Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:3484

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
13-05-2019
Datum publicatie
17-05-2019
Zaaknummer
7459250 CV EXPL 19-928
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een bedrijf dat houten barren (bedoeld om aan een balkonrailing te bevestigen) verkocht die een ander bedrijf had ontwikkeld, is te laat met klagen over de balkonbarren en krijgt geen geld terug.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7459250 CV EXPL 19-928

vonnis van: 13 mei 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de vennootschap naar buitenlands recht Viva Hinchables S.L.

gevestigd te Madrid, Spanje

eiseres

nader te noemen: Viva Hinchables

gemachtigde: mr. M.A. Slagter

t e g e n

de besloten vennootschap Balkonbar B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde

nader te noemen: Balkonbar

gemachtigde: mr. N. Vos

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter gaat uit van de volgende processtukken en proceshandelingen:

- de dagvaarding van 14 december 2018 met producties;
- de conclusie van antwoord met producties;
- het instructievonnis;
- de dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 10 april 2019. Voor Viva Hinchables is verschenen dhr. [naam 1] , vergezeld door de gemachtigde. Voor Balkonbar is verschenen dhr. [naam 2] , vergezeld door de gemachtigde. Voorafgaand aan de comparitie hebben beide partijen nadere stukken ingediend. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord.

Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1.1.

Balkonbar heeft een bar ontwikkeld om aan een balkonrailing te bevestigen. Deze bar is gemaakt van hout en wordt een ‘balkonbar’ genoemd.

1.2.

Balkonbar en Viva Hinchables zijn op 18 november 2015 een samenwerkings-overeenkomst aangegaan. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat Balkonbar 200 balkonbarren zou leveren aan Viva Hinchables, die de balkonbarren in Spanje zou gaan verkopen. Voor Viva Hinchables zouden 2 websites worden gehost, waarvan [website] in bezit van Viva Hinchables is, en [website] in bezit van Balkonbar is.

1.3.

Tot op heden is een klein aantal van de begin 2016 aan Viva Hinchables geleverde balkonbarren verkocht.

1.4.

Op 25 maart 2018 heeft Balkonbar een klacht ontvangen van Viva Hinchables. Viva Hinchables heeft daarbij aangegeven dat een klant heeft geklaagd over de kwaliteit van het hout en de bewerking ervan, dat het hout noesten zou bevatten en er productiefouten zouden zijn gemaakt. Vervolgens is op 8 augustus 2018 geklaagd door Viva Hinchables over de houtkwaliteit.

1.5.

Op 6 september heeft de gemachtigde van Viva Hinchables Balkonbar aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade wegens een niet correcte nakoming door Balkonbar.

1.6.

Partijen hebben vervolgens gecorrespondeerd over een oplossing in der minne maar zijn daar niet uit gekomen. Balkonbar heeft vervolgens op 12 september 2018 de samenwerking opgezegd.

1.7.

Per brief van 18 en 27 september 2018 heeft de gemachtigde van Viva Hinchables aangekondigd dat indien geen minnelijke regeling wordt bereikt, Viva Hinchables de koopovereenkomst zal ontbinden en een terugbetalings-vordering zal instellen.

Vordering

2. Viva Hinchables vordert, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen Viva Hinchables en Balkonbar partieel is ontbonden, althans partiële ontbinding van die overeenkomst, overdracht van de website [website] en toegang tot het e-mailadres [e-mail adres] , beiden onder last van dwangsom, en veroordeling van Balkonbar tot betaling van € 3.644,22 aan hoofdsom, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente daarover vanaf 20 september 2018 tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van Balkonbar in de kosten van het geding.

3. Viva Hinchables stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat de balkonbarren die zij van Balkonbar geleverd heeft gekregen niet de vereiste kwaliteit blijken te hebben. Bij de steekproef bij ontvangst waren de balkonbarren in orde, maar toen Viva Hinchables (2 jaar later) de dozen na klachten van klanten opende bleek dat 30 van de 50 balkonbarren defect zijn. Viva Hinchables mocht er vanuit gaan dat een product om buiten te hangen bestendig is tegen alle temperaturen en dat het niet na 2 jaar uit elkaar valt. Toen Viva Hinchables het gebrek ontdekte heeft zij direct geklaagd. Omdat geen minnelijke regeling kon worden bereikt is zij vervolgens overgegaan tot partiele ontbinding van de overeenkomst.

4. De website komt Viva Hinchables toe omdat dit telefonisch is afgesproken. De voor-waarde voor het afnemen van 200 balkonbarren was dat dit inclusief de website was.

Verweer

5. Balkonbar heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat niet blijkt wanneer Viva Hinchables de vermeende gebreken zou hebben ontdekt. Voorts heeft Viva Hinchables niet binnen bekwame tijd geklaagd over de balkonbarren.

6. Viva Hinchables betwist bovendien dat sprake is van een tekortkoming, laat staan een toerekenbare tekortkoming. De gebreken zijn onvoldoende aangetoond. Een foutmarge van 30/50 zoals door Viva Hinchables gesteld is onmogelijk, een batch met zoveel problemen zou nooit door de kwaliteitscontrole zijn gekomen. Balkonbar voert ook aan dat eventuele gebreken kunnen zijn ontstaan door de wijze van opslag en de condities waarin de balkonbarren zijn opgeslagen (temperatuur, luchtvochtigheid, etc.). Het hout zoals ter zitting getoond ziet eruit alsof het heel erg nat is geweest en daarna met hoge temperatuur weer is opgedroogd, dan gaat het kromtrekken; daar moet je op ageren.

7. Voor wat betreft de website geldt dat deze eigendom is van Balkonbar zodat geen reden bestaat om deze over te dragen aan Viva Hinchables. De website zou alleen voor Viva Hinchables worden gedraaid. Nu de samenwerking is beëindigd heeft Viva Hinchables ook uit dien hoofde geen recht meer op het gebruik van de website [website] .

Beoordeling

8. Vaststaat dat de 200 balkonbarren in 2016 zijn geleverd en dat daarover bij aflevering niet is geklaagd. Ingevolgde artikel 7:23 BW dient een koper binnen bekwame tijd te klagen indien wat is afgeleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst, op straffe van verval van bevoegdheden. Viva Hinchables kan derhalve thans geen vordering meer indienen met betrekking tot gebreken die bij aflevering reeds bestonden. Het beroep van Balkonbar op de klachtplicht van artikel 7:23 BW slaagt dan ook. Dat Viva Hinchables de barren aan een steekproef heeft onderworpen in plaats van alle geleverde pakketten open te maken en te controleren is een keuze van Viva Hinchables en komt voor haar risico.

9. Voorzover Viva Hinchables stelt dat sprake is van verborgen gebreken die zich pas op een later moment hebben geopenbaard, heeft te gelden dat Viva Hinchables niet heeft aangetoond dat sprake is van een causaal verband tussen het kromtrekken van de planken en de kwaliteit van het geleverde hout. Niet alleen is niet gebleken van een slechte houtkwaliteit, ook valt niet uit te sluiten dat de omstandigheden waarin de barren zijn bewaard hebben geleid tot of van invloed zijn geweest op het kromtrekken van het hout. Niet kan dan ook worden vastgesteld dat Balkonbar is, zodat geen grond bestaat voor de (partiële) ontbinding. Deze vordering wordt derhalve, evenals de vordering tot (terug)betaling van € 3.644,22, afgewezen.

10. Met betrekking tot de website [website] en het bijbehorende e-mailadres geldt het volgende. Viva Hinchables stelt dat zij het eigendom van de website zou krijgen overgedragen van Balkonbar omdat zij 200 balkonbarren bij haar had besteld. Dat is echter door Viva Hinchables niet aangetoond en door Balkonbar gemotiveerd betwist. Viva Hinchables kan dan ook geen aanspraak maken op het eigendom van voornoemde website/domeinnaam. Daarnaast is de samenwerkingsovereenkomst door Balkonbar opgezegd, zodat Viva Hinchables uit dien hoofde ook geen recht (meer) heeft op het gebruik van de website en het bijbehorende e-mailadres. Dit deel van de vordering wordt derhalve ook afgewezen.

11. Viva Hinchables wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Viva Hinchables in de proceskosten die aan de zijde van Balkonbar tot op heden begroot worden op € 420,00 aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Viva Hinchables in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 60,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat Viva Hinchables niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. van Berkum, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 13 mei 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.