Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:2114

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-04-2021
Datum publicatie
29-04-2021
Zaaknummer
C/13/698706 / KG ZA 21-199 AB/TF
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort geding. Deels verstek. Vordering notaris te gebieden executieveiling verkoop aandelen te organiseren toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/698706 / KG ZA 21-199 AB/TF

Vonnis in kort geding van 1 april 2021

in de zaak van

de vennootschap naar het recht van Isle of Man,

S4 LIMITED,

gevestigd te Douglas (Isle of Man),

eiseres bij dagvaarding van 17 maart 2021,

advocaten mr. J.Y. van Gameren en mr. A.A.H. J. Huizing te Amsterdam,

tegen

1 [gedaagde 1] ,

als notaris kantoorhoudend te [plaats] ,

in persoon verschenen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TENNOR HOLDING B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CIVITAS PROPERTIES INVESTMENT B.V.,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEIL INVESTMENT B.V.,

alle statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Schiphol,

waarvan niemand is verschenen,

gedaagden.

Eiseres zal hierna S4 Limited worden genoemd. De verschenen gedaagde sub 1 zal hierna de notaris worden genoemd en de niet verschenen gedaagden afzonderlijk Tennor, Civitas Properties Investment en Peil Investment.

1 De procedure

Ter zitting van 26 maart 2021 heeft S4 Limited de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. De notaris heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter. S4 Limited heeft producties ingediend.

Ter zitting waren aanwezig mr. Van Gameren en mr. Huizing en de notaris met mevrouw mr. Heyboer.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

S4 Limited verstrekt (korte termijn) leningen en overbruggingskredieten aan private partijen. Tennor is een investeerder in publieke en private ondernemingen in binnen- en buitenland.

2.2.

Op 21 juli 2020 heeft S4 Limited op grond van een geldleningsovereenkomst aan Tennor een kortlopende lening van € 25 miljoen verstrekt. Artikel 4.1 van overeenkomst bepaalt dat Tennor een rente van € 2 miljoen is verschuldigd op de Termination Date. In artikel 4.2 staat dat Tennor default interest verschuldigd is van € 65.000,- per dag dat zij in verzuim is en/of blijft ten aanzien van terugbetaling van enig onder de geldleningsovereenkomst verschuldigd bedrag. In artikel 5.1 staat dat de leensom en rente binnen 30 dagen na uitbetaling (de Termination date) terugbetaald moet worden.

2.3.

Tot zekerheid van (terug)betaling van de leensom hebben Tennor en Elavation Holding S.À.R.L aan S4 Limited een pandrecht verstrekt op alle aandelen die zij houden in het kapitaal van Civitas Properties Investment. Daarnaast heeft Tennor een pandrecht verleend op alle aandelen in het kapitaal van Peil Investment. Dit alles is vastgelegd in pandaktes. Daarnaast heeft [naam voorzitter] , bestuursvoorzitter van Tennor, een persoonlijke garantie afgegeven en zich verplicht om op eerste verzoek van S4 Limited al hetgeen te betalen dat Tennor onder de overeenkomst is verschuldigd.

2.4.

Tennor heeft terugbetaling van de leensom en rente vóór 21 augustus 2020 nagelaten. Op 10 september 2020 heeft Tennor een bedrag van € 10 miljoen aan S4 Limited betaald.

2.5.

S4 Limited heeft Tennor en [naam voorzitter] in rechte betrokken.

Op 21 oktober 2020 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Tennor bij mondeling vonnis veroordeeld het restant van de leensom, de rente en default interest te voldoen. Het proces-verbaal mondeling vonnis is op 22 oktober 2020 aan Tennor betekend en er is executoriaal beslag gelegd op de aandelen van Tennor in Civitas Properties Investment en Peil Investment.

Bij vonnis van 18 februari 2021 is [naam voorzitter] door de voorzieningenrechter van deze rechtbank veroordeeld om het restant van de leensom en rente die Tennor op grond van de leningsovereenkomst, in totaal een bedrag van € 14 miljoen, en de default interest aan S4 Limited te betalen.

2.6.

Op de datum van de dagvaarding, 17 maart 2021, had Tennor nog niet aan haar betalingsverplichtingen voldaan. In totaal was een bedrag van € 13 miljoen betaald. De vordering bedroeg op dat moment € 27,52 miljoen.

3 Het geschil

S4 Limited vordert – samengevat –:

 1. de notaris te gebieden zijn ministerie te verlenen en een openbare executieveiling te organiseren en leiden voor de verkoop van de aandelen in Civitas Properties Investment en Peil Investment,

 2. te bepalen dat de executieveiling wordt georganiseerd overeenkomstig randnummer 3.3. van de dagvaarding, althans onder de in goede justitie aan te vullen of te bepalen voorwaarden,

 3. de niet verschenen gedaagden op straffe van een dwangsom te veroordelen afschrift te verstrekken van de in randnummer 3.5 van de dagvaarding omschreven bescheiden,

 4. e niet verschenen gedaagden te veroordelen om te gehengen en te gedogen dat de aandelen in Civitas Properties Investment en Peil Investment bij executieveiling worden verkocht en geleverd,

 5. Tennor te veroordelen in de proceskosten (inclusief nakosten), te vermeerderen met de wettelijke rente.

4 De beoordeling

4.1.

Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek tegen de niet verschenen gedaagden zal worden verleend.

4.2.

S4 Limited wil gebruik maken van haar recht van parate executie op de voet van artikel 3:248 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en overgaan tot het uitwinnen van haar pandrechten op de aandelen in het kapitaal van Civitas Properties Investment en Peil Investment door middel van een openbare executoriale verkoop ex artikel 3:250 BW. Op grond van artikel 5 van de pandaktes is S4 Limited daartoe bevoegd, omdat Tennor in verzuim is in de nakoming van de geldleningsovereenkomst.

Bij brief van 9 februari 2021 heeft S4 Limited de notaris, in zijn hoedanigheid als notaris te Amsterdam, verzocht om de executieverkoop ter hand te nemen. Bij brief van 10 februari 2021 heeft die zijn medewerking geweigerd, omdat hij op dat moment niet in staat was te beoordelen hoe en onder welke voorwaarden de veiling moest plaatsvinden.

Op de zitting heeft de notaris zich echter gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter. Hij heeft ter zitting verklaard dat hij met de gestelde voorwaarden uit de voeten kan. Partijen zijn het erover eens dat het de notaris vrijstaat om, waar nodig, finesses aan te brengen in de voorgestelde wijze van verkoop (de voorwaarden) en dat hij passende voorwaarden mag toevoegen.
De vordering zal in die zin worden toegewezen.

4.3.

Tegen de niet verschenen gedaagden komen de vorderingen onder c en d niet onrechtmatig of ongegrond voor. Deze zijn toewijsbaar als volgt.

4.4.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

4.5.

Tennor zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van S4 Limited worden begroot op:

- dagvaarding € 123,65

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.806,65,

te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagden,

5.2.

gebiedt de notaris zijn ministerie te verlenen en een openbare executieveiling te organiseren en te leiden waarmee de aandelen in Civitas Properties Investment en Peil Investment worden verkocht en geleverd aan de hoogste bieder,

5.3.

bepaalt dat de openbare executieveiling onder 5.2 dient te worden georganiseerd onder de volgende voorwaarden:

 • -

  De veiling wordt gepubliceerd in ten minste drie kranten: een Nederlandse krant (bijvoorbeeld het Financieel Dagblad), een breed verkrijgbare Duitse krant en een krant die breed verkrijgbaar is in Europa (bijvoorbeeld de Financial Times) en op de website van de notaris.

 • -

  Alle beschikbare en relevante gegevens die van belang zijn voor de bepaling van de waarde van de aandelen in het kapitaal van Civitas Properties Investment en Peil Investment liggen ter inzage bij het kantoor van de notaris en kunnen op verzoek van een potentiële bieder digitaal ter beschikking worden gesteld.

 • -

  Er zal minimaal een termijn van vier weken worden toegepast tussen de aankondiging van de veiling en de veiling zodat geïnteresseerde partijen hun interesse in het uitbrengen van een bod kenbaar kunnen maken.

 • -

  Er is een enkele biedingsronde waarbij potentiële bieders twee weken de tijd krijgen om een bod uit te brengen, waarbij het hoogste bod als winnend bod zal worden geaccepteerd onder de voorwaarde dat enkel de gebruikelijke titel garanties zullen worden afgegeven en geen andere garanties.

 • -

  Het betreft een executoriale verkoop als bedoeld in artikel 7:19 BW,

waarbij het de notaris vrij staat om, waar nodig, finesses aan te brengen in deze voorwaarden en passende voorwaarden toe te voegen,

5.4.

veroordeelt Tennor, Civitas Properties Investment en Peil Investment binnen tien dagen na betekening van dit vonnis afschrift te verstrekken van alle bescheiden van zowel Civitas Properties Investment als Peil Investment die voldoen aan de volgende beschrijving:

 1. Aandeelhoudersregister;

 2. Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar;

 3. De meest recent opgestelde (concept)jaarrekening;

 4. Maandrapportages van de afgelopen drie jaar;

 5. De meest recente beschikbare maand- en kwartaalcijfers;

 6. VPB en BTW aangiften van de afgelopen drie jaar;

 7. Budget voor het huidig jaar en prognose voor de komende drie jaar, inclusief de onderliggende details en assumpties;

 8. Een overzicht van eventuele claims en/of aansprakelijkheden;

 9. Een overzicht van de overige informatie die voor een koper van belang is bij het bepalen van de financiële positie van de vennootschap en de waarde van de aandelen,

5.5.

veroordeelt Tennor, Civitas Properties Investment en Peil Investment om aan S4 Limited een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat ieder van hen niet aan de veroordeling onder 5.4 voldoet, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt,

5.6.

veroordeelt Tennor, Civitas Properties Investment en Peil Investment te gehengen en te gedogen dat de aandelen in het kapitaal van Civitas Properties Investment en Peil Investment bij openbare executieveiling worden verkocht en geleverd,

5.7.

veroordeelt Tennor in de proceskosten, aan de zijde van S4 Limited tot op heden begroot op € 1.806,65, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.8.

veroordeelt Tennor in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 85,00 en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2021.