Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:4436

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
08-09-2020
Datum publicatie
11-09-2020
Zaaknummer
8021960 CV EXPL 19-18959
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een adviesbureau hoeft een oud-werkneemster niets terug te betalen voor de afkoop van haar leaseauto.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2020-1098
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 8021960 CV EXPL 19-18959

vonnis van: 8 september 2020

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres in conventie, verweerster in reconventie

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. H.P. Schilthuis (DAS Rechtsbijstand)

t e g e n

de besloten vennootschap TallKing Results B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie

nader te noemen: TallKing Results

gemachtigde: mr. H.P. Hilhorst

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter is uitgegaan van de volgende processtukken en/of proceshandelingen:

 • -

  dagvaarding van 16 augustus 2019, met producties;

 • -

  conclusie van antwoord/(voorwaardelijke) eis in reconventie, tevens houdende incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, met producties;

 • -

  conclusie van antwoord in het incident;

 • -

  vonnis in het incident en rolbeslissing in de hoofdzaak van 21 januari 2020;

 • -

  dagbepaling mondelinge behandeling;

 • -

  brief van 8 april 2020 van de griffier waarin is medegedeeld dat de mondelinge behandeling geen doorgang zal vinden en dat de procedure schriftelijk wordt voortgezet vanwege de coronamaatregelen;

 • -

  conclusie van repliek/conclusie van antwoord in reconventie, met producties;

 • -

  conclusie van dupliek/conclusie van repliek, met producties;

 • -

  conclusie van dupliek in reconventie;

 • -

  dagbepaling vonnis.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

in conventie en reconventie

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.

1.1.

[eiseres] is van 1 augustus 2016 tot 1 juli 2018 in dienst geweest bij TallKing Results in de functie van adviseur tegen een maandelijks brutosalaris van € 4.250,--

1.2.

Gedurende het dienstverband heeft TallKing Results aan [eiseres] een leaseauto ter beschikking gesteld.

1.3.

In de tussen partijen gesloten leaseovereenkomst ter zake van de leaseauto staat, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“(…)

2. Standaarduitvoering

Werkgever stelt aan werknemer een normleasebedrag van € 650 exclusief BTW en exclusief brandstofkosten ter beschikking. Voor dit bedrag kan werknemer bij [naam leasing] Leasing een auto leasen.

(…)

12. Beëindiging en opschorting van de overeenkomst

Deze overeenkomst eindigt zonder dat opzegging vereist is op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer eindigt. Wanneer de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd, is een vergoeding verschuldigd aan werkgever van 1 maand leasetarief voor ieder resterend jaar van de looptijd van de lease-overeenkomst voor de betreffende auto. (…).”

1.4.

Eind mei 2018 hebben partijen gesproken over de afspraken en voorwaarden voor een beëindiging van het dienstverband. Van de zijde van TallKing Results was [naam 1] , managing partner, aanwezig.

1.5.

Bij e-mail van 23 mei 2018 heeft [naam leasing] Leasing aan [naam 1] het volgende bericht:

“In de bijlage tref je de kosten voortijdige beëindiging voor het bovenstaande kenteken. (…).”

In de bijlage bij de e-mail staat een totale afkoopsom van € 6.100,-- inclusief BTW.

1.6.

Bij e-mail van 25 mei 2018 heeft [naam 1] aan [eiseres] het volgende bericht:

“Hi [eiseres] ,

Even resumerend de afspraken die we vanmiddag hebben besproken.

 Vanaf 1 juli ga jij uit dienst bij TKR en start je je eigen onderneming.

 Het concurrentie en relatiebeding blijft gedurende 12 maanden van kracht, maar we maken aanvullende afspraken op de volgende punten.

 Gedurende deze 12 maanden lopen de opdrachten in principe via de boeken van TKR. In totaal wordt een marge van € 45.000 exclusief BTW opgebracht. Zodra dit bedrag is bereikt, mag jij onder tegen naam opereren.

(…)

 De afkoop van het leasecontract van je huidige auto bedraagt € 5.000 exclusief BTW. Dit bedrag ben je ons verschuldigd, zodat we de auto kunnen overdragen aan [naam leasing] en verder geen verplichtingen meer hebben voor deze auto. [naam leasing] maakt na inlevering een definitieve afrekening die 1 op 1 wordt doorbelast. Dit bedrag mag je in drie maandelijkse termijnen aan ons betalen startend aan het eind van de tweede maand na uitdienststreding. Concreet betekent dit dat je eind juli, augustus en september een factuur van ons ontvangt voor 1/3 deel van de afkoopsom. (…)”

1.7.

Als reactie op voormelde e-mail van 25 mei 2018, heeft [eiseres] bij e-mail van 26 mei 2018 09:25 uur het volgende medegedeeld:

“Hoi [naam 1] ,

Bedankt voor de samenvatting van je voorstel. Zou je mij door willen mailen hoe jullie tot het bedrag van € 45000 komen evenals de berekening van de afkoop van de leaseauto?

Bvd

Gr [eiseres] ”

1.8.

Bij e-mail van 26 mei 2018 09:31:25 uur heeft [naam 1] de e-mail van [naam leasing] Leasing van 23 mei 2018 doorgestuurd naar [eiseres] , met de mededeling: “Hi [eiseres] Hierbij de opgaaf van [naam leasing] voor afkoop contact.”

1.9.

Bij e-mail van 26 mei 2018 09:35:30 uur heeft [naam 1] als volgt gereageerd op de e-mail van [eiseres] van 26 mei 2018 (rov. 1.7):

“Hoi [eiseres]

Ik heb de afkoop van de auto aan je doorgestuurd.

De marge is berekend op basis van 47 weken inzet voor 25 uur per week tegen € 115 (=€ 135.250)

Daar gaan de kosten per jaar van af van ca € 90.000. Salaris, auto, brandstof en verzekeringen. “

1.10.

Bij e-mail van 7 juni 2018 heeft [naam 1] het volgende aan [eiseres] medegedeeld:

“Hi [eiseres] ,

Ik heb de aanpassingen verwerkt en de VSO ondertekend.

Graag jouw getekende versie morgen zsm retour, zodat ik daarna het bericht van jouw vertrek kan versturen.

Hierbij ook de laatste versie van de afkoop van je auto per 1 juli aanstaande. Dit een bedrag inclusief BTW, waarvan jij de BTW natuurlijk nog terug kan vorderen.”

In de bijlage bij de e-mail staat een totale afkoopsom van € 5.900,-- inclusief BTW.

1.11.

Op 1 juli 2018 is de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Partijen hebben in dat kader een vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze vaststellingsovereenkomst is door partijen op 7 juni 2018 ondertekend.

1.12.

In de vaststellingsovereenkomst staat, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

“(…)

Artikel 7 Eindafrekening

Uiterlijk een maand na Einddatum, doch eerst na ondertekening van deze overeenkomst en voldoening van de verplichtingen van werknemer opgenomen in het artikel ‘Ter beschikking gestelde zaken’ volgt een eindafrekening (‘Eindafrekening’) onder toezending van een bruto/netto specificatie. (…)

Aan de leasemaatschappij wordt een opgaaf van de kosten van beëindiging van het leasecontract van de auto met kenteken [kenteken] opgevraagd. Deze kosten worden verhaald op werknemer met overlegging van de specificatie van de leasemaatschappij. Werknemer mag deze kosten in drie maandelijkse termijnen betalen, te weten in de maanden september, oktober en november 2018. Werkgever stuurt hiervoor een factuur aan werknemer. Mochten er na inlevering van de auto nog kosten worden gemaakt voor het herstellen van eventuele schade, worden deze kosten eveneens verhaald op werknemer.

Artikel 8 Afdracht op toekomstige opdrachten

Voor een periode van 9 maanden, eindigend op 31 maart 2019, gelden de volgende afspraken:

 Opdrachten bij relaties van Tallking Results, zoals bedoeld in artikel 5, lopen via TallKing Results en factureert werknemer de gewerkte uren aan TallKing Results.

 Opdrachten bij overige opdrachtgevers lopen via de onderneming van werknemer. Voorafgaand aan deze opdrachten overlegd werknemer met werkgever, zodat werkgever hiervoor toestemming kan verlenen. Tevens wordt een afdrachtpercentage van 17,5% op de factuur overeengekomen tussen werknemer en werkgever. (…)

In totaal draagt werknemer in een periode van 9 maanden na einddatum een bedrag af van € 33.500 exclusief BTW aan werkgever. Wanneer dit bedrag na 9 maanden nog niet is bereikt, stuurt werkgever een factuur voor het restant aan werknemer. (…)

Wanneer werknemer een opdracht aandraagt bij werkgever, wordt de marge die werkgever maakt op deze opdracht in mindering gebracht op het totaal af te dragen bedrag van € 33.500 exclusief btw. (…)

Artikel 12 Finale kwijting

Partijen hebben alle tussen hen bestaande geschilpunten besproken en beogen met deze vaststellingsovereenkomst alle tussen hen bestaande geschilpunten te beslechten. Behoudens voor wat betreft de verplichtingen genoemd in het artikel ‘Bedingen Arbeidsovereenkomst’, hebben partijen elkaar na effectuering van bovenstaande voorwaarden finale kwijting over en weer uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, pensioenschade en eventuele vorderingen uit hoofde van artikel 7:611 BW en 7:658 BW daaronder begrepen, verleend. (…).”

1.13.

Bij facturen van 5 september 2018, 3 oktober 2018 en 1 november 2018 heeft TallKing Results bij [eiseres] een bedrag van € 1.966,67 respectievelijk € 1.966,66 totaal € 5.900,--, in rekening gebracht ter zake van de afkoop van de leaseauto.

1.14.

[eiseres] heeft voormelde facturen voldaan.

Vordering en verweer

in conventie

2. [eiseres] vordert in conventie dat TallKing Results bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 5.900,-- aan hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 augustus 2019;
b. € 673,-- aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3. [eiseres] heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat zij op basis van de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst ervan uit mocht gaan dat de afrekening van de leaseauto (artikel 7 vaststellingsovereenkomst) berekend zou worden conform de afspraken uit de leaseovereenkomst. Dit zou betekenen dat zij aan TallKing Results een bedrag van € 1.950,-- exclusief BTW (drie x € 650,--) verschuldigd zou zijn. TallKing Results heeft daarentegen een bedrag van € 5.900,-- ter zake van de leaseauto bij haar in rekening gebracht. Dit bedrag betreft de totale afkoopsom van de leaseauto volgens de leasemaatschappij. Daarnaast heeft TallKing Results haar voorgespiegeld dat de afkoop van de leaseauto zou zijn verdisconteerd in het bedrag van € 33.500,-- (artikel 8 vaststellingsovereenkomst) en dat zij de kosten voor de afkoop van de leaseauto dan ook niet bovenop het bedrag van € 33.500,-- verschuldigd is. Het bedrag van € 33.500,-- heeft zij voldaan, aldus [eiseres] .

4. TallKing Results heeft verweer gevoerd. Op hetgeen zij naar voren heeft gebracht zal hierna worden ingegaan, voor zover dat voor de beoordeling van belang is.

in reconventie

5. TallKing Results vordert in reconventie voorwaardelijk, namelijk voor het geval de vordering van [eiseres] wordt toegewezen, dat [eiseres] wordt veroordeeld tot betaling van de afkoop autokosten ter hoogte van € 1.950,-- exclusief BTW, te verrekenen met het bedrag dat TallKing Results aan [eiseres] dient te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten.

6. TallKing Results heeft - kort gezegd - aan haar vordering ten grondslag gelegd dat als de stelling van [eiseres] juist is en de afkoop van de leaseauto conform de leaseovereenkomst zou moeten verlopen, [eiseres] haar nog een bedrag van € 1.950,-- (3x € 650,--) verschuldigd is.

7. [eiseres] heeft verweer gevoerd. Op hetgeen zij naar voren heeft gebracht zal hierna worden ingegaan, voor zover dat voor de beoordeling van belang is.

Beoordeling

8. De vorderingen in conventie en (voorwaardelijke) reconventie worden vanwege de onderlinge samenhang gezamenlijk behandeld.

Afkoop leaseauto verdisconteerd in het bedrag van € 33.500,--?

9. [eiseres] heeft de stelling ingenomen dat TallKing Results tijdens de gesprekken die tussen hen zijn gevoerd over de beëindiging van het dienstverband haar heeft voorgespiegeld dat het bedrag dat zij zou dienen te betalen voor de afkoop van de leaseauto in het bedrag van € 33.500,-- zou zijn inbegrepen. Oftewel: zij zou in verband met de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst in totaal niet meer dan € 33.500,-- aan TallKing Results verschuldigd zijn. Volgens de stelling van [eiseres] , althans zo heeft de kantonrechter haar stelling opgevat, heeft zij naast het bedrag van € 33.500,-- een bedrag van € 5.900,-- aan TallKing Results voldaan en dient TallKing Results dit laatste bedrag – als onverschuldigd betaald – aan haar terug te betalen.

10. TallKing Results heeft op haar beurt aangevoerd dat uit de e-mailcorrespondentie tussen partijen (rov. 1.6 tot en met 1.9) volgt dat [eiseres] zowel een bedrag voor de afkoopsom voor de leaseauto als een bedrag voor de kosten van afdracht van toekomstige opdrachten verschuldigd was. De berekening van de afkoopsom en de kosten afdracht toekomstige opdrachten zijn apart berekend en aan [eiseres] kenbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn partijen een bedrag van € 33.500,-- in plaats van € 45.000,-- overeengekomen, omdat de duur van de afspraken is beperkt van twaalf naar negen maanden. Ook in de vaststellingsovereenkomst zijn beide bedragen in een apart artikel opgenomen. [eiseres] mocht er dan ook niet gerechtvaardigd van uitgaan dat partijen een totaalbedrag van € 33.500,-- zouden hebben afgesproken, aldus TallKing Results.

11. [eiseres] heeft haar stelling geen handen en voeten gegeven, anders dan dat zij stelt dat [naam 1] herhaaldelijk bevestigend heeft geantwoord op haar vraag of het bedrag van € 33.500,-- een totaalbedrag inhield. Dit had echter wel op haar weg gelegen gelet op de gemotiveerde betwisting van de zijde van TallKing Results. TallKing Results wijst er immers terecht op dat in de onder de feiten vermelde e-mailcorrespondentie expliciet gesproken wordt over twee afzonderlijke bedragen, te weten de afkoopsom van de leaseauto en de kosten voor afdracht van toekomstige opdrachten. Ook [eiseres] zelf spreekt in deze e-mailcorrespondentie over deze twee afzonderlijke bedragen. Over de omstandigheid dat de afkoopsom en de afdracht voor toekomstige opdrachten het totaalbedrag van € 33.500,-- niet (mogen) overstijgen, wordt in de e-mailcorrespondentie met geen woord gerept. [eiseres] heeft in haar conclusie van repliek in het geheel niet gereageerd op deze e-mailcorrespondentie. Aanknopingspunten voor de stelling van [eiseres] volgen evenmin uit de vaststellingsovereenkomst. Ook daarin wordt gesproken over twee afzonderlijke bedragen die staan vermeld onder twee verschillende hoofdstukken (Eindafrekening en Afdracht op toekomstige opdrachten). Enige samenhang tussen de afkoopsom van de leaseauto en de kosten voor toekomstige opdrachten ontbreekt in de vaststellingsovereenkomst. In haar conclusie van repliek heeft [eiseres] evenmin een reactie gegeven op de stelling van TallKing Results ten aanzien van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Tenslotte wordt nog overwogen dat de stelling van [eiseres] zich niet verhoudt met de andere door [eiseres] ingenomen stelling, te weten dat zij TallKing Results nog een bedrag van € 1.950,-- verschuldigd is. Dit zou immers betekenen dat, nu [eiseres] stelt het bedrag van € 33.500,-- reeds te hebben voldaan, er geen sprake is van een ‘all-in bedrag’ van € 33.500,--.

12. Gelet op het voorgaande, heeft [eiseres] haar stelling, in het licht van de gemotiveerde betwisting van TallKing Results, onvoldoende concreet toegelicht en onderbouwd. Aan haar stelling op dit punt wordt dan ook voorbij gegaan.

Afkoop leaseauto conform leaseovereenkomst?

13. [eiseres] heeft verder de stelling ingenomen dat zij er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat de afkoop van de leaseauto zoals vermeld in artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst conform de bepalingen uit de leaseovereenkomst zou plaatsvinden. Dat was immers wat zou gelden wanneer [eiseres] de arbeidsovereenkomst zou opzeggen. Concreet betekent dit dat zij een bedrag van € 1.950,-- aan TallKing Results verschuldigd is en niet € 5.900,-- zoals door haar is betaald. De leaseovereenkomst had immers een resterende looptijd van drie jaar en haar maandelijkse leasebedrag bedroeg € 650,--. Volgens de inhoud van de leaseovereenkomst is zij dan drie keer het bedrag van € 650,-- verschuldigd. Het is volstrekt onaannemelijk dat zij vrijwillig akkoord zou gaan met een slechtere regeling. Bovendien wist zij ten tijde van de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst dat de leaseauto enige schade had. Volstrekt logisch hield het begrip ‘eindafrekening’ voor haar dan ook mede in dat daar de kosten voor herstel van schade bij hoorden. Van haar kon redelijkerwijs niet verwacht worden dat zij de term eindafrekening op een andere wijze zou interpreteren, aldus [eiseres] .

14. TallKing Results heeft daartegenover aangevoerd dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd en dat de situatie uit artikel 12 van de leaseovereenkomst waar [eiseres] naar verwijst (opzegging door werknemer) niet van toepassing is. In artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst is bepaald dat bij de leasemaatschappij een opgaaf van de kosten wordt opgevraagd. Deze opgaaf, waarin een waarde van € 5.900,-- inclusief BTW staat vermeld, is voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst aan [eiseres] verstrekt. Indien partijen zouden hebben aangesloten bij de leaseovereenkomst, dan was het opvragen van de kosten bij de leasemaatschappij niet nodig geweest. Daarnaast zijn partijen in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat [eiseres] de kosten voor beëindiging van het leasecontract in drie maandelijkse termijnen aan TallKing Results zou betalen. [eiseres] heeft de drie betreffende facturen zonder bezwaar voldaan. Als zij van mening was dat zij slechts driemaal € 650,-- diende te betalen, had het op haar weg geleden om TallKing Results hierop aan te spreken. Gelet op hetgeen partijen hebben besproken en hoe zij uitvoering aan de vaststellingsovereenkomst hebben gegeven, hebben partijen redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen moeten afleiden dat partijen bedoeld hebben dat [eiseres] € 5.900,-- aan afkoopkosten voor de leaseauto zou betalen, aldus TallKing Results.

15. Het geschil tussen partijen gaat over de uitleg van de door partijen op 7 juni 2018 ondertekende vaststellingsovereenkomst, concreet over de uitleg van artikel 7. Een vaststellingsovereenkomst moet worden uitgelegd aan de hand van de Haviltexmaatstaf. (HR 4 juni 2010, NJ 2010, 312, ECLI:NL:HR:2010:BL9546). Bij de uitleg van een overeenkomst komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de overeenkomst mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Haviltex)). De volgende omstandigheden acht de kantonrechter daarbij van belang.

16. Vooropgesteld wordt dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is geëindigd. Anders dan [eiseres] betoogt, is dus geen sprake van een situatie dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. De afkoopregeling ter zake van de leaseauto die betrekking heeft op die situatie en die staat vermeld in de leaseovereenkomst (3 x € 650,--), is dan ook niet zonder meer in het onderhavige geval van toepassing.

17. Voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, zowel eind mei 2018 als op de dag waarop de vaststellingsovereenkomst door partijen is getekend, hebben partijen gesproken over de afkoopsom van de leaseauto (rov. 1.6 tot en met 1.10). In dat verband is het bedrag van € 5.000,-- exclusief btw herhaaldelijk genoemd. Daarnaast heeft [eiseres] kennis kunnen nemen van dit bedrag door de bijlage(n) te openen die [naam 1] haar bij zijn e-mails heeft toegestuurd. Uit de overgelegde correspondentie volgt niet dat partijen gesproken hebben over het bedrag van 3 x € 650,--. Dit bedrag is evenmin in de correspondentie en in de vaststellingsovereenkomst genoemd. Ook heeft [eiseres] aan TallKing Results geen opheldering gevraagd, althans dat blijkt niet uit de stukken, waarom TallKing Results sprak over een bedrag van € 5.000,-- exclusief btw in plaats van 3 x € 650,--. Dit had wel op haar weg gelegen als zij in de veronderstelling verkeerde dat zij niet meer dan 3 x € 650,-- verschuldigd was. Zij heeft daarentegen uitsluitend gevraagd om een specificatie van het bedrag van € 5.000,--. In de procestukken heeft [eiseres] in het geheel niet gereageerd op deze (relevante) e-mailcorrespondentie.

18. Verder heeft TallKing Results terecht aangevoerd dat het opvragen van een opgaaf van kosten bij de leasemaatschappij, zoals vermeld in artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst, niet nodig zou zijn als de afkoopsom van de leaseauto berekend zou worden conform de leaseovereenkomst. Die berekening was immers helder. Ook op deze stelling van Tallking Results heeft [eiseres] niet gereageerd.

19. De stelling van [eiseres] dat zij niet akkoord zou gaan met een slechtere regeling ter zake van de afkoop van de leaseauto dan de regeling die zou gelden als zij de arbeidsovereenkomst had opgezegd, en daarom geconcludeerd moet worden dat de afkoop van de leaseauto conform de leaseovereenkomst zou plaatsvinden, wordt door de kantonrechter niet gevolgd. Het stond [eiseres] vrij om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, maar klaarblijkelijk was het sluiten van een vaststellingsovereenkomst gunstiger voor haar. Anders was zij daartoe hoogstwaarschijnlijk niet overgegaan. De mogelijke voordelen die zij van deze vaststellingsovereenkomst heeft genoten, heeft zij mogelijk (deels) ingewisseld tegen een minder gunstige regeling ter zake van de afkoop van de leaseauto. Het een sluit het ander dan ook niet uit.

20. Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat [eiseres] , op basis van hetgeen partijen (zeer kort) voorafgaand aan het sluiten van de vaststellingsovereenkomst met elkaar hebben besproken ter zake van de afkoopsom van de leaseauto in samenhang met de tekst van artikel 7 van de vaststellingsovereenkomst, redelijkerwijs heeft moeten begrijpen – en TallKing Results heeft dat van haar redelijkerwijs mogen verwachten – dat zij een afkoopsom van € 5.900,-- verschuldigd zou zijn aan TallKing Results. Voor haar lezing van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, heeft [eiseres] onvoldoende aanknopingspunten geboden.

20. De stelling, onder verwijzing naar een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 februari 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:1139), dat TallKing Results in strijd heeft gehandeld met de eisen van het goed werkgeverschap omdat zij de afkoopkosten van de leaseauto ‘klakkeloos’ heeft doorgeschoven naar [eiseres] en zich niet heeft ingespannen voor een andere oplossing, baat [eiseres] niet.

22. Anders dan in bovengenoemde zaak, gaat het hier niet om een verplichte afkoopsom die [eiseres] op grond van een overeengekomen afkoopregeling dient te voldoen omdat zij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Die afkoopregeling is in het onderhavige geval, zoals [eiseres] zelf ook heeft gesteld, veel gunstiger. Partijen hebben onderhandeld over het einde van het dienstverband en de overeengekomen afkoopsom is een onderdeel van een groter geheel aan gemaakte afspraken. De overeengekomen afkoopsom kan om die reden dan ook niet op zichzelf worden beoordeeld. [eiseres] had er ook voor kunnen kiezen om haar arbeidsovereenkomst op te zeggen, waardoor zij gebonden was aan de gunstigere afkoopregeling. Dat de door de leasemaatschappij berekende afkoopsom niet juist is, heeft [eiseres] overigens op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. De stelling dat TallKing Results zich niet heeft ingespannen voor een andere oplossing, is door Tallking Results voldoende weerlegd.

23. De conclusie van het voorgaande is dat de vordering van [eiseres] wordt afgewezen.

24. Nu de voorwaarde, te weten dat de vordering van [eiseres] zou worden toegewezen, niet is vervuld, komt de kantonrechter niet toe aan de beoordeling van de door TallKing Results ingestelde voorwaardelijke eis in reconventie, waaronder de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten.

25. [eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten die aan de zijde van TallKing Results tot op heden begroot worden op € 600,00 aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt [eiseres] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 60,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat [eiseres] niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. van der Molen, kantonrechter, in samenwerking met mr. R. van Rijn, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 8 september 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.

de griffier de kantonrechter