Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:237

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-02-2021
Datum publicatie
01-02-2021
Zaaknummer
C/13/694759 / KG ZA 20-1143
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Het gevorderde verbod van de Gemeente tegen gedaagde om Parkeerwekker aan te bieden en te (laten) gebruiken in de gemeente Amsterdam wordt toegewezen.

Het systeem van Parkeerwekker bestaat eruit dat gebruikers, door installatie van een app, nadat zij hun auto hebben geparkeerd een melding ontvangen als een scanauto van de Gemeente voorbij rijdt. Ter voorkoming van een boete hebben gebruikers na de melding nog vijf minuten om parkeergeld te betalen. Volgens gedaagde biedt haar systeem een oplossing voor gebruikers die vergeten zijn parkeergeld te betalen. De Gemeente stelt dat gedaagde met Parkeerwekker belastingontduiking faciliteert en onrechtmatig handelt. De voorzieningenrechter gaat daarin mee en oordeelt dat gedaagde met Parkeerwekker aanzet tot onrechtmatige gedragingen, te weten het niet betalen (ontduiken) van de (volledige) verschuldigde parkeerbelasting, hetgeen in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, althans neemt zij bewust het risico dat zij ‘vergeetachtige’ parkeerders daarbij faciliteert.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
IR 2021/1, UDH:IR/16541 met annotatie van Prof. mr. A.R. Lodder
UDH:IR/16541 met annotatie van Prof. mr. A.R. Lodder
Belastingblad 2021/94 met annotatie van J.A. MONSMA
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/694759 / KG ZA 20-1143 MDvH/TF

Vonnis in kort geding van 1 februari 2021

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE AMSTERDAM,

zetelend te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 7 januari 2021,

advocaten mr. J. Liauw-A-Joe en mr. F.A. Linssen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VECTOR WISE B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. Y. Benjamins te Amsterdam.

Partijen zullen hierna de Gemeente en Vector Wise worden genoemd.

1 De procedure

1.1.

Op de zitting van 18 januari 2021 heeft de Gemeente de vordering zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Vector Wise heeft verweer gevoerd.

De Gemeente heeft producties en een pleitnota ingediend en Vector Wise alleen een pleitnota.

1.2.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van de Gemeente: [naam afdelingsmanager] (Afdelingsmanager Parkeren), [naam directeur] (Directeur Parkeren) met mr. Liauw-A-Joe en mr. Linssen,

aan de kant van Vector Wise: [naam bestuurder] (bestuurder) met mr. Benjamins.

1.3.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Iedereen die op bepaalde plekken in de gemeente Amsterdam wil parkeren met de auto, dient hiervoor parkeerbelasting te betalen. Dat gebeurt door het registreren van het kenteken bij de parkeerautomaat of met een parkeerapp zoals Parkmobile, direct bij aanvang van het parkeren.

2.2.

De Gemeente controleert met scanauto’s aan de hand van het kenteken of voor de geparkeerde auto parkeerbelasting is voldaan. Is dat niet het geval dan legt de Gemeente een naheffing van de parkeerbelasting (boete) op.

2.3.

De parkeerbelasting wordt door de Gemeente geheven op grond van de artikelen 225 lid 1 sub a en 234 Gemeentewet en artikel 2 lid 1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

2.4.

Vector Wise biedt in de gemeente Amsterdam onder de naam ‘Parkeerwekker’ een dienst aan, waarbij een automobilist die in een gebied staat waar parkeerbelasting moet worden betaald een bericht ontvangt als de scanauto voorbij rijdt.

2.5.

Op de website www.parkeerwekker.nl staat op de homepage het volgende:

2.6.

Parkeerwekker kan worden gebruikt door een ‘slimme camera’ aan te schaffen en de Parkeerwekker-app te downloaden. De camera wordt in de auto geplaatst en aangesloten op het door Vector Wise ontwikkelde algoritme dat scanauto’s van de Gemeente herkent. De camera neemt continu beelden op en onderscheidt ‘niet-scanauto’s’ van scanauto’s. Signaleert de camera van een gebruiker (of een camera van een andere gebruiker, aangesloten op het netwerk van Parkeerwekker), een scanauto in de buurt van de auto van de gebruiker, dan stuurt Parkeerwekker de gebruiker een melding. De gebruiker heeft vervolgens vijf minuten om de parkeerbelasting te voldoen om een boete te voorkomen. Gebruikers betalen Parkeerwekker (Vector Wise) € 1,49 per ontvangen melding.

2.7.

In een brief van 5 november 2020 heeft de Gemeente Vector Wise gesommeerd om het aanbieden en het gebruik van het systeem van Parkeerwekker te staken en gestaakt te houden, omdat zij meent dat Vector Wise daarmee ontduiking van parkeerbelasting faciliteert en onrechtmatig handelt. In de brief staat, voor zover van belang, het volgende:

“(…)

Op de vraag en antwoordpagina op de site parkeerwekker.nl wordt als antwoord op de vraag ‘Waarom is ParkeerWekker gemaakt?’ vermeld: “Omdat het handig is een alert te ontvangen als je vergeet je parkeer-app aan te zetten.”

Dat Parkeerwekker louter als geheugensteuntje is bedoeld voor de oprecht vergeetachtige parkeerder acht de gemeente niet geloofwaardig. Dit volgt reeds uit het feit dat het geheugen pas wordt opgefrist bij – en afhankelijk is van – het langsrijden van een scanauto. Parkeerwekker is evident bedoeld voor en nodigt in elk geval uit tot gebruik door, bewuste niet betalers, mensen die het betalen van parkeerbelasting ontduiken. Het faciliteren van het ontduiken van parkeerbelasting is onrechtmatig jegens de gemeente. Temeer nu dat ook nog eens gebeurt voor eigen commercieel gewin. Het vorenstaande brengt bovendien mee dat de verwerking van persoonsgegevens die onder verantwoordelijkheid van Vector Wise B.V. plaatsvindt reeds hierom niet rechtmatig is.

(…)”.

2.8.

Bij brieven van 13 en 18 november 2020 heeft de advocaat van Vector Wise gereageerd op de sommatiebrief. In de brief van 18 november 2020, staat voor zover van belang, het volgende:

“(…)

Cliënte heeft een oplossing gezocht voor het feit dat veel automobilisten, niet zozeer geen parkeergeld willen betalen, maar dit gewoonweg vergeten. Wanneer de gemeente Amsterdam zou beweren dat iedereen die een boete krijgt voor het niet betalen van parkeerbelasting, dit opzettelijk heeft gedaan, is dat juist ongeloofwaardig.

Ten onrechte suggereert u ook dat wordt uitgenodigd tot het ontduiken van parkeerbelasting. Wat er feitelijk en juridisch gebeurd is dat de gebruiker van het systeem van cliënte een alert krijgt, inhoudende dat hij/zij parkeerbelasting moet betalen. In het handelen van cliënte zit dan ook geenszins het ontduiken van parkeerbelasting verscholen.

Waar de onrechtmatigheid van het handelen van cliënte uit zou moeten bestaan, kan dan ook niet uit uw brief worden afgeleid.

(…)

Concluderende geldt dan ook dat cliënte geen aanleiding ziet om gehoor te geven aan uw sommatie. Cliënte is doende een nieuwe onderneming op te zetten en is weinig bereid om afstand te doen van de gedane investeringen, alsmede het verwachte verdienmodel.

(…)”.

2.9.

Op 14 december 2020 stond op de website www.parkeerwekker.nl:

Overige feiten

2.10.

In een artikel van 9 september 2020 op de website Top Gear met de titel “Parkeerwekker waarschuwt voor scanauto’s” staat, voor zover van belang, het volgende:

“Handig voor mensen die ‘vergeten te betalen’ bij het parkeren. Nee, we knipoogden niet, er zat iets in ons oog. Knipoog. (…) Parkeerwekker is bedoeld voor vergeetachtige mensen die vergeten mensen te betalen voor parkeren. Uh-huh (…)”.

2.11.

Een citaat uit een artikel dat op de website MTSprout heeft gestaan, luidt:

“Er is niet al te veel fantasie voor nodig om te bedenken dat de dienst, behalve een geheugensteuntje voor ‘vergeetachtige’ mensen, ook een manier kan zijn om überhaupt onder het betalen van de parkeerbelasting uit te komen.”

2.12.

Een citaat uit een artikel dat op de website www.autoblog.nl heeft gestaan, luidt:

“Een nieuwe slinkse wijze om je geld te besparen is de Parkeerwekker. Dat is een combinatie van een camera gekoppeld aan een app. De Parkeerwekker herkent dat je wordt gescand door de gemeente en stuurt een berichtje dat er gecontroleerd wordt. Dan kun je direct online je betaalplicht voldoen en tada: je hebt geen boete. Dan moet je wel alsnog betalen. De kans bestaat echter dat je niet hoeft te betalen (als er niet gecontroleerd wordt) en hoogstwaarschijnlijk dat je minder hoeft te betalen als er wel gecontroleerd wordt.

(…)

De organisatie achter Parkeerwekker heeft een advocaat aangesteld en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Ze doen het enkel om ‘onnodige boetes’ te voorkomen. Juist, Viagra helpt ook tegen rugpijn, maar men gebruikt het voornamelijk ergens anders voor”

3 Het geschil

3.1.

De Gemeente vordert – samengevat – Vector Wise te verbieden Parkeerwekker aan te bieden en te (laten) gebruiken in de gemeente Amsterdam, met veroordeling van Vector Wise in de proceskosten (inclusief nakosten), te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.2.

De Gemeente legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. De Gemeente heeft de bevoegdheid om parkeerbelasting te heffen, te controleren of die ook wordt betaald en een naheffingsaanslag (boete) op te leggen als dat niet het geval is. Dit met het doel om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de openbare ruimte en de Gemeente Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden. Door het heffen van gedifferentieerde parkeerbelasting kan de parkeerdruk worden gestuurd. Er bestaat een controlesysteem met scanauto’s. Als uit het gemeentelijke parkeerbelastingensysteem blijkt dat voor een kenteken dat is gescand geen parkeerbelasting is betaald, beoordeelt een controleur op kantoor aan de hand van foto’s of er sprake is van een bijzondere situatie. Bij twijfel kan de parkeercontroleur de situatie ter plaatse bekijken. In sommige situaties wordt geen boete opgelegd.

3.3.

De Gemeente stelt dat Vector Wise onrechtmatig jegens haar handelt door het aanbieden en (laten) gebruiken van Parkeerwekker. De onrechtmatigheid bestaat erin dat dit systeem (i) faciliteert en bevordert dat gebruikers ten onrechte geen parkeerbelasting betalen en (ii) faciliteert en bevordert dat gebruikers ten onrechte geen boete betalen voor het niet betalen van parkeerbelasting. Kort gezegd: Vector Wise faciliteert en zet aan tot belastingontduiking voor haar eigen financiële gewin. Vector Wise zet met haar dienst bewust en uitsluitend in op het traceren van scanauto’s. Zij trekt dan ook gebruikers aan die:

a. a) bij aanvang van het parkeren geen parkeerbelasting betalen; en

b) pas parkeerbelasting betalen nadat een scanauto is gesignaleerd en ook alleen indien er een scanauto wordt gesignaleerd.

Vaststaat dat Parkeerwekker haar gebruikers per definitie te laat waarschuwt. Parkeerbelasting is immers al bij aanvang van het parkeren verschuldigd (artikel 234 lid 2 sub a Gemeentewet). Als Vector Wise goede bedoelingen heeft, moet zij de gebruiker waarschuwen op het moment dat geparkeerd wordt in een gebied waar parkeerbelasting moet worden betaald. Dat doet Parkeerwekker niet. Vector Wise presenteert daarnaast de besparing van boetes als een uniek voordeel van haar dienstverlening zoals blijkt uit de printscreen van haar website op 14 december 2020.

3.4.

De Gemeente stelt verder dat voor Vector Wise voorzienbaar was dat Parkeerwekker gebruikers aantrekt die parkeerbelasting willen ontduiken en niet ‘vergeetachtige’ parkeerders te goeder trouw. Er zijn immers makkelijkere, goedkopere en effectievere manieren voor automobilisten om niet te vergeten parkeerbelasting te voldoen. Ter onderbouwing van de stelling dat voor iedereen voorzienbaar is dat Parkeerwekker ontduiking van parkeerbelasting bevordert, wordt verwezen naar citaten uit artikelen op de website Top Gear van 9 september 2020, de website MT Sprout en op autoblog.nl (weergegeven hiervoor onder 2.10 tot en met 2.12). Het onrechtmatige gedrag van de gebruikers van Parkeerwekker is Vector Wise toe te rekenen. Zij is hier immers schuldig aan. Het op deze wijze faciliteren en stimuleren van onrechtmatig gedrag is in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt (artikel 6:162 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW)). Dit klemt te meer nu Vector Wise daar zelf financieel beter van wordt.

3.5.

De Gemeente ondervindt nadeel van het gebruik van Parkeerwekker en verwacht nog meer nadeel te gaan ondervinden. Ook dat was voor Vector Wise voorzienbaar. De Gemeente lijdt ten eerste financiële schade door het mislopen van parkeerbelasting en de naheffing (boete). De inzet van scanauto’s vanaf 2013 is een efficiënte manier om controles uit te oefenen op het betaald parkeren. Door deze inzet is het totaal aantal naheffingen voor het niet voldoen van parkeerbelasting aanzienlijk verhoogd. Omdat de kans op naheffing is toegenomen, betalen meer automobilisten hun parkeerbelasting dan voorheen. Ten tweede worden de maatschappelijke doelen die de de Gemeente nastreeft met haar parkeerbeleid gefrustreerd. Het gemeentelijke systeem van parkeerregulering wordt ondermijnd. Met Parkeerwekker kunnen gebruikers immers gratis parkeren op plekken waar een hoog parkeertarief geldt waardoor zij er eerder voor kiezen om met de auto naar de gemeente Amsterdam te komen. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van de Gemeente en haar inwoners.

3.6.

De Gemeente heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vordering. De hiervoor beschreven financiële schade loopt elke dag dat Parkeerwekker actief is op. Daarnaast verwacht Vector Wise dat het aantal gebruikers van Parkeerwekker binnen zeer korte tijd aanzienlijk zal toenemen. Het belang van de Gemeente bij een verbod op Parkeerwekker weegt zwaarder dan het belang van Vector Wise bij het gebruik van Parkeerwekker voor haar eigen commerciële gewin, aldus steeds de Gemeente.

3.7.

Vector Wise voert het volgende verweer. Zij ontkent ten stelligste dat zij Parkeerwekker heeft ontwikkeld om ontduiking van de parkeerbelasting en het niet betalen van de boete te faciliteren en bevorderen. Zij heeft een oplossing gezocht voor automobilisten, die niet zozeer geen parkeerbelasting willen betalen, maar dit gewoonweg vergeten. Haar doel is te voorkomen dat haar gebruikers een naheffingsaanslag krijgen door de verschuldigde parkeerbelasting tijdig te laten betalen. Zij handelt daarmee niet onrechtmatig jegens de Gemeente.

3.8.

De Gemeente heeft de afgelopen jaren door de inzet van scanauto’s steeds meer geld aan parkeerbelasting en naheffing geïncasseerd. Ook wordt vaak ten onrechte een boete opgelegd. Het voornaamste probleem is dat met de inzet van scanauto’s de menselijke maat uit het oog wordt verloren. Bijzondere situaties worden immers door de scanauto niet herkend. Sterker nog: die worden genegeerd. Door gebruik van algoritmes worden scanauto’s juist ingezet op plekken waar automobilisten eerder vergeten parkeerbelasting te betalen, bijvoorbeeld bij scholen. Vector Wise tracht met Parkeerwekker deze automobilist tegemoet te komen. Daarbij gaat de Gemeente ten onrechte ervan uit dat automobilisten geen parkeerbelasting willen betalen. Vector Wise wijst erop dat apps als Flitsmeister en Waze, die waarschuwen voor snelheidscontroles, niet onrechtmatig worden geacht. Ook bij deze apps krijgen gebruikers een melding, teneinde een boete te ontlopen.

3.9.

Doordat de Gemeente grenzen probeert te stellen aan het gebruik van Parkeerwekker wordt inbreuk gemaakt op het recht van vrijheid van meningsuiting (informatievergaring) en het recht van vrijheid van ondernemerschap van Vector Wise.

3.10.

Als de Gemeente niet wil dat Parkeerwekker haar scanauto’s herkent, moet zij daar zelf maar iets aan veranderen. De Gemeente lijdt voorts geen rechtstreekse financiële schade als gevolg van het gebruik van Parkeerwekker. Het staat immers niet vast dat, als Parkeerwekker niet had bestaan, gebruikers wel altijd parkeerbelasting zouden betalen. Ook aan het relativiteitsvereiste is niet voldaan: als al een norm is overtreden, dan wordt die niet geacht de belangen te beschermen die in dit concrete geval volgens de Gemeente zijn geschonden. De norm die volgens de Gemeente is geschonden is het niet betalen van parkeerbelasting. De plicht tot belastingbetaling beschermt alleen financiële belangen van de Gemeente en niet het maatschappelijk belang waarop de Gemeente zich beroept, aldus steeds Vector Wise.

3.11.

Op de stellingen van partijen wordt hierna nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Parkeerwekker is een systeem dat scanauto’s van de Gemeente herkent. Gebruikers ontvangen een melding op het moment dat zij hun auto hebben geparkeerd en een scanauto wordt gedetecteerd door de in hun auto (of bijvoorbeeld woning) geïnstalleerde camera. Gebruikers downloaden daarvoor de Parkeerwekker-app. Na de melding hebben gebruikers vijf minuten om de parkeerbelasting te voldoen om een boete te voorkomen. Gebruikers betalen Parkeerwekker per melding.

Het doel en de praktijk

4.2.

Vector Wise stelt dat zij met Parkeerwekker goede bedoelingen heeft en een legitiem doel nastreeft. Zij herinnert immers (vergeetachtige) parkeerders dat zij parkeergeld moeten betalen. Zelfs als ervan uit wordt gegaan dat Vector Wise Parkeerwekker met de beste bedoelingen op de markt heeft gebracht, is het echter aannemelijk dat Parkeerwekker ook, zo niet vooral, zal worden gebruikt door parkeerders die niet van plan zijn parkeergeld te betalen, en dat alleen bereid zijn te doen als zij daadwerkelijk een ‘boete’ zullen krijgen wegens het niet betalen van de verschuldigde parkeerbelasting. Zij worden er immers door Parkeerwekker pas aan herinnerd dat zij ‘vergeten’ zijn te betalen op het moment dat een scanauto langsrijdt en het risico van een ‘boete’ concreet is geworden. De Gemeente wordt dan ook gevolgd in haar standpunt dat Parkeerwekker haar gebruikers per definitie te laat waarschuwt. Parkeerbelasting is namelijk al bij aanvang van het parkeren verschuldigd (artikel 234 lid 2 sub a Gemeentewet). In die zin moet Parkeerwekker meteen waarschuwen op het moment dat word geparkeerd in een ‘betaald parkeren gebied’. Parkeerwekker is voor dat – legitieme – doel ongeschikt.

Onrechtmatige daad?

4.3.

Vector Wise heeft op de zitting betoogd dat voor de beoordeling of onrechtmatig is gehandeld alleen relevant is met welk doel zij Parkeerwekker heeft opgezet en niet hoe haar gebruikers de app gebruiken. Dit standpunt wordt niet gevolgd. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

4.4.

Dat Parkeerwekker vooral zou worden gebruikt door parkeerders die niet van plan zijn parkeergeld te betalen, moet – zoals de Gemeente terecht stelt – ook voor Vector Wise duidelijk zijn (geweest) toen zij Parkeerwekker op deze manier ontwikkelde en vorm gaf. Dat niet alleen de Gemeente en de voorzieningenrechter er zo over denken, blijkt wel uit publicaties over Parkeerwekker op websites als Top Gear, MTSprout en Autoblog (zie onder 2.10 tot en met 2.12) waarin – samengevat – op enigszins satirische wijze in twijfel wordt getrokken dat het systeem alleen is bedoeld voor ‘vergeetachtige’ mensen en waarin ronduit wordt gesproken over ‘een slinkse wijze om geld te besparen’ (Autoblog).

4.5.

De conclusie is dan ook dat Vector Wise met Parkeerwekker aanzet tot onrechtmatige gedragingen, te weten het niet betalen (ontduiken) van de (volledige) verschuldigde parkeerbelasting, hetgeen in strijd is met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt, althans neemt zij bewust het risico dat zij ‘vergeetachtige’ parkeerders daarbij faciliteert. Dit gedrag levert een onrechtmatige daad op jegens de Gemeente. Het is aannemelijk dat de Gemeente hierdoor schade lijdt. De Gemeente loopt inkomsten uit parkeerbelasting mis, omdat gebruikers van Parkeerwekker niet bij aanvang van het parkeren al betalen (en waarschijnlijk dikwijls – als er geen scanauto langsrijdt – helemaal niet). Deze inkomsten uit parkeerbelasting heeft de Gemeente bovendien nodig voor haar publieke taken, zoals het reguleren van parkeren in de stad, om uiteindelijk de stad bereikbaar voor bewoners en bezoekers te houden en zo leefbaar mogelijk voor haar bewoners. Aan het relativiteitsvereiste is daarmee ook voldaan.


Overige verweren

4.6.

Vector Wise heeft een groot gedeelte van haar betoog eraan gewijd dat sinds de inzet van scanauto’s er veel (meer) parkeerboetes worden uitgeschreven en ook (veel) meer onterechte parkeerboetes. Dit kan zo zijn, maar dit is geen rechtvaardigingsgrond om parkeerders te helpen die – vanwege de hogere ‘pakkans’ of anderszins – parkeerbelasting proberen te ontduiken. Als er reden is om dit aan de kaak te stellen, zijn daarvoor andere wegen te bedenken.

4.7.

Verder doet Vector Wise een beroep op haar grondrechten van vrijheid van meningsuiting (en vrijheid van informatievergaring) en haar vrijheid van ondernemerschap. Ook dit kan haar niet baten. Zonder nadere toelichting – die ook desgevraagd op zitting niet is gegeven – is niet duidelijk hoe en waarom een verbod op het (verder) op de markt brengen van Parkeerwekker een (ongeoorloofde) inbreuk op deze grondrechten zou vormen. Bovendien vindt ook een beroep op grondrechten uiteindelijk zijn begrenzing daar waar sprake is van handelen in strijd met de wet.

4.8.

Tot slot heeft Vector Wise genoemd dat apps als Flitsmeister en Waze, die waarschuwen voor snelheidscontroles, niet onrechtmatig worden geacht. Deze stelling is voor de beoordeling van de vraag die hier voorligt – of Parkeerwekker verboden moet worden – niet relevant. Allereerst zijn dit andere apps waarvan gebruik wordt gemaakt in andere situaties. Bovendien zijn geen uitspraken bekend waarin een rechter het gebruik van Flitsmeister of vergelijkbare apps heeft toegestaan (dan wel niet onrechtmatig heeft geacht).

Conclusie

4.9.

Al met al is voorshands aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat Vector Wise onrechtmatig handelt door Parkeerwekker aan te bieden. Er zal dan ook een verbod worden opgelegd. Het belang van de Gemeente – het financiële en algemene belang teneinde de stad leefbaar en (met de auto) bereikbaar te houden voor bewoners en bezoekers – weegt zwaarder dan het commerciële belang van Vector Wise om haar activiteiten voort te kunnen zetten. De Gemeente heeft ook een spoedeisend belang bij het verbod, omdat iedere dag dat het onrechtmatige handelen voortduurt het aantal gebruikers van Parkeerwekker toeneemt, met meer schade tot gevolg.

4.10.

Vector Wise zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Gemeente worden begroot op:

- dagvaarding € 103,83

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.786,83,

te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt Vector Wise het systeem onder de naam Parkeerwekker zoals hiervoor beschreven onder 4.1 aan te bieden en te (laten) gebruiken in de gemeente Amsterdam,

5.2.

veroordeelt Vector Wise in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente tot op heden begroot op € 1.786,83, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.3.

veroordeelt de Gemeente in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op

€ 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 82,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2021.1

1 type: GHF coll: MV