Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:7796

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
18-09-2019
Datum publicatie
31-10-2019
Zaaknummer
655044 HA ZA 18-1007
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Levering valse horloges. Geen aanhouding o.g.v. 30 EEX-Vo. Non-conformiteit. Bewijskracht eigen onderzoek (GHSHE:2013:5211). Ontbinding. Terugbetaling koopprijs + schade (schikking merkhouder). Geen plicht teruglevering vernietigde en waardeloze horloges.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/655044 / HA ZA 18-1007

Vonnis van 18 september 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WESTWING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. W.J. Tielemans,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

PERFECT WAVE SP.Z O.O.,

gevestigd te Warschau (Polen),

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

thans zonder advocaat,

aanvankelijk bijgestaan door advocaat mr. R.W.P. van der Kroft.

Partijen zullen hierna Westwing en Perfect Wave genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 3 september 2018 met bijlagen (hierna: producties);

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie met producties;

 • -

  het tussenvonnis van 24 april 2019, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie met producties;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 11 juli 2019 met de daarin vermelde stukken.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Westwing houdt zich bezig met de exploitatie van een webshop die zich richt op het in Nederland verkopen van producten met name op het gebied van wonen.

2.2.

Perfect Wave is een in Polen gevestigde leverancier van modeproducten en accessoires.

2.3.

Daniel Wellington AS is een in Zweden gevestigd bedrijf dat horloges produceert en op de markt brengt onder de merknaam Daniel Wellington (hierna: Daniel Wellington).

2.4.

Multi Trade is een in Polen gevestigde eenmanszaak van [naam] .

2.5.

Op 6 oktober 2016 hebben de rechtsvoorganger van Westwing en Perfect Wave een ‘Westwing Framework Agreement’ gesloten (hierna: de Raamovereenkomst) uit hoofde waarvan Perfect Wave gehouden is Daniel Wellington horloges te leveren aan Westwing en productfoto’s.

2.6.

De Raamovereenkomst luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

Article 7 Intellectual property rights & marketing materials

Partner guarantees that it is the owner or licensee of the intellectual and industrial property rights of the products for a Campaign, including, but not limited to, copyrights, design rights, portrait rights, data base rights, trademark rights and the rights to the trade names which are offered to Westwing within the scope of a Reservation. Moreover, Partner guarantees that it is entitled to pass on rights of use to works / work pieces, data bases and other catalogues sent or to be sent to Westwing. If requested Partner should be able to hand over written evidence of this.

2.7.

Westwing heeft in de periode november 2016 – februari 2017 bij Perfect Wave bestellingen geplaatst voor een partij horloges van het merk Daniel Wellington. Westwing heeft de door Perfect Wave geleverde horloges op de markt gebracht en verkocht aan consumenten. Perfect Wave heeft naast de horloges Westwing ook voorzien van productfoto’s die gebruikt konden worden om de horloges aan te prijzen. Deze foto’s zijn op 25 oktober 2016 per e-mail verzonden door Perfect Wave aan Westwing.

2.8.

Westwing heeft drie facturen ontvangen van Perfect Wave met een totale waarde van € 19.884,31, waarvan € 13.883,08 is voldaan door Westwing.

2.9.

Op 5 december 2016 is op verzoek van Daniel Wellington een testaankoop gedaan op de website van Westwing. Na het controleren van het horloge heeft Daniel Wellington geconcludeerd dat sprake is van een vals exemplaar, omdat het gebruikte serienummer niet bestaat en er minstens vijf uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn waaruit kan worden opgemaakt dat het een vals horloge betreft.

2.10.

Op 10 februari 2017 heeft Westwing een brief van de gemachtigde van Daniel Wellington ontvangen. In deze brief wordt Westwing verzocht om de verkoop van de horloges van het merk Daniel Wellington te staken, omdat het valse horloges betreft en er geen toestemming is verleend voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Daniel Wellington. Tevens verzoekt Daniel Wellington in de brief om een schadevergoeding.

2.11.

Westwing heeft per brief van 10 maart 2017 een cease and desist verklaring afgegeven en toegezegd de nader te bepalen schade en de advocaatkosten van € 2.500,00 te vergoeden aan Daniel Wellington. Westwing heeft voor de horloges in totaal € 16.131,87 aan Daniel Wellington betaald, waarvan € 13.631,87 aan omzet die gemaakt is met de verkoop van de horloges.

2.12.

Op 25 april 2017 heeft Daniel Wellington een cease and desist verzoek verzonden naar Westwing met betrekking tot het gebruik van productfoto’s waarvan de intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Daniel Wellington en waarvoor geen toestemming is verleend. Per brief van 26 mei 2017 heeft Daniel Wellington vergelijkbare foto’s die toebehoren aan Daniel Wellington naar Westwing verstuurd om aan te tonen dat het om dezelfde foto’s gaat en Perfect Wave niet de gerechtigde was van deze foto’s. Westwing heeft naar aanleiding van dit schrijven een cease and desist verklaring afgegeven op dezelfde dag. Daniel Wellington heeft per brief van 13 juni 2017 gereageerd met een minnelijk voorstel. Westwing is op 16 juni 2017 akkoord gegaan met het betalen van de advocaatkosten van € 1.531,90 en een schadevergoeding van € 1.000,00 voor de productfoto’s.

2.13.

Westwing heeft per brieven van 17 maart en 26 april 2017 Perfect Wave aangeschreven om de schade te verhalen die door haar als gevolg van de geleverde horloges en productfoto’s is ontstaan.

2.14.

Perfect Wave heeft op 14 april 2017 per brief verklaard dat alle horloges van het merk Daniel Wellington die zij aan Westwing heeft geleverd van Multi Trade afkomstig zijn en authentiek zijn.

2.15.

Op 11 september 2017 heeft Westwing een e-mail aan haar gemachtigde toegezonden, waarin het volgende is opgenomen:

“Good news! We have managed to obtain four of the watches which we still had our warehouse.

These watches will be send to you via courier as soon as possible.

The bad news is that the watches seem to be pretty good counterfeits. After careful inspection we can only assume these are fakes by minor details. Thus we believe that an expert is needed to confirm the counterfeiting.

2.16.

Westwing heeft vervolgens vier horloges voorgelegd aan de Brand Protection Analyst van Daniel Wellington. Deze heeft, na controle van de serienummers, op 18 december 2017 schriftelijk verklaard dat de horloges niet authentiek zijn.

2.17.

Op 17 augustus 2017 heeft Daniel Wellington in Polen een zaak aangespannen tegen Perfect Wave en [naam] . Daniel Wellington eist in genoemde procedure een schadevergoeding van in totaal omgerekend ongeveer € 55.300,00. De eerste pagina van de vertaalde dagvaarding luidt, voor zover hier van belang:

Dagvaarding met als doel stopzetting van de schending van rechten op uniemerken met het verzoek tot informatieverstrekking op grond van artikel 286 van de Wet betreffende Industriële Eigendom

2.18.

Bij vonnis van 19 december 2017 heeft de rechtbank te Warschau de vorderingen van Daniel Wellington afgewezen. Daniel Wellington heeft op 21 februari 2018 hoger beroep aangetekend tegen deze beslissing.

3. De vorderingen

in conventie

3.1.

Westwing vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

I. voor recht te verklaren dat de geleverde partij horloges niet beantwoordt aan de overeenkomst en dat Perfect Wave een tekortkoming in de nakoming van de op haar rustende verbintenis om (authentieke) horloges van het merk Daniel Wellington te leveren valt te verwijten;

II. de overeenkomst aangaande de koop van de horloges te ontbinden;

III. voor recht te verklaren dat Perfect Wave een tekortkoming in de nakoming van de op haar rustende verbintenis, om foto’s ter beschikking te stellen ten aanzien waarvan zij gerechtigd is om die ter beschikking te stellen, valt te verwijten;

IV. Perfect Wave te veroordelen tot het terugbetalen van de reeds betaalde koopprijs van € 13.883.08;

V. Perfect Wave te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van € 18.663,77 bestaande uit de bedragen die aan Daniel Wellington zijn betaald naar aanleiding van de inbreuken op haar rechten met betrekking tot horloges en de foto’s;

Subsidiair

I. voor recht te verklaren dat de overeenkomst waarbij Westwing een partij horloges koopt van Perfect Wave tot stand is gekomen onder invloed van dwaling;

II. de overeenkomst te vernietigen;

III. Perfect Wave te veroordelen tot het terugbetalen van de betaalde koopprijs van € 13.883,08;

IV. voor recht te verklaren dat Perfect Wave een tekortkoming in de nakoming van de op haar rustende verbintenis, om foto’s ter beschikking te stellen ten aanzien waarvan zij gerechtigd is om die ter beschikking te stellen, valt te verwijten;

V. Perfect Wave te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van € 2.531,90;

Primair en subsidiair

VI. Perfect Wave te veroordelen in de incassokosten van € 913,83;

VII. Perfect Wave te veroordelen in de wettelijke handelsrente van de dag van opeisbaarheid tot aan de dag van algehele betaling;

VIII. Perfect Wave te veroordelen in de daadwerkelijke advocaatkosten van de onderhavige procedure op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), welke post als p.m. moet worden gekwalificeerd, met bepaling dat indien de gedingkosten niet binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis zijn voldaan, vanaf de veertiende dag de wettelijke rente verschuldigd is.

3.2.

Westwing legt aan deze vorderingen ten grondslag dat er sprake is van non-conformiteit, omdat de door Perfect Wave geleverde horloges vals zijn en dus niet beantwoorden aan de overeenkomst. Er valt Perfect Wave een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) te verwijten. Er is sprake van nog een wanprestatie, omdat Perfect Wave productfoto’s van de horloges ter beschikking heeft gesteld aan Westwing zonder daartoe gerechtigd te zijn. Gelet hierop is Westwing bevoegd de overeenkomst te laten ontbinden, de koopprijs terug te vorderen uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en aanvullende schadevergoeding te vorderen. Subsidiair legt Westwing aan deze vorderingen ten grondslag dat de koopovereenkomst betreffende de horloges tot stand is gekomen onder invloed van dwaling. Bij de juiste voorstelling van zaken zou de overeenkomst door Westwing niet zijn gesloten.

in reconventie

3.3.

Perfect Wave vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Westwing te veroordelen:

 • -

  tot het betalen van € 6.001,23, vermeerderd met de wettelijke handelsrente, binnen drie dagen na het in deze wijzen vonnis;

 • -

  in de kosten van het geding, waaronder ook begrepen de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening.

3.4.

Perfect Wave legt aan de vorderingen ten grondslag dat de facturen opeisbaar zijn, Westwing de facturen erkent en tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst door de facturen onbetaald te laten.

4 De beoordeling

in conventie en in reconventie

Aanhouding op grond van artikel 30 EEX-Vo

4.1.

Allereerst moet de vraag worden beantwoord of de onderhavige zaak moet worden aangehouden op grond van artikel 30 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 (hierna: EEX-Vo), zoals Perfect Wave heeft verzocht in verband met de procedure in Polen.

4.2.

In artikel 30 lid 1 EEX-Vo is geregeld dat wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn voor gerechten van verschillende lidstaten, het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak kan aanhouden. Van samenhangende vorderingen is volgens artikel 30 lid 3 EEX-Vo sprake wanneer er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

4.3.

Hoewel de Poolse procedure eerder is aangebracht dan de onderhavige Nederlandse procedure, zal de rechtbank geen gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om deze procedure aan te houden, omdat de gestelde samenhang onvoldoende kan worden vastgesteld. De rechtbank merkt daarbij op dat de ingebrachte Poolse stukken maar beperkt zijn vertaald, te weten alleen de eerste pagina’s van de dagvaarding in eerste aanleg en hoger beroep, en het dictum van de beslissing in eerste aanleg. De rechtbank heeft dus alleen op basis van deze beperkt vertaalde stukken de mate van samenhang kunnen bepalen. De rechtbank overweegt verder als volgt.

4.4.

Ten eerste zijn in de Poolse procedure andere partijen betrokken, namelijk Daniel Wellington als eisende partij en de heer [naam] als gedaagde partij, en is Westwing juist geen partij in de Poolse procedure. Ten tweede betreffen de vorderingen in beide procedures niet hetzelfde onderwerp. De door Daniel Wellington aanhangig gemaakte procedure heeft tot doel stopzetting van de schending van haar merkenrecht, informatieverstrekking en, zo begrijpt de rechtbank, verkrijging van schadevergoeding. De procedure tussen Westwing en Perfect Wave ziet niet op merkenrecht of informatieverstrekking. De vordering van Westwing in deze procedure heeft weliswaar ook tot doel het verkrijgen van schadevergoeding, maar deze vordering ziet op schade met een geheel andere oorzaak, namelijk op schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming. Ten derde is er een verschil in de hoogte van de geldvorderingen. De Poolse procedure ziet op een vordering van omgerekend ongeveer € 55.300,00, terwijl deze procedure ziet op een bedrag van € 32.546,85. De procedures vertonen wegens bovengenoemde redenen niet een zodanige samenhang dat er een risico op onverenigbare beslissingen bestaat.

in conventie

Tekortkoming in de nakoming: horloges

4.5.

Vervolgens is de vraag of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst aan de zijde van Perfect Wave, doordat zij Westwing ondeugdelijke

– want valse – horloges heeft geleverd. Deze vraag valt uiteen in twee subvragen: i) werden de geteste horloges door Perfect Wave geleverd en ii) zijn alle door Perfect Wave aan Westwing geleverde horloges vals?

i) zijn de geteste horloges geleverd door Perfect Wave?

4.6.

Westwing heeft op twee momenten in totaal vijf horloges met daarop het merk Daniel Wellington laten onderzoeken en deze horloges zijn als vals aangemerkt. Westwing stelt zich op het standpunt dat de geteste horloges afkomstig zijn van Perfect Wave. Ter onderbouwing van deze stelling betoogt Westwing dat Perfect Wave haar enige leverancier is van horloges van het merk Daniel Wellington.

4.7.

Perfect Wave betwist dat de geteste horloges afkomstig zijn van haar en merkt op dat de facturen geen serienummers bevatten om te controleren welk horloge precies van Perfect Wave afkomstig is.

4.8.

De rechtbank is van oordeel dat Westwing voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat de geteste horloges van Perfect Wave afkomstig zijn. Perfect Wave heeft immers niet betwist dat zij de enige leverancier is van Westwing van horloges van dit merk, zodat hiervan uit zal worden gegaan. Met betrekking tot vier van de vijf geteste horloges blijkt uit een door Westwing overgelegde e-mail van 11 september 2017, dat de horloges afkomstig zijn uit het magazijn van Westwing. Met betrekking tot het vijfde horloge heeft Perfect Wave niet betwist dat dit door Daniel Wellington als testaankoop is gekocht van Westwing, zoals ook kan worden afgeleid uit de brief van 6 april 2017 met een weergave van de onderzoeksresultaten met betrekking tot dit horloge. Voor zover Perfect Wave aanvoert dat de facturen geen serienummers bevatten wordt aan dit verweer voorbijgegaan. Het feit dat Perfect Wave horloges heeft verkocht en geleverd zonder specificaties op de factuur op te nemen dient voor haar eigen rekening en risico te komen.

4.9.

Gelet op het bovenstaande kan worden vastgesteld dat Perfect Wave ten minste vijf horloges heeft geleverd aan Westwing die later als vals zijn aangemerkt.

ii) zijn alle door Perfect Wave geleverde horloges vals?

4.10.

Als een product, waarvan de koper mocht verwachten dat het authentiek was, een vals product blijkt te zijn, bezit het product niet de eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Er is dan sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW.

4.11.

Westwing stelt dat sprake is van non-conformiteit van de door Perfect Wave aan haar geleverde horloges, omdat deze horloges vals zijn. Ter onderbouwing hiervan verwijst zij naar het onderzoek naar vier horloges door de Brand Protection Analyst van Daniel Wellington en het onderzoek van Daniel Wellington op basis van een testaankoop van één horloge.

4.12.

Perfect Wave betwist dat de door haar geleverde horloges vals zijn. Zij stelt dat uit de door Westwing overgelegde correspondentie met Daniel Wellington en de verklaring van de Brand Protection Analyst niet valt af te leiden uit welke vijf kenmerken volgt dat de horloges vals zijn en hoe de serienummers door Daniel Wellington aan de horloges zijn toegewezen. Perfect Wave beroept zich er voorts op dat Daniel Wellington pas in 2015 een serienummersysteem heeft ingevoerd, terwijl de horloges in kwestie van vóór die tijd zouden kunnen zijn. Perfect Wave verwijst verder naar drie documenten. Het eerste document betreft een verklaring van de heer [naam] namens Multi Trade waarin hij verklaart dat de horloges (i) in overeenstemming met de geldende wetgeving het gebied van de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) zijn binnengebracht, (ii) via andere leveranciers ingekocht zijn bij (distributeurs van) Daniel Wellington en (iii) vrij zijn van rechten van derden en doorverkocht kunnen worden. Het tweede document betreft een verklaring van vertegenwoordigers van Perfect Wave die het voorgaande bevestigen en het derde document betreft een deskundigenonderzoek verricht door [naam deskundige] , een taxateur en gecertificeerd expert op het gebied van uurwerken, die een horloge van Perfect Wave afkomstig van Multi Trade authentiek heeft verklaard.

4.13.

De rechtbank is van oordeel dat Westwing voldoende heeft gemotiveerd en onderbouwd dat alle door Perfect Wave aan haar geleverde horloges vals zijn. Dat de onderzoeken naar de echtheid van de horloges zijn gedaan door Daniel Wellington zelf, betekent niet zonder meer dat aan deze onderzoeken geen bewijskracht toekomt (vgl. ECLI:NL:GHSHE:2013:5211). Dat Daniel Wellington de onderzochte uiterlijke kenmerken niet heeft gespecificeerd om redenen van vertrouwelijkheid en ter voorkoming van nieuwe inbreuken, ligt bovendien in de rede. Perfect Wave heeft de stellingen van Westwing in dit verband onvoldoende gemotiveerd betwist. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt.

4.14.

De rechtbank zal voorbijgaan aan het deskundigenonderzoek van [naam deskundige] , omdat niet is gesteld of gebleken dat dit onderzoek ziet op een horloge of horloges waarop Westwing haar vordering baseert, te weten horloges die door Perfect Wave zijn geleverd aan Westwing.

4.15.

Voor wat betreft de serienummers heeft Westwing voldoende toegelicht dat de geteste horloges voorzien waren van serienummers, zoals ook blijkt uit de foto’s in het onderzoeksrapport, en daarmee niet van vóór 2015 afkomstig kunnen zijn, zodat hetgeen Perfect Wave in dit verband heeft gesteld niet relevant is. Tegenover de door Westwing ingebrachte stelling, dat de serienummers van de geteste horloges niet voorkomen in de administratie van Daniel Wellington, heeft Perfect Wave geen enkele andere informatie over de herkomst van de horloges of serienummers gesteld.

4.16.

De stelling van Perfect Wave, dat de horloges afkomstig zijn van Multi Trade en dat zij de horloges heeft ingekocht bij (distribiteurs van) Daniel Wellington, is op geen enkele wijze, bijvoorbeeld aan de hand van facturen of andere documenten, onderbouwd. Perfect Wave heeft – hoewel dat als leverancier van de horloges op haar weg had gelegen – evenmin andere, concrete informatie gegeven over de herkomst van de horloges. Of Daniel Wellington toestemming heeft gegeven voor de (verdere) verhandeling van producten, dient via een duidelijke ‘papertrail’ te worden vastgesteld. Daaruit moet blijken of de horloges (al dan niet via doorverkopers) afkomstig zijn van een door de merkhouder voor de verhandeling van deze horloges in de EER geautoriseerde bron dan wel de merkhouder zelf. De enkele verklaring namens Multi Trade is daartoe onvoldoende.

4.17.

Gelet op het bovenstaande is Perfect Wave toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting om authentieke horloges te leveren aan Westwing.

Tekortkoming in de nakoming: productfoto’s

4.18.

Westwing heeft zich op het standpunt gesteld dat Perfect Wave zonder daartoe gerechtigd te zijn en dus in strijd met artikel 7 van de Raamovereenkomst productfoto’s ter beschikking heeft gesteld aan Westwing. Ter onderbouwing van dit standpunt verwijst zij naar correspondentie met Daniel Wellington waaruit volgt dat Perfect Wave geen rechthebbende van de ter beschikking gestelde productfoto’s is.

4.19.

Perfect Wave stelt dat Westwing geen bewijs heeft overgelegd dat de onderzochte productfoto’s afkomstig zijn van Perfect Wave, aangezien de link naar de productfoto’s in de e-mail van Perfect Wave niet meer bestaat.

4.20.

Het is niet in geschil dat Perfect Wave de productfoto’s heeft aangeleverd met een link naar een inmiddels niet meer bestaande Dropbox-pagina. Westwing heeft gesteld dat de link naar deze pagina, dezelfde link als in de e-mail afkomstig van Perfect Wave, onderaan de pagina’s van de onderzochte productfoto’s zichtbaar is. Perfect Wave heeft dit niet betwist, zodat ervan uit zal worden gegaan dat de onderzochte productfoto’s afkomstig zijn van de link die Perfect Wave per e-mail verzonden heeft.

4.21.

Perfect Wave heeft onvoldoende betwist dat zij gerechtigd was tot de onderzochte productfoto’s. Zij heeft in dit verband geen enkele onderbouwing van haar rechten overgelegd. Gelet hierop is Perfect Wave toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting om productfoto’s te leveren waartoe zij gerechtigd is.

Conclusie

4.22.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat sprake is van twee tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Deze tekortkomingen zijn van zodanige betekenis dat deze de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen. De vordering van Westwing tot ontbinding van de overeenkomst zal dan ook worden toegewezen. Ook zullen de vorderingen uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en schadevergoeding kunnen worden toegewezen. Gelet hierop heeft Westwing geen belang meer bij een afzonderlijke toewijzing van de gevorderde verklaringen voor recht en behoeft ook de subsidiaire grondslag – dwaling – geen bespreking meer.

Terugbetaling koopprijs

4.23.

De ontbinding van een overeenkomst brengt mee dat tussen partijen een verbintenis ontstaat tot ongedaanmaking van de al verrichte prestaties. Westwing vordert in dit verband terugbetaling van de koopprijs van € 13.883,08. Perfect Wave betwist de juistheid van dit bedrag niet, zodat deze vordering zal worden toegewezen.

4.24.

Hoewel Perfect Wave geen reconventionele vordering tot ongedaanmaking van de al door haar verrichte prestaties heeft gedaan, zal de rechtbank volledigheidshalve hier toch op ingaan. Perfect Wave heeft namelijk in beginsel recht op teruglevering van de door haar geleverde horloges. De aard van de door Perfect Wave geleverde horloges, namelijk het feit dat het valse exemplaren betreft, sluit echter uit dat de levering ongedaan wordt gemaakt. Westwing was immers genoodzaakt de horloges te vernietigen, omdat het in voorraad hebben van valse exemplaren strafbaar is. Gelet hierop rust er op Westwing geen verbintenis tot teruggave van de horloges. De rechtbank kan Westwing bovendien volgen in haar stelling dat, zelfs als zou er op Westwing de verplichting rusten om dan de waarde van de horloges te vergoeden aan Perfect Wave, de werkelijke waarde van de horloges voor Westwing nihil is geweest, omdat het valse horloges betrof.

Schikking Daniel Wellington

4.25.

Westwing vordert een totaalbedrag van € 18.663,77 aan schadevergoeding van Perfect Wave, omdat zij dat bedrag aan Daniel Wellington heeft betaald bij wijze van schikking om een procedure vanwege de valse horloges en de productfoto’s te voorkomen. Het bedrag bestaat uit de omzet die Westwing heeft gemaakt met het verkopen van de valse horloges aan consumenten en de advocaatkosten van Daniel Wellington. Het schikkingsbedrag met Daniel Wellington is schade die rechtstreeks voortvloeit uit de non-conformiteit van de horloges en de productfoto’s. Had Perfect Wave immers, zoals overeengekomen, authentieke Daniel Wellington horloges en productfoto’s waartoe zij gerechtigd was geleverd, dan had Daniel Wellington Westwing niet kunnen aanspreken op een inbreuk en met succes kunnen dreigen met een procedure.

4.26.

Perfect Wave betwist de daadwerkelijke betaling van het schikkingsbedrag. Bij de dagvaarding heeft Westwing correspondentie overgelegd waarin Daniel Wellington aan Westwing een voorstel doet om de kwestie te schikken. Uit deze correspondentie volgt dat een schikkingsvoorstel is gedaan en Westwing daadwerkelijk een schikking heeft getroffen tot het gevorderde bedrag. Aangezien de betwisting van Perfect Wave alleen bestaat uit een blote ontkenning en in het geheel niet nader is toegelicht of onderbouwd, acht de rechtbank de onderbouwing van Westwing op dit punt voldoende.

4.27.

Perfect Wave voert verder aan dat Westwing eigen schuld heeft aan het in haar ogen te hoge schikkingsbedrag. Westwing had volgens Perfect Wave niet direct akkoord moeten gaan met het schikkingsvoorstel. Het is onzeker of Daniel Wellington een procedure tegen Westwing gewonnen had gezien de lopende zaak in Polen. Bovendien is Westwing overgegaan tot een schikking zonder daartoe overleg te plegen met Perfect Wave en ging Westwing door de enkele mededeling van Daniel Wellington ervan uit de horloges vals zijn.

4.28.

Westwing stelt dat zij in redelijkheid niet anders kon dan schikken. Zij had geen bewijs voorhanden om de stelling van Daniel Wellington, dat de horloges vals zijn en er geen rechten zijn met betrekking tot de productfoto’s, te weerleggen. Als Daniel Wellington een procedure was gestart, dan waren de kosten nog veel hoger geweest, omdat Daniel Wellington dan haar volledige schade zou vorderen en de werkelijk gemaakte proceskosten. Westwing stelt verder dat Perfect Wave in de gelegenheid is gesteld om naderhand aan te tonen dat de horloges niet vals zijn en dat zij gerechtigd is tot de productfoto’s, maar dat zij dat heeft nagelaten.

4.29.

Op grond van artikel 6:101 BW wordt de verplichting van Perfect Wave tot het vergoeden van schade aan Westwing verminderd, wanneer deze schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan Westwing kan worden toegerekend. Een dergelijke omstandigheid kan inderdaad zijn dat Westwing zich – bij het treffen van een schikking – onvoldoende heeft ingespannen om het bedrag zo laag mogelijk te houden of een procedure had moeten afwachten als zij daarbij een kans van slagen had gehad. Aangezien Perfect Wave in deze procedure echter al geen papertrail heeft overgelegd, waaruit de authenticiteit van de horloges en haar rechten op de productfoto’s blijken, mag ervan uit worden gegaan dat deze stukken ook na het contacteren van Perfect Wave in het kader van het treffen van een schikking of tijdens een latere procedure met Daniel Wellington zouden ontbreken. Naar het oordeel van de rechtbank had Westwing redelijkerwijs niet meer kunnen doen zonder dit soort stukken en heeft zij een terechte inschatting gemaakt om tegen deze voorwaarden te schikken. Hierdoor slaagt het beroep op eigen schuld van Westwing aan de zijde van Perfect Wave niet.

Rente

4.30.

De gevorderde wettelijke handelsrente zal worden afgewezen, omdat geen sprake is van een geldvordering uit een handelsovereenkomst. Wel zal er wettelijke rente worden toegewezen vanaf 17 maart 2017, zoals Westwing primair heeft gevorderd, omdat de vorderingen op dat moment opeisbaar waren.

Buitengerechtelijke incassokosten

4.31.

Westwing vordert een bedrag van € 913,83 als buitengerechtelijke incassokosten. De rechtbank stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is op deze vordering, omdat het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. Westwing heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten is bovendien niet hoger dan het in het Besluit bepaalde tarief en zal dus worden toegewezen.

Proceskosten

4.32.

Westwing vordert vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte proceskosten op grond van de artikel 1019h Rv.

4.33.

De werkingssfeer van artikel 1019h Rv is beperkt tot vorderingen die hun grondslag vinden in een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De grondslag die Westwing aan de door haar ingestelde vorderingen verbindt is – kort gezegd – non-conformiteit. De onderhavige zaak betreft daarom niet de handhaving van rechten van intellectuele eigendom maar een afgeleide vordering. Gegeven het specifieke en beperkte toepassingsbereik van artikel 1019h Rv is voor analoge toepassing van dit artikel bij een andere grondslag geen plaats. Dit leidt tot de conclusie dat de vordering wordt afgewezen.

4.34.

Perfect Wave zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Aan de zijde van Westwing worden die begroot op € 4.911,00, waarvan € 1.581,00 aan verschotten, € 1.950,00 aan griffierecht en € 1.380,00 aan salaris advocaat (2 punten x tarief III = € 690,00).

in reconventie

4.35.

Aangezien in conventie is geoordeeld dat Westwing de overeenkomst rechtsgeldig kan laten ontbinden, is nakoming daarvan niet langer mogelijk en zal de op die grondslag ingestelde reconventionele vordering worden afgewezen.

4.36.

Perfect Wave zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. Aan de zijde van Westwing worden die begroot op

€ 461,00 aan salaris advocaat (2 x 0,5 punt x tarief I = € 461,00).

5 De beslissing

De rechtbank:

in conventie

5.1.

ontbindt de overeenkomst aangaande de koop van de horloges;

5.2.

veroordeelt Perfect Wave om aan Westwing te betalen € 32.546,85, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 17 maart 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

5.3.

veroordeelt Perfect Wave om aan Westwing te betalen een bedrag van € 913,83;

5.4.

veroordeelt Perfect Wave in de proceskosten, aan de zijde van Westwing tot op heden begroot op € 4.811,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW daarover vanaf 3 oktober 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.6.

wijst de vorderingen af;

5.7.

veroordeelt Perfect Wave in de proceskosten, aan de zijde van Westwing tot op heden begroot op € 461,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 3 oktober 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

in conventie en in reconventie

5.8.

veroordeelt Perfect Wave in de na dit vonnis ontstane kosten, te begroten op een bedrag van € 246,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarden dat Perfect Wave niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en vervolgens betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden met € 68,- aan salaris advocaat en de kosten van het betekeningsexploot, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW daarover vanaf 3 oktober 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

5.9.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.R.J. van Wel, rechter, bijgestaan door mr. S. Jeddaoui, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2019.