam 1] en [naam 6] staan tegenover [naam 4] en [naam 5] . In aandeelhoudersvergaderingen stemmen zij het tegenovergestelde van elkaar. Mediation in het verleden heeft tot niets geleid. Tussen de aandeelhouders bestaat onvrede over het verloop en de afloop van een ander project. De huidige ruzie tussen de aandeelhouders ziet niet zozeer op het indienen van stukken bij de gemeente Amsterdam ten behoeve van het Project, maar op de winst die uit het Project komt en bij wie die winst terecht komt.

5.3.

Gelet op de samenhang zullen de vorderingen in conventie en die in reconventie hierna samen worden behandeld.

Verstrekken van afschriften Bibob-screening en wie deze stukken dient in te dienen bij de gemeente Amsterdam

5.4.

[eiseres] heeft aangevoerd dat [gedaagde] zich op grond van artikel 2:8 Burgerlijk Wetboek (BW) als aandeelhouder van [eiseres] dient te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Verder heeft [eiseres] ter toelichting op haar vordering het volgende gesteld. [gedaagde] moet rekening houden met en handelen overeenkomstig de gerechtvaardigde belangen van [eiseres] . Daarnaast dient [gedaagde] zich als bestuurder van [eiseres] bij de uitvoering van haar taak te richten naar de belangen van [eiseres] . [eiseres] heeft de stukken nodig voor het indienen van een aanvraag voor een kavelpaspoort ten behoeve van het Project. Zonder deze stukken mag en zal de gemeente Amsterdam de aanvraag buiten behandeling stellen of afwijzen. Dat zou ernstige gevolgen hebben voor de voortgang van het Project en de financiële situatie van [eiseres] . Zonder het kavelpaspoort komt het Project stil te liggen. Daar komt bij dat de contactpersoon van de gemeente Amsterdam heeft meegedeeld dat als de stukken niet op korte termijn worden ingediend, prioriteit zal worden gegeven aan andere aanvragen. [gedaagde] heeft geen belang bij het weigeren van het verstrekken van de stukken. Aanvankelijk heeft [gedaagde] aanpassing van de HBA als voorwaarde gesteld voor het verstrekken van de stukken en thans geeft zij aan bereid te zijn de stukken af te geven als de aangenomen voorstellen in de AvA van [eiseres] van 12 mei 2021 worden ingetrokken. De HBA is een intern stuk en wordt niet naar de gemeente Amsterdam gestuurd. De Bibob-screening en het daarvoor aanleveren van stukken, heeft verder ook niets te maken met de HBA. Ontevredenheid bij [gedaagde] over de aangenomen voorstellen in de AvA levert geen rechtens te respecteren belang op aan de zijde van [gedaagde] om [eiseres] te verhinderen de stukken bij de gemeente Amsterdam in te dienen. Het kavelpaspoort is niet een document dat [eiseres] bij de gemeente indient, maar juist, na het indienen van de stukken, van de gemeente ontvangt. [gedaagde] heeft meegedeeld zelf de stukken te willen aanleveren aan de gemeente Amsterdam onder mededeling van haar visie op het Project. [eiseres] heeft er echter belang bij dat zij als onderneming gelijktijdig alle vereiste stukken indient bij de gemeente Amsterdam. Het lijntje bij de gemeente is dun, na moeilijkheden in het verleden toen [naam 4] en [naam 5] de communicatie deden met de gemeente. Het versnipperd indienen van de stukken kan de gemeente Amsterdam te denken geven en als zij erachter komt dat de verhoudingen binnen [eiseres] slecht zijn, bestaat de kans dat voor de gemeente Amsterdam de seinen op rood gaan. Gelet op de gebleken onwil van [gedaagde] , kan [eiseres] er ook niet op vertrouwen dat [gedaagde] de juiste stukken – tijdig – naar de gemeente stuurt. Tot slot dient de algemeen directeur van [eiseres] te tekenen voor de juistheid van de gegevens in de aangeleverde stukken, wat alleen kan als de algemeen directeur over de stukken beschikt. [eiseres] heeft er geen bezwaar tegen om een kopie van de volledig ingediende set met formulieren en stukken aan de gemeente Amsterdam aan [gedaagde] te verstrekken, zodat [gedaagde] geen belang heeft bij haar vordering onder 4.1 III, aldus steeds [eiseres] .

5.5.

[gedaagde] heeft hiertegen het volgende aangevoerd. Zij wil dat de gemeente Amsterdam op correcte wijze wordt geïnformeerd over de inhoud van het kavelpaspoort, de onderbouwing van de HBA, de aandelenverhouding in [eiseres] en de waarde van het project. [gedaagde] wil daarom op voorhand een afschrift van het ingevulde Bibob-formulier van [eiseres] zien. [gedaagde] betwist dat de HBA en de gemaakte afspraken in het kader van een kavelpaspoort vanwege de interne werking niet relevant zouden zijn. [eiseres] is verplicht om aan de gemeente Amsterdam een correct beeld te schetsen van de waarde van het Project. [gedaagde] hoeft alleen een balans op te stellen en is niet verplicht om een winst- en verliesrekening op te stellen. Een afschrift van de winst- en verliesrekening hoeft dus niet worden verstrekt, aldus steeds [gedaagde] .

5.6.

Geoordeeld wordt als volgt. Niet betwist is dat de aanvraag voor een kavelpaspoort spoedig bij de gemeente Amsterdam moet worden ingediend, omdat het Project anders aanzienlijke vertraging oploopt. Dat is niet in het belang van [eiseres] die immers haar winst uit het project dient te halen en dus ook niet in het belang van [gedaagde] als aandeelhouder. [gedaagde] heeft geen, althans geen goede argumenten gegeven waarom zij niet de gevraagde stukken aan [eiseres] hoeft te verstrekken. Het lijkt erop dat dat [gedaagde] het aanleveren van de stukken als troefkaart gebruikt voor het ongedaan maken van beslissingen die in de AvA van 12 mei 2021 van [eiseres] zijn genomen. Dit is echter geen reden om de stukken niet aan te leveren. Niet aannemelijk is geworden dat [eiseres] onjuiste informatie zal doorgeven aan de gemeente Amsterdam. Het voorgaande betekent dat de vordering in conventie onder 3.1. I wordt toegewezen, in die zin dat [gedaagde] binnen drie dagen na betekening van dit vonnis afschriften van de stukken aan [eiseres] dient te verstrekken. [gedaagde] heeft voor het eerst ter zitting aangevoerd dat zij geen winst- en verliesrekening heeft, omdat zij die niet hoeft op te stellen. Opvallend is dat zij [eiseres] dit niet veel eerder heeft laten weten. Omdat hier vraagtekens bij geplaatst worden, zal de vordering ten aanzien van de winst- en verliesrekening in die zin worden toegewezen dat die, voor zover aanwezig, zal moeten worden verstrekt. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd zoals in de beslissing vermeld.

5.7.

Na problemen in het verleden hebben [naam 3] en [naam 1] de communicatie met de gemeente Amsterdam voor hun rekening genomen. Ten behoeve van het Project is het in het belang van [eiseres] dat de vier aandeelhouders met één mond spreken richting de gemeente. Dit betekent dat de vordering in conventie onder 3.1 II eveneens wordt toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

5.8.

Zoals hierboven geoordeeld zal het [naam 3] of [naam 1] zijn die namens [eiseres] in een keer alle stukken aanlevert bij de gemeente Amsterdam. Zoals gezegd is niet aannemelijk geworden dat [eiseres] onjuiste informatie zal verstrekken. Een belang aan de zijde van [gedaagde] om op voorhand alle stukken in te zien, voor zover zij dit heeft gevorderd, is er niet. Niet valt echter in te zien waarom [gedaagde] als aandeelhouder van [eiseres] het Bibob-formulier met alle stukken niet zou mogen inzien nadat deze zijn ingediend. In haar brief van 3 juni 2021 en tijdens de mondelinge behandeling heeft [eiseres] toegezegd dat zij een kopie van de volledig ingediende set met formulieren en stukken aan [gedaagde] zal verstrekken. De vordering in reconventie onder 4.1 III wordt toegewezen, met dien verstande dat [eiseres] binnen drie dagen nadat zij de complete aanvraag bij de gemeente Amsterdam heeft ingediend, een afschrift daarvan aan [gedaagde] ter hand dient te stellen.

Uitgifte van aandelen, verbod benaderen notaris, bekendmaken naam notaris

5.9.

[eiseres] heeft het volgende gesteld. Het besluit tot uitgifte van aandelen in [eiseres] is genomen met inachtneming van haar statuten en de wet en is dus rechtsgeldig tot stand gekomen. De waarde van de aandelen is zorgvuldig berekend. [adres] is recent getaxeerd en de accountant heeft een vermogensopstelling gemaakt. Er is dan ook geen reden om aan dit besluit geen gevolg te geven. Daarbij geldt voorts dat de AvA bij haar besluitvorming een zekere mate van beleidsvrijheid toekomt. In dit kort geding dient getoetst te worden of de AvA in redelijkheid tot het uitgiftebesluit kon komen. Dat is het geval. Zodra [gedaagde] weet bij welke notaris de beoogde uitgifte van extra aandelen [eiseres] ten gunste van [naam aandeelhouder 2] en [naam bv] zal geschieden, zal zij de notaris aansprakelijk stellen en daarmee een rechtsgeldig besluit van de AvA van [eiseres] frustreren. Het aansprakelijk stellen van partijen is een vaste reflex van [gedaagde] (en [naam aandeelhouder 3] ) gebleken wanneer er iets gebeurt dat hen niet zint. In het verleden hebben zij [naam 1] , de accountant van [eiseres] en de taxatiedeskundige aansprakelijk gesteld.

5.10.

[gedaagde] heeft het volgende aangevoerd. [adres] is op 30 januari 2020 getaxeerd. [naam 1] heeft namens [eiseres] recent [adres] opnieuw laten taxeren. Daarbij heeft hij onjuiste informatie verstrekt op basis waarvan [adres] en het Project te laag zijn getaxeerd. Zo is uitgegaan van een huurprijs van € 60,- per m2 terwijl dit circa € 190,- had moeten zijn. Ook is ten onrechte uitgegaan van een onjuiste verkoopprijs per appartement van € 314.000,-, omdat € 344.500,- een reële verkoopprijs is. Ook de HBA is recent aangepast. Waar altijd is uitgegaan van een te behalen winst op het Project van circa € 13 miljoen, wordt nu uitgegaan van een winst van circa € 8 miljoen. Op basis van deze veel te lage taxatiewaardes en winstprognose is door [eiseres] opdracht gegeven aan haar accountant om de waarde van de aandelen in [eiseres] te berekenen. Die waarde is daardoor aanzienlijk lager berekend dan de reële waarde. De reden daarvoor was dat [naam 1] zijn lening aan [eiseres] had overgedragen aan de vennootschap van zijn dochter ( [naam bv] ) en V.O.F. [naam vof] , waarvan [naam 1] en [naam 6] vennoot zijn, haar lening aan [eiseres] had overgedragen aan [naam aandeelhouder 2] . [gedaagde] betwist dat deze leningen, die in 2015 in totaal circa € 950.000,- bedroegen, thans zijn opgelopen tot circa € 1.750.000,-. In de AvA van [eiseres] van 12 mei 2021 is met doorslaggevende stem van [naam 1] besloten om extra aandelen uit te geven ten gunste van [naam bv] en [naam aandeelhouder 2] . Door de uitgifte van extra aandelen verwatert het belang van [gedaagde] (en van [naam aandeelhouder 3] ), waardoor zij minder zullen participeren in de winst van het Project. Volgens [gedaagde] was het helemaal niet nodig om extra aandelen uit te geven ter aflossing van de leningen van [naam bv] en [naam aandeelhouder 2] , omdat door middel van herfinanciering de leningen betaald hadden kunnen worden. [naam 1] en [naam 6] stonden hiervoor ten onrechte niet open. [gedaagde] is van mening dat in strijd met artikel 2:8 BW en artikel 2:239 lid 5 BW extra aandelen zijn uitgegeven ter zekerheidstelling van de lening van [naam bv] en [naam aandeelhouder 2] . [gedaagde] zal een voorlopige voorzieningenprocedure bij de Ondernemingskamer starten. In die procedure zal worden gevorderd dat de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen in [eiseres] wordt geschorst en dat de huidige algemeen directeur zal worden geschorst met aanstelling van een nieuwe directeur. In afwachting van die procedure heeft [gedaagde] er belang bij dat geen gevolg wordt gegeven aan de beslissing van de AvA van [eiseres] van 12 mei 2021 tot uitgifte van nieuwe aandelen. [eiseres] zal direct na het indienen van de Bibob-formulieren de notaris instructie geven om over te gaan tot uitgifte van de aandelen. Het is voor [gedaagde] daarom cruciaal dat zij weet welke notaris daarvoor wordt ingeschakeld, zodat [gedaagde] de notaris haar standpunt kan toelichten, aldus steeds [gedaagde] .

5.11.

Geoordeeld wordt als volgt. Het is duidelijk dat binnen [eiseres] twee kampen zijn: het kamp [naam 1] en [naam 6] en het kamp [naam 4] en [naam 5] . In de AvA van [eiseres] komt bij het staken van de stemmen de beslissende stem toe aan [naam 1] als (middellijk) algemeen directeur. De facto kunnen [naam 1] en [naam 6] beslissingen nemen en zijn [naam 4] en [naam 5] minderheidsaandeelhouders. Met de belangen van minderheidsaandeelhouders dient echter rekening te worden gehouden. Het heeft er de schijn van dat bij de AvA van [eiseres] van 12 mei 2021 sprake is geweest van belangenverstrengeling. Dat [naam 1] en V.O.F. [naam vof] , waarvan [naam 1] en [naam 6] dus de vennoten zijn, ervoor hebben gekozen om hun vordering(en) op [eiseres] over te dragen aan [naam aandeelhouder 2] en [naam bv] B.V., waarvan de dochter van [naam 1] enig bestuurder en enig aandeelhouder is, die op hun beurt willen dat hun vordering op [eiseres] (deels) wordt voldaan door verrekening daarvan met de uitgifteprijs van de aandelen, is minst genomen opmerkelijk te noemen. [gedaagde] heef het nodige ingebracht tegen de berekening van de uitgifteprijs van de aandelen. Het besluit tot uitgifte heeft tot gevolg dat het aandelenbelang van [gedaagde] in [eiseres] verwatert, en haar winstaandeel in het Project kleiner wordt. Op grond van het voorgaande weegt het belang van [gedaagde] om in een voorlopige voorzieningenprocedure aan de Ondernemingskamer deze gang van zaken voor te leggen zwaarder dan het belang van [eiseres] bij een spoedige aandelen-uitgifte. Dit betekent dat de vordering onder 4.1 I in reconventie wordt toegewezen, op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5.12.

[gedaagde] wil naar de notaris kunnen stappen om te voorkomen dat de notaris de akte waarmee de aandelen in [eiseres] worden uitgegeven, zal verlijden. Het belang van [gedaagde] bij haar vordering onder 4.1 II en het belang van [eiseres] bij haar vordering onder 3.1 onder III vervalt met de toewijzing van de vordering van [gedaagde] onder 4.1 I. Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

Proceskosten

5.13.

Nu partijen over en weer in het (on)gelijk zijn gesteld zullen de proceskosten in conventie en in reconventie worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

6.1.

gebiedt [gedaagde] om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, aan [eiseres] te verstrekken een afschrift van de meest recente balans en de meest recente winst- en verliesrekening, voor zover aanwezig, van [gedaagde] en een afschrift van haar aandeelhoudersregister, op straffe van, per document, een dwangsom van € 5.000,00 per dag waarop niet aan deze veroordeling wordt voldaan tot een maximum van € 75.000,00 is bereikt,

6.2.

verbiedt [gedaagde] om het door haar, in verband met de Bibob-screening door de gemeente Amsterdam in het kader van het Project, ingevulde en ondertekende formulier met bijlagen rechtstreeks in te dienen bij de gemeente Amsterdam, op straffe van een dwangsom van € 50.000,00,

6.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.4.

compenseert de proceskosten, aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt,

6.5.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

6.6.

gebiedt [eiseres] geen gevolg te geven aan het besluit tot uitgifte van aandelen totdat een beslissing is gegeven in een voorlopige voorzieningenprocedure bij de Ondernemingskamer,

6.7.

bepaalt dat [gedaagde] aan de beslissing onder 6.6. geen rechten kan ontlenen als zij niet binnen twee weken na 22 juni 2021 een voorlopige voorzieningenprocedure bij de Ondernemingskamer aanhangig zal hebben gemaakt,

6.8.

beveelt dat [eiseres] een afschrift van een compleet ingevuld Bibob-formulier van de vennootschap inclusief de bijlagen binnen drie dagen nadat zij de complete aanvraag bij de gemeente Amsterdam heeft ingediend ter hand stelt aan [gedaagde] ,

6.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.10.

compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt,

6.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.F. van Grootheest, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 juni 2021.1

1 type: MvG coll: mb