Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:3822

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
27-05-2019
Datum publicatie
31-05-2019
Zaaknummer
7392942 CV EXPL 18-27264
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Omdat een ontevreden klant niet kon bewijzen dat een autobedrijf de onderhoudswerkzaamheden aan 2 bedrijfswagens niet goed had uitgevoerd moet de klant alsnog ruim 1.100 euro betalen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7392942 CV EXPL 18-27264

vonnis van: 27 mei 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

gevestigd te [vestigingsplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. J.A. van den Bogert

t e g e n

de besloten vennootschap Novitalia B.V., h.o.d.n. APPETITO

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Novitalia

gemachtigde: mr. P. le Heux

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter gaat uit van de volgende processtukken en proceshandelingen:

- de dagvaarding van 29 november 2018 met producties;
- de conclusie van antwoord, met producties;
- het instructievonnis;
- de dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 20 maart 2019. Voor [eiseres] is verschenen dhr. [naam 1] , vergezeld door de gemachtigde. Voor Novitalia is dhr. [naam 2] verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.


GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

Novitalia heeft op 8 juni 2017 een Iveco Koel/Vrieswagen met kenteken [kenteken] gekocht bij [eiseres] . [eiseres] heeft op 3 mei 2018 groot onderhoud aan de Iveco bedrijfswagen (verder: de Iveco) uitgevoerd in opdracht van Novitalia. [eiseres] heeft daarvoor een bedrag van € 2.210,03 in rekening gebracht. Van deze factuur heeft Novitalia een bedrag van € 250,00 onbetaald gelaten. De factuur van 3 mei 2018 bevat een post ‘Huur Volkswagen Crafter Koel/Vries’ van totaal € 250,00 (exclusief btw).

1.2.

[eiseres] heeft vervolgens op 15 juni 2018 reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De factuur vermeld een bedrag van € 1.047,50 exclusief btw aan garantiewerkzaamheden en een nog te betalen bedrag van € 298,87 inclusief btw.

1.3.

Novitalia heeft ook een Renault Master bedrijfswagen met kenteken [kenteken] in eigendom (verder: de Renault). Deze heeft zij op 16 juli 2018 voor reparaties en groot onderhoud bij [eiseres] gebracht. [eiseres] heeft daarvoor een bedrag van € 1.661,16 in rekening gebracht.

1.4.

De Renault had daarnaast een koppelingsdefect, waarvoor [eiseres] een kostenbegroting heeft opgemaakt. Novitalia wenste de bedrijfswagen niet te laten repareren. Op 15 augustus 2018 heeft [eiseres] aan Novitalia bericht dat zij de bus weer op kan komen halen, en dat, indien de facturen per ommegaande zouden worden betaald, de bus uit coulance (zonder kosten) zal worden afgeleverd en geen onderzoeks-kosten berekend zullen worden. Na betaling van € 1.000,00 door Novitalia heeft [eiseres] de Renault bij Novitalia afgeleverd.

1.5.

Per e-mail van 20 september 2018 heeft Novitalia [eiseres] bericht dat zij zowel de Iveco als de Renault bij een andere garage hebben ondergebracht, respectievelijk Truckland en Euro Garage. De factuur van Truckland voor de Iveco (reparatiedatum 30 juli 2018) bedraagt € 2.679,10, en de facturen van Euro Garage die zien op de Renault d.d. 3 september 2018 en 12 september 2018 bedragen respectievelijk € 257,85 en € 1.635,42 inclusief btw.

1.6.

[eiseres] heeft Novitalia meermaals gesommeerd tot betaling over te gaan, onder meer op 10 augustus 2018, 20 september 2018, 24 september 2018, 2 oktober 2018 en 10 oktober 2018. Novitalia heeft daar geen gehoor aan gegeven.

1.7.

Op 18 oktober 2018 heeft de gemachtigde van Novitalia [eiseres] aansprakelijk gesteld voor de door haar gemaakte kosten van reparaties bij een andere garage. Novitalia stelt in deze brief daarnaast dat bij de reparaties door de andere garage(s) aan het licht is gekomen dat bepaalde reparaties die [eiseres] gefactureerd heeft niet zijn uitgevoerd, en dat tegen de afspraken in huur is gerekend voor het vervangende vervoer.

Vordering

2. [eiseres] vordert – na wijziging van eis ter comparitie – dat Novitalia bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
a. € 960,03 aan hoofdsom;
b. € 181,50 aan buitengerechtelijke incassokosten;
c. € 11,93 aan handelsrente, berekend tot 2 oktober 2018;
d. rente over € 960,03 vanaf 2 oktober 2018;
e. de proceskosten.

3. [eiseres] stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat Novitalia, ondanks diverse sommaties daartoe, niet tot betaling van haar facturen is overgegaan die zien op uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de bedrijfswagens van Novitalia. [eiseres] heeft onder garantie een aantal werkzaamheden uitgevoerd en uit coulance nog andere zaken gerepareerd. De nog openstaande facturen zijn normale onderhoudsfacturen en dienen voldaan te worden.

4. [eiseres] stelt bovendien dat Novitalia niet tijdig heeft geklaagd over de facturen en de door [eiseres] uitgevoerde werkzaamheden; niet binnen bekwame tijd en niet op de juiste manier. Novitalia heeft er, toen er volgens haar problemen waren met de bedrijfswagens, voor gekozen om die reparaties door derden (Truckland en Eurogarage) te laten uitvoeren en [eiseres] niet in de gelegenheid te stellen de problemen te verhelpen. Voor zover er problemen waren met de bedrijfswagens komt dat, nu Novitalia niet heeft geklaagd en [eiseres] niet in gebreke heeft gesteld, voor haar rekening, aldus [eiseres] .

Verweer

5. Novitalia voert aan, samengevat en zakelijk weergegeven, dat [eiseres] niet heeft voldaan aan haar stelplicht en haar vordering ook onvoldoende heeft onderbouwd. Verder voert Novitalia aan dat de door [eiseres] uitgevoerde reparaties niet of niet goed zijn uitgevoerd. Nadat een conflict over de openstaande facturen was ontstaan en [eiseres] weigerde werkzaamheden uit te voeren voordat alle facturen waren betaald, heeft Novitalia de Iveco ter reparatie bij een derde gebracht, Truckland. Truckland heeft ernstige gebreken geconstateerd aan de Iveco bedrijfswagen en heeft deze ook gerepareerd. Na de door Truckland uitgevoerde reparatie bleek dat ook de Renault bedrijfswagen slecht of geheel niet was gerepareerd. Euro Garage heeft een groot deel van de reparaties die door [eiseres] op 16 juli 2018 al zouden zijn uitgevoerd, opnieuw uitgevoerd. Dat blijkt uit de door Novitalia overgelegde facturen, waarop verschillende posten staan die overeenkomen met posten op de factuur van 16 juli 2018 van [eiseres] .

6. Omdat [eiseres] niet alle in rekening gebrachte reparaties heeft uitgevoerd en ten onrechte andere kosten in rekening heeft gebracht, moeten de facturen worden verminderd met verschillende bedragen. De factuur van 3 mei 2018 dient te worden verminderd met een bedrag van € 302,50 (het bedrag van de huur vermeerderd met de btw) omdat partijen niet overeen zijn gekomen dat huur moest worden betaald voor het vervangende vervoer. Ook moet de factuur van 3 mei 2018 worden verminderd met een bedrag van € 147,00 en € 76,23 (zijnde de kosten voor het vullen van een kapot koelsysteem, hetgeen zinloos is). De factuur van 15 juni 2018 dient te worden verlaagd met € 38,12 en € 60,98 voor het vervangen van de multiriem, omdat die werkzaamheden niet zijn uitgevoerd; Euro Garage heeft deze werkzaamheden alsnog uitgevoerd op 6 augustus 2018. De factuur van 16 juli 2018 dient te worden verminderd met een bedrag van € 378,00 aan schokdempers en remblokken, evenals het arbeidsloon daarvoor ad € 228,69 inclusief btw, nu ook deze werkzaamheden later nog door Euro Garage moesten worden uitgevoerd, zodat [eiseres] deze ten onrechte in rekening heeft gebracht. Het bedrag waarmee de drie facturen moeten worden verminderd is totaal € 1.231,54. Dat is meer dan volgens [eiseres] nog openstaat. De vordering van [eiseres] dient derhalve te worden afgewezen.

7. Novitalia voert voorts aan dat, in geval van toewijzing van de hoofdsom, de buitengerechtelijke kosten niet toewijsbaar zijn. Deze kosten moeten worden gezien als kosten ter instructie van het geding en worden geconverteerd in een proceskosten-veroordeling op grond van artikel 237 Rv. De proceskosten dienen eveneens te worden afgewezen nu [eiseres] niet bereid was te onderhandelen en per se over een relatief klein bedrag wilde procederen.

Beoordeling

8. Het verweer dat [eiseres] niet aan haar stelplicht zou hebben voldaan wordt verworpen. In tegenstelling tot hetgeen Novitalia aanvoert heeft [eiseres] haar vordering voldoende onderbouwd met feiten waaruit volgens [eiseres] moet worden geconcludeerd dat Novitalia gehouden is tot betaling.

9. Vaststaat dat [eiseres] opdracht heeft gekregen van Novitalia om de Iveco en de Renault op diverse momenten te onderhouden of repareren, en dat [eiseres] ook op die momenten werkzaamheden aan de bedrijfswagens heeft verricht; immers worden niet alle uitgevoerde werkzaamheden betwist. Novitalia voert echter aan dat niet alle werkzaamheden zijn verricht of dat deze niet op juiste wijze zijn verricht. Het verweer van Novitalia komt er in de kern dan ook op neer dat zij meent dat sprake is van een tekortkoming.

10. [eiseres] heeft onderhoudswerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Iveco en de Renault. De facturen die zien op deze werkzaamheden zijn uitgebreid gespecificeerd en per onderdeel uitgesplitst. Tegenover die gemotiveerde en onderbouwde vordering heeft Novitalia aangevoerd dat [eiseres] niet alle werkzaamheden die zij in rekening heeft gebracht (goed) heeft verricht. Ter onderbouwing daarvan heeft zij twee facturen van andere garages ingebracht. Daaruit blijkt echter nog niet dat de overeengekomen werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Het standpunt van Novitalia dat Euro Garage heeft geconstateerd dat de gefactureerde werkzaamheden (deels) niet zijn uitgevoerd wordt niet ondersteund door bijvoorbeeld verklaringen van de monteurs en/of een onderzoeksrapport. De kantonrechter is derhalve van oordeel dat niet is gebleken dat [eiseres] tekortgeschoten is en haar werkzaamheden niet of niet goed heeft uitgevoerd.

11. Daarbij komt dat Novitalia niet (schriftelijk) heeft geklaagd over de uitgevoerde werkzaamheden of de facturen; pas in oktober 2018 heeft de gemachtigde van Novitalia zich op het standpunt gesteld dat de reparaties niet (goed) zijn uitgevoerd en [eiseres] daarvoor aansprakelijk gesteld. Dit terwijl Novitalia de bedrijfswagens toen al, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door een andere garage had laten repareren. Voor zover er derhalve sprake was van een tekortkoming zijdens [eiseres] , hetgeen niet blijkt uit de overgelegde stukken, en Novitalia daar ook tijdig over zou hebben geklaagd, heeft Novitalia [eiseres] niet in gebreke gesteld en geen termijn geboden om de overeenkomst alsnog na te komen. Het verweer van Novitalia dat werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd en zij daarvoor om die reden geen betaling verschuldigd is wordt derhalve verworpen. Voor bewijslevering is voorts geen plaats, niet alleen nu Novitalia [eiseres] niet in gebreke heeft gesteld maar ook omdat Novitalia haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd om tot bewijslevering te worden toegelaten.

11. Voor wat betreft de huur van het vervangend vervoer geldt het volgende. Ter zitting heeft [eiseres] haar vordering verminderd met het voor de huur van het vervangend vervoer in rekening gebrachte bedrag van € 250,00. Over dit bedrag is op de factuur nog wel btw berekend. Novitalia heeft dit bedrag echter al voldaan, doet geen beroep op verrekening en heeft geen eis in reconventie ingesteld met betrekking tot dit bedrag. Nu de vordering is verminderd met het openstaande bedrag van de factuur van 3 mei 2018, waardoor [eiseres] uit hoofde van die factuur niets meer vordert en deze buiten het geschil valt, komt de kantonrechter niet meer toe aan de beoordeling daarvan.

11. Het voorgaande betekent dat de vordering van [eiseres] ad € 960,03 volledig toewijsbaar is. De gevorderde buitengerechtelijke kosten € 181,50 zijn eveneens toewijsbaar, nu [eiseres] meer werkzaamheden heeft verricht om haar vordering buiten rechte voldaan te krijgen dan het versturen van een enkele aanmaning en anders dan ter instructie van deze procedure.

14. Novitalia wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast. Dat partijen in een eerder stadium niet in onderling overleg tot een regeling hebben kunnen komen doet daar niet aan af.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt Novitalia tot betaling aan [eiseres] van:

- € 960,03 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 2 oktober 2018 tot aan de voldoening;

- € 181,50 aan buitengerechtelijke incassokosten;

- € 11,93 aan wettelijke handelsrente;

veroordeelt Novitalia in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op:
exploot € 81,00
salaris € 240,00
griffierecht € 476,00
-----------------
totaal € 797,00
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Novitalia in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 60,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat Novitalia niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 27 mei 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.