Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:3829

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
19-07-2021
Datum publicatie
26-07-2021
Zaaknummer
C/13/702958 / KG ZA 21-455
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding, verstek, verbod inbreuk merk- en handelsnaamrecht toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/702958 / KG ZA 21-455 HH/LO

Vonnis in kort geding van 19 juli 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

YOUVIA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 23 juni 2021,

advocaten mr. L.H.M. Eijpe en M.S. Don te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELEFOONGIDS.COM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOLLAND MEDIA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

niet verschenen.

1 De procedure

Ter zitting van 5 juli 2021 heeft eiseres de dagvaarding toegelicht. Vervolgens heeft eiseres verzocht vonnis te wijzen. Tegen de niet verschenen gedaagden is verstek verleend. Aan de zijde van eiseres waren aanwezig [naam 1] ( [functie 1] ) en [naam 2] ( [functie 2] ) met mr. Eijpe en mr. Don.

2 De beoordeling

2.1.

Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal als volgt worden toegewezen.

2.2.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

2.3.

Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eiseres heeft veroordeling van gedaagden gevorderd in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en heeft de advocaatkosten gesteld op een bedrag van € 24.611,40. Voor begroting van de advocaatkosten wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-.

De kosten aan de zijde van eiseres worden daarom begroot op:

- dagvaarding € 85,81

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat 15.000,00

Totaal € 15.752,81

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de (handelsnaam- en merk)rechten van eiseres op de aanduiding DE TELEFOONGIDS te staken en gestaakt te houden, dan wel te staken en gestaakt te houden het in randnummer 107 van de dagvaarding beschreven jegens eiseres onrechtmatige gebruik van www.telefoongids.com, en in samenhang met het bovenstaande te staken en gestaakt te houden:

a. a) ieder gebruik van de aanduiding ‘telefoongids.com’ (op de website of elders), alsmede ieder gebruik van de domeinnaam www.telefoongids.com en bijbehorende e-mailadressen, en

b) ieder gebruik van de handelsnaam TELEFOONGIDS.COM,

dan wel enige aanduiding die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met DE TELEFOONGIDS,

en ook overigens met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis nu en in de toekomst op geen enkele wijze de indruk of suggestie te wekken, dat één of meer van gedaagden verbonden zou zijn met eiseres of dat er een commerciële band zou bestaan tussen één of meer van gedaagden en eiseres,

3.2.

verbiedt [gedaagde sub 3] indirect (via enige entiteit of tussenpersoon) in strijd te (doen) handelen met de veroordeling onder 3.1,

3.3.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk de website www.telefoongids.com zodanig aan te (laten) passen dat daarop geen vermeldingen of verwijzingen meer voorkomen naar ‘TELEFOONGIDS.COM’ dan wel enige aanduiding die daarmee op verwarringwekkende wijze overeenstemt,

3.4.

beveelt Telefoongids.com B.V. binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis, haar statutaire naam te wijzigen en haar inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zodanig te wijzigen, dat deze niet meer op verwarringwekkende wijze overeenstemt met De Telefoongids, onder gelijktijdige verzending van de instructies aan de Kamer van Koophandel aan de advocaat van eiseres,

3.5.

verbiedt ieder van gedaagden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, potentiële klanten over te halen een contract aan te gaan met Telefoongids.com B.V., Holland Media B.V. en/of enige andere entiteit waarbij één of meer van gedaagden direct of indirect betrokken is, op basis van onjuiste, onvolledige, onduidelijke of anderszins misleidende informatie over de identiteit van gedaagden c.q. die andere entiteit en de voornaamste kenmerken van het product/dienstverlening van gedaagden c.q. die andere entiteit, in die zin dat de indruk wordt gewekt dat Telefoongids.com B.V., Holland Media B.V. en/of enige andere entiteit waarbij één of meer van gedaagden direct of indirect betrokken is op enige wijze gelieerd is aan DE TELEFOONGIDS, of dat de indruk wordt gewekt dat het gaat om een verlenging van een bestaand(e) vermelding op of contract met De Telefoongids,

3.6.

beveelt gedaagden hoofdelijk binnen 3 (drie) werkdagen na betekening van dit vonnis, een schriftelijk overzicht aan de advocaat van eiseres te sturen van:

a. a) alle klanten aan wie iedere gedaagde sinds begin oktober 2020 een factuur heeft gestuurd voor een vermelding/advertentie voor de bedrijvengids op de website www.telefoongids.com (inclusief de namen, adressen en emailadressen van deze klanten en de hoogte van het bedrag van de aan deze klanten gestuurde factuur);

b) met vermelding welke van de onder 6a bedoelde klanten de factuur hebben voldaan en welk bedrag zij betaald hebben,

3.7.

beveelt gedaagden hoofdelijk om binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle klanten als vermeld onder 3.6 overzicht een brief te sturen (digitaal en per post) met uitsluitend de volgende inhoud:

" Geachte heer, mevrouw,

De Voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam heeft ons bij vonnis van d.d. 19 juli 2021 bevolen u over het volgende te informeren.

Wij hebben u onlangs telefonisch benaderd voor een betaalde vermelding in de telefoongids. Hiervoor heeft u inmiddels een factuur ontvangen.

De rechter heeft in kort geding geoordeeld dat wij u daarbij hebben misleid door een onjuiste voorstelling van zaken te gegeven over de identiteit van onze onderneming en de voornaamste kenmerken van ons product/dienstverlening. Door onjuiste, althans onvolledige en/of onduidelijke informatie te verstrekken hebben we ten onrechte de indruk gewekt dat u te maken had met De Telefoongids, die wordt geëxploiteerd door Youvia.

Wij mogen dergelijke misleidende informatie niet langer verstrekken en benadrukken dat onze onderneming op geen enkele wijze verbonden is met De Telefoongids.

Mocht u op basis van de door ons verstrekte informatie een overeenkomst met ons hebben gesloten, dan kunt deze overeenkomst per direct opzeggen. U hoeft onze factuur niet te voldoen. Indien u de factuur inmiddels heeft voldaan, zullen wij op uw verzoek de reeds door u betaalde vergoeding terugbetalen.

Hoogachtend,

De heer [gedaagde sub 3] , mede namens Telefoongids.com B.V., Holland Media B.V.

3.8.

veroordeelt gedaagden om aan eiseres een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere keer dat zij of één van hen niet aan de in 3.1 tot en met 3.7 uitgesproken veroordelingen voldoen, en vervolgens € 10.000,00 per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 500.000,- is bereikt,

3.9.

stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op zes maanden,

3.10.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 15.752,81, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

3.11.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.12.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2021.1

1 type: LO coll: TF