Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:7545

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
26-09-2019
Datum publicatie
25-10-2019
Zaaknummer
C/13/671326 / KG ZA 19-899
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opzeggen duurovereenkomst voor onbepaalde tijd met opzegbepaling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/671326 / KG ZA 19-899 FB/MvG

Vonnis in kort geding van 26 september 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTOBUSONDERNEMING W. VERHOEF B.V.,

gevestigd te Driebruggen,

eiseres bij dagvaarding van 29 augustus 2019 en bij herstelexploot van 2 september 2019,

advocaat mr. J. Thiele te Alphen aan den Rijn,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FLIXBUS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. T.J. van Vugt te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Verhoef en Flixbus worden genoemd.

1 De procedure

Ter zitting van 12 september 2019 heeft Verhoef gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding en herstelexploot. Flixbus heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Verhoef: [naam 1] en [naam 2] , [functie] , met mr. Thiele,

aan de zijde van Flixbus: [naam 3] , bedrijfsjurist, en mr. Van Vugt.

2 De feiten

2.1.

Verhoef is actief op het gebied van personenvervoer. Flixbus is een internationaal mobiliteitsplatform dat samenwerkt met een groot aantal regionale busbedrijven, door haar Buspartners genoemd, in heel Europa en enkele Amerikaanse steden. De Buspartners zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie van de routes, terwijl Flixbus voor de officiële vergunningen zorgt die nodig zijn om op een internationaal lange afstandsnetwerk te opereren.

2.2.

Na aanvankelijk met Flixbus Duitsland te hebben samengewerkt, is Verhoef in 2015 gaan samenwerken met Flixbus. Partijen hebben in 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die per 1 januari 2017 is vervangen door de Buspartnerovereenkomst, waarin het volgende staat:

“ Artikel 1 Taken en plichten van FB (Flixbus, vzr)

(1) Om de nagestreefde benutting van de routes zeker te stellen en in het belang van een professionele uitvoering van de Personenvervoersdiensten in naam en op rekening van FB, heeft FB de volgende taken:

(…)

2. Taken op het gebied van Pricing en Yield Management:

a. Ontwikkelen van concurrerende tarieven en voorwaarden, met het oog op het maximaliseren van succes voor beide partijen;

b. Optimalisatie van de prijzen afhankelijk van de verschillende doelgroepen, distributiekanalen, de boeking- en reismomenten, met als doel het optimaliseren van de bezettingsgraden, de winstgevendheid en de groei voor FB en de Buspartner (Verhoef, vzr).

Artikel 2 Taken en plichten van de Buspartner

(1) De Buspartner heeft de volgende taken en plichten, die in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving uitgevoerd moeten worden:

1. Taken op het gebied van de exploitatie van de lijnen:

(…)

l. Naleving van de in de “Normen voor de exploitatie van de lijnen” (bijlage 4) vastgelegde bepalingen;

(…)

Artikel 5 Bedrijfsvoering en de aanpassing ervan

(…)

(3) Aanpassing van de lijnenbijlage

(…) Dit vereist een wederzijdse ondertekening door een gemachtigd vertegenwoordiger. (…)

Artikel 16 Inwerkingtreding, duur en opzegging

(1) Het contract begint op 01.01.2017 en eindigt zonder tegenbericht wanneer de Buspartner geen voertuigen met nog geldige inzettijd meer heeft.

(…)

(6) Recht tot opzegging voor FB wegens overtredingen van de algemene contractuele verplichtingen van de Buspartner:

1. Wanneer de Buspartner zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan de FB deze Buspartnerovereenkomst na

 • -

  een vruchteloze voorafgaande waarschuwing, en;

 • -

  het instellen van een redelijke respijtperiode, in zoverre dat het instellen van een respijtperiode voor de beëindiging van de toestand die een inbreuk op de overeenkomst inhoudt, relevant is. Het einde van deze respijtperiode geldt als fatale termijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek;

onmiddellijk opzeggen. De opzegging moet schriftelijk worden ingediend.

Als milder middel kan de opzegging van één of meer individuele voertuigen in plaats van het totale Buspartnercontract plaatsvinden.

2. Onder een overtreding van een contractuele verplichting wordt bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) verstaan:

a. zwaarwegende overtredingen (…), overtredingen op grond van het ontbreken van chauffeurs (bijv. 1 chauffeur waar 2 chauffeurs zijn voorgeschreven)

(…)

(7) Recht van opzegging van FB in verband met zwaarwegende redenen:

1. In het geval van een zwaarwegende reden is FB gerechtigd deze overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing en zonder voorafgaande kennisgeving te ontbinden. Dit geldt in het bijzonder wanneer:

(…)

b. De Buspartner plichten volgens de WP2000 en/of EG-verordening 1071/2009 niet nakomt, en die tot onmiddellijke intrekking van zijn vergunning kunnen leiden;

(…)

2. Als milder middel kan de opzegging van één of meer individuele voertuigen in plaats van het totale Buspartnercontract plaatsvinden.

(…)”.

In bijlage 4 ‘Normen voor een doeltreffende lijndienst’ die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst staat het volgende:

Bovendien gelden voor nachtlijnen de volgende eisen

(1) Tussen middernacht en 6 uur moeten er twee chauffeurs aan boord zijn

(…)

(7) Vanaf 2 uur zijn de chauffeurs volledig aan het werk en mogen ze zich niet terugtrekken om te pauzeren of te slapen

(8) De desbetreffende tweede chauffeur houdt de rijdende collega in het oog. Bij tekenen van vermoeidheid moet onmiddellijk de chauffeur onmiddellijk afgelost worden. Desbetreffende tweede chauffeur mag tussen 2 en 6 niet slapen of rusten, maar moet de rijdende chauffeur in het oog houden en bij tekenen van vermoeidheid evt. het stuur overnemen of een korte pauze inlassen.

(9) Tussen 2 en 6 uur bedraagt de maximale ononderbroken rijtijd 120 minuten. Daarna moeten de chauffeurs wisselen.

(…)”

2.3.

Op grond van artikel 7 van de Buspartnerovereenkomst ontving Verhoef voor haar diensten een netto-vergoeding van 74% van de door Flixbus ontvangen gelden uit de exploitatie van de contractuele lijnenbundel. Afhankelijk van de klanttevredenheid ontvangt Verhoef daarnaast nog een bonus van Flixbus. De vergoeding die Verhoef ontving varieerde aan de hand van de bezetting van de bus en het aantal bussen dat ingezet moest worden. Als de bus vol zit is de vergoeding hoger dan wanneer de twee bussen halfvol zitten, omdat de kosten voor het rijden van de bussen voor rekening van Verhoef komen.

2.4.

In december 2017 heeft Flixbus aan Verhoef bericht dat haar lijnenbundel met ingang van mei 2018 wordt gewijzigd. In een e-mail van 3 januari 2018 van Flixbus aan Verhoef staat dat binnen 14 dagen bezwaar kan worden gemaakt tegen de wijziging en dat het uitblijven van een reactie binnen deze termijn, wordt beschouwd als instemming met de wijziging. Verhoef heeft niet gereageerd op het bericht. Met ingang van mei 2018 heeft Verhoef de volgende lijnen gereden:

 • -

  lijn N803 Amsterdam – Parijs,

 • -

  lijn 803 Den Haag – Parijs en,

 • -

  lijn X68, Amsterdam – Heidelberg/Praag.

2.5.

Lijnen N803 en 803 zijn aan elkaar gekoppeld: dezelfde bus gaat als lijn 803 naar Parijs, en dan als nachtlijn N803 weer terug naar Nederland. Een tweede bus doet het omgekeerde. Voor nachtritten met twee chauffeurs, ontving Verhoef een nachttoeslag.

2.6.

De capaciteit op lijnen N803 en 803 (volgens de dagvaarding alleen lijn BN803, maar voorshands wordt dit als verschrijving beschouwd) is in mei 2018 verhoogd van 70.000 kilometer naar 200.000 kilometer per maand.

2.7.

In juli, augustus en september 2018 heeft Verhoef Flixbus e-mails gestuurd waarin, kort gezegd, is meegedeeld dat de lijnen 803 en N803 onvoldoende rendabel zijn.

2.8.

Op 25 januari 2019 heeft Flixbus bij KIWA Register een wijzigingsaanvraag ingediend voor vergunning KIWA/IV/16727 Amsterdam – Parijs via Brussel. In de aanvraag staat dat de lijn Amsterdam – Parijs ’s nachts met twee chauffeurs wordt gereden. Op 17 april 2019 heeft Kiwa Register de vergunning conform de aanvraag verstrekt.

2.9.

Met een e-mail van 22 februari 2019 heeft Verhoef aan Flixbus meegedeeld per 17 april 2019 te willen stoppen met lijnen 803 en N803, omdat de opbrengsten van deze lijnen niet rendabel zijn.

2.10.

Met een e-mail van 26 februari 2019 heeft Flixbus aan Verhoef bericht dat een beëindiging per 17 april 2019 niet realistisch is, omdat op zo’n korte termijn geen vervangende Buspartner kan worden geregeld. Flixbus heeft voorgesteld een opzegtermijn van zes maanden te hanteren en in augustus 2019 te stoppen. Verder heeft Flixbus een compensatie voorgesteld, op voorwaarde dat Verhoef (pas) per augustus 2019 zou stoppen, inhoudende dat Verhoef als voorschot in de minder rendabele maanden januari tot en met maart 2019 een minimale kilometervergoeding ontvangt van € 1,33, die vervolgens met de meer rendabele maanden zal worden verrekend.

2.11.

Verhoef heeft met een e-mail van 27 februari 2019 gereageerd en aan Flixbus gemeld dat vanaf mei 2018 de opbrengsten flink achterblijven en dat zij tot dat moment al meer dan € 80.000,00 had verloren op lijn 803 en N803. Verder heeft zij meegedeeld met een kostprijs van € 1,33 niet uit te komen en dat deze minimaal

€ 1,45 moet zijn en voor nachtlijnen hoger, omdat die met twee chauffeurs moeten worden gereden.

2.12.

Flixbus heeft met een e-mail van 28 februari 2019 Verhoef opnieuw meegedeeld dat het voor haar niet mogelijk is Verhoef op lijnen 803 en N803 al per april 2019 te vervangen. Flixbus heeft voorgesteld dat Verhoef ook lijn X68 per 17 april 2019 opzegt, omdat zij voor de volledige lijnenbundel van Verhoef een vervangende Buspartner heeft gevonden. Flixbus heeft de volgende twee opties aan Verhoef voorgelegd: (1) alle lijnen, dus 803, N803 en X68 worden per 17 april 2019 opgezegd, of (2) lijnen 803 en N803 worden per 1 augustus 2019 opgezegd en lijn X68 blijft bij Verhoef.

2.13.

Verhoef wilde niet met alle lijnen stoppen, omdat dan een omzet van € 2,5 miljoen zou wegvallen. Om kosten te besparen heeft zij lijn N803 vanaf enig moment ‘s nachts nog maar door één chauffeur in plaats van twee chauffeurs laten rijden.

2.14.

Met een e-mail van 15 april 2019 heeft B. Paas van vakbond FNV aan Flixbus bericht dat Verhoef nachtritten laat uitvoeren door één chauffeur, en Flixbus verzocht daartegen op te treden. Flixbus heeft met een e-mail van 17 april 2019 gereageerd en aan Paas meegedeeld dat het met één chauffeur uitvoeren van een nachtrit tegen het beleid van Flixbus is, dat de veiligheid van passagiers en chauffeurs voor Flixbus de hoogste prioriteit heeft en dat zij Verhoef zal gaan controleren.

2.15.

Met een brief van 6 mei 2019 heeft Flixbus aan Verhoef meegedeeld dat door eigen controles en meldingen van vakbond FNV is gebleken dat Verhoef op nachtlijnen niet twee, maar slechts één chauffeur inzet. Flixbus heeft Verhoef verzocht tachograafgegevens ter beschikking te stellen. Zij heeft haar voorts gesommeerd de nachtlijnen per direct met twee chauffeurs te rijden, bij gebreke waarvan de Buspartnerovereenkomst op grond van artikel 16 lid 6 van de overeenkomst zal worden opgezegd, dan wel zal worden ontbonden op grond van wanprestatie.

2.16.

Met een brief van 29 juli 2019 heeft Flixbus, kort gezegd, Verhoef opnieuw meegedeeld dat het ontoelaatbaar is dat nachtlijnen niet met twee chauffeurs worden gereden. Zij heeft Verhoef in gebreke gesteld en heeft haar opgedragen per direct twee chauffeurs op nachtlijnen in te zetten. Voor het ter beschikking stellen van tachograafgegevens is aan Verhoef een fatale termijn gegeven van zeven dagen. Tot slot heeft zij meegedeeld dat als nieuwe tekortkomingen worden geconstateerd, de Busparterovereenkomst in haar geheel wordt ontbonden op grond van wanprestatie.

2.17.

Met een brief van 12 augustus 2019 heeft Flixbus op grond van artikel 16 lid 7, subsidiair lid 6, van de Buspartnerovereenkomst de overeenkomst opgezegd met ingang van 13 augustus 2019.

3 Het geschil

3.1.

Verhoef vordert, samengevat:

I. Flixbus te veroordelen tot nakoming van de Buspartnerovereenkomst en Verhoef haar werkzaamheden te laten hervatten conform de lijnenbundel uit productie 3 met uitzondering van lijn N803,

II. Flixbus te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schade van Verhoef bestaande uit € 13.854,06 en een bedrag van € 2.569,68 voor elke dag na 13 augustus 2019 tot de dag dat Verhoef weer wordt toegelaten tot haar werkzaamheden, vermeerderd met wettelijke rente,

III. in goede justitie een beslissing te nemen,

IV. Flixbus te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

Verhoef stelt dat zij lijn N803 van Amsterdam naar Parijs onder de kostprijs rijdt en daarop dus verlies maakt. Flixbus handelt daarmee in strijd met artikel 1 lid 2 van de Buspartnerovereenkomst, omdat van optimalisatie van het resultaat en winstgevendheid voor haar geen sprake meer is. De wijziging van de lijnenbundel met ingang van mei 2018 is eenzijdig opgelegd en niet tot stand gekomen op de wijze zoals in artikel 5 lid 3 van de Buspartnerovereenkomst overeengekomen, omdat voor wijziging een wederzijdse ondertekening is vereist. Verhoef stelt verder dat het rijden met een chauffeur in plaats van twee, in overeenstemming is met de wettelijke rij- en rusttijden. Door lijn N803 met een chauffeur te rijden, kan zij deze lijn nog juist tegen de kostprijs exploiteren. Bovendien is het rijden met één chauffeur niet langzamer dan met twee chauffeurs. In de vergunningsaanvraag staat weliswaar dat met twee chauffeurs wordt gereden, maar die verplichting staat niet in de verleende vergunning, en in de begeleidende brief bij de vergunning staat dat de lijn dient te worden gereden zoals omschreven in de vergunning. De eis van Flixbus om de nachtritten met twee chauffeurs berust dus uitsluitend op een interne beleidsmaatregel van Flixbus. Verhoef stelt dat zij niet is tekortgeschoten in de nakoming van de Buspartnerovereenkomst. De Buspartnerovereenkomst bepaalt dat als minder verstrekkend middel dan een algehele opzegging, ook een opzegging van één of meer individuele voertuigen in plaats van het totale buscontract kan plaatsvinden. Voor zover er sprake is van een tekortkoming, rechtvaardigt deze de opzegging van lijn N803 en niet de opzegging van de volledige Buspartnerovereenkomst, aldus Verhoef.

3.3.

Flixbus heeft het volgende verweer gevoerd. Verhoef heeft van Flixbus een afgewogen pakket van lijnen gekregen. Net zoals bij andere vervoerders het geval is, bevat dit pakket een mix van goede en minder goede ritten. Het totale pakket van Verhoef is rendabel. Verhoef rijdt niet in overeenstemming met de aan Flixbus verleende routevergunning, die is aangevraagd met een chauffeursconcept dat gebaseerd is op twee chauffeurs die elkaar afwisselen. Veiligheid is voor Flixbus heel belangrijk en om die reden zijn veiligheidsvoorschriften opgenomen in de Buspartnerovereenkomst. Een van de voorschriften die gericht is op verhoging van de veiligheid, is de verplichting om nachtlijnen met twee chauffeurs te rijden, zoals vastgelegd in bijlage 4 van de overeenkomst. Deze verplichting heeft Flixbus vijf jaar geleden ingevoerd naar aanleiding van een reeks ongevallen tijdens nachtritten die werden uitgevoerd met één chauffeur. Geen enkele nachtbus van Flixbus die in Europa rijdt, mag met één chauffeur rijden. Flixbus heeft door controles en een melding van vakbond FNV geconstateerd dat Verhoef niet twee chauffeurs, zoals overeengekomen, maar slechts één chauffeur op de nachtlijn inzet. Ondanks twee waarschuwingen is Verhoef met één chauffeur blijven rijden. Zij is daarmee haar verplichtingen uit de Buspartnerovereenkomst niet nagekomen, zodat Flixbus de overeenkomst op grond van artikel 16 lid 7, subsidiair lid 6, per direct heeft opgezegd. Tot slot heeft Flixbus aangevoerd dat Verhoef van de lijst van Buspartners die hoort bij de vergunning is geschrapt, en dat inmiddels een andere vervoerder is gecontracteerd, zodat het niet meer mogelijk is om Verhoef nog ritten voor Flixbus te laten rijden.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Een vordering tot nakoming kan in kort geding alleen worden toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het standpunt van eiser zal volgen, bijvoorbeeld als gedaagde een kennelijk ongegrond verweer voert en niet van eiser kan worden gevergd dat hij de uitslag van een bodemprocedure afwacht.

4.2.

Het gaat hier om een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de toepasselijke wettelijke bepalingen. Als de wet of een duurovereenkomst voorziet in een regeling van de opzegging kunnen, indien de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen daarvoor ruimte laten, de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, op grond van artikel 6:248 lid 1 BW meebrengen dat aan de opzegging nadere eisen gesteld worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een beroep op een uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen, op grond van artikel 6:248 lid 2 BW onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, [partijnamen] )

4.3.

Desgevraagd hebben partijen ter zitting meegedeeld dat artikel 16 van de Buspartnerovereenkomst is aan te merken als een opzeggingsbepaling, zodat onderhavige overeenkomst voorziet in de mogelijkheid van opzegging daarvan. Partijen hebben bovendien eensluidend verklaard dat weliswaar in de tussen hen gevoerde correspondentie mede sprake is geweest van de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst, maar dat daarvoor uiteindelijk niet is gekozen. Flixbus heeft bedoeld de overeenkomst te beëindigen door opzegging, zoals contractueel geregeld, en Verhoef heeft dit ook zo opgevat.

4.4.

Artikel 16 lid 6 onder 1 van de tussen partijen gesloten overeenkomst bepaalt, kort gezegd, dat Flixbus die overeenkomst, na een vruchteloze waarschuwing, per direct kan opzeggen wanneer Verhoef haar contractuele verplichting niet nakomt. Artikel 16 lid 6 onder 2 bepaalt dat onder een overtreding van een contractuele verplichting onder meer wordt verstaan het rijden met één chauffeur waar twee chauffeurs zijn voorgeschreven. Artikel 16 lid 7 bepaalt dat Flixbus de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing en zonder voorafgaande kennisgeving per direct kan opzeggen in het geval van een zwaarwegende reden.

4.5.

Artikel 2 lid 1 sub 1 onder l van de Buspartnerovereenkomst (zie 2.2) bepaalt dat Verhoef de in bijlage 4 van de overeenkomst vastgelegde bepalingen moet naleven. In die bijlage staat dat nachtlijnen tussen middernacht en 6 uur

’s ochtends met twee chauffeurs moeten worden gereden.

4.6.

Met ingang van mei 2018 is de lijnenbundel van Verhoef gewijzigd, waarbij zij lijnen 803 en N803 toegewezen heeft gekregen. Verhoef stelt dat deze wijziging eenzijdig is opgelegd en niet tot stand is gekomen op de wijze zoals is overeengekomen. In het bericht waarin Flixbus de wijziging aan Verhoef heeft meegedeeld, staat dat Verhoef binnen 14 dagen bezwaar kan maken tegen de wijziging en dat het uitblijven van een reactie binnen deze termijn, wordt beschouwd als instemming met de wijziging. Verhoef heeft geen bezwaar gemaakt tegen die wijziging en is dienovereenkomstig gaan rijden. Pas toen bleek dat lijnen 803 en N803 verliesgevend waren, is zij gaan klagen bij Verhoef.

Onder deze omstandigheden moet worden aangenomen dat Verhoef stilzwijgend heeft ingestemd met de aan haar meegedeelde wijziging.

4.7.

Ten overvloede wordt overwogen dat ook het verdere gedrag van partijen hiermee overeenstemt. Flixbus heeft immers in een later stadium, naar aanleiding van klachten van Verhoef, een compensatie voorgesteld, maar die was volgens Verhoef niet voldoende om de lijnen kostendekkend te maken. Verhoef is vervolgens blijven klagen bij Flixbus over de rentabiliteit van de lijnen. Flixbus heeft daar een aanleiding gezien Verhoef ook nog twee andere opties aan te bieden: de hele lijnenbundel opzeggen tegen 17 april 2019 of lijnen 803 en N803 opzeggen tegen 1 augustus 2019, en lijn X68 blijven uitvoeren. Verhoef heeft echter geen van deze alternatieven aanvaard en is de hele lijnenbundel blijven rijden. Indien het enkele feit dat Verhoef niet op de voorgestelde wijzigingen heeft gereageerd binnen de door Flixbus gestelde termijn van twee weken, onvoldoende zou zijn om van een stilzwijgende instemming met de wijziging te kunnen spreken, heeft zij in elk geval het gerechtvaardigd vertrouwen bij haar wederpartij gewekt dat zij daarmee instemde door haar verdere, zojuist kort weergegeven, gedrag.

4.8.

Naar aanleiding van een melding van FNV dat Verhoef nachtritten door één chauffeur liet uitvoeren, is Flixbus Verhoef gaan controleren. Tijdens die controles is gebleken dat Verhoef nachtritten inderdaad door één chauffeur liet verrichten. Dit is in strijd met de Buspartnerovereenkomst die, in samenhang met bijlage 4, bepaalt dat nachtritten door twee chauffeurs moeten worden gereden. Flixbus heeft twee keer in een duidelijk geformuleerde brief Verhoef gesommeerd de nachtritten met twee chauffeurs te rijden, maar Verhoef heeft deze sommaties naast zich neergelegd. Dat betekent dat Flixbus op grond van artikel 16 lid 6 van de Buspartnerovereenkomst in beginsel bevoegd was de overeenkomst per direct op te zeggen.

4.9.

De omstandigheden van het geval leiden niet tot een ander oordeel. Tussen partijen staat immers vast dat Flixbus vanwege de veiligheid van de passagiers en de chauffeurs, in de overeenkomst heeft laten vastleggen dat nachtritten met twee chauffeurs moeten worden gereden. De daarmee strijdige keuze van Verhoef om nachtritten niet langer door twee maar door één chauffeur te laten rijden, heeft zij gemaakt om kosten te besparen. Zij heeft dus bewust deze veiligheidsnorm, die voor Flixbus belangrijk is en die voor alle Buspartners geldt, niet nageleefd en is daarin, ondanks twee sommaties, blijven volharden.

4.10.

Bovendien wist Verhoef dat de aan Flixbus verleende routevergunning is aangevraagd met een concept dat gebaseerd is op twee chauffeurs die elkaar tijdens de rit afwisselen. De enkele omstandigheid dat dit in de uiteindelijk verleende vergunning niet uitdrukkelijk als eis is gesteld (waarvoor bij een aldus geformuleerde aanvraag ook geen aanleiding was), maakt dit niet anders. Tot slot staat vast dat Flixbus aan Verhoef, naar aanleiding van haar klachten, twee redelijke alternatieven heeft voorgelegd, waarvan Verhoef geen gebruik heeft gemaakt.

4.11.

Op grond van bovenstaande is het voorshands niet aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, op grond van artikel 6:248 lid 1 BW meebrengen dat aan de opzegging nadere eisen gesteld hadden moeten worden en evenmin dat het beroep van Flixbus op de uit de Buspartnerovereenkomst voortvloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen, op grond van artikel 6:248 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.12.

Een belangenafweging maakt dit niet anders. Verhoef is, ondanks waarschuwingen, welbewust blijven volharden in gedragingen waarmee zij een uitdrukkelijk overeengekomen veiligheidsnorm schond. In zoverre heeft zij zich een minder betrouwbare partner getoond. Bovendien heeft Flixbus inmiddels al in haar vervanging voorzien.

4.13.

De vorderingen zijn daarom niet toewijsbaar. Verhoef zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Flixbus worden begroot op € 1.992,00 aan griffierecht en € 980,00 aan salaris advocaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Verhoef in de proceskosten, aan de zijde van Flixbus tot op heden begroot op € 2.972,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.B. Bakels, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M.F. van Grootheest, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 september 2019.1

1 type: MvG coll: mb