Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:7023

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-12-2020
Datum publicatie
28-01-2021
Zaaknummer
13.153550.20
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen gewoontewitwassen personenauto en 33.555 euro en horloges. vrijspraak witwassen 314.00 euro. Gevangenisstraf 180 dagen, waarvan 67 voorwaardelijk. Verbeurdverklaring

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling Publiekrecht

Teams Strafrecht

Parketnummer: 13.153550.20

Datum uitspraak: 30 december 2020

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] ([geboorteland]) op [geboortedag] 1950,

wonende op het adres [adres 1].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Dit verkort vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 16 december 2020. Verdachte en haar raadsvrouw, mr. M.H. Aalmoes, advocaat te Amsterdam, waren daarbij aanwezig.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. A. Kramer, en van wat verdachte en haar raadsvrouw naar voren hebben gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan verdachte is – kort gezegd – tenlastegelegd dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan:

  1. medeplegen van gewoontewitwassen van een personenauto (merk Mercedes) en/of 33.555 euro in de periode van 1 januari 2015 tot en met 8 juni 2020 te Amsterdam;

  2. medeplegen van witwassen van horloges (waaronder vijf Rolex-horloges) en/of 314.000 euro op 9 juni 2020 te Amsterdam.

De volledige tekst van de tenlastelegging staat in de bijlage bij dit vonnis.

3 Inleiding

Naar aanleiding van een melding via het Meldpunt Misdaad Anoniem over een lid van een georganiseerde drugsbende dat nagenoeg constant zeer grote geldbedragen in zijn woning te Amsterdam zou hebben startte op 27 november 2019 het onderzoek MIDI naar verdachte [medeverdachte 1]. Gaandeweg heeft het onderzoek zich uitgebreid naar onder meer medeverdachte [medeverdachte 2] en verdachte. Binnen het onderzoek zijn onder andere telefoons getapt en uitgelezen, technische acties uitgevoerd op de voertuigen van verdachten, getuigen gehoord, zijn verdachten op meerdere momenten geobserveerd en heeft financiële recherche plaatsgevonden. Op 9 juni 2020 zijn de woningen van verdachten doorzocht. Daarbij zijn contante geldbedragen, horloges, een Mercedes, hennep en hasj aangetroffen. De zaken van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn op zitting tegelijk behandeld. De zaak van verdachte is daarna op dezelfde dag op zitting behandeld. De rechtbank doet vandaag in alle drie de zaken uitspraak.

4 De waardering van het bewijs

4.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vindt dat beide tenlastegelegde feiten kunnen worden bewezen.

4.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken van het witwassen van de Mercedes en 33.555 euro (feit 1). Verdachte heeft de Mercedes gekregen en rijdt daarin. Er is geen sprake van verbergen of verhullen. Ook is geen sprake van wetenschap dat de auto en het geld van misdrijf afkomstig zijn. Daarnaast is geen sprake van een gewoonte. Het vermelden van een geval van witwassen met de toevoeging dat verdachte daarvan een gewoonte maakt is niet voldoende. Er is sprake van een obscuur libel. Daarom moet de dagvaarding partieel nietig worden verklaard. Bovendien kan van een gewoonte geen sprake zijn, want de auto is maar één keer aangeschaft. Het is een voortdurend delict. Er is geen sprake van meerdere delicten.

Van het witwassen van horloges, armbanden, 314.000 euro en een buitenlands geldbedrag (feit 2) moet verdachte ook worden vrijgesproken. Er is geen verhullingshandeling, behalve ten aanzien van het bedrag van 314.000 euro, maar nergens blijkt uit dat verdachte wist dat er geld in het tafeltje zat.

4.3.

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1.

Verwerping van het verweer tot partiële nietigverklaring van de dagvaarding

Het onderdeel “gewoonte maken” uit de tenlastelegging hoeft niet nader te worden geconcretiseerd. Uit het dossier en de tenlastelegging volgt dat de verdenking ziet op meerdere contante stortingen over een periode van drie jaren. Hiermee is voor de verdediging en verdachte voldoende duidelijk uit welke handelingen die gewoonte volgens het Openbaar Ministerie bestaan. Het bestanddeel 'gewoontewitwassen' is tegen de achtergrond van het dossier dus voldoende feitelijk omschreven.

4.3.2.

Beoordelingskader

Ook als niet meteen duidelijk is uit welk specifiek misdrijf de voorwerpen afkomstig zijn, kan witwassen worden bewezen. Het gaat dan om gevallen waarbij het op grond van de feiten en omstandigheden niet anders kan dan dat de voorwerpen van misdrijf afkomstig zijn. Als de feiten en omstandigheden in het dossier zodanig zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen mag van verdachte worden verlangd dat zij een verklaring geeft over de legale herkomst van de voorwerpen. Zo’n verklaring moet concreet en verifieerbaar zijn, en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Vervolgens ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar die verklaring. Als uit dit onderzoek blijkt dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de voorwerpen een legale herkomst hebben en dat dus een criminele herkomst de enige aanvaardbare verklaring is, kan het witwassen van die voorwerpen worden bewezen.

4.3.3.

Witwassen van de Mercedes en de horloges en gewoontewitwassen van 33.555 euro (feiten 1 en 2)

Verdachte had op 9 juni 2020 onder andere dure horloges, een groot bedrag in contanten en sieraden in huis en heeft sinds 20 november 2015 een toen halfjaar oude Mercedes op haar naam geregistreerd staan. De bij verdachte aangetroffen horloges hebben een totale verkoopwaarde van 58.200 euro. Het inkomen van verdachte bestaat uit een AOW-uitkering van 900 euro per maand. Zij heeft geen overige legale werkinkomsten of pensioenen en er zijn geen schenkingen of erfenissen bekend. In de periode van 1 januari 2015 tot en met 8 juni 2020 heeft verdachte meerdere malen contant geld op haar bankrekening gestort. In totaal bedragen deze contante stortingen 33.555 euro. Van deze rekening werd geen huur betaald voor de woning van verdachte. Verdachte heeft in de tenlastegelegde periode gedurende enige tijd huur betaald voor de woning aan de [adres 2]. In deze woning lagen handelshoeveelheden hennep en hasj en pasjes op naam van verdachte en haar zoon [medeverdachte 1].

Gelet op wat in de woning van verdachte en de woning aan de [adres 2] is aangetroffen en de omstandigheid dat iemand met een inkomenspositie als die van verdachte geen nieuwe Mercedes en dure merkhorloges met een dergelijk verkoopwaarde kan veroorloven vindt de rechtbank dat er een stevig vermoeden bestaat dat deze voorwerpen uit misdrijf afkomstig zijn. Dat geldt ook voor de contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Dat betekent dat van verdachte een verklaring over de legale herkomst van deze goederen mag worden verlangd. Verdachte heeft verklaard dat zij de Mercedes, de horloges en de contante geldbedragen heeft gekregen van een vriend. Verder wil verdachte geen gegevens over deze vriend verstrekken. Daarmee voldoet de verklaring van verdachte niet aan de hiervoor bedoelde eisen. Nu ook niet uit andere stukken kan worden afgeleid dat de Mercedes, horloges en contante geldbedragen aan verdachte zijn geschonken en dat deze een legale herkomst hebben, moet het er voor worden gehouden dat deze van misdrijf afkomstig zijn. Verdachte heeft op de dag van de doorzoeking over de horloges kunnen beschikken. Verdachte wordt dus veroordeeld voor het witwassen van de horloges op 9 juni 2020. Voor de Mercedes en contante geldbedragen geldt dat verdachte deze over langere periode voorhanden heeft gehad en dat het gaat om meerdere stortingen over een periode van drie jaar van geldbedragen variërend tussen 10 en 1.050 euro per keer met een gemiddelde van circa 250 euro per keer. Daarmee vindt de rechtbank bewezen dat zij van het witwassen een gewoonte heeft gemaakt.

4.3.4.

Partiële vrijspraak feit 2

De rechtbank vindt niet bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het witwassen van 314.000 euro, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. Uit het dossier blijkt niet dat verdachte wetenschap had van het contante geld dat in de salontafel zat. Van de bij verdachte aangetroffen sieraden is de waarde niet vastgesteld, waardoor niet kan worden geconcludeerd dat deze niet uit het legale inkomen van verdachte kunnen worden verklaard. De buitenlandse geldbedragen zijn gezien de hoogte daarvan ook te verklaren uit het legale inkomen van verdachte. Verdachte zal van deze onderdelen worden vrijgesproken.

5 De bewezenverklaring

De rechtbank vindt bewezen dat verdachte:

feit 1:

in de periode van 1 januari 2015 tot en met 8 juni 2020 te Amsterdam van een personenauto (merk Mercedes) en van een of meer geldbedragen tot een totaal van ongeveer 33.555 euro de herkomst heeft verborgen en verhuld en een personenauto (merk Mercedes) en een of meer geldbedragen tot een totaal van ongeveer 33.555 euro heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl zij wist dat die personenauto (merk Mercedes) en een of meer geldbedragen tot een totaal van ongeveer 33.555 euro, geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf, en zij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt;

feit 2:

op 9 juni 2020 te Amsterdam van horloges de herkomst heeft verborgen en horloges heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl zij wist dat die horloges, geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

6 Het bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Indien tegen dit verkort vonnis hoger beroep wordt ingesteld, worden de door de rechtbank gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort vonnis. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort vonnis gehecht.

7 Motivering van de straf

7.1.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

7.2.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft bepleit een straf op te leggen die passend is bij de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte is 70 jaar oud en heeft meer dan drie maanden in voorlopige hechtenis gezeten. Recent is bij haar longkanker geconstateerd. Verdachte moet hierdoor een operatie ondergaan. Bovendien is los van de persoonlijke omstandigheden de mate van opzet van verdachte al reden om een lagere straf op te leggen dan de door de officier van justitie geëiste straf. Verdachte was niet de initiator in deze zaak.

7.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van een voertuig en een groot geldbedrag en aan witwassen van dure merkhorloges. Het gewoontewitwassen strekt zich uit over een periode van ruim vijf jaren. Het witwassen van criminele gelden vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan, ook vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer, en is daarmee een bedreiging voor de samenleving. Witwassen bevordert het plegen van delicten, omdat door het wegsluizen van crimineel geld en/of het verschaffen van een schijnbaar legale herkomst van criminele gelden de opsporing van de onderliggende misdrijven wordt bemoeilijkt en zonder witwassen het genereren van illegale winsten een stuk minder lucratief zou zijn.

Verdachte heeft een blanco strafblad en wordt dus als first offender aangemerkt. De rechtbank heeft bij de bepaling van de hoogte van de straf gekeken naar de oriëntatiepunten die de rechtbanken onderling hebben afgesproken. Volgens de oriëntatiepunten voor fraudedelicten is bij een fraudebedrag tussen de 125.000 en 250.000 euro een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 tot 12 maanden het uitgangspunt. Het totaal van de witgewassen geldbedragen bedraagt 33.555 euro. Daarbij komt de verkoopwaarde van de horloges en de Mercedes. De rechtbank vindt het gelet op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheid van verdachte niet wenselijk om een verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen die de duur van het voorarrest overstijgt.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de rol van verdachte, de persoonlijke omstandigheden van verdachte en de partiële vrijspraak aanleiding bestaat bij de straftoemeting af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd en zal aan verdachte een gevangenisstraf opleggen van 180 dagen met aftrek van voorarrest, waarvan 67 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

8 Beslag

Onder verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

1. 310.800 EUR;

2. Personenauto [kenteken]

3. 1.900 EUR;

4. 55 EUR;

5. 50 EUR;

6. 50 EUR;

7. 839,8 EUR

8. 60,26 EUR

9. 24,62 EUR

10. 23,43 EUR

11. 583,74 EUR

12. 289,58 EUR

13. 11,34 EUR

14. 1.250 EUR

15. Horloge Rolex Oyster

16. Horloge goudkleurig, merk: Rolex

17. Horloge zilverkleurig, merk: Rolex

18. Horloge bruin, merk: Patek Philippe

19. Horloge Rolex Oy Per

20. Horloge

21. Klok

22. Armband goudkleurig

23. Armband Zilverkleurig

24. Tas bruin, merk: Louis Vuitton

25. Tas bruin, merk: Louis Vuitton

26. Tas grijs, merk: Louis Vuitton

27. Tas bruin, merk: Louis Vuitton

28. Tas zwart, merk: Louis Vuitton

29. Tas rood, merk: Prada

30. Tas bruin, merk: Dolce & Gabbana

31. Tas

32. Tas zwart

33. Certificaat Rolex Oyster Perpetua

34. Garantiebewijs wit

35. Garantiebewijs IWC Garantiebewijs wit

38. Kluis

39. Kluis grijs

40. Vorderingen Bankrekening ABN Amro [rekeningnummer 1] t.n.v. [medeverdachte 1], ABN AMRO)

41. Vorderingen Bankrekening ING Bank [rekeningnummer 2] t.n.v. [verdachte], ING Bank)

42. Vorderingen (Omschrijving: Bankrekening Rabobank [rekeningnummer 3] t.n.v [verdachte], Rabobank)

43. Borgsom: € 3700,- aan borg voor [adres 3]

De voorwerpen 2 en 15 tot en met 20 worden verbeurdverklaard, omdat het bewezen verklaarde daarmee is begaan. De voorwerpen 3 tot en met 14 en 21 tot en met 43 moeten worden teruggegeven aan verdachte. Het voorwerp onder 1 moet worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 57, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het onder 5 tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

feit 1:

gewoontewitwassen

feit 2:

witwassen

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) dagen.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 67 dagen, van deze gevangenisstraf niet tenuitvoergelegd zal worden, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van twee jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Verklaart verbeurd:

2. Personenauto [kenteken]

15. Horloge Rolex Oyster

16. Horloge goudkleurig, merk: Rolex

17. Horloge zilverkleurig, merk: Rolex

18. Horloge bruin, merk: Patek Philippe

19. Horloge Rolex Oy Per

20. Horloge

Gelast de teruggave aan verdachte van:

3. 1.900 EUR;

4. 55 EUR;

5. 50 EUR;

6. 50 EUR;

7. 839,8 EUR

8. 60,26 EUR

9. 24,62 EUR

10. 23,43 EUR

11. 583,74 EUR

12. 289,58 EUR

13. 11,34 EUR

14. 1.250 EUR

21. Klok

22. Armband goudkleurig

23. Armband Zilverkleurig

24. Tas bruin, merk: Louis Vuitton

25. Tas bruin, merk: Louis Vuitton

26. Tas grijs, merk: Louis Vuitton

27. Tas bruin, merk: Louis Vuitton

28. Tas zwart, merk: Louis Vuitton

29. Tas rood, merk: Prada

30. Tas bruin, merk: Dolce & Gabbana

31. Tas

32. Tas zwart

33. Certificaat Rolex Oyster Perpetua

34. Garantiebewijs wit

35. Garantiebewijs IWC Garantiebewijs wit

38. Kluis

39. Kluis grijs

40. Vorderingen Bankrekening ABN Amro [rekeningnummer 1] t.n.v. [medeverdachte 1], ABN AMRO)

41. Vorderingen Bankrekening ING Bank [rekeningnummer 2] t.n.v. [verdachte], ING Bank)

42. Vorderingen (Omschrijving: Bankrekening Rabobank [rekeningnummer 3] t.n.v [verdachte], Rabobank)

43. Borgsom: € 3700,- aan borg voor [adres 3]

Gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van:

1. 310.800 EUR

Dit vonnis is gewezen door

mr. C.P. Bleeker, voorzitter,

mrs. J. Thomas, A.H.E. van der Pol, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.G.R. Becker, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 december 2020.

[...]

[...]

[...]