Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:3370

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
01-05-2019
Datum publicatie
12-06-2019
Zaaknummer
C/13/646053 / HA ZA 18-354
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Terhandstelling polisvoorwaarden; uitsluitingsbeding is kernbeding en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar want hier sprake van een verrassingsbeding; uitleg evenement in de zin van de polis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2019/402
JA 2019/124 met annotatie van Klashorst, J. van de
Prg. 2019/208
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/646053 / HA ZA 18-354

Vonnis van 1 mei 2019

in de zaak van

1 de maatschap [naam maatschap] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [naam eiser sub 1],

wonende te [woonplaats] ,

3. [naam eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

advocaat mr. H.E. de Leeuw-Blokland te Rotterdam,

tegen

de naamloze vennootschap DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. T.J. Dorhout Mees te Zwolle.

Partijen zullen hierna [eisers] en Delta Lloyd genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 24 oktober 2018 en de daarin vermelde stukken,

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 15 maart 2019 en de daarin vermelde stukken,

 • -

  de brief van Delta Lloyd van 1 april 2019 met opmerkingen op het proces-verbaal van

comparitie,

- de brief van [eisers] van 9 april 2019 met opmerkingen op het proces-verbaal

van comparitie.

2 De feiten

2.1.

[eisers] heeft een varkensbedrijf. Zij is verzekerd bij Delta Lloyd middels een ‘Agrarisch Ondernemerspakket’, onder andere voor schade aan fok- en vleesvarkens en voor bedrijfsschade.

2.2.

In de door Delta Lloyd overgelegde ‘voorwaarden Dierenverzekering Agrarisch’ (hierna: de polisvoorwaarden) van Delta Lloyd is onder meer het volgende bepaald (onderstreping Delta Lloyd):

“ARTIKEL 3.5

GEVOLGSCHADE UITVAL REGELAPPARATUUR

Als op het polisblad vermeld staat dat voor de dieren de dekking Gevolgschade uitval regelapparatuur van toepassing is, zijn de dieren verzekerd tegen:

- dood en

- afmaken in verband met een uit diergeneeskundig oogpunt spoedig te verwachten dood en

waardevermindering

- als gevolg van het plotseling en onvoorzien uitvallen of onjuist functioneren van de regelapparatuur. Het uitvallen of onjuist functioneren van de regelapparatuur moet het gevolg zijn van een niet voorzienbare materiële beschadiging aan de regelapparatuur.

Hieronder vallen ook mankementen die het gevolg zijn van eigen gebrek.

Voorwaarde voor dekking is dat de regelapparatuur is aangesloten op een werkend alarmsysteem.

In geval van een gedekte schade worden de opruimingskosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Regelapparatuur is de apparatuur met de daarbij behorende leidingen, bestemd om de leefomstandigheden van de dieren op het bedrijf van de verzekerde te reguleren. Hieronder wordt verstaan apparatuur voor verwarming, ventilatie, verlichting, voeder- en

drinkwaterverstrekking en luchtbehandelingsystemen zoals luchtkoel- en luchtbevochtigingsinstallaties.

Alleen uitval van regelapparatuur die aanwezig is op het bedrijf van verzekerde is gedekt.(…)

ARTIKEL 4

WAT IS NIET VERZEKERD

Op de dekking zoals omschreven in artikel 3 zijn de volgende uitsluitingen en beperkingen van toepassing:

(…) en

- de volgende uitsluitingen en beperkingen:

Gevolgschade uitval regelapparatuur

Voor dieren waarvoor de dekking Gevolgschade uitval regelapparatuur verzekerd is geldt:

(…)

17 Alarmsysteem buiten werking

Niet verzekerd is schade die verband houdt met het niet aanwezig zijn of het niet afgaan van het alarm. Deze uitsluiting is niet van toepassing als het niet afgaan van het alarm een gevolg is van dezelfde schadeveroorzakende gebeurtenis waardoor ook de regelapparatuur is beschadigd.

ARTIKEL 5.2

VERPLICHTINGEN BIJ VERZEKERING VAN GEVOLGSCHADE UITVAL REGELAPPARATUUR

De verzekerde is verplicht:

(…)

2 de regelapparatuur volgens voorschriften te laten aanleggen, te bedienen, te onderhouden

en regelmatig op bedrijfszekerheid te beproeven;

(…)

5 ervoor zorg te dragen dat het alarmsysteem minimaal 1x per maand op bedrijfszekerheid

wordt getest, en minimaal lx per jaar wordt onderhouden;

6 ervoor zorg te dragen dat het alarmsysteem en de alarmopvolging voldoen aan de

volgende eisen:

 • -

  onafhankelijk van het elektriciteitsnet te allen tijde minimaal een half uur kunnen functioneren;

 • -

  in werking treden zodra de regelapparatuur uitvalt of onjuist functioneert en/of het detectiecircuit wordt onderbroken.

 • -

  een door de signaleringsapparatuur uitgezonden alarmsignaal moet op ieder moment waarneembaar zijn voor verzekerde of een tot het adequaat reageren bekwame vervanger of vertegenwoordiger van verzekerde waarna onmiddellijk maatregelen kunnen worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade;

7 na het afgaan van het alarm binnen de vastgestelde normtijden een aanvang te maken met het voorkomen en beperken van de schade:

Deze normtijden zijn:

(…)

bij vleesvarkensbedrijven 20 minuten

bij fokvarkensbedrijven 25 minuten

(…)”

2.3.

Op het door [eisers] ontvangen polisblad van 13 oktober 2014 staat - voor zover hier relevant - onder het kopje ‘Schadepreventie’:

“Wij wijzen u er op dat in de polis, de voorwaarden en de clausules preventiemaatregelen kunnen zijn voorgeschreven. Het is van belang dat u nagaat of - en zo ja, welke - preventie-eisen er gelden voor de verzekering(en) die u heeft afgesloten. Als bij schade blijkt dat aan eventuele preventie-eisen niet is voldaan kan dat gevolgen hebben voor het recht op schadevergoeding.”

2.4.

Op 12 juli 2015 heeft [eisers] ontdekt dat in één van haar stallen 477 vleesvarkens door verstikking om het leven zijn gekomen omdat de ventilatoren waren uitgevallen (hierna: het voorval). [eisers] heeft dit voorval diezelfde dag gemeld bij Delta Lloyd.

2.5.

Op 13 juli 2015 heeft Nimirco BV in opdracht van Delta Lloyd onderzoek gedaan naar de oorzaak en omvang van de schade. Volgens het onderzoeksrapport van 22 juli 2015 is de aardlekschakelaar aangesproken vanwege een defect of sluiting in de motor van de medicijnpomp waardoor de varkensstal spanningsloos is geraakt waardoor het ventilatiesysteem is uitgevallen in de avond van 11 juli 2015. Geconstateerd is verder dat de aanwezige alarminstallatie voldoet aan de eisen, naar behoren functioneert en geen afwijkingen vertoont en dat niet te achterhalen is waarom er op 11 juli 2015 geen alarmmelding is doorgekomen op de mobiele telefoons van [eisers] .

3 De vordering en het verweer

3.1.

[eisers] vordert, samengevat, Delta Lloyd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 50.667,00 en een nog vast te stellen bedrag aan bedrijfsschade geleden door het schadevoorval van 11/12 juli 2015, vermeerderd met de kosten van berekening daarvan door een expert. Al het voorgaande vermeerderd met rente en kosten. [eisers] legt aan haar vorderingen nakoming van de verzekeringsovereenkomst ten grondslag.

3.2.

Het verweer van Delta Lloyd strekt tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eisers] in de (na)kosten, vermeerderd met de wettelijke rente. Volgens Delta Lloyd is het voorval niet gedekt op grond van de polisvoorwaarden.

4 De beoordeling

4.1.

De vraag die partijen verdeeld houdt, is, of het voorval is gedekt door de verzekering. Daarbij verschillen partijen allereerst van mening over de gelding van de polisvoorwaarden en ten tweede - als deze voorwaarden inderdaad gelden - over de vraag of de inhoud van de polisvoorwaarden tot dekking verplicht of deze uitsluit.

De gelding van de polisvoorwaarden

4.2.

[eisers] heeft een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de polisvoorwaarden. Zij stelt deze niet te hebben ontvangen voor of bij het aangaan van de verzekering op 1 mei 2014 of ten tijde van de poliswijziging op 13 oktober 2014. Uit de door Delta Lloyd in dit verband overgelegde stukken volgt echter dat [eisers] bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst wel de mogelijkheid heeft gehad van die voorwaarden kennis te nemen. Deze zijn haar weliswaar niet rechtstreeks toegestuurd, maar wel aan haar assurantietussenpersoon ABN Amro per mail van 4 december 2013. Behalve de offerte, het clausuleblad, een situatietekening en het aanvraagformulier, zijn ook de voorwaarden als bijlage bij die mail gestuurd. Omdat ABN Amro de tussenpersoon is van [eisers] , geldt in de rechtsverhouding tussen [eisers] en Delta Lloyd dat terhandstelling van de polisvoorwaarden aan ABN Amro aan [eisers] wordt toegerekend. Overigens kan uit het mailbericht van ABN Amro van 19 februari 2019 dat zij deze mail van 4 december 2013 niet heeft kunnen vinden, niet zonder meer geconcludeerd worden dat zij die destijds niet heeft ontvangen, in tegenstelling tot hetgeen [eisers] (onder andere) ter betwisting heeft aangevoerd. Het één sluit het ander immers niet uit.

4.3.

De polisvoorwaarden, waaronder de ‘voorwaarden Dierenverzekering Agrarisch’ zijn dan ook van toepassing op de verzekeringsovereenkomst tussen [eisers] en Delta Lloyd. Dit betekent dat het beroep van [eisers] op vernietiging van de voorwaarden wegens niet terhandstelling, het ontbreken van wilsovereenstemming omdat de voorwaarden niet bij de offerte zijn aangeboden en - onder verwijzing naar dezelfde omstandigheden - strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid, niet slaagt.

Uitsluiting ingeval van niet afgaan alarm

4.4.

Het meest verstrekkende verweer van Delta Lloyd vervolgens, dat daarom als eerste wordt behandeld, is haar beroep op het uitsluitingsbeding van artikel 4.17 van de polisvoorwaarden. Volgens Delta Lloyd sluit dit beding dekking van schade uit die verband houdt met het niet afgaan van het alarm, zelfs als sprake zou zijn van regelapparatuur dat op een werkend alarm is aangesloten (hetgeen ook ter discussie staat tussen partijen).

4.5.

Volgens [eisers] is Delta Lloyds beroep op artikel 4.17 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De polisvoorwaarden bevatten verplichtingen waaraan het alarm moet voldoen (artikel 5.2), waarbij Delta Lloyd in het geheel geen belang heeft als zij bij het niet afgaan van het alarm al dekking kan afwijzen. [eisers] meent dat deze uitsluiting raar is. Zij heeft aan alle voorwaarden en verplichtingen die gelden voor de alarminstallatie voldaan - zo blijkt uit het schaderapport - en had niet méér kunnen doen om de schade te voorkomen dan dat zij gedaan heeft, dus zij mag ervan uitgaan dat het voorval gedekt is. Daarbij heeft [eisers] aangevoerd dat zij, en dus ook Delta Lloyd, geen of nauwelijks risico op schade loopt als het alarm wel afgaat. De voorwaarden zijn bovendien ook niet duidelijk of eenvoudig te begrijpen, ook omdat de uitsluitingen en verplichtingen verstopt zijn in de voorwaarden. In andere woorden gaat het volgens [eisers] om een uitsluiting waarop zij niet bedacht hoefde te zijn.

4.6.

Daarmee heeft [eisers] voldoende gesteld om haar beroep op de onaanvaardbaarheid van het niet vooraf duidelijk maken van de uitsluiting door Delta Lloyd te beoordelen, in tegenstelling tot hetgeen Delta Lloyd ter zitting heeft aangevoerd. Bij een beoordeling van die onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.

4.7.

Het uitsluitingsbeding van artikel 4.17 wordt, zoals Delta Lloyd onweersproken heeft gesteld, gekwalificeerd als een primaire dekkingsclausule. Dit artikel bepaalt mede de omvang van de dekking en is daarmee essentieel voor de overeenkomst en dus gaat het, eveneens zoals Delta Lloyd heeft gesteld, om een kernbeding. Het feit dat het beding in de polisvoorwaarden is opgenomen maakt die kwalificatie niet anders, in tegenstellig tot dat wat [eisers] heeft betoogd.

4.8.

Dit kernbeding is niet alleen essentieel voor Delta Lloyd maar ook zeker voor een varkensbedrijf als dat van [eisers] . Schade als gevolg van het niet afgaan van het alarm kan het financiële voortbestaan van het bedrijf immers in gevaar brengen. In dat verband heeft [eisers] ter zitting toegelicht dat zij financiële maatregelen heeft moeten nemen om het bedrijf gezond te houden, zoals het verkopen van aandelen en het treffen van betalingsregelingen. Het is dus van essentieel belang voor een bedrijf als dat van [eisers] dat zij ervan op de hoogte is wat de omvang van haar dekking is. De verzekeraar moet haar daar dan ook uitdrukkelijk over informeren, zo niet bij het sluiten van de overeenkomst dan in ieder geval zo snel mogelijk na het sluiten van de overeenkomst -bijvoorbeeld door middel van het polisblad - zodat haar duidelijk wordt of zij zich aanvullend moet verzekeren. Nu zij heeft volstaan met het enkel toezenden van de polisvoorwaarden, heeft Delta Lloyd zich niet van deze informatieplicht gekweten. Ook op het polisblad wordt immers slechts in algemene bewoordingen verwezen naar preventiemaatregelen waaraan verzekerden moeten voldoen. En artikel 4.17 is, zoals Delta Lloyd ter zitting heeft benadrukt, geen preventiemaatregel maar een harde uitsluiting.

4.9.

Voor een dergelijke informatieplicht is temeer reden, nu [eisers] - onvoldoende betwist - heeft gesteld dat zij niet zonder meer op een dergelijke harde uitsluiting bedacht hoefde te zijn, juist gezien de eisen die aan het alarm worden gesteld. Als je als verzekerde aan alle vereisten voldoet, zou het desondanks niet afgaan van het alarm juist die onvoorziene situatie zijn waarvoor je verwacht verzekerd te zijn. Immers, zoals [eisers] heeft aangevoerd, is er ingeval het alarm wel afgaat weinig tot geen risico op schade. In de woorden van artikel 4.17 betekent dat, dat er geen of nauwelijks andere schade kan zijn anders dan die verband houdt met het niet afgaan van het alarm. Delta Lloyd heeft dit niet, althans onvoldoende geconcretiseerd, weersproken. En in die zin is de uitsluiting er één waar zij niet bedacht op hoefde te zijn, zoals [eisers] heeft betoogd.

4.10.

Sprake is derhalve van een verrassende primaire dekkingsclausule en ondanks het feit dat de verzekeraar inderdaad de omvang van de verzekering mag bepalen zoals Delta Lloyd bij herhaling heeft aangevoerd, had het - gezien de ernstige gevolgen voor de verzekerde bij het toepasselijk worden ervan - op de weg gelegen van Delta Lloyd om [eisers] tijdig te informeren. Nu dat niet is gebeurd, is Delta Lloyds beroep op artikel 4.17 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Regelapparatuur

4.11.

Nu Delta Lloyd geen beroep toekomt op de uitsluiting, ligt ter beoordeling voor of het voorval een evenement is in de zin van de polis. In dat kader is het geschilpunt tussen partijen of een medicijnpomp te kwalificeren is als regelapparatuur in de zin van artikel 3.5 van de polisvoorwaarden. Artikel 3.5 is een algemene voorwaarde waarover niet is onderhandeld. Bij de uitleg van een zodanige voorwaarde komt het met name aan op objectieve factoren zoals de bewoordingen van de bepaling, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel en van eventueel bij de polisvoorwaarden behorende toelichting (Chubb/Dagenstaed), waarbij wel rekening gehouden wordt met de zin die partijen redelijkerwijs aan de betreffende bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Haviltex). De vraag is - kort gezegd - wat een redelijke uitleg van de voorwaarde meebrengt.

4.12.

Artikel 3.5 begint in de derde alinea met een algemene definitie van regelapparatuur, waarbij het - samengevat - neerkomt op apparatuur bestemd om de leefomstandigheden te reguleren. In de daaropvolgende zin, wordt na de inleidende woorden “Hieronder wordt verstaan” een aantal apparaten genoemd, door Delta Lloyd ter zitting in eerste instantie ook als voorbeelden aangeduid.

4.13.

Nu niet alleen is volstaan met een opsomming van apparaten die als regelapparatuur hebben te gelden, maar eerst een algemene definitie wordt gegeven, moet het ervoor worden gehouden dat in artikel 3.5. niet ondubbelzinnig een limitatieve opsomming van regelapparatuur is lezen, zoals [eisers] heeft gesteld. Als Delta Lloyd een dergelijke limitatieve opsomming voor ogen stond - zoals zij pas ter zitting en desgevraagd heeft verklaard - had het op haar weg gelegen om dit expliciet te maken, als opsteller van die voorwaarden. Een redelijke uitleg van het artikel brengt dan ook mee dat de genoemde apparaten moeten worden beschouwd als voorbeelden van regelapparatuur, als gevolg waarvan niet zonder meer uitgesloten is dat een medicijnpomp te kwalificeren is als regelapparatuur.

4.14.

In dat verband heeft [eisers] verder gesteld dat de medicijnpomp essentieel is voor de leefomstandigheden van de varkens omdat die niet alleen ingezet wordt wanneer er iets mis is met de varkens, in tegenstelling tot hetgeen Delta Lloyd heeft aangevoerd, maar ook en vooral preventief. De leefomstandigheden van de varkens - het voer, de lucht en het water - moeten optimaal zijn om de varkens in korte tijd groot te laten groeien. De varkens krijgen met de medicijnpomp, die is aangesloten op de drinkwaterleiding, met regelmaat een ontwormingsmiddel toegediend via de reguliere drinkwatervoorziening, om wormen te voorkomen. Die wormen kunnen namelijk de lever aantasten en daarmee de gezondheid van de varkens in gevaar brengen. Volgens [eisers] is de medicijnpomp dus een noodzakelijk onderdeel van de apparatuur voor drinkwaterverstrekking ter regulering van de leefomstandigheden. Tegenover dit uitgebreid gemotiveerde standpunt heeft Delta Lloyd haar blote betwisting niet verder geconcretiseerd, waarmee voldoende is komen vast te staan dat een redelijke uitleg van de voorwaarde met zich meebrengt dat een medicijnpomp is te kwalificeren als (onderdeel van de) regelapparatuur.

Voorwaarde werkend alarm

4.15.

Tot slot kan uit het enkele niet afgaan van het alarm ten tijde van het voorval niet zonder meer geconcludeerd worden dat niet is voldaan aan de voorwaarde uit artikel 3.5 dat de regelapparatuur is aangesloten op een werkend alarmsysteem, zoals Delta Lloyd heeft aangevoerd. Als onvoldoende betwist staat vast dat sprake was van een werkend alarm vóór het voorval. [eisers] heeft namelijk telefoonspecificaties overgelegd waaruit blijkt dat voor het voorval alarmmeldingen binnenkwamen. Eveneens staat vast dat het alarm een dag na het voorval “naar behoren functioneerde en geen afwijkingen vertoonde”, zoals blijkt uit het in opdracht van Delta Lloyd verrichte onderzoek. Uit dat rapport blijkt ook dat een “verklaring van het niet doorkomen van de alarmmeldingen [onderstreping rb.] van 11 juli 2015 (…) niet te achterhalen” is. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat een alarm dat voorafgaand aan en één (of anderhalve) dag na het voorval naar behoren functioneerde, ten tijde van het voorval niet aan alle eisen zou voldoen, zoals Delta Lloyd heeft aangevoerd. Delta Lloyds blote suggesties, in haar conclusie van antwoord, dat het alarmapparatuur zou zijn uitgezet of dat de back-up batterij leeg zou zijn, wordt als onvoldoende onderbouwd terzijde geschoven. De enige conclusie die uit het rapport getrokken kan worden is, zoals [eisers] onvoldoende gemotiveerd betwist hebben gesteld, dat de regelapparatuur was aangesloten op een werkend alarm en dat de oorzaak voor het niet daadwerkelijk afgaan van het alarm een raadsel is.

Conclusie

4.16.

Gezien het voorgaande moet het ervoor worden gehouden dat conform artikel 3.5 sprake was van regelapparatuur dat aangesloten was op een werkend alarmsysteem, zoals door [eisers] gesteld. Delta Lloyd heeft daarbij niet betwist dat de vastgestelde oorzaak van het voorval, te weten een defect of sluiting van de medicijnpomp, een materiële beschadiging vormt van die regelapparatuur, zoals [eisers] heeft gesteld. De conclusie is dan ook dat [eisers] onvoldoende betwist heeft gesteld dat zich een evenement heeft voorgedaan waarvoor de polis dekking biedt. De vorderingen zullen dan ook worden toegewezen. Gelet op het voorgaande, behoeft [eisers] meer subsidiaire standpunt dat het voorval daarenboven gedekt zou zijn onder de brandverzekering, geen bespreking meer.

Wettelijke rente

4.17.

[eisers] heeft de wettelijke rente gevorderd over het gevorderde schadebedrag en de nog te bepalen bedrijfsschade, hetgeen Delta Lloyd niet heeft betwist. De wettelijke rente zal dan ook vanaf de datum vanaf wanneer Delta Lloyd volgens [eisers] met betaling in verzuim is, te weten 7 oktober 2015, worden toegewezen.

Buitengerechtelijke kosten

4.18.

[eisers] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Nu de onderhavige vordering geen betrekking heeft op één van de situaties waarin het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is, wordt de vraag of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, getoetst aan de eisen voor dergelijke vorderingen zoals deze zijn geformuleerd in het Rapport BGK-integraal. [eisers] heeft voldoende onderbouwd, en onbetwist, gesteld kosten te hebben gemaakt die betrekking hebben op andere werkzaamheden dan ter voorbereiding van de gedingstukken of ter instructie van de zaak. De hoogte van het gevorderde bedrag, die weer getoetst wordt aan het Besluit omdat het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden, is lager dan de in het Besluit weergegeven tarieven. De vordering is daarmee redelijk en (alleen tot dat bedrag) toewijsbaar. Ook de hierover gevorderde wettelijke rente is niet betwist en zal conform vordering vanaf de dag van dagvaarding, derhalve 29 maart 2018, toegewezen worden.

Proceskosten

4.19.

Delta Lloyd zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eisers] worden begroot op:

- dagvaarding € 93,72

- griffierecht 1.950,00

- salaris advocaat 2.148,00 (2,0 punt × tarief € 1.074,00)

Totaal € 4.191,72

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt Delta Lloyd om aan [eisers] te betalen een bedrag van € 50.667,00 (vijftig duizendzeshonderdzevenenzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 7 oktober 2015 tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt Delta Lloyd om aan [eisers] te betalen een bedrag aan bedrijfsschade ten gevolge van het voorval, vermeerderd met de vergoeding van de kosten van berekening van deze bedrijfsschade door een expert, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van 7 oktober 2015 tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Delta Lloyd om aan [eisers] te betalen een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten van € 1.788,00, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van de dag van dagvaarding tot de dag van volledige betaling,

5.4.

veroordeelt Delta Lloyd in de proceskosten, aan de zijde van [eisers] tot op heden begroot op € 4.191,72, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de 15e dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5.

veroordeelt Delta Lloyd in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Delta Lloyd niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van de 15e dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.S. Dogan en in het openbaar uitgesproken op 1 mei 2019.1

1 type: coll: