Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2019:1208

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
31-01-2019
Datum publicatie
12-03-2019
Zaaknummer
6661948
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Energielevering aan bungalows op een recreatiepark; de salderingsregeling ex artikel 31c Elektriciteitswet; terug levering elektriciteit a.g.v. zonnepanelen; code Recron

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 6661984 \ CV EXPL 18-3809

vonnis van: 31 januari 2019

fno.: 458

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

1 [eiser sub 1] ,

2. [eiser sub 2] ,

wonende te [woonplaats] ,

eisers,

nader te noemen [eisers] (enkelvoud) en ieder afzonderlijk [eiser sub 1] en [eiser sub 2] ,

gemachtigde: mr. C.F. van der Vlis,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Nederlands Nationaal Naturistenterrein (N.N.T.) B.V.,

gevestigd te Zeewolde,

gedaagde,

nader te noemen NNT,

gemachtigde: mr. W.E. van Engelenhoven.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- dagvaarding van 8 februari 2018, met producties;

- incidentele vordering met conclusie tot onbevoegdheid;

- antwoord in het incident;

- vonnis in het incident;
- antwoord met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling comparitie.

De comparitie heeft plaatsgevonden op 1 november 2018. [eiser sub 1] en [eiser sub 2] zijn in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde. NNT is verschenen bij [naam 1] en [naam 2] , bijgestaan door de gemachtigde. Op voorhand heeft [eisers] nog een akte houdende wijziging van eis tevens houdende overlegging producties ingediend. Tegen de daarin opgenomen inhoudelijke reactie op het antwoord heeft NNT bezwaar gemaakt. Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord, waarbij NNT op de inhoud van de akte heeft gereageerd, zodat het bezwaar is gepasseerd. [eisers] heeft haar standpunt toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

NNT exploiteert en beheert een recreatiepark Flevo-Natuur (hierna: Flevo-Natuur) met in totaal 875 kavels, waarvan er 134 in particulier eigendom zijn. De rest wordt verhuurd of gebruikt als kampeerterrein.

1.2.

Op 10 december 2000 heeft NNT aan [eiser sub 1] verkocht en op 20 december 2000 geleverd een kavel met daarop een recreatiewoning gelegen in Flevo-Natuur (kadastraal aangeduid als [kadasternummer 1] ).

1.3.

Op 15 december 2000 heeft NNT aan [eiser sub 2] verkocht en op 20 december 2000 geleverd een kavel met daarop een recreatiewoning gelegen in Flevo-Natuur (kadastraal aangeduid als [kadasternummer 2] ).

1.4.

Op de koopovereenkomsten zijn de door NNT vastgestelde algemene voorwaarden van 14 december 2000 (hierna: de algemene voorwaarden) van toepassing. Daarin staat, voor zover hier van belang, vermeld:

HOOFDSTUK B

(….) dat de vennootschap (NNT, ktr) zorg zal (doen) dragen voor:

(…) de leverantie van water, electriciteit en gas (welke door de vennootschap of diens rechtsopvolgers separaat in rekening zullen worden gebracht (…).

VERPLICHTINGEN VOOR KOPER

artikel 4

(…)

6. a. Kosten verbonden aan het gebruik van gas, water en elektriciteit (met een opslag) komen voor rekening van koper (…)

HOOFDSTUK C

PARKREGLEMENT

artikel 3

(…)

Zonder toestemming van de bedrijfsleiding van Recreatiepark “Flevo-Natuur” is het een gebruiker verboden:

(…)

Auto’s en andere voertuigen in het park te parkeren, anders dan op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen;

1.5.

Op grond van een zogeheten ‘gedoogbeschikking’ die is verleend door de gemeente Zeewolde is [eisers] permanente bewoning toegestaan.

1.6.

Het elektriciteitsnet op het deel van Flevo-Natuur waar [eisers] woont is eigendom van NNT.

1.7.

NNT stemt de tarieven voor de levering van energie af met de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Belangenvereniging Flevo-Natuur (hierna: BFN). [eiser sub 2] was tot 1 januari 2018 lid van BFN. [eiser sub 1] is nog lid.

1.8.

Artikel 31c van de Elektriciteitswet 1998 luidt, voor zover hier van belang:

1. Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt (hierna: de salderingsregeling, ktr).

(…)

3. Indien de door de afnemer, bedoeld in het eerste en tweede lid, op het net ingevoede hoeveelheid elektriciteit groter is dan de hoeveelheid die ingevolge die leden in mindering wordt gebracht op de aan het net onttrokken elektriciteit, betaalt de leverancier aan de betreffende afnemer voor het meerdere een redelijke vergoeding.

1.9.

Ter uitvoering van de elektriciteitswetgeving, de Gaswet en Europese regelgeving is door Recron (Vereniging Recreatieondernemers Nederland) ten behoeve van de feitelijke uitvoering van die wetgeving een Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (hierna: de Code) opgesteld. In de Code staan, voor zover hier van belang, de volgende bepalingen vermeld:

8 Tarieven

8.1.

De beheerder kan aan de afnemer bedragen in rekening brengen voor het beheren, het onderhouden en het afschrijven van het recreatienet en de aansluiting van de afnemer daarop alsmede voor het transport van elektriciteit en/of gas. Indien de beheerder voor de afnemer de meetinrichting en meting regelt, kan de beheerder tevens de hiervoor door de beheerder vastgestelde tarieven in rekening brengen. De bedragen en tarieven die de beheerder hiervoor hanteert worden door de beheerder jaarlijks bekend gemaakt en dekken in beginsel de kosten af die de beheerder heeft te maken ten behoeve van het beheer- en het onderhoud, inclusief de noodzakelijke reserveringen voor investeringen, van het (recreatie) net. De bedragen en tarieven wijken niet in onredelijke mate af van de tarieven die doorgaans op andere netten dan het (recreatie)net van de beheerder hiervoor van toepassing zijn. De beheerder kan bij zijn tariefstelling een redelijke administratievergoeding en winstmarge berekenen.

(…)

10 regels met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of aardgas

(…)

10.2.

Aan het verblijf (houden) op een recreatiebedrijf is, tenzij de afnemer gebruik maakt van de mogelijkheden als bedoeld in artikel 3 van deze Code, in beginsel ook gekoppeld de levering door de recreatieondernemer van elektriciteit en/of gas, hetgeen inhoudt dat de recreatieondernemer ter zake als leverancier wordt aangemerkt. Leverancier en afnemer sluiten voorafgaande aan de start van de levering een leverings-overeenkomst inzake de levering van elektriciteit en/of aardgas, waarin in voldoende mate wordt aangegeven welke afnemer het betreft, om welk WOZ-object het gaat, voor welk tijdvak en tegen welke prijs wordt geleverd.

10.3.

De levering van elektriciteit en/of aardgas kan, in afwijking van het vorige lid en met inachtneming van artikel 3 van deze Code, onderdeel uitmaken van de standplaats of dienstverleningsovereenkomst die recreatieondernemer en afnemer met elkaar gesloten hebben, met dien verstande dat daarin de prijs en de voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de levering van elektriciteit en/of aardgas afzonderlijk herkenbaar en gespecificeerd moeten zijn.

(…)

10.4.

De bedragen en tarieven die de leverancier voor de levering van elektriciteit en/of aardgas hanteert, worden door hem halfjaarlijks of tenminste jaarlijks bekend gemaakt en dekken in beginsel de kosten af die hij heeft te maken ten behoeve van het inkopen van de elektriciteit en/of het aardgas, het opzetten en voeren van een administratie voor de levering en facturering en het lopen van risico’s hierbij, zoals onder andere het debiteurenrisico. De bedragen en tarieven wijken niet in onredelijke mate af van de tarieven die doorgaans door andere leveranciers hiervoor van toepassing zijn. Het is de leverancier toegestaan bij zijn tariefstelling een redelijke winstmarge te berekenen.

10.5.

De leverancier brengt de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan de afnemer in rekening. Dit gebeurt ten minste:

- bij beëindiging van de leveringsovereenkomst;

- éénmaal per jaar binnen twee maanden na de van toepassing zijnde afrekenmaand.

1.10.

In oktober 2013 heeft NNT in samenspraak met BFN beleid vastgesteld indien gasten van Flevo-Natuur gebruik willen maken van de salderingsregeling, welk beleid inhoudt:

- teruglevering van elektriciteit aan het net van NNT wordt vergoed tegen het kale leveringstarief van Nuon + € 0,03 (in 2017: € 0,10);

- de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit wordt vastgesteld op basis van een dubbele meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert;

- de kosten gemoeid met de aanschaf en het plaatsen van de benodigde dubbele meter worden door de gast en NNT gezamenlijk gedragen.

1.11.

NNT informeert haar individuele afnemers aan de start van het nieuwe verbruiksjaar en achteraf door middel van de eindafrekening over de gehanteerde tarieven en deze staan in de kwartaal nieuwsbrief van NNT vermeld.

1.12.

[eiser sub 2] en [eiser sub 1] hebben op 20 februari 2017 respectievelijk 28 maart 2017 zonnepanelen op hun woningen geïnstalleerd.

1.13.

In reactie op de brief van 23 juni 2017 van [eiser sub 1] waarin zij verzoekt om toepassing van de salderingsregeling heeft NNT het verzoek van de hand gewezen en verwezen naar het onder 1.10 genoemde beleid.

1.14.

Bij brief van de gemachtigde van 8 november 2017 heeft [eisers] (opnieuw) om toepassing van de salderingsregeling verzocht.

1.15.

Het door NNT in rekening gebrachte tarief voor 2018 is als volgt opgebouwd (productie 8 NNT):

Elektra

Inkoop elektra (kostprijs voorgaand jaar) 0,0505

Energiebelasting 0,0213

Transportkosten (kostprijs voorgaand jaar) 0,0195

---------

Variabele kosten 0,0913

Kosten netwerk camping 0,1358
---------

Netwerkkosten camping 0,1358

3% administratiekosten 0,0068

10% marge exploitant 0,0234

6% omzetbelasting 0,0154

----------

Tarief per kWh 0,2728 (afgerond 0,27)

Vordering en verweer

2. [eisers] vordert –na wijziging van eis - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

( i) NNT te veroordelen om de salderingsregeling toe te passen op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag(deel);

(ii) te verklaren voor recht dat NNT verplicht is de tarieven voor de diensten genoemd in artikel 8 van de Code en de tarieven voor levering van elektriciteit genoemd in artikel 10 van de Code afzonderlijk van elkaar in rekening te brengen;

(iii) te verklaren voor recht primair dat [eisers] aan NNT geen vergoeding verschuldigd is voor de diensten genoemd in artikel 8 van de Code en NNT te veroordelen tot betaling van bedragen van € 1.948,55 aan [eiser sub 1] en € 7.733,99 aan [eiser sub 2] , ieder bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 8 februari 2018 tot aan de voldoening;

(iv) te verklaren voor recht subsidiair dat [eisers] niet gehouden is om voor het transport van de aan haar geleverde elektriciteit meer te betalen dan het gemiddelde tarief van de door de netbeheerder gehanteerde tarieven per aansluiting;

( v) te verklaren voor recht dat [eisers] niet gehouden is om voor de aan haar geleverde elektriciteit meer te betalen dan het gemiddelde tarief van de door de energiebedrijven gehanteerde tarieven en NNT te veroordelen tot betaling van bedragen van € 346,97 aan [eiser sub 1] en € 891,53 aan [eiser sub 2] , ieder bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 november 2017 tot aan de voldoening;

(vi) te verklaren voor recht dat [eiser sub 1] gerechtigd is te parkeren op het haar in eigendom toebehorende terrein en dat NNT dat dient te gehengen en te gedogen;

(vii) NNT te veroordelen in de proceskosten.

3. [eisers] stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat zij is aan te merken als kleine afnemer in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en dat de salderingsregeling neergelegd in artikel 31c lid Elektriciteitswet van toepassing is (zie 1.8). [eisers] legt aan haar vordering ten grondslag dat NNT primair in strijd handelt met deze wettelijke plicht en subsidiair onrechtmatig handelt door, ondanks sommaties, deze regeling niet toe te passen. [eisers] vordert het teveel betaalde aan energie(kosten) terug, primair op grond van onverschuldigde betaling en subsidiair bij wege van schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking van NNT, meer subsidiair op grond van toerekenbaar tekortschieten van NNT dan wel als schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad door niet te salderen en te hoge niet overeengekomen tarieven te hanteren, aldus [eisers]

4. Tot slot stelt [eiser sub 1] dat NNT als gevolg van de discussie een probleem is gaan maken van het feit dat zij al langer buiten de zomermaanden op haar eigen terrein parkeert, hetgeen gebeurt vanwege medische redenen. Primair stelt [eiser sub 1] dat het parkeerreglement niet geldt voor haar eigen terrein en subsidiair meent [eiser sub 1] dat NNT door het verbod misbruik maakt van recht.

5. Het verweer van NNT en overige standpunten van partijen komen hierna, voor zover van belang, bij de beoordeling aan de orde.

Beoordeling

elektriciteitsnet van NNT

6. Het elektriciteitsnet van NNT waarop [eisers] is aangesloten is een particulier netwerk, maar kwalificeert als een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1 sub i Elektriciteitswet 1998. De aansluiting van [eisers] is een aansluiting als bedoeld in artikel 1 sub b Elektriciteitswet 1998, waarbij NNT is aan te merken als leverancier en netbeheerder en [eisers] is aan te merken als afnemer, meer in het bijzonder als kleine afnemer in de zin van artikel 95a Elektriciteitswet 1998.

overeenkomst

7. Krachtens het bepaalde in Hoofdstuk B van de algemene voorwaarden heeft NNT zich verbonden zorg te dragen voor de levering van onder meer elektriciteit en krachtens artikel 4 sub 6a van de algemene voorwaarden heeft [eisers] zich verbonden de kosten voor het gebruik van elektriciteit (met een opslag) aan NNT te voldoen (zie 1.4). [eisers] erkent de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en niet in geschil is dat er door [eisers] sinds 2000 elektriciteit van het elektriciteitsnet van NNT wordt betrokken en dat zij daar al die jaren (en nu nog) na ontvangst van een factuur aan NNT voor heeft betaald.

8. Naar het oordeel van de kantonrechter is daarmee sprake van een overeenkomst tot levering van elektriciteit (hierna: de overeenkomst). Partijen geven al jarenlang feitelijk uitvoering aan deze overeenkomst. Dat een aparte schriftelijke overeenkomst terzake ontbreekt maakt het voorgaande niet anders. Ook de stelling dat voor de geleverde elektriciteit geen prijs is overeengekomen maakt niet dat er geen overeenkomst is. [eisers] heeft zich op grond van artikel 4 sub 6.a. van de algemene voorwaarden (zie 1.4) verplicht om voor de geleverde energie te betalen en niet betwist is dat NNT haar afnemers (ook vooraf) informeert over de jaarlijkse tarieven (zie 1.11) hetgeen voldoende is om van een overeenkomst uit te gaan.

de tariefstructuur bij NNT

9. Met instemming van BFN hanteert NNT voor de levering van elektriciteit plus bijkomende kosten bij Flevo-Natuur één tarief per kWh (in 2018 € 0,27 per kWh). Daarnaast worden dus geen vaste kosten in rekening gebracht. Dit betekent dat alle kosten van NNT in verband met de levering van elektriciteit, waaronder bijvoorbeeld de variabele inkoopkosten van elektriciteit, de kosten van beheer van het elektriciteitsnet van NNT en de transportkosten, worden omgeslagen over de afnemers naar rato van het individuele gebruik. NNT heeft toegelicht dat deze tariefstructuur volgens haar en BFN het meeste recht doet aan de verschillende belangen van de verschillende groepen gasten van Flevo-Natuur, waaronder campinggasten, gasten met een vaste plek voor het seizoen en permanente bewoners.

salderingsregeling

10. Op de overeenkomst is het bepaalde in artikel 31c Elektriciteitswet 1998 (de salderingsregeling) in beginsel van toepassing. [eisers] is een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid Elektriciteitswet 1998, die zelf via zonnepanelen stroom opwekt en stroom betrekt van het netwerk van NNT. [eisers] vordert een toepassing van de salderingsregeling, in die zin dat door haar aan NNT teruggeleverde elektriciteit wordt vergoed tegen hetzelfde tarief per kWh als betaalt moet worden aan NNT voor afgenomen elektriciteit.

10. Volgens NNT verhoudt het toepassen van de salderingsregeling op de door [eisers] gewenste manier zich niet met de specifieke situatie bij Flevo-Natuur waar een tariefstructuur geldt met één tarief waarin zowel vaste als variabele kosten zijn opgenomen (zie 11). Voorts zou het op deze wijze toepassen van de salderingsregeling betekenen dat eigenaren van kavels die zonnepanelen aanschaffen worden bevoordeeld ten opzichte van de andere gasten. Zij leveren dan naar rato een lagere bijdrage dan de andere gasten aan de vaste kosten en gasten die geen zonnepanelen hebben en/of kunnen plaatsen subsidiëren zo in feite de zonnepanelen van [eisers] Daarbij komt dat NNT als ‘kleine leverancier’ niet dezelfde inkoopvoordelen heeft als een commerciële energieleverancier. Om toch tegemoet te komen aan gasten die gebruik wensen te maken van de (tijdelijke) wettelijke mogelijkheid om te salderen is in overleg met BFN in oktober 2013 beleid bepaald (zie 1.10).

10. Ter onderbouwing van het – op basis van de tariefstructuur in rekening gebrachte – tarief van € 0,27 per kWh in 2018 heeft NNT een specificatie overgelegd (zie 1.15). Daaruit blijkt dat voor NNT de kostprijs van elektriciteit (gebaseerd op 2017) vermeerderd met energiebelasting en transportkosten totaal € 0,0913 per kWh bedraagt. Dit bedrag vermeerderd met 6% omzetbelasting, te weten afgerond € 0,097 per kWh, is de prijs die NNT voor elektriciteit, als onderdeel van de € 0,27 per kWh, bij de gebruikers en dus ook bij [eisers] in rekening brengt. Het meerdere is in rekening gebrachte kosten.

10. NNT betaalt voor de door [eisers] teruggeleverde elektriciteit Є 0,10 kWh (zie 1.10). Nu dit tarief slechts € 0,003 verschilt van het tarief dat NNT in rekening brengt aan [eisers] voor de door NNT geleverde elektriciteit (€ 0,097 per kWh) kan de kantonrechter niet anders concluderen dan dat NNT in ieder geval over 2017 en 2018 feitelijk gesaldeerd heeft. Deze wijze van salderen is niet exact volgens de salderingsregeling, nu de geleverde elektriciteit niet eerst verminderd is met verkregen elektriciteit, alvorens over hetgeen meer is geleverd af te rekenen. Dit acht de kantonrechter van ondergeschikt belang, ook omdat [eisers] voor wat betreft de saldering niet wordt benadeeld (er is sprake van een klein financieel voordeel voor [eisers] nu zij meer ontvangt dan betaalt per kWh). Dit kan anders zijn als de tarieven veranderen en afnemers meer gaan betalen dan zij ontvangen voor teruggeleverde elektriciteit, maar dat is op dit moment niet vast te stellen. Bij dit alles acht de kantonrechter voor de beoordeling ook van belang dat [eisers] niet door de tariefstructuur (een all-in tarief) en het beleid van NNT (zie 1.10) is ‘overvallen’. Dit beleid en het tarief golden immers al vóórdat [eisers] de zonnepanelen heeft laten plaatsen zodat [eisers] hier rekening mee heeft kunnen houden bij het besluit tot plaatsing.

10. Het voorgaande betekent dat van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van NNT uit hoofde van de overeenkomst tot levering van elektriciteit dan wel onrechtmatig handelen waar het de salderingsregeling betreft geen sprake is. Het gevorderde onder 2(i) wordt daarom afgewezen.

bijkomende kosten

15. De kantonrechter heeft vastgesteld (zie 8) dat [eisers] op basis van de overeenkomst elektriciteit afneemt van NNT. Op basis van de algemene voorwaarden zijn de kosten verbonden aan het gebruik van onder meer elektriciteit (met een opslag) voor [eisers] (zie 1.4). Niet in geschil is voorts dat NNT is aangesloten bij Recron en dat zij zich conformeert aan het bepaalde in de Code (zie 1.9). Het is NNT ook op grond van artikelen 8 en 10 van de Code toegestaan bedragen aan haar afnemers in rekening te brengen voor aldaar genoemde zaken en diensten.

16. Uit de overgelegde specificatie van het tarief dat NNT hanteert in 2018 (€ 0,27 per kWh, zie 1.15) blijkt dat een bedrag van afgerond € 0,17 (€ 0,27 minus € 0,097 aan kosten elektriciteit, zie 14) bestaat uit ‘kosten netwerk camping’, ‘3% administratiekosten’ en ‘10% marge exploitant’, alles vermeerderd met 6% omzetbelasting. In reactie op de stelling van [eisers] heeft NNT ter zitting gemotiveerd betwist dat zij geen kosten voor beheer en onderhoud van haar netwerk maakt en toegelicht dat zij wel degelijk onderhoud aan haar netwerk uitvoert. Zij heeft een zelf aangelegd netwerk met eigen transformatorstation voor stroomsterktes tot 10.000 volt. [eisers] maakt gebruik van dit netwerk doordat zij elektriciteit afneemt en sinds 2017 ook daaraan teruglevert en heeft jarenlang voor deze kosten betaald zonder daar een punt van te maken. In reactie op de betwisting door NNT heeft [eisers] onvoldoende aangevoerd wat betekent dat voldoende vaststaat dat NNT kosten maakt voor het beheer en onderhoud van het eigen netwerk.

17. De volgende vraag is of [eisers] meer betaalt dan het gemiddelde tarief van de door de netbeheerder gehanteerde tarieven, zoals [eisers] in de kern stelt ter onderbouwing van de gevraagde verklaring voor recht en de terugbetaling (zie onder 2 (iii) en 2 (iv)). Dat NNT gehouden zou zijn een gemiddeld tarief in rekening te brengen, zoals [eisers] stelt, volgt niet uit de overgelegde stukken. In de toelichting bij artikel 8 van de Code staat vermeld dat de bijkomende kosten die door de beheerder in rekening worden gebracht niet in onredelijke mate mogen afwijken c.q. moeten aansluiten op de tarieven die hiervoor doorgaans van toepassing zijn. In de toelichting bij de Code staat dat de NMa (sinds 1 april 2013 de ACM, ktr) jaarlijks kaders geeft voor de tariefberekening die ook leidraad zijn voor recreatienetten. Gesteld noch gebleken is dat de door NNT gehanteerde tarieven niet binnen de door de ACM gehanteerde kaders vallen. Uit artikel 8 en artikel 10 van de Code volgt ook niet dat een vast tarief aan bijkomende kosten in rekening moet worden gebracht. Dat uit de overgelegde specificatie van Nuon volgt dat die netbeheerder wel een vast tarief in rekening brengt maakt niet dat ook NNT daartoe verplicht is. NNT heeft aangevoerd dat zij rekening heeft te houden met de belangen van al haar gebruikers en deze zorgvuldig dient af te wegen. Door de bijkomende kosten afhankelijk te stellen van het gebruik dragen afnemers naar rato van gebruik bij aan die kosten. Dit is in de optiek van NNT en BFN redelijk, omdat dit het meest recht doet aan de belangen van de verschillende gasten van Flevo-Natuur, waarbij sommigen een vaste plek voor het seizoen hebben terwijl [eisers] er zelf voor gekozen heeft permanent op Flevo-Natuur te verblijven. De kantonrechter is van oordeel dat NNT hiermee voldoende heeft toegelicht waarom zij gekozen heeft voor de huidige tariefstructuur en [eisers] heeft daar onvoldoende tegenovergesteld. Het betoog van [eisers] dat zij niets te maken heeft met de belangen van de andere parkgebruikers en dat deze ook geen gerechtvaardigde belangen hebben die moeten worden beschermd wordt gepasseerd. Het verblijven op een recreatiepark betekent immers dat [eisers] rekening heeft te houden met andere gasten en hun belangen. Dat geldt eens te meer als gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van één elektriciteitsnet zoals op Flevo-Natuur het geval is. Tot slot wordt de stelling van [eisers] dat de bijkomende kosten alleen over het deel van de verbruikte elektriciteit na salderen moet worden berekend gepasseerd. Dit zou immers betekenen dat in het geval [eisers] evenveel stroom opwekt (en teruglevert) als afneemt, aan haar in het geheel geen bijkomend kosten in rekening kunnen worden gebracht en zij gratis gebruik maakt van het netwerk van NNT, terwijl NNT daar wel kosten voor maakt (zie 16).

18. Het vorenstaande betekent dat NNT een voldoende grondslag heeft om de bijkomende kosten zoals zij heeft gedaan in rekening te brengen bij [eisers] en dat van een tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen of onverschuldigd betaling geen sprake is. Dit betekent ook dat voor de verklaring voor recht een belang ontbreekt. Het gevorderde onder 2 (iii) en 2 (iv) ligt daarmee voor afwijzing gereed.

geleverde elektriciteit

19. Het gevorderde onder 2 (v) is een soortgelijke vordering als onder 2 (iv) maar ziet nu op de kosten van de elektriciteit zelf. Ook deze vordering zal worden afgewezen. Zoals hiervoor onder punt 15 reeds geoordeeld bestaat er een voldoende grondslag voor het in rekening brengen bij [eisers] van de kosten van elektriciteit. Dat NNT gehouden zou zijn een gemiddeld tarief in rekening te brengen, zoals [eisers] stelt, volgt niet uit de overgelegde stukken. De Code schrijft in artikel 10 voor dat de bedragen en tarieven niet in onredelijke mate mogen afwijken van de tarieven die doorgaans door andere leveranciers hiervoor van toepassing zijn en dat een redelijke winstmarge berekend mag worden. [eisers] heeft een (ongedateerd) overzicht van de consumentbond overgelegd waarin een tarief van “rond de 21 cent” per kWh voor elektriciteit (met belasting en opslag) wordt genoemd, waarbij naar de kantonrechter aanneemt nog niet de vaste kosten van onder andere netbeheer zijn inbegrepen. NNT heeft toegelicht dat Nuon (blijkens een overgelegde offerte van 17 augustus 2018) een variabel tarief van € 0,231933 per kWh inclusief overheidsheffingen hanteert en dat daarnaast nog vaste kosten worden berekend van € 41,96 en € 251,96. Uit deze gegevens volgt niet dat het tarief dat NNT hanteert (€ 0,27 per kWh voor elektriciteit inclusief alle bijkomende kosten) in onredelijke mate afwijkt van wat andere leveranciers in rekening brengen. Het had op de weg van [eisers] gelegen nader te onderbouwen waarom dat wel zo is, maar dat heeft ze nagelaten. Dit betekent dat van een tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen of onverschuldigd betaling geen sprake is en ook hier voor de verklaring voor recht een belang ontbreekt. Het gevorderde onder 2 (v) zal worden afgewezen.

afzonderlijk in rekening brengen

20. Resteert de vraag of NNT gehouden is de tarieven als bedoeld in artikel 8 en 10 van de Code afzonderlijk van elkaar in rekening te brengen, zoals [eisers] vordert onder 2 (ii). Uit de toelichting op artikel 8 van de Code volgt dat de beheerder verplicht is om over de tarieven die hij hanteert transparant te zijn, zowel aan de start van het nieuwe kalenderjaar als achteraf in de afrekening aan de afnemer. De toelichting op artikel 10 van de Code meldt dat de Electriciteitswet 1998 uitgaat van een scheiding van levering en transport, hetgeen de reden is dat deze aspecten in twee aparte artikelen in de Code worden behandeld. Verder moet er volgens artikel 10.5 van de Code gefactureerd worden op basis van een inzichtelijke gespecificeerde nota. Dat betekent dat de tarieven voor de levering van elektriciteit en bijkomende kosten gescheiden oftewel gesplitst in rekening moeten worden gebracht. Gesteld noch gebleken is dat dit niet in één nota kan.

20. Met de specificatie van de opbouw van het door haar gehanteerde tarief (zie 1.15) is thans inzichtelijk hoe de kosten van de levering van elektriciteit en de bijkomende kosten zijn opgebouwd. De als productie 6 en 7 bij antwoord ingebrachte facturen aan [eisers] (over 2011) voldoen echter niet aan de hiervoor vermelde vereisten. Dat de afnemers aan de start van het nieuwe verbruiksjaar en achteraf door middel van een eindafrekening worden geïnformeerd staat los van de verplichting van de beheerder om een inzichtelijk gespecificeerde nota te verstrekken waarin de levering van elektriciteit en de bijkomende kosten zijn gesplitst. Nu NNT in deze procedure een inzichtelijke specificatie heeft verstrekt, valt niet in te zien waarom zij haar facturen ook niet dienovereenkomstig kan aanpassen. De gevorderde verklaring voor recht is op dit punt als na te melden toewijsbaar.

Parkeren

22. In artikel 3 van de toepasselijke algemene voorwaarden (hierna: het parkreglement) staat vermeld dat het zonder toestemming van de bedrijfsleiding van Flevo-Natuur voor een gebruiker niet is toegestaan om auto’s in het park te parkeren, anders dan op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Het uitgangspunt is dus dat het verboden is om in het park te parkeren. [eiser sub 1] heeft dat uitgangspunt onvoldoende betwist. Naar haar aard ziet het parkreglement op het hele recreatieterrein en de stelling dat het reglement niet van toepassing is op de eigen grond van [eiser sub 1] wordt dan ook verworpen. De medische noodzaak om wel op het eigen perceel te parkeren is met de door [eiser sub 1] overgelegde medische stukken onvoldoende concreet onderbouwd, temeer daar onweersproken is dat de parkeerplaats van [eiser sub 1] maar 141 meter verwijderd is van haar kavel. Dat NNT misbruik maakt van recht is tenslotte ook onvoldoende concreet onderbouwd. Dit betekent dat de gevraagde verklaring voor recht op dit onderdeel wordt afgewezen.

Proceskosten

23. Gelet op de uitkomst van de procedure, waarin beide partijen op onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

I. verklaart voor recht dat NNT gehouden is de kosten voor levering van elektriciteit zoals genoemd in artikel 10 van de Code en de bijkomende kosten zoals genoemd in artikel 8 van de Code gesplitst en inzichtelijk gespecificeerd (desgewenst in één nota) aan [eisers] in rekening te brengen;

II. bepaalt dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

III. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.S. Kalff, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.