Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:1295

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
03-03-2020
Datum publicatie
06-03-2020
Zaaknummer
8088215 CV EXPL 19-20563
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een klant moet een verhuurbedrijf het volledige bedrag van 1452 euro voor de huur van een hoogwerker voor ruim 6 weken betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 8088215 CV EXPL 19-20563

vonnis van: 3 maart 2020

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap PJH Verhuur B.V.

gevestigd te Wateringen

eiseres

nader te noemen: PJH Verhuur

gemachtigde: M.J. Koopman (Van Twuijver Incasso B.V.)

t e g e n

de besloten vennootschap EC Technology B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: EC Technology

gemachtigde: mr. A.I.J. Roorda-Visser

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 2 oktober 2019 met producties;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling mondelinge behandeling.

Voorafgaande aan de mondelinge behandeling heeft PJH Verhuur nog twee producties ingediend. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 30 januari 2020. Voor PJH Verhuur zijn verschenen [naam 1] en mevrouw [naam 2] , vergezeld door de gemachtigde. EC Technology is verschenen bij [naam 3] , vergezeld door de gemachtigde. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

PJH Verhuur is een bedrijf dat hoogwerkers verhuurt. Bij de verhuur hanteert PJH Verhuur algemene voorwaarden.

1.2.

EC Technology is een bedrijf dat onder meer bezoekersstromen in stadscentra onderzoekt in opdracht van gemeenten. Bij uitvoering van het onderzoek maakt EC Technology gebruik van (een) door haar te plaatsen camera(‘s) die de bezoekersstromen registreert (registreren).

1.3.

In artikel 3.7 van de algemene voorwaarden is opgenomen: “De huurder is te allen tijde verplicht het gehuurde per e-mail dan wel telefonisch af te melden. Indien de gehuurde zaak per e-mail wordt afgemeld, zal als laatste huurdag hebben te gelden de datum van ontvangst van dit e-mailbericht. (…) Indien de gehuurde zaak telefonisch wordt afgemeld, heeft als laatste huurdag te gelden de datum van telefonische afmelding (…) Totdat afmelding per e-mail of telefoon op juiste wijze heeft plaatsgevonden, blijft de huurder verplicht de huurpenningen te voldoen”.

1.4.

[naam 3] (hierna: [naam 3] ) van EC Technology heeft PJH Verhuur benaderd in verband met het huren van een hoogwerker voor plaatsing van een camera in de gemeente Schiedam.

1.5.

Bij mail van 14 mei 2019 heeft [naam 4] (hierna: [naam 4] ) van PJH Verhuur aan [naam 3] van EC Technology het huurcontract toegezonden. In de mail is onder meer vermeld: “Na afloop van de werkzaamheden dient het gehuurde dezelfde dag afgemeld te worden. Afmeldingen kun je telefonisch doorgeven: [nummer] of via mail: [e-mail]”.

1.6.

Op het huurcontract, dat door een medewerker van EC Technology voor akkoord is ondertekend, staat in een opvallende kleur blauw vermeld: “Let op! U dient het gehuurde altijd bij de verhuurder af te melden, anders loopt de huur door”. Daarnaast zijn vermeld het contractnummer ([contractnummer]), de leverdatum tevens startdatum huur (16 mei 2019), einddatum huur (00-00-0000), het afleveradres ([adres] ), het type hoogwerker (1230ES), de huurprijs per dag (€ 60,00) en per week (€ 180,00) en de kosten van bezorgen (€ 60,00) en ophalen (€ 60,00).

1.7.

Met als aanhef “Afmeld bevestiging [contractnummer] ” heeft PJH Verhuur EC Technology gemaild: “Bij deze ontvang je de afmeldbevestiging van het gehuurde. (…)”.

1.8.

Op 11 juli 2019 heeft EC Technology de factuur ad € 217,50 aan PJH Verhuur voldaan.

1.9.

Bij mail van 19 juni 2019 heeft [naam 3] [naam 4] opnieuw benaderd in verband met het huren van een hoogwerker, nu in de gemeente Roosendaal: “(…) De hoogwerker gaarne bezorgen op de [adres] . Eventueel voor vrijdag of maandag. Is dat mogelijk? Kun je mij hiervoor een huurcontract sturen? Onze installateur (…) zal rond 07.30 aanwezig kunnen zijn. (…)”.

1.10.

Na contact tussen [naam 4] en [naam 3] omtrent soort hoogwerker en afleverdatum, heeft [naam 4] bij mail van 20 juni 2019 [naam 3] het huurcontract toegezonden. In deze mail is onder meer vermeld: “Na afloop van de werkzaamheden dient het gehuurde dezelfde dag afgemeld te worden. Afmeldingen kun je telefonisch doorgeven: [nummer] of via mail: [e-mail]”.

1.11.

Op het huurcontract staat in een opvallende kleur blauw vermeld: “Let op! U dient het gehuurde altijd bij de verhuurder af te melden, anders loopt de huur door”. Daarnaast zijn vermeld het contractnummer ([contractnummer]), de leverdatum tevens startdatum huur (24 juni 2019), einddatum huur (00-00-0000), het afleveradres ([adres] ), het type hoogwerker (2030ES), de huurprijs per dag (€ 60,00) en per week (€ 180,00) en de kosten van bezorgen (€ 60,00) en ophalen (€ 60,00).

1.12.

Bij facturen van 1, 8, 15 en 22 juli 2019 en 6, 12 en 16 augustus 2019 heeft PJH Verhuur de huur van de hoogwerker bij EC Technology in rekening gebracht.

1.13.

Bij mail van 16 augustus 2019 heeft EC Technology de huur van de in juni 2019 gehuurde hoogwerker opgezegd bij PJH Verhuur.

1.14.

Bij mail van 16 augustus 2019 heeft PJH Verhuur EC Technology laten weten dat zij de machine per vandaag zullen afmelden en ophalen en dat na overleg met de directie 2 weken zullen worden gecrediteerd.

1.15.

Bij factuur van 16 augustus 2019 heeft PJH Verhuur de laatste twee weken huur ad € 435,60 gecrediteerd.

vordering en verweer

2. PJH Verhuur vordert dat EC Technology bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 1.452,00 aan hoofdsom, te vermeerderen met 1% rente per maand vanaf 2 oktober 2019;
b. € 217,80 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 2 oktober 2019 ;
c. € 10,70 aan rente, berekend tot 2 oktober 2019;
d. de proceskosten, waaronder de nakosten.

3. Aan haar vordering legt PJH Verhuur ten grondslag dat EC Technology nalatig is gebleven in haar betalingsverplichting voortvloeiende uit contract [contractnummer] , ten gevolge waarvan zij bovendien schade lijdt in de vorm van rente en buitengerechtelijke kosten. PJH Verhuur stelt daartoe dat de huur eerst eindigt als de huurder het gehuurde bij haar heeft afgemeld, dat EC Technology bij het aangaan van die verplichting op de hoogte was en dat EC Technology de in juni gehuurde hoogwerker pas op 16 augustus 2019 bij haar heeft afgemeld.

4. EC Technology voert verweer, op de inhoud waarvan hierna, voor zover relevant, zal worden ingegaan.

beoordeling

5. EC Technology heeft op 20 juni 2019 van PJH Verhuur gehuurd een bepaald type hoogwerker, die op 24 juni 2019 door PJH Verhuur afgeleverd diende te worden op een bepaald adres in Roosendaal. De kantonrechter neemt als uitgangspunt dat PJH Verhuur de bewuste hoogwerker op het afgesproken adres heeft afgeleverd, aangezien zij dit heeft gesteld en EC Technology dit bij gebrek aan wetenschap en zonder nadere toelichting heeft ontkend. Aan dat verweer gaat de kantonrechter daarom voorbij.

6. EC Technology stelt dat zij de hoogwerker voor één dag, te weten 24 juni 2019, heeft gehuurd. EC Technology wijst ter onderbouwing van haar stelling op haar mail van 19 juni 2019 (zie 1.8). PJH Verhuur betwist dat zij met EC Technology voor het sluiten van de overeenkomst heeft afgesproken dat de huurperiode één dag zou zijn. Ter zitting heeft PJH Verhuur dit punt als volgt toegelicht. Het werk, waarvoor haar hoogwerkers worden gebruikt, loopt vaak uit. Om die reden heeft PJH Verhuur haar administratie van circa 500 te verhuren hoogwerkers zodanig ingericht dat normaliter geen einddatum van de huurperiode wordt afgesproken, maar dat de huurperiode eindigt op het moment dat de huurder het gehuurde afmeldt.

7. De kantonrechter is van oordeel dat partijen geen huurperiode zijn overeengekomen. De mail van 19 juni 2019, waarop EC Technology zich beroept (De hoogwerker gaarne bezorgen op de [adres] . Eventueel voor vrijdag of maandag), is daartoe onvoldoende. Niet uitgesloten is namelijk dat de hoogwerker voor vrijdag of maandag bezorgd diende te worden. Bovendien vermeldt het huurcontract [contractnummer] als einddatum huur 00-00-0000. Ten slotte heeft PJH Verhuur ter zitting onbetwist gesteld dat zij gewoon is geen huurperiode af te spreken.

8. PJH Verhuur heeft in haar algemene voorwaarden opgenomen dat de huurder verplicht is het gehuurde per e-mail of telefonisch af te melden, bij gebreke waarvan de huurder verplicht is de huurpenningen te voldoen. EC Technology heeft betwist dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de tussen partijen op 20 juni 2019 gesloten overeenkomst.

9. Het verweer dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, wat daar ook van zij, kan evenwel in het midden blijven. Immers, de verplichting van de huurder om het gehuurde na afloop van de werkzaamheden dezelfde dag af te melden is vermeld in de mail die [naam 4] aan [naam 3] heeft gestuurd (zie 1.10) en de sanctie daarop (het doorlopen van de huur) in het bij die mail gevoegde huurcontract (zie 1.11).

10. Uit het vorenstaande vloeit voort dat EC Technology de huur over zes weken en de transportkosten heen en terug, in totaal € 1.452,00, verschuldigd is aan PJH Verhuur.

11. EC Technology stelt dat zij doordat PJH Verhuur onvoldoende heeft gecommuniceerd, ervan uit is gegaan dat er iets met betaling van de eerdere factuur (huur mei) niet goed was gegaan en dat zij op geen enkel moment erop is gewezen dat de facturen (zie 1.12) zagen op de hoogwerker in Roosendaal. Dit verweer slaagt niet. Immers, uit de facturen was op te maken dat het de huur van de hoogwerker in Roosendaal betrof. Daarnaast dient de rommelige administratie aan de zijde van EC Technology voor diens rekening en risico te komen.

12. EC Technology zal dan ook worden veroordeeld tot betaling van € 1.452.00 aan PJH Verhuur. Nu de rente niet specifiek is betwist, zal deze eveneens worden toegewezen.

13. EC Technology heeft door na te laten aan haar verplichtingen te voldoen PJH Verhuur genoodzaakt tot het treffen van incassomaatregelen. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen dan ook worden toegewezen. De gevorderde rente over de buitengerechtelijke incassokosten zal echter worden afgewezen, nu ter zake onvoldoende is gesteld.

14. Gelet op de uitkomst van de procedure zal EC Technology in de proceskosten worden veroordeeld.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt EC Technology tot betaling aan PJH Verhuur van:

- € 1.452,00 aan hoofdsom, te vermeerderen met de contractuele rente ad 1,000% per maand vanaf 2 oktober 2019 tot aan de voldoening;

- € 217,80 aan buitengerechtelijke incassokosten;

- € 10,70 aan rente;

veroordeelt EC Technology in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van PJH Verhuur begroot op:
exploot € 86,40
salaris € 360,00
griffierecht € 486,00
-----------------
totaal € 932,40
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt EC Technology in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 60,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat EC Technology niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de voldoening;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. van der Molen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2020 in tegenwoordigheid van de griffier.