Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2020:1128

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-02-2020
Datum publicatie
02-03-2020
Zaaknummer
13/752184-19
Rechtsgebieden
Europees strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste en enige aanleg
Inhoudsindicatie

EAB Polen – ter uitvoering van een vonnis – artikel 12 OLW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

INTERNATIONALE RECHTSHULPKAMER

Parketnummer: 13/752184-19

RK nummer: 19/7123

Datum uitspraak: 13 februari 2020

UITSPRAAK

op de vordering ex artikel 23 Overleveringswet (OLW), ingediend door de officier van justitie bij deze rechtbank. Deze vordering dateert van 10 december 2019 en betreft onder meer het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel (EAB).

Dit EAB is uitgevaardigd op 24 mei 2019 door the Regional Court in Tarnόw (Polen) en strekt tot de aanhouding en overlevering van:

[opgeëiste persoon]

geboren te [geboorteplaats] (Polen) op [geboortedag] 1981

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

thans gedetineerd in de [PI te plaats]

hierna te noemen de opgeëiste persoon.

1 Procesgang

De vordering is behandeld op de openbare zitting van 30 januari 2020. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de officier van justitie, mr. M. Diependaal. De opgeëiste persoon is bijgestaan door zijn raadsman, mr. R.P.G. van der Weide, advocaat te Amsterdam, en door een tolk in de Poolse taal.

De rechtbank heeft de termijn waarbinnen zij op grond van artikel 22, eerste lid, OLW uitspraak moet doen met dertig dagen verlengd en vervolgens voor onbepaalde tijd omdat zij die verlenging nodig heeft om over de verzochte overlevering te beslissen.

2 Identiteit van de opgeëiste persoon

De rechtbank heeft de identiteit van de opgeëiste persoon onderzocht. De opgeëiste persoon heeft ter zitting verklaard dat de bovenvermelde personalia juist zijn en dat hij de Poolse nationaliteit heeft.

3 Grondslag en inhoud van het EAB

In het EAB wordt melding gemaakt van een samengesteld vonnis van 28 juni 2012 van the District Court in Tarnόw in de zaak met nummer II K 64/12. Dit vonnis is op 12 oktober 2012 onherroepelijk geworden.

De overlevering wordt verzocht ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf voor de duur van 3 jaar, door de opgeëiste persoon te ondergaan op het grondgebied van de uitvaardigende lidstaat. Van deze straf resteert volgens het EAB nog 133 dagen. De vrijheidsstraf is aan de opgeëiste persoon opgelegd bij hiervoor genoemd vonnis.

Dit vonnis betreft de feiten, omschreven in onderdeel e) van het EAB. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van dit onderdeel is als bijlage aan deze uitspraak gehecht.

4 Weigeringsgrond als bedoeld in artikel 12 OLW

Aan het samengestelde vonnis II K 64/12 ligt een drietal vonnissen ten grondslag, te weten:

a. een vonnis van de District Court te Tarnόw van 11 oktober 2006 in de zaak VII K 971/06;

b. een vonnis van de District Court te Tarnόw van 16 november 2006 in de zaak II K 527/06;

c. een vonnis van de District Court te Tarnόw van 24 januari 2008 in de zaak II K 721/06.

De raadsman heeft ter zitting desgevraagd meegedeeld geen artikel 12 OLW verweer te zullen voeren en de officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat ten aanzien van alle vonnissen de weigeringsgrond van artikel 12 OLW niet aan de orde is.

De rechtbank deelt het oordeel van de officier van justitie en overweegt daartoe als volgt.

II K 64/12 en II K 527/06

De opgeëiste persoon heeft bij de officier van justitie in Nederland verklaard dat hij aanwezig is geweest bij de behandelingen van de vonnissen II K 64/12 (samengesteld vonnis) en II K 527/06.

Uit de informatie van het EAB volgt ook dat de opgeëiste persoon bij de behandeling van deze zaken aanwezig is geweest. De weigeringsgrond ex artikel 12 OLW is hier dan ook niet van toepassing.

VII K 971/06

Voor wat betreft vonnis VII K 971/06 is de opgeëiste persoon volgens zijn eigen verklaring en volgens de informatie uit het EAB niet aanwezig geweest bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak ter terechtzitting.

Uit de informatie van het EAB volgt echter dat de opgeëiste persoon het vonnis in persoon heeft ontvangen met daarbij gevoegd de uitleg over het instellen van hoger beroep en de uitleg dat de zaak, indien hoger beroep wordt ingesteld, opnieuw inhoudelijk wordt behandeld.
De opgeëiste persoon heeft vervolgens geen hoger beroep ingesteld. Op grond van deze informatie is voldaan aan het vereiste van artikel 12 OLW, aanhef en onder c, sub 2 OLW en is de weigeringsgrond van artikel 12 OLW niet van toepassing.

II K 721/06

Volgens informatie van het EAB zijn er in de zaak van vonnis II K 721/06 in totaal 12 zittingsdagen geweest. Uit het EAB volgt dat de opgeëiste persoon aanwezig geweest bij de zittingen waarbij de tenlastelegging is voorgehouden, waarbij de opgeëiste persoon is gehoord op de verschillende beschuldigingen jegens hem en waarbij de getuigen zijn gehoord. Volgens de informatie van het EAB is de opgeëiste persoon niet aanwezig geweest op de laatste zitting(en), waarop het vonnis is uitgesproken. Bovendien blijkt uit de informatie dat hij zelf heeft gekozen om een aantal zittingen niet bij te wonen.

De rechtbank stelt derhalve vast dat de opgeëiste persoon heeft deelgenomen aan de zittingen waarbij de zaak ten gronde is behandeld, en waarbij dus de merits of the case aan de orde zijn geweest. Vervolgens heeft hij vrijwillig afgezien van het bijwonen van de laatste zitting(en) waarbij het vonnis werd gewezen. Gelet hierop heeft de opgeëiste persoon naar het oordeel van de rechtbank zijn verdedigingsrechten kunnen uitoefenen en is de weigeringsgrond in de zin van artikel 12 OLW niet van toepassing.

5 Strafbaarheid

Feiten waarvoor dubbele strafbaarheid is vereist

De uitvaardigende justitiële autoriteit heeft de feiten niet aangeduid als feiten waarvoor het vereiste van toetsing van dubbele strafbaarheid niet geldt. Overlevering kan in dat geval alleen worden toegestaan, indien voldaan wordt aan de kaderbesluitconform uitgelegde eisen die in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder b, OLW in samenhang met artikel 7, eerste lid, onder a 2°, OLW zijn neergelegd.

De rechtbank stelt vast dat hieraan is voldaan.

De feiten leveren naar Nederlands recht op:

VII 971/06

overtreding van artikel 8 Wegenverkeerswet 1994;

II K 527/06

diefstal;

II K 721/06

diefstal door twee of meer verenigde personen vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken

en

diefstal door twee of meer verenigde personen vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken.

6 Slotsom

Nu is vastgesteld dat het EAB voldoet aan de eisen van artikel 2 OLW en ook overigens geen weigeringsgronden aan de overlevering in de weg staan, dient de overlevering te worden toegestaan.

7 Toepasselijke wetsbepalingen

De artikelen 310 en 312 Wetboek van Strafrecht en de artikelen 8 en 176 Wegenverkeerswet, en de artikelen 2, 5 en 7 OLW.

8 Beslissing

STAAT TOE de overlevering van [opgeëiste persoon] aan the Regional Court in Tarnόw (Polen).

Aldus gedaan door

mr. A.K. Glerum, voorzitter,

mrs. M.C.M. Hamer en M.T.C. de Vries, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H.L. van Loon, griffier,

en uitgesproken ter openbare zitting van 13 februari 2020.

Ingevolge artikel 29, tweede lid, OLW staat tegen deze uitspraak geen gewoon rechtsmiddel open.