Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:1726

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
11-03-2019
Datum publicatie
15-03-2019
Zaaknummer
7295630 CV EXPL 18-23418
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een ontevreden klant van een autohandelaar heeft terecht de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden omdat de auto – met ruim twee ton kilometers op de teller – direct na aflevering ernstige gebreken vertoonde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2019/428
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7295630 CV EXPL 18-23418

vonnis van: 11 maart 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

nader te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. R.M. Mijnsbergen

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 9 oktober 2018 met producties;
- antwoord met één productie;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 6 februari 2019. [eiseres] is in persoon verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. [gedaagde] is in persoon verschenen. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

[gedaagde] handelde onder de naam Autoservice Zaandam onder meer in gebruikte auto's.

1.2.

[eiseres] heeft op 16 juli 2018 een gebruikte personenauto, merk Renault type Twingo, gekocht voor een prijs van € 660,00.

1.3.

De auto had ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst een geldige apk-keuring en een kilometerstand van ongeveer 211.013.

1.4.

[eiseres] heeft voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst een proefrit met de auto gemaakt.

1.5.

Direct na aankoop en levering van de auto zijn er problemen met de auto ontstaan. [eiseres] heeft de auto vervolgens laten onderzoeken door een garagebedrijf dat enkele gebreken aan de auto heeft geconstateerd.

1.6.

[eiseres] heeft op 18 juli 2018 [gedaagde] bezocht en hem op de hoogte gebracht van de door het garagebedrijf geconstateerde gebreken. Zij heeft hem om een oplossing verzocht. [gedaagde] heeft aan dit verzoek geen gevolg gegeven.

1.7.

Bij brief van 20 juli 2018 heeft [eiseres] de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden.

1.8.

Op 27 juli 2018 heeft [eiseres] de auto door de RDW laten keuren. Tijdens de keuring zijn de volgende gebreken geconstateerd:

- remleiding achteras ernstig gecorrodeerd

- lambadawaarde wijkt af

- uitlaat niet gasdicht

- stuurbekrachtiging functioneert niet goed

- roestschade op subframe en

- De aanwezige snelheidsmeter functioneert niet.

1.9.

Bij brief van 31 juli 2018 heeft RDW aan [eiseres] , voor zover relevant, het volgende bericht:

“(..)

Naar aanleiding van uw bezwaar tegen de beschikking tot afgifte van een keuringsbewijs, zoals bedoeld in artikel 91 van de Wegenverkeerswet, is door ons een onderzoek ingesteld bij het voertuig met kenteken [kenteken] .

Bij dit onderzoek is vastgesteld dat de keuringseisen op 5 juni 2018 t.a.v. artikel 5.2.31c(4) remleiding ernstig gecorrodeerd, niet juist is toegepast.

Ik wijs u erop dat de APK-keuring hiermee is komen te vervallen.

(..)”

Vordering

2. [eiseres] vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, zoals geformuleerd in de dagvaarding:

“a) voor recht te verklaren dat de koopovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden dan wel de koopovereenkomst te ontbinden;

en gedaagde te veroordelen:

b) tot terugbetaling van de koopprijs van € 660,00

c) tot terugname van de auto onder afgifte van een vrijwaringsbewijs, dit binnen 24 uur nadat eiseres aan gedaagde het documentnummer van het kentekenbewijs, de tenaamstellingscode en de kilometerstand heeft doorgegeven;

d) tot betaling van een dwangsom van € 250,00 per dag dat gedaagde geen uitvoering geeft aan het onder c gevorderde afgeven van het vrijwaringbewijs;

e) in de kosten van het geding, die van de gemachtigde daartoe te rekenen, almede in de nakosten daarvan en met veroordeling tot betaling van de wettelijke rente over deze kosten en nakosten vanaf de veertiende dag van het in dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.”

3. Aan haar vordering legt [eiseres] , samengevat en zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag. De auto beantwoordt niet aan de overeenkomst nu deze niet over de eigenschappen beschikt die [eiseres] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De auto vertoonde direct na levering ernstige gebreken. Een garagebedrijf en de RDW hebben op verzoek van [eiseres] de auto onderzocht en gebreken geconstateerd.

Verweer

4. [gedaagde] heeft verweer tegen de vordering gevoerd. Daarop zal hierna bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

Beoordeling

5. Tussen partijen is niet in geschil dat er sprake is van een consumentenkoop. Ingevolge artikel 7:17 lid 1 BW is de verkoper verplicht een zaak af te leveren die aan de overeenkomst beantwoordt. In het geval een (tweedehands) auto wordt gekocht om daarmee, naar de verkoper bekend, aan het verkeer deel te nemen zal als regel moeten worden aangenomen dat de auto niet beantwoordt aan de overeenkomst, indien als gevolg van een eraan klevend gebrek dat niet op eenvoudige wijze kan worden ontdekt en hersteld, zodanig gebruik van de auto gevaar voor de verkeersveiligheid zou opleveren (HR 15 april 1994, NJ 1995,614).

6. [eiseres] heeft gesteld dat de snelheidsmeter na enkele kilometers niet meer functioneerde, de uitlaat niet gasdicht bleek en de auto vreemd begon te reageren bij een stuuruitslag. [eiseres] heeft verder aangevoerd dat zij de auto vervolgens naar een garagebedrijf heeft gebracht die de auto heeft onderzocht en een aantal gebreken aan de auto heeft geconstateerd. Volgens [eiseres] bleek uit het onderzoek dat de auto niet aan de APK-eisen voldeed. Dit vindt steun in een door [eiseres] overgelegde keuringsrapport en een brief van de RDW. Uit deze stukken volgt dat de auto als gevolg van diverse gebreken niet voldoet aan de APK-keuringseisen en dat de APK-goedkeuring daarom is komen te vervallen. [gedaagde] heeft een en ander niet voldoende gemotiveerd betwist zodat als vaststaand wordt aangenomen dat de auto als gevolg van diverse gebreken niet aan de APK-eisen voldoet. Op grond van het voorgaande staat naar het oordeel van de kantonrechter voldoende vast dat de auto een gevaar voor de verkeersveiligheid opleverde. Zonder een geldige APK-goedkeuring moet het immers ervoor worden gehouden dat met de auto niet veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen. Gesteld noch gebleken is dat er sprake is van gebreken die op eenvoudige wijze konden worden ontdekt en hersteld. Op grond hiervan is de kantonrechter van oordeel dat de auto niet beantwoordt aan hetgeen [eiseres] op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Dat de auto door [gedaagde] is verkocht zonder garantie tegen een lage prijs, leidt niet tot een ander oordeel. [eiseres] behoefde niet te verwachten dat met de auto niet veilig aan het verkeer kon worden deelgenomen.

7. Vaststaat dat dat de auto direct na aflevering gebreken vertoonde. Nu de gebreken zich binnen zes maanden na aflevering hebben geopenbaard en sprake is van een consumentenkoop, wordt gelet op het bepaalde in artikel 7:18 lid 2 BW vermoed dat de auto reeds op het moment van de aflevering niet voldeed aan hetgeen [eiseres] op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

8. Gelet op het vooroverwogene is de kantonrechter van oordeel dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordde. Dat het om een oudere auto die ruim 210.000 had gereden, leidt niet tot een ander oordeel, aangezien de auto een gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert.

9. Als niet weersproken staat vast dat [eiseres] [gedaagde] op 17 juli 2018 telefonisch en op 18 juli 2018 in persoon van de gebreken op de hoogte heeft gesteld en hem heeft verzocht de gebreken op te lossen. Niet is gebleken dat [gedaagde] aan het verzoek om een oplossing gevolg heeft gegeven. Dat het uitblijven van een oplossing het gevolg is van een onheuse bejegening van [gedaagde] door [eiseres] heeft [gedaagde] tegenover de gemotiveerde betwisting door [eiseres] niet voldoende onderbouwd zodat hij niet in deze stelling wordt gevolgd.

10. Het voorgaande betekent dat [eiseres] gerechtigd was de overeenkomst wegens wanprestatie te ontbinden zodat de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar is. Dit betekent verder dat op beide partijen een ongedaanmakingsverbintenis rust. [eiseres] is gehouden de auto terug te geven en [gedaagde] is gehouden de koopprijs terug te betalen. [gedaagde] wordt daarom veroordeeld de koopprijs van € 660,00 aan [eiseres] te betalen.

11. [eiseres] vordert voorts dat [gedaagde] wordt veroordeeld de auto terug te nemen en een vrijwaringsbewijs af te geven. [gedaagde] heeft weliswaar ter zitting verklaard dat hij bereid is om de auto op te halen, maar dit doet er niet aan af dat [eiseres] voldoende belang heeft bij toewijzing van deze vordering. Deze vordering wordt derhalve toegewezen. De gevorderde dwangsom wordt gesteld op € 100,00 per dag met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 1.500,00.

12. Bij deze uitkomst van de procedure wordt [gedaagde] veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING

De kantonrechter:

verklaart voor recht dat de koopovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiseres] van:

- € 660,00 aan hoofdsom;

veroordeelt [gedaagde] tot terugname van de auto onder afgifte van een vrijwaringsbewijs binnen 24 uur nadat [eiseres] aan [gedaagde] het documentnummer van het kentekenbewijs, de tenaamstellingscode en de kilometerstand heeft doorgegeven;

veroordeelt [gedaagde] tot een betaling van een dwangsom van € 100,00 per dag tot een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 1.500,00 voor elke dag dat [gedaagde] geen uitvoering geeft aan de veroordeling onder III tot het afgeven van een vrijwaringsbewijs;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiseres] begroot op:
exploot € 101,89
salaris € 240,00
griffierecht € 79,00
-----------------
totaal € 420,89
voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt [gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 50,00 aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,00 en de explootkosten van betekening van het vonnis, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat [gedaagde] niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan dit vonnis heeft voldaan en betekening van het vonnis pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de wettelijke rente berekend over de hiervoor onder V. en VI. bedoelde proceskosten, indien deze dan niet zullen zijn voldaan, met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.