Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2021:1745

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-04-2021
Datum publicatie
13-04-2021
Zaaknummer
13/728130-16 (Promis)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling verduistering, begaan door een ambtenaar (artt. 359 en 321 jo 44 Sr), en valsheid in geschrift en gebruikmaking van een vervalst geschrift.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VONNIS

Parketnummer: 13/728130-16 (Promis)

Datum uitspraak: 13 april 2021

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres: [woonplaats]

.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Op 30 maart 2021 heeft het onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden. Verdachte was daarbij aanwezig.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie, mrs. H.A.M. Brok en H. Vriezen-Buist, en van wat verdachte en zijn raadsman, mr. J.A.W. Knoester, naar voren hebben gebracht.

Ook heeft de rechtbank kennisgenomen van hetgeen de benadeelde partij, de Nationale Politie, vertegenwoordigd door [naam] en [naam] , naar voren heeft gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte is – kort gezegd – tenlastegelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan:

 1. Als ambtenaar opzettelijk geld (voor diners) en geldswaardig papier (voetbal- en concertkaarten) dat hij in zijn bediening onder zich heeft, verduisteren en/of verduistering begaan als ambtenaar en/of oplichting begaan als ambtenaar (artikelen 359, 321 jo 44 en 326 jo 44 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr).

 2. Valsheid in geschrift (artikel 225 van het Sr).

 3. Gebruikmaken van een vals geschrift (artikel 225 van het Sr).

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in bijlage I die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

3 Inleiding

Aanleiding onderzoeken

Verdachte was vanaf april 1995 tot eind december 2014 districtschef bij de Politie Amsterdam-Amstelland (nu Politie Eenheid Amsterdam). Van april 2004 tot en met december 2014 was hij in die functie verantwoordelijk voor het District 3 (Oost). Als districtchef had verdachte het beheer over decentrale budgetten.

In januari 2016 heeft de opvolger van verdachte, de heer [opvolger] , twee rapporten opgemaakt in relatie tot verdachte over de aanschaf van seizoenskaarten van de voetbalclub AFC Ajax ten laste van het politiebudget en het aanschaffen van een seizoenskaart voor een lid van de harde kern van Ajax. Bij zijn aantreden zag [opvolger] namelijk dat er facturen voor seizoenskaarten binnenkwamen, terwijl die mogelijk niet voor politie-doeleinden werden gebruikt.

Naar aanleiding van deze twee rapporten heeft de eenheidsleiding van de Politie Eenheid Amsterdam aan de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten, cluster integriteit (VIK) opdracht gegeven om een oriënterend feitenonderzoek in te stellen. Dit onderzoek zag op betalingen vanuit het politiebudget District 3 (Oost) aan AFC Ajax in de jaren 2013, 2014 en 2015.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het VIK-onderzoek heeft [directeur bedrijfsvoering] , directeur bedrijfsvoering Politie Eenheid Amsterdam, op 31 mei 2016, namens de Politie Eenheid Amsterdam aangifte gedaan tegen verdachte. Uit het VIK-onderzoek bleek haar dat uitgaven voor voetbalwedstrijden, maaltijden en consumpties waren gedaan die niet waren te herleiden naar werk. Dat leidde tot de verdenking dat verdachte politiebudget voor privé-uitgaven had aangewend.

Onderzoek Griante

Uit het daarop volgende strafrechtelijk onderzoek, genaamd Griante, volgt dat er veel toegangskaarten zijn verstrekt aan verdachte voor voetbalwedstrijden van AFC Ajax en concerten in de Ziggo Dome.

Binnen het onderzoek zijn diverse entiteiten naar voren gekomen die factureerden aan de Politie Eenheid Amsterdam. Deze facturen zijn betaald uit het budget dat verdachte gedurende zijn periode als districtschef tot zijn beschikking had. Het betreffen facturen van de Amsterdam Arena, AFC Ajax, Maison van den Boer (cateraar binnen de Amsterdam Arena), Ziggo Dome en restaurant Sazanka, gevestigd in Hotel Okura te Amsterdam.

Verdachte wordt er, kort gezegd, van beschuldigd dat hij in de periode van 2009 tot en met 2014 politiebudget van in totaal EUR 50.583,27, dat hij beheerde vanuit zijn functie als districtschef, heeft uitgegeven ten behoeve van personen uit zijn privékring en zich daarmee schuldig heeft gemaakt verduistering van geld of geldswaardig papier dat hij in zijn bediening onder zich had, verduistering, begaan als ambtenaar, en/of oplichting, begaan als ambtenaar.

Verdachte zou vrienden en familie op kosten van de Nationale Politie wedstrijden van Ajax hebben laten bijwonen, hen hebben laten eten bij Maison van den Boer, hen concerten in de Ziggo Dome hebben laten bijwonen en hen hebben laten eten bij restaurant Sazanka gevestigd in Hotel Okura te Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie heeft de tenlastelegging de periode aan laten vangen op 1 januari 2009, in verband met de fiscale bewaringstermijn van stukken van zeven jaar. Stukken van vóór 1 januari 2009 zullen grotendeels zijn vernietigd.

Onderzoek Rhode

Toen het onderzoek Griante werd afgesloten, heeft de Rijksrecherche als restinformatie aan het Openbaar Ministerie gemeld dat zij, bij het controleren van de bankrekeningen van verdachte, een aantal opvallende leningen heeft gezien. Daarop is het onderzoek Rhode gestart. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek Rhode wordt verdachte ervan verdacht dat hij de handtekening en paraaf van zijn ex-partner, mevrouw [ex-partner verdachte] , heeft vervalst door deze zelf te plaatsen op twee leningsovereenkomsten, die hij vervolgens heeft gebruikt om een geldlening mee te verkrijgen.

4. Over het onder 2 en 3 tenlastegelegde: de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

4.1

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft met betrekking tot het aan verdachte onder feiten 2 en 3 tenlastegelegde (valsheid in geschrift) betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van verdachte.

De verdediging meent dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van deze feiten had moeten overgaan, maar deze had moeten seponeren. Mevrouw [ex-partner verdachte] , en de betrokkenen bij de leningverstrekker, de heer [betrokkene] en de heer [betrokkene] , hebben er namelijk allen voor gekozen geen aangifte te doen tegen verdachte. Het algemeen belang is daarom niet gediend bij een vervolging van verdachte in dit kader.

Indien het Openbaar Ministerie van oordeel was dat de relatie tussen verdachte en de benadeelden onvoldoende was hersteld, dan had het Openbaar Ministerie ervoor moeten zorgdragen dat die partijen op de hoogte waren van de mogelijkheden tot bemiddeling. Door dat niet te doen is in strijd met de goede procesorde gehandeld.

4.2

Standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben zich op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in de vervolging van verdachte.

Het is aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of er al dan niet wordt vervolgd. Die beslissing leent zich slechts in beperkte gevallen voor een rechterlijke toets. Voor niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, is slechts dan plaats wanneer door het Openbaar Ministerie of opsporingsambtenaren ernstige inbreuk is gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. Ook kan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard in de situatie dat geen redelijk handelend lid van het Openbaar Ministerie heeft kunnen oordelen dat met het instellen van de vervolging het maatschappelijk belang gediend kan zijn.

Van het voorgaande is in deze zaak geen sprake. Het Openbaar Ministerie is daarom ontvankelijk in de vervolging.

4.3

Oordeel van de rechtbank

In artikel 167, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is het zogenoemde opportuniteitsbeginsel neergelegd. De beslissing om al dan niet tot vervolging over te gaan, leent zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke rechterlijke toetsing. Alleen in uitzonderlijke gevallen is plaats voor een niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging op de grond dat het instellen of voortzetten van die vervolging onverenigbaar is met beginselen van een goede procesorde. De enkele omstandigheid dat de benadeelden geen aangifte hebben gedaan, is geen uitzonderlijke omstandigheid die zou moeten leiden tot de beslissing om niet tot vervolging over te gaan. Daarnaast geldt dat, juist omdat er geen aangifte was gedaan door de benadeelden, het niet in de rede lag dat het Openbaar Ministerie hen en verdachte zou wijzen op de mogelijkheden tot bemiddeling. Dit kan ook geen strijd met de goede procesorde opleveren.

Het niet-ontvankelijkheidsverweer wordt verworpen. Het Openbaar Ministerie is ontvankelijk in de vervolging.

5 Waardering van het bewijs

5.1

Standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle aan verdachte tenlastegelegde feiten.

5.2

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte moet worden vrijgesproken van het aan hem tenlastegelegde onder feit 1. De verdediging heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd ten aanzien van het aan verdachte tenlastegelegde onder feiten 2 en 3.

5.3

Oordeel van de rechtbank

5.3.1

Over het onder 1 tenlastegelegde (verduistering en oplichting)

5.3.1.1 De verklaring van verdachte

Verdachte heeft verklaard dat hij als districtschef bij de politie Amsterdam-Amstelland vanaf het begin van zijn dienstverband in 1995 tot en met het einde, eind 2014, jaarlijks een representatiebudget tot zijn beschikking had. Het verschilde per jaar hoe groot het budget was, maar gemiddeld kwam het neer op ongeveer EUR 15.000,- tot EUR 20.000,- per jaar. Verdachte heeft verklaard dat de hoofdregels over het budget waren dat men: 1) binnen het budget bleef en 2) alle uitgaven op rekening zouden gaan. Verdachte heeft verklaard dat hij facturen in de regel zelf accordeerde. Verdachte was degene die besliste hoe het representatiebudget werd ingevuld en aan wie het werd besteed.

Verdachte verklaarde verder dat hij van het representatiebudget seizoenskaarten voor Ajax heeft aangeschaft ten behoeve van het belonen van politieambtenaren en ten behoeve van representatie. Verdachte beloonde een politieambtenaar als deze iets bijzonders had gedaan, bijvoorbeeld een bijzondere aanhouding.

Volgens verdachte viel het ook binnen het representatiebudget als hij uit eten ging met politieambtenaren of zakenrelaties, zoals bijvoorbeeld iemand van de gemeente. In dat geval ging het om representatie.

Verdachte kocht al seizoenskaarten bij Ajax op naam van de politie vanaf 2004, toen hij begon als districtschef in Oost, tot en met het einde van zijn dienstverband op 31 december 2014. Voorafgaand aan de wedstrijd kon worden gegeten bij een van de restaurants van Maison van den Boer. Verdachte heeft verklaard dat hij de diners ruim van tevoren reserveerde vanaf half 2004 tot en met 2014. Later, vanaf ongeveer 2012, kocht verdachte ook kaarten in voor concerten in de Ziggo Dome met hetzelfde doel als waarvoor hij de seizoenskaarten voor Ajax inkocht: beloning/representatie.

Verdachte verklaarde verder dat hij soms ‘iets’ over had. Dat is hij toen gaan verstrekken aan personen die niet direct bij de politie betrokken waren, omdat hij de (seizoens)kaarten in zijn bezit had. Als een politieambtenaar of relatie van de politie bijvoorbeeld een wedstrijd afzegde, dan kwam het voor dat hij personen van buiten de politie, zoals zijn dochters of vader, gebruik liet maken van de door hem vanuit zijn functie van districtschef aangekochte kaarten. Die plekken waren dan immers toch al betaald, was zijn gedachte hier achter.

Verdachte verklaarde onder meer dat zijn vader wel eens naar wedstrijden bij Ajax ging. Het laatste jaar (de rechtbank begrijpt: 2014-2015), wilden politieambtenaren volgens verdachte bijna geen gebruik maken van de seizoenkaarten. Toen zat zijn vader er heel vaak. Over zijn dochter, [dochter 1 van verdachte] , heeft verdachte verklaard dat het zou kunnen dat zij het laatste seizoen zo’n 10 of 12 keer thuiswedstrijden van Ajax heeft bijgewoond.

Verdachte heeft verder verklaard dat hij Ajax heeft verzocht seizoenskaarten ter beschikking te stellen voor [naam Ajax-supporter] , een lid van de harde kern van Ajax-supporters. Verdachte kende hem en zijn familie persoonlijk. Verdachte heeft de seizoenskaart ter beschikking gesteld, omdat hij er, vanuit zijn functie bij de politie, belang bij had om te weten wat er zich afspeelde in vak 410. Op deze manier kon hij een informatiepositie bewerkstelligen. Verdachte heeft ontkend dat hij of de politie seizoenkaarten Ajax heeft betaald voor [naam Ajax-supporter] . Volgens verdachte hebben de ouders van [naam Ajax-supporter] de seizoenskaarten betaald.

Verdachte heeft ook verklaard dat hij al jarenlang bij Hotel Okura komt, zowel zakelijk als privé. Hij heeft bekend dat er bij restaurant Sazanka in Hotel Okura in ieder geval één privé-etentje per ongeluk door de politie is betaald. Het gaat om het etentje op 11 mei 2013. Dat was ter gelegenheid van zijn 12,5 jarig huwelijk en de bevordering van zijn schoonzoon. De overige etentjes waren werkgerelateerd. Verdachte heeft die etentjes betaald van het representatiebudget.

Verdachte heeft tot slot verklaard dat hij de afgelopen jaren veel heeft nagedacht en tot bezinning is gekomen. Hij heeft in zijn tijd als districtschef Oost met betrekking tot het representatiebudget de grenzen opgezocht en is over de schreef gegaan wat betreft de kaarten die hij aan zijn familieleden en personen uit zijn privékring heeft weggegeven. Achteraf bezien had hij dat niet moeten doen.

5.3.1.2 Gedeeltelijke bewezenverklaring verduistering (artikelen 359 en 321 jo 44 Sr); vrijspraak oplichting (artikel 326 jo 44 Sr)

De rechtbank acht bewezen dat verdachte in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014 als ambtenaar, opzettelijk meermalen, geld of geldswaardig papier dat hij in zijn bediening onder zich had, heeft verduisterd zoals bedoeld in artikel 359 Sr.

Het voorgaande kwalificeert de rechtbank eveneens als verduistering in de zin van artikel 321 Sr, terwijl een ambtenaar bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van de macht uit zijn ambt, artikel 44 Sr.

Aan verdachte is in zijn functie van districtschef een budget toegekend met de titel ‘representatie’ van ongeveer EUR 15.000,- tot EUR 20.000,- per jaar. Verdachte heeft verklaard dat hij dat budget naar eigen inzicht kon besteden. Ook heeft verdachte verklaard dat hij wel administratieve hulp had, maar zelf degene was die de facturen ‘altijd’ accordeerde.

Volgens de aangifte van [directeur bedrijfsvoering] , namens de Politie Eenheid Amsterdam, moet een districtschef zijn budget als een goed huisvader beheren: het spreekt voor zich dat het budget wordt aangewend voor zaken ten behoeve van de dienst. Het is niet toegestaan om privéuitgaven van dit budget te bekostigen zoals voor privédoeleinden voetbalwedstrijden te bezoeken en maaltijden en andere consumpties te gebruiken. Voor het overige volgen uit het dossier geen richtlijnen of beleidsregels hoe om te gaan met het budget.

Uit meerdere getuigenverklaringen volgt dat het gebruik van seizoenskaarten als representatie of beloning ten behoeve van het district op zichzelf geen ongeaccepteerde vorm was. Duidelijk was wel dat de districtsbudgetten niet bedoeld waren om te gebruiken als daar geen politie-gerelateerde reden voor was. Uit het onderzoek volgt dat sommige personen die via verdachte gebruik maakten van een kaart of waardoor gegeten werd (ook) een zakelijke relatie van verdachte waren, bijvoorbeeld collega’s. Uit het dossier wordt duidelijk dat de financiële registratie- en controlemechanismen ten aanzien van het gebruik van de budgetten tekort schoten, althans er te weinig regels waren of kritische aandacht was voor de wijze waarop de budgetten werden gebruikt. Mede gelet daarop is er onvoldoende bewijs dat verdachte strafbaar heeft gehandeld in gevallen waar collega’s van verdachte op kosten van het representatiebudget een wedstrijd of een concert bijwoonden. Voor een aantal gevallen blijkt wel onmiskenbaar dat er geen enkele politie-gerelateerde reden voor het gebruik van kaarten of dineren op kosten van de politie was. Het gaat dan om gebruik door de vader van verdachte, [vader verdachte] , verdachtes ex-partner, [ex-partner verdachte] , zijn dochters, [dochter 1 van verdachte] en [dochter 2 van verdachte] , zijn stiefzoon, [stiefzoon verdachte] , de vriend van [dochter 1 van verdachte] , [vriend dochter 1] , en de vriendin van [stiefzoon verdachte] , [vriendin stiefzoon verdachte] . Ten aanzien van deze gevallen is sprake van niet-integer handelen en wederrechtelijke toe-eigening van geld en geldswaardig papier. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het als ambtenaar verduisteren (in de zin van artikelen 359 en 321 jo 44 Sr) van geld, geldswaardig papier en goederen buiten de gevallen als hierboven genoemd.

De rechtbank zal verdachte ook vrijspreken van de beschuldiging dat hij seizoenskaarten voor [naam Ajax-supporter] , lid van de harde kern heeft aanschaft. Verdachte heeft hierover verklaard dat hij die kaarten heeft aangeschaft om ten behoeve van de politie informatie te krijgen over hetgeen zich afspeelde in vak 410, waar de meest fanatieke supportersgroep in de Amsterdam Arena huisvestte. Dit is ook bevestigd door de financieel directeur van AFC Ajax, de heer [financieel directeur] . Wat er verder ook zij van deze gang van zaken; de rechtbank maakt hieruit op dat deze seizoenskaarten met een werkgerelateerd doel kunnen zijn aangeschaft, zodat verduistering ten behoeve van privékring niet kan worden bewezen.

De rechtbank spreekt verdachte ook vrij van onderdelen waarin facturen gezonden werden aan [naam] , omdat deze facturen niet aan verdachte gericht waren.

De rechtbank spreekt verdachte eveneens vrij van oplichting. De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier en het verhandelde ter zitting onvoldoende is gebleken welke oplichtingshandelingen verdachte zou hebben verricht om zijn werkgever, Politie Amsterdam-Amstelland, te bewegen tot de afgifte van geldbedragen en/of goederen.

5.3.1.3 De bewijsmiddelen

De ex-partner van verdachte, zijn vader, twee dochters, stiefzoon en hun partners zijn allen (meerdere malen) als getuigen gehoord. Deze verklaringen vormen, naast de facturen en de verklaring van verdachte, de kern van het bewijs.

Uit de getuigenverklaringen volgt dat verdachte, zijn vader en kinderen van 2009 tot en met 2014 bij Maison van den Boer liet dineren voorafgaand aan voetbalwedstrijden van Ajax. Daarnaast blijkt uit de getuigenverklaringen dat de familie van verdachte structureel de daarop volgende voetbalwedstrijden bezocht op seizoenskaarten van en betaald door de politie Amsterdam. Hoewel niet alle verklaringen specifiek in de tijd worden geplaatst, ziet de rechtbank in de verklaringen tezamen wel het bewijs dat dit in de periode vanaf 2009 tot en met 2014 is gebeurd.

De familieleden van verdachte hebben eveneens verklaard naar meerdere concerten in de Ziggo Dome te zijn geweest. Ook deze kaarten werden meer dan eens geregeld door verdachte en betaald door de Nationale Politie.

Tot slot, is vast komen te staan dan verdachte in ieder geval tweemaal privé met zijn gezinsleden bij restaurant Sazanka, gevestigd in Hotel Okura, heeft gegeten op kosten van de Nationale Politie.

5.3.1.3.1 Seizoenskaarten AFC Ajax en catering Maison van den Boer

Feiten en omstandigheden

Elk voetbalseizoen speelt Ajax zeventien thuiswedstrijden in de Amsterdam Arena. Een seizoenskaart geeft recht op aanwezigheid bij al die zeventien thuiswedstrijden. Vanaf seizoen 2009/2010 tot en met 2014/2015 heeft verdachte 646 toegangskaarten aangeschaft op kosten van de politie Amsterdam, district Oost. Uit de verhoren van verschillende getuigen komt naar voren dat familieleden van verdachte een aantal van de seizoenskaarten op naam van de politie Amsterdam structureel gebruikten.

Het gedeelte van de tenlastelegging dat ziet op de diners bij Maison van den Boer, in de Amsterdam Arena, voorafgaand aan thuiswedstrijden van Ajax, beslaat een periode van 2009 tot en met 2014. Voorafgaand aan elke Ajax thuiswedstrijd kon er gegeten worden bij Maison van den Boer. Verdachte heeft verklaard dat hij bij de bestelling van de seizoenskaarten direct voor deze diners reserveerde, waarvoor hij vouchers ontving. De rekeningen voor deze diners gingen naar en werden betaald door de politie.

Getuigenverklaringen

De dochter van verdachte, [dochter 1 van verdachte] , heeft verklaard dat zij met kaarten op naam van de politie voetbalwedstrijden in de Amsterdam Arena bezocht.

Zij verklaarde dat zij in seizoen 2013-2014 tien tot twaalf keer de thuiswedstrijden van Ajax met de seizoenskaarten van de politie Amsterdam heeft bezocht. Haar opa was daar dan ook altijd, zo verklaarde zij. Hij had ook twee kaarten via haar vader. De jaren daarvoor ging ze naar losse wedstrijden. Op de kaarten stond politie Amsterdam-Amstelland. Ze nam de seizoenskaarten mee naar huis. Voorafgaand aan de wedstrijden gingen ze altijd eten in een van de restaurants van Maison van den Boer, daarvoor kreeg ze vouchers van haar vader. Ze kon altijd eten voorafgaand aan de wedstrijden.

[vriend dochter 1] is sinds juni/juli 2013 de vriend van [dochter 1 van verdachte] . [vriend dochter 1] heeft onder meer verklaard dat er vier seizoenskaarten voor Ajax waren. Die werden gebruikt door de vader van verdachte met een vriend en door [dochter 1 van verdachte] met een vriendin of collega. [vriend dochter 1] heeft verklaard dat zelf te hebben gezien. [vriend dochter 1] verklaarde dat de vader van verdachte twee seizoenskaarten in zijn bezit had en dat [dochter 1 van verdachte] er ook twee had. Op de kaarten stond ‘politie Amsterdam’. Dat was ten tijde van de getuigenverklaring de afgelopen drie jaar zo geweest, het laatste seizoen was 2015/2016. [vriend dochter 1] verklaarde bij de rechter-commissaris dat [dochter 1 van verdachte] voortdurend de beschikking had over de seizoenskaarten. Als zijzelf niet kon gaan, dan gaf zij ze terug aan verdachte. [vriend dochter 1] verklaarde dat [dochter 1 van verdachte] de seizoenskaarten ook wel eens aan een collega heeft gegeven. [vriend dochter 1] heeft verklaard dat bij de twee seizoenskaarten voor Ajax die [dochter 1 van verdachte] in haar bezit had een eetarrangement in de Arena zat.

Ook de andere dochter van verdachte, [dochter 2 van verdachte] , heeft verklaard dat zij en haar zus van hun vader een kaart kregen om naar Ajax te gaan en dat zij daar nooit voor hoefden te betalen. Datzelfde gold voor haar opa, de vader van verdachte. Hij was de laatste vier jaar, in ieder geval vanaf 2012, bij iedere thuiswedstrijd.

[naam] , de eventmanager van Ziggo Dome die voorheen voor Maison van den Boer werkte, verklaarde dat verdachte altijd voorafgaand aan een voetbalwedstrijd kwam eten in een restaurant, al sinds 2006. Soms met zijn vader. Op de reservering stond politie Amstelland.

[senior partymanager] , senior partymanager bij Maison van den Boer, verklaarde dat verdachte niet vaak zelf in het restaurant at, maar dat al sinds 2004/2005 de vader en dochter van verdachte kwamen eten. Het begon met dinertjes in de koninklijke loge. [senior partymanager] verklaarde dat hij ook de vader van verdachte kent. Die was er altijd. De rekening ging via het administratiesysteem. De reserveringen waren altijd op naam van verdachte, politie Amstelland. Zolang er reserveringen werden geplaatst, kwam de vader van verdachte dineren. [senior partymanager] verklaarde dat wanneer men reserveert, men een factuur ontvangt. Er hoeft niet voor te worden getekend.

Ook [naam] , medewerker bij Maison van den Boer sinds 2012, verklaarde dat verdachte een vaste reservering had bij de wedstrijden in een van de restaurants. Er werd met twee tot vier personen gedineerd. Volgens de getuige stond op de vouchers de naam ‘Politie Amsterdam Amstelland’. De vader van verdachte was er ook, zo vertelde een collega hem. Getuige heeft verklaard dat hij wel bedenkingen had bij deze diners omdat er gegeten werd op kosten van de belastingbetaler. Getuige verklaarde dit echter nooit te hebben aangekaart omdat er een belang was bij een goede verstandhouding met de Amsterdam Arena en met de politie.

De vader van verdachte, [vader verdachte] , is ook als getuige gehoord. Hij heeft verklaard dat hij twee seizoenskaarten had voor Ajax.

Zijn vriend, de heer [naam] , ging een aantal keer met hem mee, zijn kleindochters ook. Hij verklaarde dat de seizoenskaarten eruit zien als een pasje en er stond op ‘politie Amsterdam’. De getuige verklaarde dat hij de kaarten kreeg van zijn zoon. Bij de wedstrijden hoorden ook etentjes, die kreeg hij ook van zijn zoon. De getuige verklaarde verder dat hij wel eens een voucher heeft gehad en dat hij soms zijn handtekening op een rekening zette.

Conclusie rechtbank

Uit het voorgaande stelt de rechtbank vast dat familieleden van verdachte in de tenlastegelegde periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014 structureel voetbalwedstrijden van Ajax hebben bijgewoond en hebben gegeten bij Maison van den Boer op kosten van de politie. Welke van de thuiswedstrijden en diners dit in deze periode precies zijn geweest heeft de rechtbank uit het dossier niet kunnen opmaken. De exacte wedstrijden en data kunnen daarom niet bewezen worden, maar wel dát het een deel van de tenlastegelegde wedstrijden en data betrof. Omdat het een cumulatief/alternatieve (“en/of”) tenlastelegging betreft, kan de rechtbank de feiten op deze wijze bewijzen.

Uit de getuigenverklaringen volgt dat wanneer familieleden van verdachte aten bij Maison van den Boer, daar soms ook politieambtenaren aten en dit in dezelfde factuur is verwerkt. Om die reden kan de rechtbank wel vaststellen dát bedragen zijn verduisterd, maar kan niet per factuur worden bepaald welk bedrag dat is geweest. De genoemde bedragen in de tenlastelegging worden daarom niet bewezen verklaard.

5.3.1.3.2 Kaarten Ziggo Dome

Feiten en omstandigheden

Uit onderzoek is gebleken dat de politie in de jaren die onderzocht zijn 123 kaarten betaald heeft aan Ziggo Dome.

Getuigenverklaringen

[naam] , de eventmanager van Ziggo Dome, verklaarde dat zij, vanaf het moment dat zij bij de Ziggo Dome kwam werken in 2013, voor verdachte kaarten regelde. De kaarten van verdachte werden naar de Politie Amsterdam-Amstelland gestuurd.

De partner van verdachte, [ex-partner verdachte] , heeft verklaard dat zij naar concerten van Ladies of Soul is geweest. Ze had geen zicht op hoe de kaarten werden betaald. Ook de beide dochters van verdachte hebben verklaard dat [ex-partner verdachte] altijd met een vriendin naar Ladies of Soul ging. [stiefzoon verdachte] , de stiefzoon van verdachte, heeft verklaard dat hij met zijn vriendin, [vriendin stiefzoon verdachte] , bij Ladies of Soul is geweest. Ook verklaarde hij dat hij met de dochters van verdachte naar Maroon 5 is geweest.

De dochter van verdachte, [dochter 2 van verdachte] , heeft verklaard dat zij naar een aantal concerten in de Ziggo Dome is geweest, zoals Maroon 5 en John Legend. Bij beiden concerten was haar zus, [dochter 1 van verdachte] , ook aanwezig. Bij Maroon 5 was ook haar stiefbroer, [stiefzoon verdachte] , aanwezig met zijn vriendin. De kaarten hebben zij van verdachte ontvangen en daarvoor hoefden zij niet te betalen.

Ook de andere dochter van verdachte, [dochter 1 van verdachte] , heeft verklaard dat ze op kaartjes die ze van haar vader kreeg naar een aantal concerten in de Ziggo Dome is geweest. Ze heeft een keer zelf kaarten gekocht voor een concert, maar toen zei haar vader dat ze dat via hem moest doen. Hij kon kaartjes voor haar regelen. Ze hoefde er niet voor te betalen.

[vriend dochter 1] heeft de verklaring van zijn vriendin, [dochter 1 van verdachte] , bevestigd dat zij een keer zelf kaarten hadden gekocht voor een concert in de Ziggo Dome waarvan verdachte toen tegen hen zei dat ze stom waren geweest omdat hij die ook voor hen had kunnen regelen.

Conclusie rechtbank

Vast is komen te staan dat verschillende familieleden van verdachte de volgende concerten op kosten van de politie hebben bezocht:

 • -

  John Legend op 30 oktober 2014;

 • -

  Maroon 5 op 3 juni 2015 en

 • -

  Ladies of Soul op 14 februari 2014.

Van de overige in het dossier te vinden kaarten voor concerten in de Ziggo Dome aangeschaft door Politie Amsterdam-Amstelland is onvoldoende naar voren gekomen dat het privéaangelegenheden betrof.

Uit het dossier blijkt weliswaar dat verdachte in 2014 een concert van Prince heeft bezocht in de Ziggo Dome samen met zijn partner en [naam] en diens partner, maar uit het dossier volgt ook dat [naam] , toen ook districtschef, een zakenrelatie van verdachte was. Verdachte heeft verklaard dat het om representatie ging. Dat verdachte en [naam] ook met elkaar bevriend waren, vindt de rechtbank onvoldoende om dit bezoek als privéaangelegenheid aan te merken.

5.3.1.3.3 Restaurant Sazanka in Hotel Okura

Feiten en omstandigheden

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat tussen 2009 en 2014 door de Politie Amsterdam, district Oost, vijftien facturen zijn betaald aan Hotel Okura. Dit zijn facturen van het restaurant Sazanka dat in het hotel is gevestigd.

Getuigenverklaringen en Facebook-foto’s

Uit verklaringen van verschillende familieleden van verdachte, [stiefzoon verdachte] , [vriendin stiefzoon verdachte] en [ex-partner verdachte] , volgt dat zij wel eens met het gezin aten bij Hotel Okura.

Tijdens haar verhoor in 2016 verklaarde [vriendin stiefzoon verdachte] dat zij meerdere malen was benaderd door verdachte om twee foto’s van haar en haar ex-schoonmoeder, [ex-partner verdachte] , van Facebook te halen. De foto’s en tekst refereren aan twee diners in Hotel Okura. Een van de foto’s is op 27 september 2014 door haar op Facebook geplaatst met de tekst: ‘Het was weer heerlijk@ Sazanka Okura.’ Zij had die dag in Hotel Okura gegeten met haar schoonmoeder, [ex-partner verdachte] .

In de mailbox van verdachte is een mail gevonden afkomstig van [e-mail adres] verzonden op 30 september 2014 met daarbij gevoegd de factuur en kassabon van EUR 376,- op naam van [verdachte] van een reservering van 27 september 2014 voor twee personen met een kopie van het visitekaartje van verdachte. Verdachte heeft daarop gereageerd met de tekst: ‘Komt er aan. Bedankt voor de goede zorgen. Het was weer lekker. Gr [verdachte] .’ Uit het dossier volgt dat de factuur is betaald door de Politie Amsterdam-Amstelland.

De tweede foto was ook van een etentje bij Hotel Okura, dit keer rondom de trouwdag van verdachte. Deze foto heeft [vriendin stiefzoon verdachte] op 11 mei 2013 op Facebook geplaatst.

Het gaat wederom om een foto van haar samen met [ex-partner verdachte] . Er staat bij: ‘Lekker dineren@ Okura. Al helemaal in UEFA sfeer.’ [dochter 1 van verdachte] heeft op dit bericht gereageerd dat ze nog steeds vol zit van al dat lekkere eten. [dochter 1 van verdachte] verklaarde tijdens een verhoor dat ze een keer in Hotel Okura is geweest voor het 12,5 jarig huwelijk van verdachte en [ex-partner verdachte] . [stiefzoon verdachte] en [vriendin stiefzoon verdachte] waren er ook bij.

Uit het dossier volgt dat de factuur van EUR 690,- van dit etentje eveneens door de Politie Amsterdam-Amstelland is betaald. De bon is voor akkoord getekend door [verdachte] /Politie met een postbusnummer, chef district 3. Op de zitting heeft verdachte hierover verklaard dat deze factuur per ongeluk door de Politie Amsterdam-Amstelland is betaald. Dit etentje betrof een privéaangelegenheid. Eerder verklaarde verdachte al dat de factuur er doorheen is ‘geflieberd’.

Conclusie rechtbank

Op basis van het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat de etentjes in Hotel Okura die plaats hebben gevonden op 11 mei 2013 en 27 september 2014 door de Politie Amsterdam-Amstelland zijn betaald, terwijl dit privéaangelegenheden betroffen.

Van de overige facturen is, naar het oordeel van de rechtbank, onvoldoende gebleken dat het ging om privéaangelegenheden.

5.3.2

Over het onder 2 en 3 tenlastegelegde (valsheid in geschrift)

Verdachte heeft zich ten aanzien van deze feiten grotendeels op zijn zwijgrecht beroepen. Verdachte heeft op de zitting wel verklaard dat de handtekeningen niet de meest handige manoeuvre waren. De verdediging heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd over het aan verdachte tenlastegelegde onder feiten 2 en 3.

De rechtbank acht bewezen dat verdachte de twee leningsovereenkomsten heeft vervalst (feit 2) en daarvan gebruikt heeft gemaakt (feit 3) op grond van de in het dossier aanwezige leningsovereenkomsten, de verklaringen van getuige [betrokkene] , de verklaring van getuige [betrokkene] en de notities van [betrokkene] .

6 Bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat verdachte:

Feit 1:

op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014 te Amsterdam, als ambtenaar, opzettelijk meermalen, geld of geldswaardig papier dat hij in zijn bediening onder zich had, heeft verduisterd, immers heeft hij, verdachte, toen aldaar opzettelijk (telkens) als ambtenaar werkzaam bij de Politie Amsterdam-Amstelland, in de functie van districtschef, geldbedragen en geldswaardige papieren, te weten:

Seizoenkaarten AFC Ajax Amsterdam

- AFC Ajax Amsterdam seizoenkaarten/dagpassen voor de voetbalseizoenen 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte en

Maaltijden/maaltijdarrangementen en drinken bij Maison van den Boer tijdens thuiswedstrijden Ajax

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2009 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-SC Heerenveen d.d. 31-01-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles Almelo d.d. 03-02-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 15-02-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Volendam d.d. 22-02-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-De Graafschap d.d. 15-03-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Willem II d.d. 12-04-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 26-04-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 10-05-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC Waalwijk d.d. 08-08-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC Breda d.d. 13-09-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-ADO Den Haag d.d. 27-09-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Willem II d.d. 17-10-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 01-11-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 22-11-2009, en/of

Eten en/of drinken bij een wedstrijd (Ajax-Nec) d.d. 11-12-2009, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2010 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 24-01-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 27-01-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 03-02-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 07-02-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 28-02-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 14-03-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 28-03-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV Venlo d.d. 11-04-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 18-04-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 25-04-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Vitesse d.d. 14-08-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 21-08-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Willem II d.d. 11-09-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-MVV d.d. 22-09-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 03-10-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC Breda d.d. 16-10-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-SC Heerenveen d.d. 27-10-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-ADO Den Haag d.d. 07-11-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 20-11-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 04-12-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 23-10-2010, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2011 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 19-01-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-De Graafschap d.d. 04-02-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV d.d. 20-02-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC d.d. 03-03-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 06-03-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 03-04-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 10-04-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Excelsior d.d. 24-04-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 15-05-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 14-08-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Vitesse d.d. 26-08-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 24-09-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 15-10-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 23-10-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC Breda d.d. 19-11-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Excelsior d.d. 03-12-2011, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2012 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 19-02-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 04-03-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC Waalwijk d.d. 11-03-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 25-03-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 01-04-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-De Graafschap d.d. 15-04-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 22-04-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV d.d. 02-05-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 12-08-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC d.d. 25-08-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC Waalwijk d.d. 15-09-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 29-09-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 07-10-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV d.d. 17-11-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 01-12-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 08-12-2012, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2013 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-Feijenoord d.d. 20-01-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 10-02-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-ADO d.d. 24-02-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PEC Zwolle d.d. 10-03-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 31-03-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 07-04-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 19-04-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 02-08-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 18-08-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PEC Zwolle d.d. 14-09-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Go Ahead Eagles d.d. 28-09-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 06-10-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC d.d. 26-10-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Vitesse d.d. 02-11-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 23-11-2013, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2014 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax - PSV d.d. 19-01-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - FC Groningen d.d. 06-02-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 16-02-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - AZ d.d. 23-02-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - Cambuur d.d. 09-03-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax Twente d.d. 30-03-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax ADO Den Haag d.d. 13-04-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - NEC d.d. 03-05-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax Vitesse d.d. 10-08-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax PSV d.d. 24-08-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax Heracles d.d. 13-09-2014, en

Concertkaarten Ziggo Dome

- geldbedragen, althans toegangskaarten voor concerten/evenementen in de Ziggo Dome Amsterdam, te weten:

een geldbedrag van 589,36 Euro, althans vier toegangskaarten voor Maroon 5 op 3 juni 2015 in Ziggo Dome Amsterdam en

een geldbedrag van 315,88 Euro, althans twee toegangskaarten voor John Legend op 30 oktober 2014 in Ziggo Dome Amsterdam en

een geldbedrag van 159 euro, althans twee toegangskaarten voor Ladies of Soul op 14 februari 2014 in Ziggo Dome Amsterdam en

Facturen Hotel Okura

- geldbedragen, bij Hotel Okura/Restaurant Sazanka te Amsterdam, te weten:

een geldbedrag van 376,00 Euro, Factuur Okura/Sazanka d.d. 30 september 2014 en

een geldbedrag van 690,00 Euro, Factuur Okura/Sazanka d.d. 13 mei 2013

zich toegeëigend en aan de ambtelijke bestemming onttrokken;

en

op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014 te Amsterdam, (telkens) opzettelijk goederen en geldbedragen, te weten:

Seizoenkaarten AFC Ajax Amsterdam

- AFC Ajax Amsterdam seizoenkaarten/dagpassen voor de voetbalseizoenen 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte en

Maaltijden/maaltijdarrangementen en drinken bij Maison van den Boer tijdens thuiswedstrijden Ajax

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2009 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-SC Heerenveen d.d. 31-01-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles Almelo d.d. 03-02-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 15-02-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Volendam d.d. 22-02-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-De Graafschap d.d. 15-03-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Willem II d.d. 12-04-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 26-04-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 10-05-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC Waalwijk d.d. 08-08-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC Breda d.d. 13-09-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-ADO Den Haag d.d. 27-09-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Willem II d.d. 17-10-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 01-11-2009, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 22-11-2009, en/of

Eten en/of drinken bij een wedstrijd (Ajax-Nec) d.d. 11-12-2009, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2010 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 24-01-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 27-01-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 03-02-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 07-02-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 28-02-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 14-03-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 28-03-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV Venlo d.d. 11-04-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 18-04-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 25-04-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Vitesse d.d. 14-08-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 21-08-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Willem II d.d. 11-09-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-MVV d.d. 22-09-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 03-10-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC Breda d.d. 16-10-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-SC Heerenveen d.d. 27-10-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-ADO Den Haag d.d. 07-11-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 20-11-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 04-12-2010, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 23-10-2010, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2011 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 19-01-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-De Graafschap d.d. 04-02-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV d.d. 20-02-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC d.d. 03-03-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 06-03-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 03-04-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 10-04-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Excelsior d.d. 24-04-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 15-05-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 14-08-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Vitesse d.d. 26-08-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 24-09-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 15-10-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 23-10-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC Breda d.d. 19-11-2011, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Excelsior d.d. 03-12-2011, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2012 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 19-02-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 04-03-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC Waalwijk d.d. 11-03-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 25-03-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 01-04-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-De Graafschap d.d. 15-04-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 22-04-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV d.d. 02-05-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-AZ d.d. 12-08-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NAC d.d. 25-08-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC Waalwijk d.d. 15-09-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Twente d.d. 29-09-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 07-10-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-VVV d.d. 17-11-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PSV d.d. 01-12-2012, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Groningen d.d. 08-12-2012, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2013 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax-Feijenoord d.d. 20-01-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 10-02-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-ADO d.d. 24-02-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PEC Zwolle d.d. 10-03-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-NEC d.d. 31-03-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 07-04-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 19-04-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Roda JC d.d. 02-08-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Feyenoord d.d. 18-08-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-PEC Zwolle d.d. 14-09-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Go Ahead Eagles d.d. 28-09-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-FC Utrecht d.d. 06-10-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-RKC d.d. 26-10-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Vitesse d.d. 02-11-2013, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heracles d.d. 23-11-2013, en/of

- geldbedragen voor eten en/of drinken tijdens thuiswedstrijden van Ajax in 2014 ten behoeve van personen uit de privékring van verdachte, te weten:

Eten en/of drinken Ajax - PSV d.d. 19-01-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - FC Groningen d.d. 06-02-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax-Heerenveen d.d. 16-02-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - AZ d.d. 23-02-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - Cambuur d.d. 09-03-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax Twente d.d. 30-03-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax ADO Den Haag d.d. 13-04-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax - NEC d.d. 03-05-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax Vitesse d.d. 10-08-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax PSV d.d. 24-08-2014, en/of

Eten en/of drinken Ajax Heracles d.d. 13-09-2014 en

Concertkaarten Ziggo Dome

- geldbedragen, althans toegangskaarten voor concerten/evenementen in de Ziggo Dome Amsterdam, te

weten:

een geldbedrag van 589,36 Euro, althans vier, toegangskaarten voor Maroon 5 op 3 juni 2015 in Ziggo Dome Amsterdam en

een geldbedrag van 315,88 Euro, althans twee, toegangskaarten voor John Legend op 30 oktober 2014 in Ziggo Dome Amsterdam en

een geldbedrag van 159 euro, althans twee toegangskaarten voor Ladies of Soul op 14 februari 2014 in Ziggo Dome Amsterdam en

Facturen Hotel Okura

- geldbedragen, bij Hotel Okura/Restaurant Sazanka te Amsterdam, te weten:

een geldbedrag van 376,00 Euro, Factuur Okura/Sazanka d.d. 30 september 2014 en

een geldbedrag van 690,00 Euro, Factuur Okura/Sazanka d.d. 11 mei 2013

toebehorende aan de Politie Amsterdam-Amstelland, en welke goederen en geldbedragen verdachte (telkens) anders dan door misdrijf onder zich had, te weten als districtschef bij de

Politie Amsterdam-Amstelland, (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend, terwijl hij als ambtenaar, te weten districtschef bij de Politie Amsterdam-Amstelland, bij het begaan van dit feit gebruik heeft gemaakt van macht hem door zijn ambt geschonken;

Feit 2:

in de periode van 21 augustus 2013 tot en met 29 mei 2015 te Amsterdam, twee geschriften, te weten

 • -

  een overeenkomst van geldlening ad 300.000 euro tussen [naam schuldeiser] (schuldeiser) en [verdachte] en [ex-partner verdachte] (schuldenaars) d.d. 21 augustus 2013 en

 • -

  een overeenkomst van geldlening - overbruggingsfinanciering ad 300.000 euro tussen [naam schuldeiser] (schuldeiser) en [verdachte] en [ex-partner verdachte] (schuldenaars) d.d. 29 mei 2015

- ( telkens) zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen

- heeft vervalst door (telkens) op genoemde geschriften/overeenkomsten de handtekening en/of paraaf van [ex-partner verdachte] te plaatsen, zulks met het oogmerk om die geschriften (telkens) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 3:

in de periode van 21 augustus 2013 tot en met 29 mei 2015 te Amsterdam, opzettelijk gebruik

heeft gemaakt van twee vervalste geschriften, te weten

 • -

  een overeenkomst van geldlening ad 300.000 euro tussen [naam schuldeiser] (schuldeiser) en [verdachte] en [ex-partner verdachte] (schuldenaars) d.d. 21 augustus 2013 en

 • -

  een overeenkomst van geldlening - overbruggingsfinanciering ad 300.000 euro tussen [naam schuldeiser] (schuldeiser) en [verdachte] en [ex-partner verdachte] (schuldenaars) d.d. 29 mei 2015

- ( telkens) zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, als ware die geschriften (telkens) echt en onvervalst

- bestaande dat gebruikmaken hierin dat hij genoemde geschriften/overeenkomsten heeft ingediend bij [naam schuldeiser] , teneinde [naam schuldeiser] te bewegen tot afgifte van twee geldleningen en bestaande die vervalsing (telkens) hierin dat op genoemde geschriften/overeenkomsten valselijk/in strijd met de waarheid de handtekening en/of paraaf van [ex-partner verdachte] was geplaatst, terwijl hij wist dat genoemde geschriften/overeenkomsten bestemd waren voor zodanig gebruik.

7 Het bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Die bewijsmiddelen zijn opgenomen in bijlage II bij dit vonnis.

8 Motivering van de straf

8.1

Eis van de officieren van justitie

De officier van justitie vordert dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden. Het Openbaar Ministerie houdt daarbij rekening met een overschrijding van de redelijke termijn van 27 maanden.

8.2

Strafmaatverweer van de verdediging

De verdediging verzoekt de rechtbank om rekening te houden met het feit dat sprake is van eendaadse samenloop: bij alle drie de strafbepalingen (artikel 359, 321 en 326 Sr) zijn dezelfde feitelijkheden tenlastegelegd. Daarnaast verzoekt de verdediging de rechtbank om rekening te houden met de spijtbetuiging en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte heeft een blanco strafblad. Daarnaast geldt dat de redelijke termijn is overschreden.

Ook heeft de zaak veel media-aandacht gehad. Dat heeft voor verdachte extra leed toegevoegd. De publiciteit heeft een grote weerslag gehad op zijn gezin, familie en gezondheid.

8.3

Oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte, zoals daarvan op de zitting is gebleken.

Verdachte heeft zich tijdens de uitoefening van zijn beroep als politieambtenaar, in zijn hoedanigheid als districtschef Oost bij Politie Amstelland-Amsterdam, meermalen en gedurende een aantal jaren schuldig gemaakt aan verduistering als ambtenaar.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en het gebruikmaken van een vervalst geschrift. De rechtbank rekent dit verdachte zwaar aan.

De rechtbank houdt bij de straftoemeting in strafverzwarende zin rekening met de omstandigheid dat de positie van verdachte, als districtschef en dus als een boegbeeld voor collega-politieambtenaren en de maatschappij, met zich brengt dat hij zich integer moet gedragen, extra zorgvuldig dient te zijn en zich verre dient te houden van elke mogelijke vorm van belangenverstrengeling. Verdachte is daarin met zijn gedragingen op ernstige en strafbare wijze tekortgeschoten.

Door het plegen van deze feiten heeft verdachte in de uitoefening van een publieke functie in aanzienlijke mate misbruik gemaakt van zijn positie. Hij heeft geld van de Nationale Politie jarenlang besteed ten behoeve van zijn eigen familie. Daarmee heeft verdachte het aanzien en de integriteit van de Nationale Politie schade berokkend. Zijn handelen heeft grote maatschappelijke impact omdat dit het vertrouwen van het publiek in de politie in het algemeen raakt.

De rechtbank houdt bij de straftoemeting in strafmatigende zin rekening met de omstandigheid dat verdachte mee heeft gewerkt aan het onderzoek en gedeeltelijk openheid van zaken heeft gegeven. Ook heeft verdachte spijt betuigd van een deel van zijn daden. Daar staat tegenover dat verdachte zijn handelen ook kleiner lijkt te maken door te spreken over een enkele uitglijder in een jarenlange goede staat van dienst. Hiermee miskent verdachte de ernst van de feiten. Zijn handelen was structureel, ernstig en niet goed te praten.

De rechtbank heeft verder acht geslagen op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals naar voren gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting. Daaruit blijkt onder meer dat deze zaak een grote negatieve impact heeft gehad op verdachte, zijn gezondheid, zijn gezin en zijn familie. Verdachte heeft in 2017 een herseninfarct gehad, naar zijn zeggen veroorzaakt door stress ten gevolge van deze zaak.

De gevolgen voor verdachte van deze vervolging vormen geen reden om een lagere straf op te leggen. De gevolgen die verdachte door zijn handelen heeft ondervonden, waaronder ook zijn strafontslag, lagen in de lijn van de verwachting gezien de aard van de zaak en zijn positie. Het zijn geen omstandigheden die strafverminderend moeten meewegen. Ook is de medische toestand van verdachte op dit moment niet van dien aard dat dit tot een lagere straf zou moeten leiden.

Het feit dat deze zaak de nodige media-aandacht heeft gekregen en verdachte met naam en toenaam in de media is en wordt genoemd maakt dit ook niet anders. Het is naar het oordeel van de rechtbank in het algemeen aanvaardbaar dat strafzaken, gelet op hun aard en inhoud, en zeker gelet op de voormalige positie van verdachte een zekere vorm van media-aandacht met zich brengen.

Met de officier van justitie stelt de rechtbank vast dat sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn van 27 maanden. Dat weegt de rechtbank wel in strafverminderende zin mee. Verdachte heeft te lang op de behandeling van zijn zaak moeten wachten.

De rechtbank houdt er rekening mee dat ten aanzien van de onder 1 sprake is van eendaadse samenloop. Gelet op het feit dat de rechtbank eveneens feiten 2 en 3 bewezen heeft geacht, is ook sprake van meerdaadse samenloop.

De rechtbank slaat daarbij acht op het bepaalde in artikel 56, lid 2, Sr: bij schuldigverklaring aan valsheid en aan het gebruikmaken van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid is gepleegd wordt slechts een strafbepaling toegepast.

De rechtbank acht in beginsel een gevangenisstraf een passende straf, maar zal, gelet op het feit dat zij minder bewezen acht dan het Openbaar Ministerie, de forse overschrijding van de redelijke termijn, het feit dat sprake is van eendaadse samenloop en gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, aan verdachte een lichtere straf opleggen dan is gevorderd door de officieren van justitie. Deze lichtere straf uit zich ook in de strafmodaliteit. De rechtbank zal de maximale taakstraf van 240 uur opleggen met daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, met een proeftijd van twee jaren.

9 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel

[naam] heeft namens de benadeelde partij, de Politie Eenheid Amsterdam, een vordering ingediend van EUR 49.108,39 aan materiële schade. Dit is het bedrag afkomstig uit de tenlastelegging (EUR 50.584,27) minus terugbetalingen die de politie heeft ontvangen van medewerkers voor voetbalkaarten en concertkaarten (EUR 1.475,88).

9.1

Standpunt van de officieren van justitie

Het Openbaar Ministerie verzoekt de rechtbank om de vordering van de benadeelde partij toe te wijzen.

De Politie Amsterdam heeft met het indienen van de vordering aangesloten bij de verwijten op de tenlastelegging. De bedragen zijn onderverdeeld in bedragen die zien op de seizoenskaarten, diners bij Maison van den Boer, Ziggo Dome en Hotel Okura. De politie Amsterdam heeft al deze concerten, wedstrijden en diners betaald.

De politie heeft bij de opstelling van de vordering rekening gehouden met een gedeelte van de kaarten waarvoor zij al een terugbetaling heeft ontvangen. Om die reden komt zij tot een lager bedrag in de vordering dan het genoemde bedrag in de tenlastelegging.

9.2

Standpunt van de verdediging

Vanwege de bepleite vrijspraak, de late indiening en de omvang van de vordering, verzoekt de verdediging de rechtbank primair om de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren in haar vordering.

Subsidiair stelt de verdediging dat uit de vordering niet volgt dat [naam] bevoegd was de vordering in te dienen, zodat deze niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

Meer subsidiair stelt de verdediging dat de vordering onvoldoende is onderbouwd.

Mocht de rechtbank tot een (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering komen, dan stelt de raadsman dat de gevorderde BTW niet voor toewijzing in aanmerking komt nu de benadeelde partij geen particulier is en de BTW daarom geen schade.

Tot slot verzoekt de verdediging de rechtbank om, bij een (gedeeltelijke) toewijzing van de vordering, af te zien van de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De benadeelde partij is geen particulier maar de grootste werkgever van Nederland en kan daarom in staat worden geacht om zelf de vordering te innen.

9.3

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank komt tot een gedeeltelijke bewezenverklaring van het tenlastegelegde onder 1 en wijst de vordering van de benadeelde partij daarom gedeeltelijk toe tot een bedrag van EUR 2.130,24. Dat is het totaal van de in de bewezenverklaring genoemde bedragen.

De rechtbank heeft de overige bedragen niet kunnen bepalen of kunnen schatten, omdat de rechtbank niet heeft kunnen vaststellen naar welke voetbalwedstrijden welke personen uit de privékring van verdachte precies zijn geweest en of bij welke wedstrijden zij maaltijden hebben genuttigd en, zo ja, voor welk bedrag.

De rechtbank verklaart de benadeelde partij daarom voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering. De benadeelde partij kan van haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Bevoegdheid [naam]

De rechtbank gaat ervan uit dat [naam] , gelet op diens functie van directeur korpsstaf, bevoegd was om de vordering namens de benadeelde partij, de Nationale Politie, in te dienen.

BTW

De Nationale Politie is een overheidsorgaan. Een overheidsorganisatie dient in beginsel slechts BTW af te dragen als zij activiteiten verricht in de hoedanigheid van ondernemer. Daarvan is in casu geen sprake.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan verdachte niet de schadevergoedingsmaatregel opleggen, gelet op het feit dat de benadeelde partij als overheidsorgaan is staat wordt geacht zelf de vordering te kunnen innen.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 44, 55, 56, 57, 225, 321 en 359 van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1: eendaadse samenloop van als ambtenaar opzettelijk geld of geldswaardig papier dat hij in zijn bediening onder zich heeft, verduisteren, meermalen gepleegd

en

verduistering, terwijl een ambtenaar bij het begaan van een strafbaar feit gebruik maakt van macht hem door zijn ambt geschonken, meermalen gepleegd

Feit 2 en feit 3: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

en

opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 240 (tweehonderdveertig) uren.

Beveelt, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderdtwintig) dagen.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie maanden.

Beveelt dat deze straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit.

De benadeelde partij:

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij, de Politie Eenheid Amsterdam, tot een bedrag van EUR 2.130,24 (eenentwintighonderd dertig euro en vierentwintig eurocent) aan vergoeding van materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van ontstaan van de schade (3 juni 2015) tot aan de dag van voldoening.

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan de Politie Eenheid Amsterdam voornoemd.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering is.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. N.J. Koene, voorzitter,

mrs. F.W. Pieters en C. Huizing-Bruil, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. I. Struijkenkamp, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 13 april 2021.