Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:3055

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
30-04-2019
Datum publicatie
30-04-2019
Zaaknummer
13/728093-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Een 28-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing tot een terroristisch misdrijf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM

VERKORT VONNIS

Parketnummer: 13/728093-18

Datum uitspraak: 30 april 2019

Verkort vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1990,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] , [woonplaats] .

1 Onderzoek ter terechtzitting

Dit verkort vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 16 april 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie, mrs. H. Hoekstra en A. van de Venn (hierna steeds gezamenlijk aangeduid als: officier van justitie), en van wat verdachte en zijn raadslieden, mrs. M.S. Kat en V.R.C. Shukrula (hierna steeds gezamenlijk aangeduid als: de verdediging), naar voren hebben gebracht.

2 Tenlastelegging

Aan verdachte wordt verweten dat hij in de periode van 28 februari 2018 tot en met 28 juni 2018 onder meer twee Telegram-kanalen en een Facebook-pagina heeft beheerd. Hierop heeft hij berichten, geschriften, afbeeldingen en filmopnames geplaatst. Dit is – na wijziging op de zitting, kort gezegd – ten laste gelegd als het medeplegen van opruiing tot (een misdrijf ter voorbereiding van) een terroristisch misdrijf en/of het medeplegen van ter verspreiding in voorraad hebben van die geschriften en afbeeldingen.

De gehele tekst van de tenlastelegging is opgenomen in een bijlage die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.

Kennelijke misslag

De rechtbank leest het in de eerste regel van het alternatief/cumulatief ten laste gelegde vermelde “28 februari 2018 tot en met 2018” als “28 februari 2018 tot en met 28 juni 2018”, omdat van een kennelijke misslag sprake is. De verbetering van deze misslag schaadt verdachte niet in zijn verdediging.

3 Waardering van het bewijs

3.1.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ten laste gelegde kan worden bewezen. De officier van justitie heeft hiertoe – kort gezegd – het volgende aangevoerd.

Verdachte heeft twee Telegram-kanalen beheerd. Op deze kanalen heeft hij actief opruiend materiaal geplaatst. Er zijn antiwesterse afbeeldingen op geplaatst, het martelaarschap is op deze kanalen verheerlijkt en er is geworven voor de gewapende strijd en het ondersteunen daarvan. Dat geldt ook voor het Facebook-profiel van verdachte. Voor de beoordeling of er sprake is van opruiing moet het materiaal in samenhang worden bezien. Alle afbeeldingen en video’s die op de tenlastelegging staan zijn opruiend. Het gaat telkens om verheerlijking van de strijd en het martelaarschap. Verdachte probeert een sfeer neer te zetten dat hij zonder het zelf gezien te hebben materiaal heeft verspreid, en dat hij zich niet bewust was van de inhoud daarvan. Uit enkele chats blijkt echter dat verdachte actief anderen heeft benaderd om uitleg te geven over het bewerken van foto’s en video’s. Daarnaast is hij er door zijn omgeving herhaaldelijk op gewezen dat hij zich schuldig maakte aan strafbare gedragingen.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft vrijspraak bepleit en heeft dit standpunt – kort gezegd – als volgt onderbouwd.

Verdachte ontkent niet dat hij de content op zijn Telegram-kanalen en Facebookpagina heeft geplaatst. Hij heeft het materiaal niet zelf gemaakt, maar van het openbaar toegankelijke internet gedownload. Daarnaast geldt dat niet aan het voor opruiing vereiste van openbaarheid is voldaan. Het Telegram-kanaal betrof immers een besloten groep. Ook kan niet worden bewezen dat verdachte een terroristisch oogmerk had. Voor het onderdeel medeplegen dient ook vrijspraak te volgen. Verdachte heeft klakkeloos gedaan wat door anderen van hem werd gevraagd. Er was geen nauwe en bewuste samenwerking. Ten aanzien van de content die op de telefoon van verdachte is aangetroffen geldt dat niet blijkt dat deze in voorraad was om verspreid te worden. De zes genoemde afbeeldingen zijn daarnaast niet opruiend van aard. Tot slot is van belang dat verdachte relatief makkelijk beïnvloedbaar is en vatbaar is voor meningen van anderen. De doorwerking van zijn licht verstandelijke beperking is meer dan gering. Dit leidt tot de conclusie dat verdachte geen (voorwaardelijk) opzet heeft gehad.

3.3.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het ten laste gelegde bewezen en komt tot dit oordeel op grond van het volgende.

Opruiing tot terroristisch misdrijf

Verdachte heeft verklaard dat hij het in de tenlastelegging genoemde materiaal op door hem beheerde Telegram-kanalen en een Facebookpagina heeft geplaatst. De vraag is of hij zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde opruiing. Allereerst moet worden beoordeeld of met het plaatsen van het genoemde materiaal wordt aangezet tot een terroristisch misdrijf. De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat al het geplaatste materiaal in onderlinge samenhang moet worden bezien. De rechtbank stelt vast dat het in de tenlastelegging genoemde materiaal bestaat uit verschillende video’s en afbeeldingen waarin de gewapende strijd en het martelaarschap worden verheerlijkt, wordt opgeroepen om IS te steunen en om geweld tegen ‘het westen’ te gebruiken. Dit leidt de rechtbank tot de conclusie dat in het materiaal wordt aangezet tot een terroristisch misdrijf.

Openbaarheid

Anders dan de verdediging is naar het oordeel van de rechtbank ook aan het vereiste van openbaarheid voldaan. Dat geldt zowel voor het materiaal dat op de (openbare) Facebook-pagina is geplaatst, als voor het materiaal dat gedeeld is via de besloten Telegram-kanalen. De Telegram-kanalen hadden tientallen volgers en ook een verbalisant kon zich op een Telegram-kanaal van verdachte abonneren. Hieruit leidt de rechtbank af dat de Telegram-kanalen in beginsel voor iedereen toegankelijk waren. Daar komt bij dat verdachte, samen met beheerders van andere Telegram-kanalen, de links van hun kanalen met elkaar deelden. Door het delen van de links kon een groter publiek worden bereikt en dat was ook juist de bedoeling ervan. Dat verdachte het ten laste gelegde materiaal van internet heeft gedownload maakt dit niet anders. Ten aanzien van de openbaarheid overweegt de rechtbank tot slot dat het internet kan worden aangemerkt als een openbare plaats, mits het publiek toegang heeft tot de internetpagina waar de teksten zijn weergegeven (zie onder meer: HR 5 juli 2011, NJ 2011/325). Zoals hiervoor overwogen is aan deze voorwaarde in dit geval voldaan.

Opzet

Verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat het strafbaar was wat hij deed en dat het niet zijn bedoeling was om aan te zetten tot een terroristisch misdrijf. De verdediging heeft daarom bepleit dat er geen sprake was van opzet, ook niet in voorwaardelijke zin. De rechtbank volgt de verdediging hierin niet en acht de verklaring van verdachte ongeloofwaardig. Verdachte is door zijn broers gewaarschuwd voor de filmpjes waar hij mee bezig was. Daarnaast heeft verdachte verklaard dat hij de video’s die hij plaatste soms wel bekeek, maar dat hij doorspoelde wanneer hij bloed te zien kreeg. Daaruit blijkt dat verdachte wel degelijk de filmpjes die hij plaatste heeft gezien en heeft gezien dat deze gewelddadig waren. Verder is gebleken dat vanwege de inhoud op zijn Facebookpagina, verdachte een bericht heeft ontvangen én dat zijn Telegram-kanaal is gesloten waarop hij een nieuw kanaal heeft geopend. In de ogen van de rechtbank kan het verdachte echt niet zijn ontgaan dat hij stuitend materiaal aan het verspreiden was. Tot slot overweegt de rechtbank dat verdachte als profielnaam op Facebook heeft gekozen voor de naam [profielnaam] . Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat dit gewoon een willekeurige naam is. Dat acht de rechtbank uiterst ongeloofwaardig. [naam persoon] is immers de naam van de persoon die in 2014 het kalifaat Islamitische Staat heeft uitgeroepen. De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat verdachte vol opzet heeft gehad op opruiing tot een terroristisch misdrijf. Dat hij makkelijk beïnvloedbaar is en een licht verstandelijke beperking heeft, maakt dit niet anders. Uit het psychologisch onderzoek blijkt immers dat de invloed van de problematiek van verdachte relatief beperkt is. De psycholoog geeft aan dat ‘betrokkene geen problemen kende in zijn realiteitstoetsing, wel eens gewezen is op zijn gedrag en in staat moet worden geacht te bedenken om niet zomaar van alles door te sturen’.

Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat ten aanzien van de op Telegram en Facebook geplaatste berichten, verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing tot een terroristisch misdrijf.

Het materiaal op verdachtes telefoon

Daarnaast heeft verdachte materiaal op zijn telefoon in voorraad gehad. Voor een groot deel betreft dit materiaal dat hij ook op internet heeft gedeeld. Daarmee is bewezen dat hij dit materiaal ter verspreiding in voorraad heeft gehad. Dit gaat echter niet op voor de onder iii genoemde afbeeldingen, filmopnames en audiobestanden. De rechtbank is van oordeel dat niet is bewezen dat verdachte dit materiaal ter verspreiding in voorraad had. De enkele omstandigheid dat dit materiaal op zijn mobiele telefoon stond en dat hij ander materiaal wel heeft verspreid, is hiervoor onvoldoende. Daarbij komt dat in het dossier geen bewijsmiddel voorhanden is, waaruit blijkt hoe lang verdachte dit materiaal al in voorraad heeft en hoe het zich verhoudt tot het materiaal dat verdachte wel heeft gedeeld. Verdachte zal van dit onderdeel worden vrijgesproken. Op het voorgaande geldt één uitzondering. Onder (a) worden zes afbeeldingen genoemd. Bij de vierde afbeelding staat vermeld dat deze is voorzien van de naam [naam kanaal]. Dat is de naam van een van de Telegram-kanalen van verdachte. Daarom geldt voor deze afbeelding dat is bewezen dat verdachte deze ter verspreiding in voorraad heeft gehad. Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat met deze afbeelding wordt opgeruid tot een terroristisch misdrijf. Dit volgt uit het feit dat een afbeelding van gewapende personen wordt gecombineerd met de tekst ‘Weet dat het paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt’. Hiermee wordt weliswaar niet concreet opgeroepen tot geweld, maar wordt gezien de context wel impliciet aangezet tot een terroristisch misdrijf.

Vrijspraak medeplegen

Verdachte heeft verklaard al het materiaal op internet te hebben geplaatst, in opdracht van anderen. Dat alleen levert onvoldoende bewijs op voor het ten laste gelegde medeplegen. Ook uit de rest van het dossier blijkt niet dat verdachte nauw en bewust met een ander of anderen heeft samengewerkt.

3.4.

Bewijs

De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Indien tegen dit verkort vonnis hoger beroep wordt ingesteld, worden de door de rechtbank gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort vonnis. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort vonnis gehecht.

4 Bewezenverklaring

Bewezen is dat verdachte

in de periode van 28 februari 2018 tot en met 28 juni 2018 in Nederland in het openbaar door middel van geschriften en/of afbeeldingen, heeft opgeruid tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag, terwijl datgeen waartoe wordt opgeruid terroristische misdrijven dan wel misdrijven ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, door middel van:

( i) het beheren van een kanaal op social media (Telegram) onder de naam ' [naam kanaal] ' en/of de naam ' [naam kanaal] ' en (vervolgens) het (op dit kanaal) plaatsen en delen van berichten en/of geschriften en/of afbeeldingen en/of filmopnames, waaronder

( a) berichten betreffende een afbeelding, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een afbeelding waarbij staat geschreven dat in oktober 2017 vier Amerikaanse soldaten waren gedood bij een hinderlaag van ISIS op de grens naar Mali, en/of voorafgegaan van en/of begeleid door de post (het bericht) in de Engelse en Arabische taal inhoudende:

"O Crusaders, Allah has enabled us to pluck your heads in #Niger

Soon we will do the same in the streets of #NewYork and #London

O Crusaders, where are your Hollywood-made movies by which you? think that we

will be terrified

Now we publish a real movie that shows the cowardness of your soldiers

O Crusaders, all the weaponry and ammunition of your soldiers didn't prevent

us from killing them

O Crusaders, how are you going to protect your citizens in the streets of

your countries when all the weaponry and equipment of ?your soldiers didn't

protect them

O American, think of what happened to the soldiers of your country, which will

soon happen in your own home

Our burning flame and sharp knives will reach you

O Supporters of the Hilafah in America, Britain and all Europe, make what you

saw today as a motive for you to target the citizens of the Crusader Coalision

countries

Shed their blood

!O [naam 3] the fool, you are only good at tweeting

!Look at that happened to your army, and wait for even more",

gevolgd door een oproep van de schrijver aan de steunbetuigers van het Kalifaat die zich in Amerika, Groot-Brittannië of Europa bevinden, de dood van Amerikanen als motief te zien om "burgers van de kruisvaarders coalitie landen tot doelwit te maken" en

- een bericht betreffende een afbeelding waarop een persoon, te weten [naam speler] , voetbalspeler van [naam club] , te zien is die geknield zit op een voetbalveld terwijl zijn hoofd wordt vastgehouden door een gemaskerd persoon, bij de cornervlag een bom zichtbaar is en aan de linkerzijde het logo van het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland in 2018 met op de afbeelding de tekst “So strike [ them ] upon the necks and strike from them every fingertip” en/of

- een bericht betreffende (een) afbeelding(en) van een videospel (game) voor kinderen, waarop (onder meer) vlaggen te zien zijn van Westerse landen die in brand worden gestoken, voorafgegaan van en/of begeleid door de post (het bericht)

“Dua dag en nacht

Interactief leren toepassen voor kinderen

Bevat meer edan 40 du’aa ‘

Lees elk gebeld om het gemakkelijker te maken om te onthouden

Islamitische Staat app” en

- een bericht betreffende een afbeelding van gewapende personen (mogelijk jihadstrijders) met daarop (in de rechterbovenhoek als watermerk) “ [naam kanaal] ” (de naam van het kanaal op social media van verdachte) en de tekst “Weet dat het paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt, [naam 2] , boek 52, hadith 73” voorafgegaan van en/of begeleid door de post (het bericht)

“ [naam 1] , moge Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem zei, ‘Weet dat het Paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt’, ( [naam 2] Boek 52 hadith 73), ” en

- een bericht betreffende een afbeelding van een met daarop een (liggend) persoon met daarnaast een leeuw en de tekst “martyr” voorafgegaan en/of begeleid door de post (het bericht)

“De #martelaar (tg://search_hashtag?hashtag=martelaar)

Hij vocht om het woord van Allah en werd gedood omwille van Allah” en

- een bericht betreffende een afbeelding van een gewapend persoon (mogelijk jihadstrijder) met daarop de tekst “He who supplicates sincerely for martyrdom, it will be granted to him even though he is not killed on the battlefield” en

- een bericht betreffende een afbeelding van een zwarte vlag met witte zegel met daarop de tekst “We will make safety a dream in your country soon. O Musrikeen of india we are coming to slaughter you. So wait: we too will wait with you” en

- een bericht betreffende een afbeelding van twee gewapende strijders van IS met messen, Kalashnikovs en een granaatwerper staand voor een vlag van IS met de tekst “Er is geen andere god dan Allah, Allah, boodschapper, Mohamed” en

( b) berichten betreffende een filmopname, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een filmopname voorafgegaan en/of begeleid door de post (het bericht)

“Video shows moment of the brother who was shot after stabbing 3-4 people in central The Hague in the #Netherlands. Several patients are in critical condition, May Allah Protect the Brother ..” en

- een bericht betreffende een filmopname van jihadstrijders die afscheid nemen van een aanstaande martelaar waarbij te horen is dat de jihadstrijders een lied zingen en “Allah Allah” roepen en enkele coupletten worden voorgelezen die de schoonheid van die (72) maagden beschrijven ter voorbereiding voor de martelaarschap en

- een bericht betreffende een filmopname waarbij contactgegevens worden getoond om geld over te kunnen maken voor IS, waarin de slogan/leus te zien is “van jullie – het geld” (in witte letters) “van ons – ons bloed”(in rode letters), waarbij te horen is en/of de tekst te zien is “maak ons klaar voor, bewapen ons, stuur ons en steun ons in onze jihad tegen de vijanden van Allah” vergezeld en/of gevolgd door beelden van jihadstrijders die les krijgen in de omgang met wapens waarbij door de spreker wordt gezegd: “bewapen ons om jihad te voeren tegen de ongelovigen” en “het voorbereiden van de jihad en de jihad gaan hand in hand, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, althans woorden van gelijke aard of strekking, waarna (diverse) verzen uit de Koran worden gereciteerd over het financieel steunen van de strijders in hun strijd tegen de vijand en

“Onze jongens hebben genoeg kennis en ervaring in huis, wat ze nu nodig hebben – zijn de financiële middelen, daarom wenden we ons tot jullie, onze islamitische broeders, en daarom zijn we met de campagne “ [naam campagne] ” begonnen. Laat ons kijken naar één van onze projecten”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

waarna filmopnames volgen hoe men de bommen en granaten maakt en deze bommen (vervolgens) test waarbij een Nasheed (strijdlied) te horen is met de woorden “Blaas hen op overal waar ze zijn, toon geen genade voor ze”, althans woorden van gelijke aard of strekking, hierna vervolgt de spreker

“wat is het lot van dit project? Zal hij verder worden ontwikkeld? Zal het op grote schaal geproduceerd worden? Zal het tegen de vijanden van Allah gebruikt worden? Dat zijn vragen die te maken hebben met dit project en met meerdere andere projecten. Het antwoord ligt bij jou, mijn islamitische broeder, middels jouw giften aan jouw broeders, die het heel duidelijk hebben uitgedrukt toen ze met de leus kwamen “van jullie het geld en van ons – ons bloed”. [naam campagne] campagne is bedoeld om giften te verzamelen voor jullie broeders, de jihad strijders. Van jullie – het geld, van ons – ons bloed”, althans woorden van gelijke aard of strekking, begeleid en/of gevolgd door het tonen van wapens met prijzen in dollars en

- een bericht betreffende een filmopname beginnend met de tekst “Islamitische Staat Aanval van de dapperen op het leger van de Amerikanen Veldslag Tango Tango”, gevolgd door beelden van jihadstrijders, rijdende voertuigen met (wapperende) vlaggen die IS symboliseren, terwijl een Nasheed (strijdlied) klinkt en beelden van [naam persoon] , leider van IS, waarbij een spreker (onder meer zegt)

“Ja, we hebben het Islamitische Khalifaat aangekondigd en we hebben nu een leider van de moslims, die we moeten gehoorzamen. Deze leider gaat ons naar glorieuze overwinningen leiden”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

begeleid en/of gevolgd door beelden van strijders die met wapens in de hand trouw zweren aan [naam persoon] en beelden van verminkte, bloedende lichamen van dode (Amerikaanse) soldaten, begeleid en/of gevolgd door geluiden van wapengekletter en Nasheeds (strijdliederen) met (onder meer) de passages:

“het einde van Amerika is al in zicht. Amerika de beschermer van het kruis en de joden, komt nu met haar zware legers de jihadi’s bestrijden. Amerika wil samen met haar bondgenoten een einde maken aan de Islamitische Staat. Luister Amerika, luister kruisvaarders, luister joden”, althans woorden van gelijke aard of strekking, en

“we bestrijden jullie met onze zwaarden en met ons boek” en

“we komen jullie doden, jullie gaan de dood proeven”,

althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

begeleid en/of gevolgd door beelden van een slagveld en doden (Amerikanen) die men over de grond sleept en

- een bericht betreffende een filmopname bevattende (onder meer) beelden uit de woestijn, kinderen die met water spelen, strijders die lachend oefenen in het zand en de vlag die IS symboliseert, waarna de gesproken tekst klinkt:

“wonderbaarlijk is het leven

Het leven van een jihad strijder is geen bitter leven vol ellende, moeilijkheden en angst, zoals de vijanden van Allah dat beschrijven. Het tegendeel is waar. Het leven is vol vreugde en optimisme. De reden daarvan is het geestelijke en spirituele gevoel, dat de jihad strijder beleeft vanaf het moment, dat hij zijn tas op zijn rug draagt en aan zijn Hijra-tocht (emigratie naar IS gebied) begint. Hij krijgt zo’n gevoel, waardoor het verlaten van zijn familie en vaderland zo gewoon lijkt en waardoor de lange weg met hindernissen hem niet tegen kunnen houden. Hij loopt allen, zijn ziel vol vreugde en rust, al is het lichaam in pijn en lijden, zoals het voor de toeschouwer lijkt. Hij zit in het Paradijs, dat verpakt is in lijden. Dat is de ziel – en de ziel is van zijn schepper”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

gevolgd door het tonen van het woord “martelaren” in gouden letters , en

- een bericht betreffende een filmopname met de titel “een bericht van één van de jongste strijders van IS”, waarop een kind zichtbaar is die met een Kalasjnikov schiet, terwijl de omstanders roepen “Allahoe Akbar, Allahoe Akbar”, waarna het kind een interview geeft en (onder meer) zegt “kom maar moslims, actie”, waarbij hij tegen de interviewer bevestigt dat hij met “actie” “vechten” bedoeld en “ongelovigen, jullie worden afgeslacht”, althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en

- een bericht betreffende een filmopname van de vlag van de Islamitische Staat en beelden van gesneuvelde IS strijders, gevolgd en/of begeleid door een Nasheed (strijdlied) ter ere van de omgekomen strijders en (eindigend) met de (zichtbare) tekst “Op hun schedels werd de Islamitische Staat gebouwd” en

- een bericht betreffende een filmopname van Aamaq, het nieuwsagentschap van IS, betreffende de nalatenschap van een aanslagpleger waarbij door de aanslagpleger (onder meer) wordt gezegd:

“broeders en zusters, gelooft niet de leugens, die deze heidenen verspreiden over onze broeders in de Islamitische Staat. Geloof hen niet, wees sterk!. Als jullie de Hijra kunnen – dan moeten jullie niet aarzelen! Maar als jullie niet naartoe kunnen – dan moeten jullie die aanslagen hier plegen, in de landen der heidendom en wacht er niet mee. Ze hebben de Hijra poorten voor ons dicht gedaan – laten we ze dan gevoelige klappen uitdelen in hun eigen huis”, althans woorden van gelijke aard of strekking, en

- een bericht betreffende een filmopname van IS (dimashq_afalayatubun) waarop beelden te zien zijn van de burgeroorlog in Syrië, doden en gewonden in Syrië, waarbij volgens de spreker IS al het goed doet in de ogen van Allah, terwijl de andere partijen, opportunistisch opereren, niet gebaseerd op het geloof, de Shariaa of principes, begeleid en/of gevolgd door beelden van het verbranden van alcoholische dranken en sigaretten door IS leden, lijfstraffen met een zweep, het afhakken van handen, beelden van het chemisch bombardement van het Syrische regime op de stad Douma en de gevolgen daarvan, beelden van gevechten tussen IS leden en leden van het Syrische leger, begeleid en/of gevolgd door Nasheeds (strijdliederen) en het roepen van “Allahoe Akbar”, althans woorden van gelijke aard of strekking, waarna beelden volgen van het doorsnijden van kelen van vastgebonden gevangenen en beelden van verminkte lichamen over de grond worden sleept en tegen het gezicht worden geschopt en

- een bericht betreffende een filmopname van IS (Dimashq_Fustatt) waarop (onder meer) een jihadstrijder te zien is die door een kamer rent met in zijn hand een afgehakt hoofd, gevolgd door het roepen van “Allahoe Akbar”, en beelden van verminkte lichamen en afgehakte hoofden, waarna de spreker zegt

“de gelovigen, overal ter wereld, steun de soldaten van het Khalifaat in hun oorlog en hun jihad, want… het is jullie oorlog en jullie jihad”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

begeleid en/of gevolgd door beelden van verminkte lichamen en afgehakte hoofden en

- een bericht betreffende een filmopname van IS (furat_afahukma) waarop beelden te zien zijn vlaggen (waaronder de Nederlandse vlag) begeleid en/of gevolgd door de tekst “Het internationale bondgenootschap tegen de Islamitische Staat”, en beelden van levende, vastgebonden mannen van wie de keel wordt afgesneden, het afhakken van handen op grond van een vers uit de Koran, het doodstenigen van een veroordeelde, het verbranden van sigaretten, oorlogsbeelden en beelden van verminkte lichamen waarop jihadstrijders hun voeten zetten, begeleid en/of gevolgd en/of voorafgegaan door het reciteren van verzen uit de Koran en/of Nasheeds (strijdliederen)

en door middel van

(ii) het beheren van een openbaar Facebook account onder de naam ‘ [profielnaam] ’ en (vervolgens) het (op dit account) plaatsen en delen van berichten en/of geschriften en/of afbeeldingen en/of filmopnames, waaronder

( a) een of meer bericht(en) betreffende een afbeelding, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een afbeelding waarop een doodshoofd en prikkeldraad te zien is, gelijkend op het logo van het WK voetbal in Rusland van 2018 en/of voorafgegaan en/of begeleid door de post (het bericht)

“O mijn volk, dit wereldse leven is slechts een vergankelijke genieting. En voorwaar, het hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats” en

( b) berichten betreffende een filmopname, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een filmopname van kinderen in camouflagekleding waarbij de tekst in het Arabisch en Engels luidt “we’re going to kill you, O kuffar. Insha’allah we’ll slaughter you” en

- een bericht betreffende een filmopname waarop (onder meer) beelden te zien zijn van het hijsen van een IS gebruikte (strijd)vlag, gevolgd door het beeld van een strijder die zegt “we go and take the neck of [naam 4] , we will take the neck of, of [naam 3] ”, begeleid en/of gevolgd door Nasheeds (strijdliederen), waarop (vervolgens) beelden te zien zijn van verschillende overleden strijders (martelaars) terwijl de spreker (onder meer) zegt

“While purifying their ranks and taking unto himself from among them shuhada. This is the great attainment” en

“For the blood of he martyrs will be not spilled in vein. It was a guarantee from their generous lord. Never would he waist the deeds of the Mouhsinien. And he declared through his messenger that the stronghold of his beleivers is Sham. And who is truer in his statement than Allah. Thus non would lose hope in his promise except the Fasiqin”, althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking

begeleid en/of gevolgd door de teksten

“seek tot kill and to be killed” en

“beware of abandoning a single hand span of land until you have made it into an inferno for the criminal kuffar” en

“ambush them” en

“besiege them” en

“lie in wait for them at every outpost”

waarin de gewelddadige Jihadstrijd in Syrië en/of Irak en/of strijders van deze strijd en/of de martelaarsdood en/of een of meer terroristische groepering(en)/organisatie(s) word(t)(en) verheerlijkt, en/of waarin (mede hierdoor) (telkens) (onder meer) (impliciet) wordt opgeroepen tot toepassing van geweld tegen tegenstanders van IS/ISIS/ISIL en/of vijanden van Allah en/of andersdenkenden/andersgelovigen/ongelovigen en/of tot het deelnemen aan de gewelddadige Jihadstrijd in Syrië en/of Irak en/of het Westen, terwijl het deelnemen aan die strijd het plegen van (een) terroristisch(e) misdrij(f)(ven) inhoudt;

en

in de periode van 28 februari 2018 tot en met 28 juni in Nederland, geschriften en/of afbeeldingen waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, terwijl datgeen waartoe wordt opgeruid terroristische misdrijven dan wel misdrijven ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, (lid 1)

heeft verspreid en/of om te verspreiden in voorraad heeft gehad, terwijl hij wist dat in het geschrift en/of de afbeelding en/of het (audio/visueel) bestand zodanige opruiing voorkomt, (lid 2)

immers heeft hij, verdachte

( i) een kanaal op social media (Telegram) onder de naam ' [naam kanaal] ' en/of de naam ' [naam kanaal] ' beheerd en (vervolgens) (op dit kanaal) berichten) en/of geschriften en/of afbeeldingen en/of filmopnames geplaatst en/of gedeeld, waaronder

( a) berichten betreffende een afbeelding, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een afbeelding waarbij staat geschreven dat in oktober 2017 vier Amerikaanse soldaten waren gedood bij een hinderlaag van ISIS op de grens naar Mali, en/of voorafgegaan van en/of begeleid door de post (het bericht) in de Engelse en Arabische taal inhoudende:

"O Crusaders, Allah has enabled us to pluck your heads in #Niger

Soon we will do the same in the streets of #NewYork and #London

O Crusaders, where are your Hollywood-made movies by which you? think that we

will be terrified

Now we publish a real movie that shows the cowardness of your soldiers

O Crusaders, all the weaponry and ammunition of your soldiers didn't prevent

us from killing them

O Crusaders, how are you going to protect your citizens in the streets of

your countries when all the weaponry and equipment of ?your soldiers didn't

protect them

O American, think of what happened to the soldiers of your country, which will

soon happen in your own home

Our burning flame and sharp knives will reach you

O Supporters of the Hilafah in America, Britain and all Europe, make what you

saw today as a motive for you to target the citizens of the Crusader Coalision

countries

Shed their blood

!O [naam 3] the fool, you are only good at tweeting

!Look at that happened to your army, and wait for even more",

gevolgd door een oproep van de schrijver aan de steunbetuigers van het Kalifaat die zich in Amerika, Groot-Brittannië of Europa bevinden, de dood van Amerikanen als motief te zien om "burgers van de kruisvaarders coalitie landen tot doelwit te maken" en

- ( (een) bericht betreffende afbeeldingen waarop jihadstrijders te zien zijn voor symbolen van de Westerse wereld, zoals de Eifeltoren en

- een bericht betreffende een afbeelding waarop een persoon, te weten [naam speler] , voetbalspeler van [naam club] , te zien is die geknield zit op een voetbalveld terwijl zijn hoofd wordt vastgehouden door een gemaskerd persoon, bij de cornervlag een bom zichtbaar is en aan de linkerzijde het logo van het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland in 2018 met op de afbeelding de tekst “So strike [ them ] upon the necks and strike from them every fingertip” en/of

- een bericht betreffende (een) afbeelding(en) van een videospel (game) voor kinderen, waarop (onder meer) vlaggen te zien zijn van Westerse landen die in brand worden gestoken, voorafgegaan van en/of begeleid door de post (het bericht)

“Dua dag en nacht

Interactief leren toepassen voor kinderen

Bevat meer edan 40 du’aa ‘

Lees elk gebeld om het gemakkelijker te maken om te onthouden

Islamitische Staat app” en

- een bericht betreffende een afbeelding van gewapende personen (mogelijk jihadstrijders)met daarop (in de rechterbovenhoek als watermerk) “ [naam kanaal] ” (de naam van het kanaal op social media van verdachte) en de tekst “Weet dat het paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt, [naam 2] , boek 52, hadith 73” voorafgegaan van en/of begeleid door de post (het bericht)

“ [naam 1] , moge Allah tevreden over hem zijn, heeft overgeleverd dat de Profeet, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem zei, ‘Weet dat het Paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt’, ( [naam 2] Boek 52 hadith 73), ” en

- een bericht betreffende een afbeelding van een met daarop een (liggend) persoon met daarnaast een leeuw en de tekst “martyr” voorafgegaan en/of begeleid door de post (het bericht)

“De #martelaar (tg://search_hashtag?hashtag=martelaar)

Hij vocht om het woord van Allah en werd gedood omwille van Allah” en

- een bericht betreffende een afbeelding van een gewapend persoon (mogelijk jihadstrijder) met daarop de tekst “He who supplicates sincerely for martyrdom, it will be granted to him even though he is not killed on the battlefield” en

- een bericht betreffende een afbeelding van een zwarte vlag met witte zegel met daarop de tekst “We will make safety a dream in your country soon. O Musrikeen of india we are coming to slaughter you. So wait: we too will wait with you” en

- een bericht betreffende een afbeelding van twee gewapende strijders van IS met messen, Kalashnikovs en een granaatwerper staand voor een vlag van IS met de tekst “Er is geen andere god dan Allah, Allah, boodschapper, Mohamed” en

( b) berichten betreffende een filmopname, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een filmopname voorafgegaan en/of begeleid door de post (het bericht)

“Video shows moment of the brother who was shot after stabbing 3-4 people in central The Hague in the #Netherlands. Several patients are in critical condition, May Allah Protect the Brother ..” en

- een bericht betreffende een filmopname van jihadstrijders die afscheid nemen van een aanstaande martelaar waarbij te horen is dat de jihadstrijders een lied zingen en “Allah Allah” roepen en enkele coupletten worden voorgelezen die de schoonheid van die (72) maagden beschrijven ter voorbereiding voor de martelaarschap en

- een bericht betreffende een filmopname waarbij contactgegevens worden getoond om geld over te kunnen maken voor IS, waarin de slogan/leus te zien is “van jullie – het geld” (in witte letters) “van ons – ons bloed”(in rode letters), waarbij te horen is en/of de tekst te zien is “maak ons klaar voor, bewapen ons, stuur ons en steun ons in onze jihad tegen de vijanden van Allah” vergezeld en/of gevolgd door beelden van jihadstrijders die les krijgen in de omgang met wapens waarbij door de spreker wordt gezegd: “bewapen ons om jihad te voeren tegen de ongelovigen” en “het voorbereiden van de jihad en de jihad gaan hand in hand, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, althans woorden van gelijke aard of strekking, waarna (diverse) verzen uit de Koran worden gereciteerd over het financieel steunen van de strijders in hun strijd tegen de vijand en

“Onze jongens hebben genoeg kennis en ervaring in huis, wat ze nu nodig hebben – zijn de financiële middelen, daarom wenden we ons tot jullie, onze islamitische broeders, en daarom zijn we met de campagne “ [naam campagne] ” begonnen. Laat ons kijken naar één van onze projecten”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

waarna filmopnames volgen hoe men de bommen en granaten maakt en deze bommen (vervolgens) test waarbij een Nasheed (strijdlied) te horen is met de woorden “Blaas hen op overal waar ze zijn, toon geen genade voor ze”, althans woorden van gelijke aard of strekking, hierna vervolgt de spreker

“wat is het lot van dit project? Zal hij verder worden ontwikkeld? Zal het op grote schaal geproduceerd worden? Zal het tegen de vijanden van Allah gebruikt worden? Dat zijn vragen die te maken hebben met dit project en met meerdere andere projecten. Het antwoord ligt bij jou, mijn islamitische broeder, middels jouw giften aan jouw broeders, die het heel duidelijk hebben uitgedrukt toen ze met de leus kwamen “van jullie het geld en van ons – ons bloed”. [naam campagne] campagne is bedoeld om giften te verzamelen voor jullie broeders, de jihad strijders. Van jullie – het geld, van ons – ons bloed”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

begeleid en/of gevolgd door het tonen van wapens met prijzen in dollars en

- een bericht betreffende een filmopname beginnend met de tekst “Islamitische Staat Aanval van de dapperen op het leger van de Amerikanen Veldslag Tango Tango”, gevolgd door beelden van jihadstrijders, rijdende voertuigen met (wapperende) vlaggen die IS symboliseren, terwijl een Nasheed (strijdlied) klinkt en beelden van [naam persoon] , leider van IS, waarbij een spreker (onder meer zegt)

“Ja, we hebben het Islamitische Khalifaat aangekondigd en we hebben nu een leider van de moslims, die we moeten gehoorzamen. Deze leider gaat ons naar glorieuze overwinningen leiden”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

begeleid en/of gevolgd door beelden van strijders die met wapens in de hand trouw zweren aan [naam persoon] en beelden van verminkte, bloedende lichamen van dode (Amerikaanse) soldaten, begeleid en/of gevolgd door geluiden van wapengekletter en Nasheeds (strijdliederen) met (onder meer) de passages:

“het einde van Amerika is al in zicht. Amerika de beschermer van het kruis en de joden, komt nu met haar zware legers de jihadi’s bestrijden. Amerika wil samen met haar bondgenoten een einde maken aan de Islamitische Staat. Luister Amerika, luister kruisvaarders, luister joden”, althans woorden van gelijke aard of strekking, en

“we bestrijden jullie met onze zwaarden en met ons boek” en

“we komen jullie doden, jullie gaan de dood proeven”,

althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking,

begeleid en/of gevolgd door beelden van een slagveld en doden (Amerikanen) die men over de grond sleept en

- een bericht betreffende een filmopname bevattende (onder meer) beelden uit de woestijn, kinderen die met water spelen, strijders die lachend oefenen in het zand en de vlag die IS symboliseert, waarna de gesproken tekst klinkt:

“wonderbaarlijk is het leven

Het leven van een jihad strijder is geen bitter leven vol ellende, moeilijkheden en angst, zoals de vijanden van Allah dat beschrijven. Het tegendeel is waar. Het leven is vol vreugde en optimisme.

De reden daarvan is het geestelijke en spirituele gevoel, dat de jihad strijder beleeft vanaf het moment, dat hij zijn tas op zijn rug draagt en aan zijn Hijra-tocht (emigratie naar IS gebied) begint. Hij krijgt zo’n gevoel, waardoor het verlaten van zijn familie en vaderland zo gewoon lijkt en waardoor de lange weg met hindernissen hem niet tegen kunnen houden. Hij loopt allen, zijn ziel vol vreugde en rust, al is het lichaam in pijn en lijden, zoals het voor de toeschouwer lijkt. Hij zit in het Paradijs, dat verpakt is in lijden. Dat is de ziel – en de ziel is van zijn schepper”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

gevolgd door het tonen van het woord “martelaren” in gouden letters , en

- een bericht betreffende een filmopname met de titel “een bericht van één van de jongste strijders van IS”, waarop een kind zichtbaar is die met een Kalasjnikov schiet, terwijl de omstanders roepen “Allahoe Akbar, Allahoe Akbar”, waarna het kind een interview geeft en (onder meer) zegt “kom maar moslims, actie”, waarbij hij tegen de interviewer bevestigt dat hij met “actie” “vechten” bedoeld en “ongelovigen, jullie worden afgeslacht”, althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking, en

- een bericht betreffende een filmopname van de vlag van de Islamitische Staat en beelden van gesneuvelde IS strijders, gevolgd en/of begeleid door een Nasheed (strijdlied) ter ere van de omgekomen strijders en (eindigend) met de (zichtbare) tekst “Op hun schedels werd de Islamitische Staat gebouwd” en

- een bericht betreffende een filmopname van Aamaq, het nieuwsagentschap van IS, betreffende de nalatenschap van een aanslagpleger waarbij door de aanslagpleger (onder meer) wordt gezegd:

“broeders en zusters, gelooft niet de leugens, die deze heidenen verspreiden over onze broeders in de Islamitische Staat. Geloof hen niet, wees sterk!. Als jullie de Hijra kunnen – dan moeten jullie niet aarzelen! Maar als jullie niet naartoe kunnen – dan moeten jullie die aanslagen hier plegen, in de landen der heidendom en wacht er niet mee. Ze hebben de Hijra poorten voor ons dicht gedaan – laten we ze dan gevoelige klappen uitdelen in hun eigen huis”, althans woorden van gelijke aard of strekking, en

- een bericht betreffende een filmopname van IS (dimashq_afalayatubun) waarop beelden te zien zijn van de burgeroorlog in Syrië, doden en gewonden in Syrië, waarbij volgens de spreker IS al het goed doet in de ogen van Allah, terwijl de andere partijen, opportunistisch opereren, niet gebaseerd op het geloof, de Shariaa of principes, begeleid en/of gevolgd door beelden van het verbranden van alcoholische dranken en sigaretten door IS leden, lijfstraffen met een zweep, het afhakken van handen, beelden van het chemisch bombardement van het Syrische regime op de stad Douma en de gevolgen daarvan, beelden van gevechten tussen IS leden en leden van het Syrische leger, begeleid en/of gevolgd door Nasheeds (strijdliederen) en het roepen van “Allahoe Akbar”, althans woorden van gelijke aard of strekking, waarna beelden volgen van het doorsnijden van kelen van vastgebonden gevangenen en beelden van verminkte lichamen over de grond worden sleept en tegen het gezicht worden geschopt en

- een bericht betreffende een filmopname van IS (Dimashq_Fustatt) waarop (onder meer) een jihadstrijder te zien is die door een kamer rent met in zijn hand een afgehakt hoofd, gevolgd door het roepen van “Allahoe Akbar”, en beelden van verminkte lichamen en afgehakte hoofden, waarna de spreker zegt

“de gelovigen, overal ter wereld, steun de soldaten van het Khalifaat in hun oorlog en hun jihad, want… het is jullie oorlog en jullie jihad”, althans woorden van gelijke aard of strekking,

begeleid en/of gevolgd door beelden van verminkte lichamen en afgehakte hoofden en

- een bericht betreffende een filmopname van IS (furat_afahukma) waarop beelden te zien zijn vlaggen (waaronder de Nederlandse vlag) begeleid en/of gevolgd door de tekst “Het internationale bondgenootschap tegen de Islamitische Staat”, en beelden van levende, vastgebonden mannen van wie de keel wordt afgesneden, het afhakken van handen op grond van een vers uit de Koran, het doodstenigen van een veroordeelde, het verbranden van sigaretten, oorlogsbeelden en beelden van verminkte lichamen waarop jihadstrijders hun voeten zetten, begeleid en/of gevolgd en/of voorafgegaan door het reciteren van verzen uit de Koran en/of Nasheeds (strijdliederen)

en

(ii) een openbaar Facebook account onder de naam ‘ [profielnaam] ’ beheerd en (vervolgens) (op dit account) berichten en/of geschriften en/of afbeeldingen en/of filmopnames geplaatst en gedeeld, waaronder

( a) een of meer bericht(en) betreffende een afbeelding, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een afbeelding waarop een doodshoofd en prikkeldraad te zien is, gelijkend op het logo van het WK voetbal in Rusland van 2018 en/of voorafgegaan en/of begeleid door de post (het bericht)

“O mijn volk, dit wereldse leven is slechts een vergankelijke genieting. En voorwaar, het hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats” en

( b) berichten betreffende een filmopname, te weten (onder meer)

- een bericht betreffende een filmopname van kinderen in camouflagekleding waarbij de tekst in het Arabisch en Engels luidt “we’re going to kill you, O kuffar. Insha’allah we’ll slaughter you” en

- een bericht betreffende een filmopname waarop (onder meer) beelden te zien zijn van het hijsen van een IS gebruikte (strijd)vlag, gevolgd door het beeld van een strijder die zegt “we go and take the neck of [naam 4] , we will take the neck of, of [naam 3] ”, begeleid en/of gevolgd door Nasheeds (strijdliederen), waarop (vervolgens) beelden te zien zijn van verschillende overleden strijders (martelaars) terwijl de spreker (onder meer) zegt

“While purifying their ranks and taking unto himself from among them shuhada. This is the great attainment” en

“For the blood of he martyrs will be not spilled in vein. It was a guarantee from their generous lord. Never would he waist the deeds of the Mouhsinien. And he declared through his messenger that the stronghold of his beleivers is Sham. And who is truer in his statement than Allah. Thus non would lose hope in his promise except the Fasiqin”, althans (telkens) woorden van gelijke aard of strekking en

begeleid en/of gevolgd door de teksten

“seek tot kill and to be killed” en

“beware of abandoning a single hand span of land until you have made it into an inferno for the criminal kuffar” en

“ambush them” en

“besiege them” en

“lie in wait for them at every outpost”

(iii) op zijn mobiele telefoon een afbeelding in voorraad gehad, waaronder

- een afbeelding met daarop gewapende personen waarbij (in de rechterbovenhoek (als watermerk) staat vermeld) “ [naam kanaal] ” (de naam van het kanaal op social media (Telegram) van verdachte) en de tekst “Weet dat het paradijs onder de schaduwen van zwaarden ligt, [naam 2] , boek 52, hadith 73”.

5 Strafbaarheid van de feiten

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

6 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

7 Motivering van de straf

7.1.

Eis van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van de bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Aan het voorwaardelijk strafdeel dienen de bijzondere voorwaarden te worden verbonden die de reclassering heeft voorgesteld (kort gezegd: meldplicht, contactverbod, meewerken aan begeleiding, CoVa-training en gesprekken met een theoloog).

7.2.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat aan verdachte, in geval van een strafoplegging, geen gevangenisstraf wordt opgelegd waarvan het onvoorwaardelijk deel langer is dan de tijd die verdachte al in voorarrest heeft doorgebracht.

7.3.

Oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank vindt dat verdachte nog enige maanden terug moet naar de gevangenis. Daarbij wordt het volgende overwogen.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van enkele maanden schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit. Via verschillende kanalen heeft hij materiaal op internet geplaatst, waarin – soms met gruwelijke beelden – wordt opgeruid tot een terroristisch misdrijf. In het gedeelde materiaal worden de gewapende strijd en het martelaarschap verheerlijkt. Daarbij wordt regelmatig verwezen naar IS. Het behoeft geen betoog dat moet worden voorkomen dat de gruwelijke daden waaraan IS zich schuldig maakt door anderen worden nagevolgd. Door het genoemde materiaal op internet te plaatsen heeft verdachte hier echter wel toe aangezet.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de rapporten die over de persoon van verdachte zijn geschreven. Er is rapport uitgebracht door een psycholoog, een psychiater, de reclassering en er is een milieu-onderzoek verricht. De conclusies van de rapportages komen samengevat op het volgende neer.

Verdachte heeft een licht verstandelijke beperking en hij is naïef en makkelijk beïnvloedbaar. De beperkingen zijn duurzaam en er is dan ook een algemeen risico op herhaling. Om het gevaar op herhaling te verminderen heeft verdachte vooral toezicht en begeleiding nodig. Dit kan plaatsvinden in het kader van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijk(e) straf(deel). Sinds verdachte niet meer in voorlopige hechtenis verblijft, is de begeleiding opgestart. Verdachte functioneert goed met de geboden begeleiding. Hij komt de afspraken met de begeleiding, reclassering en theoloog netjes na. De rapporteurs vinden het van belang dat deze stijgende lijn wordt voortgezet.

De rechtbank onderschrijft dat het van groot belang is dat wordt voorkomen dat verdachte in herhaling valt en is zich er van bewust dat er risico’s kleven aan het opnieuw gedetineerd raken van verdachte. De bewezenverklaarde feiten zijn echter zodanig ernstig dat - vanuit generaal preventief oogpunt - niet kan worden volstaan met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest. Voor dergelijke feiten is normaal gesproken een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tenminste 12 maanden passend. Uit de hiervoor geschetste persoonlijke omstandigheden van verdachte kan worden afgeleid dat verdachte een gunstige ontwikkeling doormaakt en er belangrijke stappen lijken te worden gezet richting deradicalisering. Daarom ziet de rechtbank aanleiding om een fors deel van de straf in voorwaardelijke vorm op te leggen.

Alles afwegende zal aan verdachte een gevangenisstraf van 12 maanden worden opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. De rechtbank gaat er daarbij vanuit dat er ook in detentie ruimte zal zijn voor begeleiding van verdachte, zodat ook daar gewerkt kan worden aan vermindering van het gevaar op herhaling. Nadat verdachte het restant van het onvoorwaardelijk strafdeel heeft uitgezeten, gelden de bijzondere voorwaarden zoals de reclassering heeft geadviseerd. De stappen in de richting van deradicalisering zijn nog in een pril stadium en daarom vindt de rechtbank het nodig dat de proeftijd 3 jaar duurt.

Dadelijke uitvoerbaarheid voorwaarden

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een misdrijf dat gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, te weten – kort gezegd – opruiing tot een terroristisch misdrijf.

Gelet op de omstandigheid dat verdachte naïef, makkelijk beïnvloedbaar en licht verstandelijk beperkt is (zoals hiervoor omschreven), is de rechtbank van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een dergelijk misdrijf zal begaan. Daarom zal zij bevelen dat de hierna op grond van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht (Sr) te stellen voorwaarden en het op grond van artikel 14d Sr uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

8 Ten aanzien van het beslag

Bij verdachte zijn de volgende voorwerpen in beslag genomen:

  1. zaktelefoon Huawei (5596493);

  2. zaktelefoon Alcatel (5596482);

  3. zaktelefoon Samsung (5596487);

  4. USB-stick verbatim (5596494);

  5. USB-stick Dt101g2 (5596496);

  6. USB-stick Difrnce (5596499);

  7. computerspel Playstation (5596445);

  8. computerspel Playstation (5596478);

  9. zaktelefoon Samsung (5597112).

De officier van justitie heeft gevorderd dat de voorwerpen met nummers 1, 3, 4, 6 en 9 verbeurd worden verklaard en dat de overige voorwerpen aan verdachte terug worden gegeven. De verdediging heeft verzocht om teruggave aan verdachte van het voorwerp met nummer 1.

Verbeurdverklaring

De inbeslaggenomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten: 1, 3, 4, 6 en 9, die aan verdachte toebehoren, dienen te worden verbeurd verklaard en zijn daarvoor vatbaar, aangezien met behulp van die voorwerpen het bewezen geachte is begaan. De voorwerpen met nummers 2, 5, 7 en 8 dienen aan verdachte teruggegeven te worden.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 47, 55, 57, 131 en 132 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

‘eendaadse samenloop van het in het openbaar bij geschrift en bij afbeelding opruien tot enig strafbaar feit, terwijl het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt en een geschrift en afbeelding waarin tot enig strafbaar feit wordt opgeruid, om verspreid te worden in voorraad hebben, terwijl hij weet dat in het geschrift en afbeelding zodanige opruiing voorkomt, terwijl het strafbare feit waartoe wordt opgeruid, een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt’

en

‘een afbeelding waarin tot enig strafbaar feit wordt opgeruid, om verspreid te worden in voorraad hebben, terwijl hij weet dat in de afbeelding zodanige opruiing voorkomt, terwijl het strafbare feit waartoe wordt opgeruid, een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt.’

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte] , daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van TWAALF (12) MAANDEN.

Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot ZES (6) MAANDEN, van deze gevangenisstraf niet tenuitvoergelegd zal worden, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van drie (3) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet aan de volgende algemene voorwaarden houdt.

Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

en

3. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

De tenuitvoerlegging kan ook worden gelast indien de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde

1. zich meldt bij Reclassering Nederland op het [adres 1] . Veroordeelde blijft zich melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt om het reclasseringstoezicht uit te voeren;

2. op geen enkele wijze – direct of indirect – contact heeft of zoekt met onderstaande personen, zolang het Openbaar Ministerie dit verbod nodig vindt:

- [naam persoon 1], geboren te ’ [geboorteplaats] op [geboortedatum] ;

- [naam persoon 2], geboren te ’ [geboorteplaats] op [geboortedatum] ;

- [naam persoon 3], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ;

- [naam persoon 4], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ;

- [naam persoon 4], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ;

voor naleving van de contactverboden, moet veroordeelde zijn medewerking verlenen aan controles van zijn digitale gegevensdragers, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht, ook indien de reclassering het digitale onderzoek aan een externe deskundige uitbesteedt;

3. zijn medewerking verleent aan de begeleiding van Indaad of een soortgelijke instelling, zolang de reclassering dit nodig acht;

4. zijn medewerking verleent aan de door de reclassering gegeven CoVa (cognitieve vaardigheden) training, indien en zolang de reclassering dit nodig acht;

5. zijn medewerking verleent aan het voortzetten van de gesprekken met de theologisch deskundige, zolang de reclassering dit nodig acht.

Geeft de reclassering opdracht om toezicht te houden op de naleving van de bijzondere voorwaarden en veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de op grond van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

Gelast de teruggave aan verdachte van de hiervoor onder 2, 5, 7 en 8 genoemde voorwerpen.

Verklaart verbeurd de hiervoor onder 1, 3, 4, 6 en 9 genoemde voorwerpen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. E.M.M. Gabel, voorzitter,

mrs. B. Vogel en E. Laanen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. D.C. Wagter, griffier

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 april 2019.