Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:2200

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
25-03-2019
Datum publicatie
29-03-2019
Zaaknummer
7295658 CV EXPL 18-23423
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een bedrijf dat een speedboot kocht op een veiling, kan niet onder de koop uit en krijgt geen geld terug.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7295658 CV EXPL 18-23423

vonnis van: 25 maart 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap Vitalizee Vastgoed B.V.

gevestigd te Noordwijkerhout

eiseres

nader te noemen: Vitalizee

gemachtigde: mr. D.G. Lasschuit

t e g e n

[gedaagde]

gevestigd te [vestigingsplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. F.J. Laagland

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

De kantonrechter gaat uit van de volgende processtukken en proceshandelingen:

- de dagvaarding van 15 oktober 2018 met producties;
- de conclusie van antwoord, met producties;
- het instructievonnis;
- de dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 21 februari 2019. Voor Vitalizee is de heer [naam 1] verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Voor [gedaagde] is de heer [naam 2] verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

[gedaagde] houdt zich bezig met de organisatie van veilingen van roerende en onroerende zaken. In dat kader heeft zij op 11 september 2018 een openbare veiling georganiseerd van sloepen, speedboten en watersportbenodigdheden.

1.2.

Op de veiling zijn de algemene voorwaarden van [gedaagde] van toepassing. Daarin staat de volgende definitie: Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

1.3.

Voor het overige bevatten deze algemene voorwaarden, voor zover relevant, de volgende bepalingen:
5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan.
(…)
12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. (…)

1.4.

Op de lijst met kavels staan verschillende speedboten. Deze hebben als omschrijving ‘met trailer’ of ‘op trailer’ en soms ‘zonder trailer’.

1.5.

[gedaagde] heeft een kijkdag georganiseerd, Vitalizee heeft niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

1.6.

Vitalizee heeft een bod gedaan op kavel nummer 4, met als omschrijving ‘speedboot’ met het openingsbod € 1.000,00. Het bod van Vitalizee ad € 6.800,- is door [gedaagde] geaccepteerd, waarna haar op 11 september 2018 een pro forma koopovereenkomst is toegezonden met een koopsom van € 9.544,48 (waarvan € 6.800,- voor de speedboot, € 1.088,- aan opgeld en € 1.656,48 aan BTW). Vitalizee heeft dit bedrag voldaan.

1.7.

Vitalizee is vervolgens in de gelegenheid gesteld de boot op 18 september 2018 tussen 09.00 en 16.00 uur op te halen.

1.8.

Op 14 september 2018 heeft Vitalizee telefonisch contact opgenomen met [gedaagde] . Naar aanleiding van dit telefonisch contact heeft [gedaagde] de volgende e-mail aan Vitalizee gestuurd:
Ik heb van mijn collega begrepen dat u wilde weten of de trailer ook bij de hoorde. De trailer hoort alleen bij de kavel wanneer dit wordt aangegeven bij de omschrijving.
In dit geval is het dus alleen de speedboot. De trailer is niet inbegrepen.

1.9.

In reactie daarop heeft Vitalizee een e-mail aan [gedaagde] teruggestuurd:
De omschrijving van deze kavel was zeer summier t.o.v. andere kavels.
Hierdoor mag je als koper erop vertrouwen dat datgene wat op de foto staat tot het aangeboden product behoort. Ik mocht er als koper vanuit gaan dat de boot met trailer geleverd zou worden.
De trailer staat immers p alle foto’s afgebeeld. Indien de trailer niet bij de boot wordt geleverd vind ik dat een vorm van misleiding. Zeker gezien deze kavel geen omschrijving had en andere kavels met boten wel.
Derhalve stel ik voor dat de boot geleverd wordt met de trailer of dat ik mijn geld terug krijg van jullie.

1.10.

Partijen hebben hier vervolgens verschillende e-mails over gewisseld maar hebben hun geschil niet in onderling overleg weten op te lossen. Op 17 september 2018 heeft Vitalizee een e-mail aan [gedaagde] gestuurd waarin zij een beroep op dwaling doet.

1.11.

[gedaagde] heeft Vitalizee vervolgens nog een laatste mogelijkheid geboden om de boot op te komen halen op 24 september 2018 tussen 09.00 en 12.00 uur. In deze e-mail heeft zij Vitalizee ook gewaarschuwd dat zij zich genoodzaakt ziet de koopovereenkomst te ontbinden als Vitalizee de boot niet komt ophalen. Vitalizee heeft de boot niet opgehaald.

1.12.

Op 15 oktober 2018 is de dagvaarding aan [gedaagde] betekend. [gedaagde] heeft op 26 oktober 2018 aangeboden om, onverplicht, de op de foto afgebeelde trailer om niet met de boot mee te leveren. Vitalizee is hier niet mee akkoord gegaan.

Vordering

2. Vitalizee vordert, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, een verklaring voor recht dat tussen partijen geen koopovereenkomst tot stand is gekomen, althans dat de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op grond van dwaling rechtsgeldig is vernietigd. Voorts vordert Vitalizee dat [gedaagde] veroordeeld zal worden tot betaling van € 10.575,71, bestaande uit de koopsom van € 9.544,48 en de buitengerechtelijke kosten ad € 1.031,23, inclusief btw, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

3. Vitalizee stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat ter zake de koop van uitsluitend de speedboot geen wilsovereenstemming bestond. Immers was de wil van Vitalizee erop gericht een speedboot met trailer te kopen, en Vitalizee mocht er vanuit gaan dat hetgeen op de foto van het kavel werd afgebeeld hetgeen was wat zij kocht. Vitalizee heeft ook een bod gedaan dat met de waarde van de boot met trailer in overeenstemming was. Nu de wil van Vitalizee, het kopen van een boot met trailer, niet overeenkomt met de wil van [gedaagde] , het verkopen van een boot zonder trailer, was er geen sprake van wilsovereenstemming, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Voor zover toch een koopovereenkomst tot stand is gekomen doet Vitalizee een beroep op dwaling, op grond waarvan de koopovereenkomst is vernietigd. De dwaling is in dit geval te wijten aan de kennelijk onjuiste inlichtingen van [gedaagde] . Vitalizee zou geen bod hebben uitgebracht indien zij had geweten dat de boot zonder de trailer werd aangeboden. De koopsom dient derhalve te worden terugbetaald, vermeerderd met de buitengerechtelijke kosten.

Verweer

5. [gedaagde] heeft aangevoerd, samengevat en zakelijk weergegeven, dat wel een overeenkomst tot stand is gekomen en dat Vitalizee geen beroep op dwaling toekomt. De wil van Vitalizee was er wel op gericht de speedboot (zonder trailer) te verkrijgen, dat heeft zij immers verklaard middels haar bieding op de speedboot, terwijl uit de advertentie blijkt dat het gaat om een speedboot, dus niet ‘speedboot met trailer’. Een speedboot en trailer zijn ook twee afzonderlijke roerende zaken. Vitalizee heeft voorts geen gebruik gemaakt van de vooraf georganiseerde kijkdag om de boot te onderzoeken en vragen te stellen. Dat komt voor haar rekening. [gedaagde] komt bovendien een beroep toe op het gerechtvaardigd vertrouwen zoals omschreven in art. 3:35 BW.

6. Voor wat betreft de subsidiaire grondslag, vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling, voert [gedaagde] aan dat, volgens de algemene gebruikersvoorwaarden van [gedaagde] , de overeenkomst tot stand komt door toewijzing van een kavel aan de hoogste bieder. Dat is gebeurd, zodat de eigendomsoverdracht en risico-overgang van de speedboot op 11 september 2018 heeft plaatsgevonden. Daarna is ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst niet meer mogelijk, dat is uitgesloten in de voorwaarden. Voor zover vernietiging van de koopovereenkomst niet contractueel is uitgesloten, voert [gedaagde] aan dat van dwaling op grond van een onjuiste inlichting zijdens [gedaagde] geen sprake is. Indien daar wel sprake van is dan verzoekt [gedaagde] om de koopovereenkomst te wijzigen in die zin dat [gedaagde] de trailer er alsnog ‘om niet’ bij levert.

Beoordeling

7. Vaststaat dat Vitalizee een bod heeft gedaan op kavel 4, welk bod door [gedaagde] is aanvaard. Uitgangspunt daarbij is dat een rechtshandeling een op een rechtsgevolg gerichte wil vereist, die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Vitalizee heeft door het doen van dit bod verklaard dat hij het kavel, kavel 4, heeft willen aanschaffen, welk kavel door [gedaagde] werd verkocht en door [gedaagde] aan Vitalizee werd toegewezen. Daarmee is reeds sprake van wilsovereenstemming met betrekking tot de koop van kavel 4. Dat Vitalizee zich niet (voldoende) heeft vergewist van wat kavel 4 daadwerkelijk omvatte, doet daar niet aan af. Voorts blijkt ook nergens uit dat de wil van Vitalizee gericht was op het aanschaffen van een speedboot mét trailer. Echter, ook in het geval de wil van Vitalizee niet gericht was op het aanschaffen van de speedboot zonder trailer geldt dat een geldige overeenkomst tot stand is gekomen; gezien alle omstandigheden komt [gedaagde] in dat geval een beroep toe op artikel 3:35 BW. Met andere woorden, [gedaagde] mocht het bod van Vitalizee, in de gegeven omstandig-heden, opvatten als een bod op kavel 4, de speedboot, zodat Vitalizee (ook) geen beroep toekomt op het ontbreken van wilsovereenstemming.

8. Subsidiair stelt Vitalizee dat haar een beroep op dwaling, en in het verlengde daarvan vernietiging van de overeenkomst, toekomt. Daaraan heeft zij ten grondslag gelegd dat zij gedwaald heeft omdat de overeenkomst tot stand is gekomen wegens een onjuiste mededeling zijdens [gedaagde] . Dit standpunt wordt niet gevolgd. Mede gezien de verschillende omschrijvingen van de kavels mocht Vitalizee er niet op vertrouwen dat het enkele ontbreken van de tekst ‘zonder trailer’ bij de omschrijving van het kavel als ‘speedboot’ betekende dat de trailer dus mét de speedboot zou worden geleverd. Daarbij komt dat Vitalizee ook niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de kijkdag te bezoeken en daar vragen te stellen en [gedaagde] bovendien, behoudens de omschrijving als ‘speedboot’, in het geheel geen mededelingen heeft gedaan omtrent het kavel en de trailer. Het enkele feit dat Vitalizee het kavel heeft opgevat als zijnde een speedboot met trailer maakt niet dat zij heeft gedwaald als achteraf blijkt dat de trailer niet bij het kavel behoort. Het beroep op dwaling wordt derhalve afgewezen.

9. Het voorgaande betekent dat de overeenkomst in stand blijft en de vordering van Vitalizee wordt afgewezen. Vitalizee wordt als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten belast.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt Vitalizee in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot worden op € 720,00 aan salaris van de gemachtigde, voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.V. Ulrici, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 25 maart 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.