Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:2851

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-06-2021
Datum publicatie
02-06-2021
Zaaknummer
C/13/701300 / KG ZA 21-346
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Tussen partijen is een patsituatie ontstaan, die een ordemaatregel rechtvaardigt.

Het belang van Viruswaarheid.nl bij in ieder geval het tijdelijk voortzetten van de bankrelatie door ING weegt zwaarder dan het belang van ING bij handhaving van de opzegging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RF 2021/57
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/701300 / KG ZA 21-346 HH/MvG

Vonnis in kort geding van 1 juni 2021

in de zaak van

de stichting

STICHTING VIRUSWAARHEID.NL,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres bij dagvaarding van 10 mei 2021,

advocaat mr. J.B. Maliepaard te Rotterdam,

tegen

de naamloze vennootschap

ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaten mr. B.W.G. van der Velden en mr. S.R.F. Aarts te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Viruswaarheid.nl en ING worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Tijdens de mondelinge behandeling van 18 mei 2021 heeft Viruswaarheid.nl haar vorderingen toegelicht. ING heeft verweer gevoerd, mede aan de hand van een op voorhand ingediende conclusie van antwoord. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Vonnis is bepaald op heden.

1.2.

Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig:

- aan de zijde van Viruswaarheid.nl: [naam 1] , bestuurder, [naam 2] , [naam 3] , en mr. Maliepaard;

- aan de zijde van ING: een medewerker van de KYC-afdeling en een van de juridische afdeling, van wie op hun verzoek hun naam hier niet wordt vermeld, mr. Van der Velden, mr. S.R.F. Aarts en hun kantoorgenoot mr. M.W.Y. Leung.

2 De feiten

2.1.

[naam 1] (hierna: [naam 1] ) heeft op 9 januari 2020 stichting DancaMundo opgericht. DancaMundo wil in het algemeen het dansonderwijs ondersteunen en stimuleren en meer in het bijzonder de Latijnse partnerdans. Zij wil dit bereiken door het organiseren van dansreizen naar het buitenland.

2.2.

[naam 1] , die sinds 2013 bij ING bankiert, heeft op 9 januari 2020 bij ING een zakelijke rekening aangevraagd voor DancaMundo, die op 10 januari 2020 is geopend. Op de bankrelatie tussen DancaMundo en ING zijn de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) en de Voorwaarden Zakelijke Rekening (VZR) van ING van toepassing.

2.3.

Sinds mei 2020 verkondigt [naam 1] dat de door de overheid getroffen maatregelen tegen corona overtrokken zijn en hun doel voorbij schieten. In een interview op 29 mei 2020 heeft [naam 1] gezegd dat hij een rechtszaak aan het voorbereiden is tegen de Nederlandse Staat. Vanaf 29 mei 2020 worden op de bankrekening van DancaMundo donaties gestort om de aangekondigde rechtszaak te bekostigen. Tot dat moment hebben er op de rekening van DancaMundo geen transacties plaatsgevonden.

2.4.

[naam 1] heeft op 11 juni 2020 Stichting Viruswaarheid(hierna: Viruswaarheid) opgericht. Bij de akte van oprichting is [naam 1] als enig bestuurder benoemd. Viruswaarheid wil strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat, wat zij onder meer wil bereiken door het voeren van juridische procedures.

2.5.

Omdat [naam 1] het onzuiver vond dat donaties voor Viruswaarheid werden gestort op de bankrekening van DancaMundo, is hij kort na de oprichting van Viruswaarheid naar een filiaal van ING in Rotterdam gegaan, waar hij heeft gevraagd om de rekening van DancaMundo over te zetten op Viruswaarheid.

2.6.

[naam 1] heeft op 26 juni 2020 bij ING een zakelijke rekening aangevraagd voor Viruswaarheid. In reactie op deze aanvraag heeft ING bij e-mail van 13 juli 2020 [naam 1] verzocht om, in het kader van de op ING rustende verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft), een vragenlijst in te vullen, ten behoeve van een door ING op te stellen klantprofiel van Viruswaarheid.

2.7.

[naam 1] heeft uit hoofde van een overeenkomst van geldlening van 29 juli 2020 € 50.000,- geleend van Viruswaarheid. Deze overeenkomst is getekend door [naam 1] in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van Viruswaarheid. In deze overeenkomst staat dat Divine Investments LTD, een in de Verenigde Emiraten gevestigde rechtspersoon die werd vertegenwoordigd door [naam 3] , zich garant heeft gesteld voor de terugbetaling van de lening. Op 30 juli 2020 is een bedrag van € 50.000,- van de rekening van DancaMundo overgeboekt naar [naam 4] in Spanje.

2.8.

In augustus 2020 heeft [naam 1] gebeld met ING en gevraagd naar de voortgang van zijn verzoek om de rekening van DancaMundo over te zetten op Viruswaarheid. ING heeft in dit gesprek aan [naam 1] meegedeeld dat zij op een ingevulde vragenlijst wacht. Nadat [naam 1] en ING over en weer hebben ge-e-maild over de ontvangst en het openen van die vragenlijst, heeft [naam 1] bij e-mail van 31 augustus 2020 een ingevulde vragenlijst aan ING gestuurd.

2.9.

Bij e-mail van 10 september 2020 heeft ING aan [naam 1] vragen gesteld over de rekening van DancaMundo en over de aanvraag voor een rekening voor Viruswaarheid. ING heeft onder meer gevraagd wat de reden is dat de rekening van DancaMundo wordt gebruikt voor het ontvangen van donaties ten behoeve van Viruswaarheid. Ook heeft ING gevraagd wat de reden is van de overboeking van € 50.000,- naar [naam 4] in Spanje, dit te onderbouwen met documentatie en tevens toe te lichten hoe die transactie verband houdt met de ontvangen donaties van derden en het doel van Viruswaarheid. Verder heeft ING in deze e-mail aan [naam 1] meegedeeld dat de rekening van DancaMundo niet zal worden overgezet naar Viruswaarheid.

2.10.

Bij e-mail van dezelfde dag heeft [naam 1] ING onder meer het volgende geantwoord:

(…) Dit is de hele reden dat we het willen over zetten, hier zijn we dus al maanden mee bezig. De stichting dancamundo is voor een ander doel opgezet, overigens is de stichting op een lening na nog steeds niet bezig met dat doel, de zaken in Spanje liggen stil en de verwachting is dat deze stichting dan ook dit jaar niet actief zal zijn. De reden dat we deze stichting uberhaupt hebben gebruikt is om de zaken strikt gescheiden te houden van de prive en zakelijke rekening die ik ook bij de ING heb. Fijn dat nu ook door jullie de noodzaak wordt ingezien om dit zo snel mogelijk over te zetten. (…) het doel was om tijdelijk de rekening te gebruiken, half juni hebben wij de stichting virus waarheid opgericht, deze stichting is de stichting die bij de huidige rekening hoort. De rekening had direct moeten worden overgezet, dit is helaas nog steeds niet gebeurd. (…) 29 mei was de uitzending van mijn eerste Weltschmerz optreden, we werden toen overdonderd door de vraag hoe mensen konden doneren, we hebben toen gekozen voor deze rekening omdat deze niet werd gebruikt en een eigen rechtspersoon is. Op deze manier is er zo min mogelijk verstrengeling. Er was haast geboden, we hebben geprobeerd zo snel mogelijk de zaken te regelen. (…)

Dit is een lening tbv het project in Fuerteventura er moest een stuk grond aankoop worden afgerond en anders een boete worden betaald. Hier is al eerder een aanvraag voor gedaan bij verschillende banken waaronder ook de uwe. Dit verliep zeer stroperig, vergelijkbaar met de aanvraag van een rekening. (…) Dit houdt geen verband anders dan dat er door het corona beleid geldstromen in het gedrang zijn gekomen. Er is natuurlijk een leningsovereenkomst gesloten, om alles zo ordelijk en transparant te laten verlopen. (…)”

2.11.

Bij e-mails van 15 en 22 september 2020 heeft ING aan [naam 1] gevraagd de leningsovereenkomst toe te sturen. [naam 1] heeft de leningsovereenkomst niet aan ING verstrekt. In het kader van deze procedure is die overeenkomst wel in het geding gebracht.

2.12.

Op 22 september 2020 zijn de statuten van DancaMundo gewijzigd. Uit de akte van statutenwijziging volgt dat de naam is gewijzigd naar Stichting Viruswaarheid.nl en dat de artikelen, inclusief de doelstellingsbepaling, integraal zijn vervangen door de artikelen zoals vervat in de oprichtingsakte van Viruswaarheid.

2.13.

Viruswaarheid is ontbonden en per 1 oktober 2020 uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.14.

Bij e-mail van 7 oktober 2020 heeft [naam 1] ING meegedeeld dat DancaMundo en Viruswaarheid.nl zijn gefuseerd en heeft hij ING verzocht te bevestigen dat Viruswaarheid.nl is gekoppeld aan het rekeningnummer van DancaMundo. Bij e-mail van 16 oktober 2020 heeft ING aan [naam 1] bevestigd dat het rekeningnummer is gekoppeld aan Viruswaarheid.nl en dat zij [naam 1] nog zal berichten over de uitkomst van de beoordeling van het klantprofiel.

2.15.

Bij brief van 27 november 2020 heeft ING de bankrelatie met Viruswaarheid.nl opgezegd tegen 27 februari 2021. ING heeft, samengevat, de volgende gronden, tezamen en ieder voor zich, aan de opzegging ten grondslag gelegd:

  1. Op de rekening van DancaMundo zijn donaties ontvangen ten behoeve van Viruswaarheid, wat in strijd is met artikel 5.1 VZR;

  2. Donaties zijn deels besteed aan een ander doeleinde dan waarvoor deze zijn bedoeld, te weten het verstrekken van een lening voor de aankoop van een stuk grond in Fuerteventura (Spanje). Dit is in strijd met artikel 5.1 VZR en niet bekend is of de donateurs hiermee hebben ingestemd;

  3. De leningsovereenkomst is niet aan ING verstrekt;

  4. Nadat ING om de leningsovereenkomst had gevraagd, is DancaMunco gefuseerd met Viruswaarheid.nl. Deze fusie, zonder voorafgaande toestemming van ING, rechtvaardigt de leningsverstrekking niet. De aanpassing van de statuten van om een grondslag achteraf te creëren voor de lening is in strijd met artikel 2.2 ABV.

In deze brief heeft ING meegedeeld dat zij het vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid.nl is verloren en vanwege bovengenoemde redenen het cliëntenonderzoek niet succesvol kan afronden.

2.16.

Bij brieven van 27 november 2020 heeft ING ook de particuliere betaalrekening en de zakelijke rekening van de eenmanszaak van [naam 1] opgezegd.

2.17.

Tot 30 november 2020 was [naam 1] enig bestuurder van DancaMundo en na naamswijziging van Viruswaarheid.nl. Op 30 november 2020 zijn een penningmeester en een secretaris toegetreden tot het bestuur en zijn twee personen tot lid van een toezichthoudend orgaan benoemd.

2.18.

Bij brief van 3 december 2020 heeft Viruswaarheid.nl bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van de bankrelatie, welk bezwaar bij brief van 12 januari 2021 door ING is afgewezen.

2.19.

De door Viruswaarheid aan [naam 1] verstrekte lening van € 50.000,- is op 30 december 2020 terugbetaald.

2.20.

Bij e-mail van 26 februari 2021 heeft ING [naam 1] bericht dat de zakelijke rekening van Viruswaarheid.nl – net ook de zakelijke en privérekening van [naam 1] – op 27 februari 2021 wordt opgeheven. Overleg tussen de advocaten van partijen heeft vervolgens ertoe geleid dat ING, omdat Viruswaarheid.nl bij meerdere banken een zakelijke rekening had aangevraagd, de beëindiging van de bankrelatie enige tijd heeft opgeschort en de rekening heeft geblokkeerd voor uitgaande betalingen.

2.21.

Bij e-mail van 2 maart 2021 hebben de advocaten van ING de advocaat van Viruswaarheid.nl gevraagd, samengevat, informatie te verstrekken over de voortgang van de aanvragen van Viruswaarheid.nl voor een zakelijke rekening. Bij e-mail van 8 maart 2021 heeft de advocaat van Viruswaarheid.nl geantwoord dat aanvragen bij Triodos Bank, de Volksbank (Regiobank en SNS) en Bunq Bank zijn afgewezen en aanvragen bij Rabobank en ABN AMRO zijn ingediend.

2.22.

Bij brief van 10 maart 2021 heeft ING aan [naam 1] en Viruswaarheid.nl meegedeeld dat zij geen aanleiding ziet om de beëindiging van de bankrelatie verder aan te houden, onder meer omdat slechts gedeeltelijk informatie is verschaft over lopende aanvragen en van [naam 1] en Viruswaarheid.nl in dat kader meer inspanningen hadden mogen worden verwacht.

2.23.

Sindsdien wordt het saldo van Viruswaarheid.nl gereserveerd op een tussenrekening van ING. Viruswaarheid.nl kan niet over het geld op die rekening beschikken en dus geen betalingen ontvangen en/of verrichten.

2.24.

Viruswaarheid.nl ontvangt thans donaties op een rekening bij Wise, een in Groot Brittannië gevestigd bedrijf dat een geldrekening aanbiedt voor het verrichten van internationale transacties.

2.25.

Ten tijde van de mondelinge behandeling van deze procedure – 18 mei 2021 – waren de aanvragen van Viruswaarheid.nl bij Rabobank en ABN AMRO nog in behandeling en stond voor 20 mei 2021 een intakegesprek gepland bij ABN AMRO.

3 Het geschil

3.1.

Viruswaarheid.nl vordert samengevat - ING te veroordelen:

I. de bankrelatie met Viruswaarheid.nl te continueren, totdat zij is geaccepteerd als klant door een andere systeembank, dan wel voor de duur van de bodemprocedure, op straffe van dwangsommen;

II. de bankrekening van Viruswaarheid.nl weer aan haar zonder enige blokkade ter beschikking te stellen, en daarbij de oorspronkelijke gebruikersnaam en wachtwoord van internetbankieren ten behoeve van deze rekening te activeren, op straffe van een dwangsom;

III. in de proces- en nakosten.

3.2.

Viruswaarheid.nl stelt hiertoe, kort samengevat, het volgende. Alle donaties worden giraal betaald. Bekend is wie er geld stort op de rekening van Viruswaarheid.nl en waarvoor deze gelden worden aangewend. Het verstrekken van een lening ten behoeve van de aankoop van een stuk grond heeft niks te maken met witwassen of financieren van terrorisme. Viruswaarheid.nl vormt voor ING dus geen integriteitsrisico in de zin van van de Wwft en de Wft. ING had geen voldoende zwaarwegende grond om de bankrelatie met Viruswaarheid.nl op te zeggen. De opgegeven redenen zijn daarvoor zowel afzonderlijk als in samenhang bezien onvoldoende. ING wil simpelweg niet met Viruswaarheid.nl in zee. Zij wil niet met Viruswaarheid.nl worden geassocieerd, omdat ING het niet eens is met de wijze waarop Viruswaarheid.nl opkomt voor haar ideologische doelstellingen.

De rekening is thans geblokkeerd en het saldo staat op een tussenrekening. Viruswaarheid.nl kan daardoor geen gelden ontvangen en geen betalingen verrichten. Facturen van advocaten die procedures voor Viruswaarheid.nl hebben gevoerd en een factuur van een partij die wetenschappelijk onderzoek doet naar corona kunnen niet worden betaald. ING is niet bereid hiervoor een betalingsopdracht te geven. Ook is geprobeerd het saldo van Viruswaarheid.nl over te maken op de derdengeldrekening van haar advocaat, maar hiervoor heeft de Deken geen toestemming gegeven. Viruswaarheid.nl kan tot op heden geen rekening openen bij een in Nederland gevestigde bank. Als noodoplossing heeft Viruswaarheid.nl een account geopend bij Wise in Groot-Brittannië. Wise is geen bank, verleent geen bancaire diensten en biedt geen garantie ten aanzien van het saldo. Het gebruik dat Viruswaarheid.nl van deze rekening maakt heeft ook niks te maken met het doel van die rekeningen, te weten het verrichten van internationale transacties. Viruswaarheid.nl heeft feitelijk geen toegang meer tot het bancaire systeem en heeft daarom belang bij voortzetting van de bankrelatie met ING.

3.3.

ING heeft, kort samengevat, het volgende verweer gevoerd. In strijd met de ABV zijn donaties voor Viruswaarheid gestort op de zakelijke rekening van DancaMundo. [naam 1] heeft ontvangen donaties aangewend voor een lening voor de aankoop van grond in Fuerteventura (Spanje). Deze handelswijze van [naam 1] als enig bestuurder van Viruswaarheid vormde voor ING een serieuze aanwijzing voor onrechtmatige belangenverstrengeling en misleiding van de donateurs van Viruswaarheid door [naam 1] . In een door ING ingesteld onderzoek heeft [naam 1] de zorgen van ING niet kunnen wegnemen, omdat hij vragen van ING onvoldoende heeft beantwoord dan wel zijn antwoorden onvoldoende heeft onderbouwd en hij de leningsovereenkomst niet heeft verstrekt. Lopende het onderzoek door ING heeft [naam 1] de naam van DancaMundo gewijzigd in Viruswaarheid.nl en de statuten een-op-een vervangen door die van Viruswaarheid, waarmee DancaMunco feitelijk van kleur verschoot en ING werd geconfronteerd met een nieuwe relatie met andere activiteiten. De onregelmatigheden op de rekening van DancaMundo en de eenzijdige en bewuste wijziging van de activiteiten van DancaMundo vormden voor ING onacceptabele risico’s en maakten dat zij niet in staat was haar onderzoek uit hoofde van de Wwft en de Wft af te ronden. Ook heeft dit ertoe geleid dat ING geen vertrouwen meer heeft in [naam 1] en Viruswaarheid.nl. ING kon gebruik maken van haar contractuele bevoegdheid tot opzegging van de bankrelatie. Gelet op de omstandigheden, is die opzegging niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Bovendien heeft Viruswaarheid.nl geen zwaarwegend en spoedeisend belang bij haar vordering, omdat zij een rekening van Wise gebruikt, waarop donaties worden gestort.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Anders dan ING heeft gesteld, heeft Viruswaarheid.nl een spoedeisend belang bij haar vorderingen, aangezien voldoende aannemelijk is dat het beschikken over een bankrekening voor haar activiteiten noodzakelijk is en zij vooralsnog niet bij een vergelijkbare bank terecht kan. Dat Viruswaarheid.nl donaties ontvangt op een rekening bij Wise, doet aan haar spoedeisend belang niet af, nu een aanzienlijk bedrag aan donaties thans geblokkeerd is bij ING en Viruswaarheid.nl verplichtingen is aangegaan waarvoor rekeningen verstuurd zijn die betaald dienen te worden.

4.2.

In beginsel is ING bevoegd om op grond van de artikelen 35 ABV en 7.3 VZR de bankrelatie op te zeggen. De vraag of het gebruikmaken door ING van deze contractuele opzeggingsbevoegdheid, gelet op alle omstandigheden van het geval, in strijd is met haar zorgplicht van artikel 2 ABV en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (zie artikel 6:248 lid 2 Burgerlijk Wetboek en het arrest van de Hoge Raad van 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929, ING/De Keijzer), wordt in het kader van dit kort geding in het midden gelaten. De voorzieningenrechter zal op grond van een belangenafweging beoordelen of een tijdelijke ordemaatregel in dit geval noodzakelijk is.

4.3.

Geoordeeld wordt dat het belang van Viruswaarheid.nl bij in ieder geval het tijdelijk voortzetten van de bankrelatie door ING zwaarder weegt dan het belang van ING bij handhaving van de opzegging. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

4.4.

Uitgangspunt is dat het voor Viruswaarheid.nl van wezenlijk belang is dat zij toegang heeft tot het bancaire systeem. Het gaat hier niet om een kredietrelatie, maar om het hebben van een bankrekening. Elke (rechts)persoon die legale activiteiten ontplooit moet in beginsel toegang hebben tot het betalingsverkeer en daarvoor is een bankrekening nu eenmaal vereist.

4.5.

Viruswaarheid.nl heeft geprobeerd bij andere systeembanken een zakelijke rekening te openen. Triodos Bank, de Volksbank (Regiobank en SNS) en Bunq Bank hebben de aanvraag afgewezen. De Rabobank en ABN AMRO hebben de aanvraag nog in behandeling. Als noodoplossing heeft Viruswaarheid.nl een account bij Wise, maar zij heeft voldoende onderbouwd dat dit geen redelijk alternatief is voor bankieren bij een systeembank in Nederland. Dit betekent dat de opzegging grote gevolgen heeft voor Viruswaarheid.nl, nu zij thans niet meer op normale wijze kan deelnemen aan het betalingsverkeer. Zo is het voor Viruswaarheid.nl bijvoorbeeld niet mogelijk om openstaande facturen te voldoen. Er zijn een aantal rekening van onder meer advocaten te betalen, terwijl er bij ING een aanzienlijk bedrag (aan donaties) staat, waarvan die rekeningen betaald kunnen worden.

4.6.

ING heeft terecht een punt gemaakt van het bankieren van Viruswaarheid via de rekening van DancaMundo. Dat de rekening van DancaMundo niet werd gebruikt, maakt nog niet dat deze rekening mocht worden gebruikt voor donaties ten behoeve van (toen nog) Viruswaarheid. Aan wie het heeft gelegen dat de afhandeling van de aanvraag van een zakelijke rekening voor Viruswaarheid en het verzoek om de rekening van DancaMundo over te zetten op Viruswaarheid.nl vertraging heeft opgelopen, is niet zo relevant. De eerste donaties zijn gestort op 29 mei 2020 en Viruswaarheid is op 11 juni 2020 opgericht. [naam 1] is dus sowieso op de zaken vooruit gaan lopen door de rekening van DancaMundo te gebruiken voor donaties ten behoeve van Viruswaarheid.

4.7.

ING heeft [naam 1] twee keer verzocht de leningsovereenkomst aan haar over te leggen. Van [naam 1] had mogen worden verwacht dat hij de leningsovereenkomst op eerste verzoek van ING aan haar over zou leggen. Donaties zijn door [naam 1] als enig bestuurder van (toen nog) Viruswaarheid aangewend voor een lening aan hem in privé. Dat ING hierover meer wilde weten en de onderliggende leningsovereenkomst wilde inzien, was zeer begrijpelijk. Niet betwist is dat het geleende bedrag eind 2020 is terugbetaald, zodat het bedrag in elk geval op dit moment weer op de (geblokkeerde) rekening bij ING staat.

4.8.

Hoewel zeker vraagtekens gesteld kunnen worden bij de handelwijze van [naam 1] zoals hiervoor vermeld zijn er voorshands geen concrete aanwijzingen voor witwassen of ander crimineel handelen, noch door Viruswaarheid.nl, noch door [naam 1] . Dit betekent dat ING een gering risico loopt als de bankrelatie nog enige tijd zou doorlopen. De indruk bestaat dat ING liever niet geassocieerd wil worden met Viruswaarheid.nl, maar dat betekent niet dat zij Viruswaarheid.nl, die strijdt voor een democratische rechtsstaat en dat doel tracht te verwezenlijken door het voeren van juridische procedures, haar activiteiten onmogelijk mag maken doordat zij niet over de gelden op haar bankrekening kan beschikken. Tijdens de mondelinge behandeling is gesproken over tussenoplossingen waarbij ING een aantal betalingen zou doen vanaf de geblokkeerde rekening, maar ING was daartoe niet bereid. De enige optie die ING noemde was het overmaken van het saldo op de rekening van [naam 1] privé. Dat is iets dat [naam 1] niet wil, omdat hij de donaties – terecht – niet wil vermengen met zijn privévermogen. Aldus is op dit moment een patsituatie ontstaan, die een ordemaatregel rechtvaardigt.

4.9.

Gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden en na afweging van de betrokken belangen, wordt geoordeeld dat van ING kan worden verlangd de relatie met Viruswaarheid.nl in ieder geval tijdelijk voort te zetten, in afwachting van de uitkomst van de nog lopende aanvragen van een zakelijke rekening voor Viruswaarheid.nl bij de Rabobank en ABN AMRO. De vordering van Viruswaarheid.nl zal in zoverre worden toegewezen, dat ING de bankrelatie de komende vier maanden moet continueren. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd zoals in de beslissing vermeld.

4.10.

In de uitkomst van deze procedure wordt aanleiding gezien de proceskosten tussen partijen te verrekenen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt ING om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de bankrelatie met Viruswaarheid.nl te continueren voor de duur van vier maanden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag waarop niet aan deze veroordeling wordt voldaan, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,

5.2.

veroordeelt ING om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis de bankrekening met nummer [nummer] zonder enige blokkade weer aan Viruswaarheid.nl ter beschikking te stellen voor de duur van vier maanden, en daarbij de oorspronkelijke gebruikersnaam en wachtwoord van internetbankieren ten behoeve van deze rekening te activeren, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag waarop niet aan deze veroordeling wordt voldaan, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

verrekent de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.C. Hoogeveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.F. van Grootheest, en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2021.1

1type: MvGcoll: EB