Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBAMS:2018:9661

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
19-10-2018
Datum publicatie
29-10-2021
Zaaknummer
C/13/651488 / KG ZA 18-787
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

handelsnaam, wanprestatie en onrechtmatige daad

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/651488 / KG ZA 18-787 FB/TF

Vonnis in kort geding van 19 oktober 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RESUMEDIA B.V. tevens handelend onder de namen CVWIZARD.NL en CV.NL,

gevestigd te Amsterdam,

2. [eiser sub 2]

wonende te [woonplaats] ,

eisers bij gelijkluidende dagvaardingen van 16 augustus 2018,

advocaten mr. J. Becker en J. Lubbers te Arnhem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CVMAKER B.V. tevens handelend onder de naam CVMAKER.NL,

gevestigd te Amsterdam,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. D. van Eek te Amsterdam.

Partijen zullen hierna afzonderlijk Resumedia, [eiser sub 2] , CVmaker, [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] worden genoemd.

1 De procedure

Voorafgaand aan de zitting van 20 september 2018 hebben eisers schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de door gedaagden bij hun conclusie van antwoord ingediende producties. Hoewel deze producties formeel gezien op tijd zijn ingediend betreft het zo’n grote hoeveelheid dat het ondoenlijk is daarvan kennis te nemen en daarop verweer te voeren, aldus eisers. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter bepaald dat ten behoeve van een zorgvuldige beoordeling van het geschil de producties zullen worden toegelaten. Aan eisers is aangeboden de zaak aan te houden tot de zitting van 28 september 2018 te 10.00 uur teneinde deze naar behoren te kunnen voorbereiden, alsmede om partijen de gelegenheid te geven met elkaar in onderhandeling te treden. In een faxbericht van 25 september 2018 heeft mr. Becker meegedeeld dat partijen geen schikking hebben bereikt en van een voortzetting van de zaak uitgaan.

Tijdens de voortgezette zitting hebben eisers gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties (waaronder een conclusie van antwoord aan de zijde van gedaagden) en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Op beide zittingen waren aanwezig:

aan de zijde van eisers: [eiser sub 2] met mrs. Beckers en Lubbers,

aan de zijde van gedaagden: [gedaagde sub 2] , [gedaagde sub 3] en mr. Van Eek.

2 De feiten

2.1.

Resumedia (althans haar rechtsvoorganger), waarvan [eiser sub 2] (middellijk) bestuurder en enig aandeelhouder is, exploiteert sinds 2011 de website www.cvwizard.nl en sinds 2014 de website www.cv.nl. Op deze nagenoeg identieke websites worden betaalde diensten aangeboden om solliciteren makkelijker te maken. Via een integrale tool kan een curriculum vitae worden opgesteld, bewerkt en beheerd. Ook kunnen langs deze weg sollicitatiebrieven worden opgesteld. Verder kunnen via deze websites brieven en cv’s naar potentiële werkgevers worden gestuurd en vacatures worden ingezien. Als producties 2 en 3 hebben eisers prints van de homepages van de websites overgelegd.

2.2.

In 2011 heeft [eiser sub 2] zijn idee voor CVwizard.nl voor het eerst concreet uitgewerkt. Hij heeft daartoe ontwerptekeningen en mockups gemaakt. Daarnaast heeft hij een lijst met functionaliteiten uitgewerkt, die zijn website zou moeten bieden. Via het designplatform 99designs.com heeft [eiser sub 2] een freelance webdesigner dit ontwerp laten uitwerken.

2.3.

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben als programmeurs gewerkt voor eisers.

[gedaagde sub 2] is senior back-end developer en [gedaagde sub 3] is software designer/front-back-end developer.

2.4.

In een overeenkomst van 20 februari 2013 tussen GGMG (de rechtsvoorganger van Resumedia, opdrachtgever) en Elsas Media (de vennootschap van [gedaagde sub 2] , opdrachtnemer) staat voor zover van belang het volgende:

Artikel 1.Exclusief

Opdrachtnemer zal webdevelopment werkzaamheden uitvoeren voor de opdrachtgever. De opgeleverde zaken worden exclusief voor de opdrachtgever gemaakt (..)

Artikel 2. Aanvang opdrachten

Opdrachtnemer zal doorgaans elke opdracht die de opdrachtgever oplegt starten binnen 3 werkdagen.

Artikel 3. Geheimhouding

Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de opdrachten alsook na die tijd, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot zijn/haar kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de onderneming van Opdrachtgever alsook de bij deze gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van Opdrachtgever en alle informatie waarover hij in verband met de werkzaamheden van Opdrachtnemer beschikt. Opdrachtnemer verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, en zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer is gehouden deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te openbaren, een en ander op straffe van verbeurte van een boete aan Opdrachtgever welke direct opeisbaar is, en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, ad € 10.000 voor elke overtreding van deze geheimhoudingsverplichting. Deze boete is verschuldigd onverminderd alle andere eventuele rechten of vorderingen van Opdrachtgever, daaronder in elk geval te begrijpen het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

(...)

2.5.

Op 8 november 2013 heeft (de rechtsvoorganger van) Resumedia, als opdrachtgever, een nagenoeg gelijkluidende overeenkomst gesloten met [bedrijf] (de vennootschap van [gedaagde sub 3] , opdrachtnemer). In deze overeenkomst ontbreekt het in de eerste overeenkomst vermelde artikel 2 over de aanvang van de opdrachten. Het onderdeel geheimhouding is daarin geregeld in artikel 2.

2.6.

In 2014 heeft [eiser sub 2] versie 2.0 van de website CVwizard.nl ontworpen. In november 2015 is versie 3.0 live gegaan.

2.7.

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben inmiddels in eigen beheer de website www.cvmaker.nl ontwikkeld waarvoor zij de handelsnaam CVmaker voeren. Als productie G27 hebben gedaagden een print overgelegd van de homepage van de website. De website is op 31 januari 2018 “breed” online gegaan. Gedaagden hebben voorts de domeinnaam CVmaker.nl geregistreerd.

2.8.

Tot eind januari 2018 hebben [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] werkzaamheden uitgevoerd voor eisers. In totaal hebben zij een bedrag van ongeveer € 160.000,- betaald gekregen voor hun diensten.

2.9.

In een brief van 6 februari 2018 hebben eisers [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] gesommeerd het exploiteren van de website CVmaker.nl te staken en gestaakt te houden (door CVmaker.nl offline te halen) en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

2.10.

Op 13 februari 2018 hebben [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hun vennootschap CVmaker opgericht. Zij zijn via hun persoonlijke vennootschappen middellijk bestuurder van deze vennootschap.

2.11.

In brieven van 19 april 2008 hebben eisers hun onder 2.10 vermelde sommaties herhaald.

2.12.

In een brief van 14 mei 2018 hebben gedaagden betwist dat zij inbreuk maken op de rechten van eisers door de website CVmaker.nl te exploiteren.

3 Het geschil

3.1.

Eisers vorderen – samengevat – in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

I. gedaagden te veroordelen ieder gebruik (direct of indirect via derden) van de handelsnaam CVmaker en alle met de handelsnaam CVwizard(.nl) of CV.nl overeenstemmende (handels)namen en/of namen die daarvan slechts in geringe mate afwijken (al dan niet in combinatie met andere woorden en/of tekens) - bijvoorbeeld op de in het petitum vermelde wijze - te staken en gestaakt te houden;

II gedaagden te veroordelen iedere onrechtmatige daad jegens eisers, waaronder, maar niet beperkt tot ieder gebruik (direct of indirect via derden) van de nodeloos verwarringwekkende (handels)naam CVmaker en/of alle met de (handels)naam CVwizard(.nl) of CV.nl overeenstemmende namen (al dan niet in combinatie met andere woorden en/of tekens) - bijvoorbeeld op de in het petitum vermelde wijze - te staken en gestaakt te houden;

III gedaagden te veroordelen op eigen kosten al datgene te doen wat aan hun zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam cvmaker.nl, en elke in hun bezit zijnde daarmee overeenstemmende domeinnaam op naam wordt gezet van eisers, conform de daarvoor geldende regels, onder meer op de in het petitum genoemde wijze;

IV gedaagden te veroordelen op eigen kosten al datgene te doen wat aan hun zijde nodig is om te bewerkstelligen dat registratie van alle social media accounts waarop wordt gebruikt de naam CVmaker.nl en elke daarmee overeenstemmende naam, wordt uitgeschakeld of verwijderd, althans offline worde gehaald, onder meer op de in het petitum vermelde wijze;

V gedaagden te veroordelen op eigen kosten al datgene te doen wat aan hun zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de statutaire naam en handelsnaam CVmaker wordt uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel, onder meer op de in het petitum vermelde wijze;

VI eisers te machtigen om als gedaagden niet tijdig en/of volledig aan de veroordelingen onder III, IV en V voldoen, zelf alle handelingen en formaliteiten te verrichten die nodig zijn om aan de veroordelingen te voldoen en dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van gedaagden voor de daartoe benodigde opdrachten aan organisaties;

VII [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] te veroordelen om hun handelen in strijd met de non-concurrentiebeding in de overeenkomsten met Resumedia te staken en gestaakt te houden, waaronder het in het petitum genoemde handelen, en hen te gebieden het concurrentiebeding na te komen en zich te onthouden van elke benadering van de markt waarbij zij gebruik maken van de know how, bedrijfsgeheime gegevens en vertrouwelijke informatie van Resumedia en hen te gebieden om niemand in de gelegenheid te stellen (zoals CVmaker) om die exploitatie mogelijk te maken of uit te voeren; althans een in [eiser sub 2] justitie te bepalen gebod;

VIII CVmaker te verbieden om te profiteren van de wanprestatie door [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] , onder meer door haar te verbieden om de (huidige inhoud van de) website www.cvmaker.nl te (doen) exploiteren, althans een in goed justitie te bepalen gebod;

IX gedaagden te veroordelen iedere onrechtmatige daad jegens eisers, waaronder iedere vorm van concurrentie jegens eisers, direct of indirect via derden, bijvoorbeeld op door de in het petitum genoemde wijze, te staken en gestaakt te houden,

X gedaagden te veroordelen hun handelen in strijd met het geheimhoudingsbeding in de overeenkomsten met Resumedia, direct of indirect via derden, waaronder het in het petitum genoemde handelen, te staken of gestaakt te houden;

XI gedaagden te veroordelen alle know how, bedrijfsgeheime gegevens en vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in de dagvaarding en overige eigendommen van (de rechtsvoorganger van) Resumedia, voor zover op papier beschikbaar of op een digitale drager, te retourneren zonder daarvan kopieën te bewaren, met de verplichting die gegevens en informatie te vernietigen onder toezicht van een deurwaarder die daarvan een proces-verbaal opmaakt en op basis van een forensisch onderzoek in de administratie van gedaagden;

XII gedaagden te veroordelen ieder ander onrechtmatig handelen jegens eisers zoals omschreven in de dagvaarding te staken en gestaakt te houden;

XIII gedaagden hoofdelijk te veroordelen een bedrag van € 20.000,- aan eisers te voldoen als voorschot op het in de bodemprocedure vast te stellen bedrag van verbeurde contractuele boetes, te vermeerderen met wettelijke rente;

XIV gedaagden te veroordelen om op hun kosten aan de advocaat van eisers de volgende informatie te verstrekken:

a. kopieën van de volledige correspondentie met derden aan wie gedaagden onder de naam CVmaker en/of een daarvan in geringe mate afwijkende en/of daarmee overeenstemmende naam diensten hebben aangeboden en verricht, zowel via internet, per post of anderszins, uitgesplitst naar medium en datum per geadresseerde; en

b. kopieën van alle bij voornoemde correspondentie behorende documenten (inclusief bijlagen en attachments) waarin en waarop de naam CVmaker en/of een daarvan in geringe mate afwijkende en/of daarmee overeenstemmende naam voorkomt; en

c. een overzicht van de volledige contactgegevens (waaronder de NAW-gegevens, adresgegevens en (e-mail)adressen van de hiervoor bedoelde derden;

XV gedaagden op hun kosten te veroordelen per e-mail de in het petitum weergegeven rectificatie, dan wel een in [eiser sub 2] justitie te bepalen tekst, te verzenden aan alle in onderdeel XIV c bedoelde derden, welke rectificatie zal worden verzonden in een duidelijk en voldoende leesbaar lettertype, zonder commentaar en zonder dat aan het doel en de strekking van de rectificatie afbreuk wordt gedaan, met gelijktijdige toezending aan de advocaat van eisers van een kopie van de rectificatie en de lijst van namen en adressen aan wie deze is verstuurd.

Tot slot vorderen eisers het onder I tot en met XV toe te wijzen op straffe van de verbeurte van een dwangsom, en om op basis van artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te bepalen dat een termijn van zes maanden zal gelden waarbinnen zij de bodemprocedure aanhangig moeten maken. Ten slotte vorderen zij dat gedaagden op grond van artikel 1019h Rv worden veroordeeld in de werkelijke kosten van dit geding, begroot op € 28.340,67, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

Eisers stellen hiertoe het volgende.

De websites en handelsnamen van Resumedia genieten een zeer grote bekendheid onder het relevante publiek. Zij is marktleider op het gebied van digitale sollicitatiediensten. Haar uitstekende reputatie en [eiser sub 2] naam blijken uit de vele positieve reviews. Tot grote ontsteltenis van eisers hebben [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hun know how en vertrouwelijke informatie over Resumedia aangewend om in het geheim een nieuwe concurrerende website in de markt te zetten. Op deze website worden identieke diensten aangeboden.

3.3.

De samenwerking tussen [eiser sub 2] en [gedaagde sub 2] is begonnen in 2013 nadat de eerste versie van www.CVwizard.nl succesvol bleek te zijn. [gedaagde sub 2] is gevraagd te assisteren bij het uitvoeren van onderzoekswerkzaamheden en het schrijven van (een) nieuwe code(s). [eiser sub 2] wilde toen de eerste versie van de website vervangen door een tweede versie. Hij maakte wederom ontwerptekeningen en een lijst met functionaliteiten. [gedaagde sub 2] heeft op instructie van [eiser sub 2] werkzaamheden verricht aan het backend van de website. [eiser sub 2] heeft vervolgens [gedaagde sub 3] opdracht gegeven werkzaamheden te verrichten aan het frontend van de website. Voor alle werkzaamheden zijn marktconforme vergoedingen betaald.

De samenwerking tussen partijen verliep als volgt. [eiser sub 2] bedacht de ontwerpen, de functionaliteiten en de content van CVwizard en later CV.nl en werkte die uit.

[gedaagde sub 2] en Klaase voerden op uitdrukkelijke instructie en onder toezicht van [eiser sub 2] de daarvoor noodzakelijke programmeerwerkzaamheden uit. Er werd gebruik gemaakt van een projectmanagement-tool, genaamd Asana, en van andere media. Het doel was om de websites en de gebruikservaring van betalende website bezoekers te optimaliseren.

Medio 2017 viel het [eiser sub 2] op dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] minder bereikbaar waren en dat hun werkprestaties tegenvielen. Volgens [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] waren door [eiser sub 2] aangedragen verbeteringen technisch niet uitvoerbaar. Toen bleek dat [gedaagde sub 2] de concurrerende en inbreukmakende website www.cvmaker.nl hadden opgericht, verklaarde dat veel. Een groot deel van de door [eiser sub 2] bedachte functionaliteiten die volgens [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] niet mogelijk waren, zijn op hun website wel degelijk doorgevoerd. [eiser sub 2] raakte pas laat op de hoogte van de concurrerende website omdat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] de zakelijke en privé IP-adressen van [eiser sub 2] hadden geblokkeerd.

3.4.

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet kunnen eisers zich verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam CVmaker(.nl) door gedaagden.

De handelsnaam CVmaker stemt in hoge mate overeen met de handelsnaam CVwizard en ook het gebruik van de handelsnaam CVmaker.nl stemt overeen met de handelsnaam CV.nl. Het verschil tussen deze namen is verwaarloosbaar. In de context van wat eisers aanbieden hebben de handelsnamen dezelfde betekenis. Het woord wizard is synoniem voor maker. In alle handelsnamen ligt telkens de nadruk op het element CV (in hoofdletters). Beide ondernemingen bieden zelfde diensten aan hetzelfde publiek in Nederland aan. Gezien de grote bekendheid van CVwizard en CV.nl is het gevaar zeer groot dat bij (potentiële) klanten van Resumedia verwarring is te duchten. De verwarring heeft zich ook al daadwerkelijk voorgedaan. Bovendien wordt de verwarring vergroot doordat gedaagden op Google actief zijn.

3.5.

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben verder het contractuele geheimhoudings- en non-concurrentiebeding geschonden. Zij hebben de know how van [eiser sub 2] over de meest geschikte opbouw van de websites om zoveel mogelijk bezoekers te trekken en geld te verdienen, hergebruikt voor het opzetten en uitrollen van hun concurrerende website.

Het non-concurrentiebeding wordt overtreden door een website te maken, te lanceren en CVmaker in de gelegenheid te stellen deze te exploiteren en daarbij de informatie te gebruiken die zij via [eiser sub 2] hebben verkregen. De opbouw en inkleding van de websites van partijen lijken veel op elkaar. Alle strategische keuzes die door [eiser sub 2] zijn gemaakt in het ontwerp van CVwizard.nl zijn terug te vinden in CVmaker.nl.

[gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben inzage gekregen in de gegevens van Resumedia over bijvoorbeeld klanten, marketingstrategieën en strategische beslissingen (zie het in de dagvaarding onder 90 vermelde overzicht). Deze informatie hadden zij geheim moeten houden en dat hebben zij niet gedaan. Hierdoor hebben zij het geheimhoudingsbeding geschonden.

3.6.

Op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) handelen gedaagden eveneens onrechtmatig jegens eisers door het gebruik van de overeenstemmende handels- en domeinnaam. [gedaagde sub 2] handelt ook onrechtmatig door te dreigen “alles offline in te trekken” of de “hele database” van Resumedia te wissen. Dit terwijl Resumedia auteursrechthebbende op de inhoud van de website en de database is. Eisers hebben een spoedeisend belang bij hun vorderingen. Zij lijden ernstige schade door de handelsnaaminbreuk, schending van contractuele verplichtingen en het onrechtmatige handelen.

3.7.

Gedaagden voeren verweer. Hierop wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Eisers komen in dit geschil op tegen de ontwikkeling en het gebruik van de website CVmaker.nl door gedaagden. De grondslagen voor de vele vorderingen die zijn ingesteld zijn handelsnaaminbreuk, wanprestatie en onrechtmatige daad. Hierna volgt de bespreking daarvan. Eisers hebben een spoedeisend bij hun vorderingen, nu de gestelde inbreuk voortduurt.

Handelsnaam

4.2.

Vast staat dat gedaagden de handelsnaam CVmaker voeren. Hun bedrijf draagt die naam en zij exploiteren een website onder de naam CVmaker.nl. Eisers stellen dat de handelsnaam CVmaker in hoge mate overeenstemt met hun handelsnaam CVwizard en dat ook de handelsnaam CVmaker.nl overeenstemt met hun handelsnaam CV.nl. Hierdoor is volgens eisers bij hun (potentiële) klanten verwarring te duchten tussen de beide ondernemingen. Deze verwarring wordt vergroot doordat gedaagden op Google actief zijn en, als wordt gezocht met de woorden “CV wizard”, ook het trefwoord www.cvmaker.nl verschijnt. De verwarring heeft zich in de praktijk reeds voorgedaan, aldus nog steeds eisers.

4.3.

Ingevolge artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Het geding spitst zich daarom in zoverre toe op beantwoording van de vraag of, als gevolg van het gebruik door gedaagden van hun handelsnaam, het voor de gemiddeld geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt te achterhalen of de diensten die gedaagden aan het publiek aanbieden, afkomstig zijn van eisers, dan wel, integendeel, van gedaagden.

4.4.

In dit verband is van belang dat de handelsnaam van eisers in hoge mate beschrijvend van aard is. Het dominerende tekstonderdeel CV roept een directe associatie op met de activiteit die de kern van haar bedrijfsvoering is. Gevolg daarvan is dat die handelsnaam slechts een geringe mate van bescherming geniet. Het algemeen belang is immers ermee gediend dat beschrijvende woorden, niet (kunnen) worden gemonopoliseerd; in beginsel staat het eenieder vrij woorden die beschrijvend zijn voor zijn of haar diensten of producten, in het maatschappelijk verkeer als zodanig te gebruiken.

4.5.

In hun geheel bezien is, gelet op het uiteenlopen van het overige bestanddeel van de onderscheiden handelsnamen van partijen (in de handelsnaam van gedaagden wordt verder het woord maker gebruikt en in de handelsnaam van eisers het woord wizard), voldoende verschil aanwezig tussen genoemde handelsnamen om gevaar voor verwarring bij het relevante publiek te voorkomen. De woorden maker en wizard zijn geen synoniemen van elkaar en stemmen ook anderszins niet met elkaar overeen. Dat is ook het geval als de soortgelijkheid van de door hen aan het publiek aangeboden diensten, in de beoordeling wordt betrokken. Onvoldoende aannemelijk is dus dat gedaagden inbreuk maken op de handelsnaamrechten van eisers.

4.6.

Van anderszins onrechtmatig handelen door gedaagden door het gebruik van hun handelsnaam, is evenmin sprake. Zoals hiervoor reeds overwogen moet het hun vrijstaan ten behoeve van hun onderneming beschrijvende woorden te gebruiken, ook indien eisers hiervan mogelijk nadeel of schade zou ondervinden. Van bijkomende omstandigheden die een en ander alsnog onrechtmatig zouden maken, is onvoldoende gebleken.

4.7.

Gelet op het bovenstaande zullen de vorderingen onder I, II, Ven XVII die zien op de handelsnaaminbreuk, worden afgewezen.

Van de vorderingen onder III en IV (overdracht domeinnaam en uitschakelen sociale media accounts) is niet geheel duidelijk of die (in)direct en mede zien op de gestelde handelsnaaminbreuk. Voor zover dit het geval is, worden de vorderingen afgewezen omdat handelsnaaminbreuk niet is vastgesteld. Voor zover dit niet het geval is, worden de vorderingen als onvoldoende gemotiveerd afgewezen. Nu de vordering onder VI is onmiddellijk samenhangt met voornoemde vorderingen, is deze evenmin toewijsbaar.

Wanprestatie

4.8.

Eisers hebben zich voorts beroepen op het concurrentiebeding dat, en de plicht tot vertrouwelijke behandeling die naar hun mening ligt besloten in de hiervoor in 2.4 en 2.5 aangehaalde overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten (hierna ook, in enkelvoud, de overeenkomst).

4.9.

Gedaagden hebben hiertegen in de kern aangevoerd (i) dat de overeenkomst uitsluitend de eerste opdracht betrof die zij voor (Resumedia en) [eiser sub 2] hebben uitgevoerd en dat voor latere opdrachten nooit meer een specifieke overeenkomst is gesloten. Verder hebben zij zich erop beroepen (ii) dat in deze overeenkomst geen concurrentiebeding ligt besloten. Daarnaast hebben zij aangevoerd (iii) dat Resumedia in elk geval geen beroep kan doen op de overeenkomst omdat zij daarbij geen partij was. Ten slotte hebben zij gesteld (iv) dat zij bij het ontwerpen van hun eigen website CV maker geen gebruik hebben gemaakt van kennis of gegevens die zij hebben verkregen ter uitvoering van de opdrachten van Resumedia en [eiser sub 2] . Ten dele gaat het hier om kennis die zich in het publieke domein bevond en in andere opzichten zijn zij het juist zelf geweest die ideeën en bouwstenen voor de ontwikkeling van de website van Resumedia en [eiser sub 2] aan hen hebben aangereikt, aldus nog steeds gedaagden.

4.10.

Ad (i). Ook als ervan wordt uitgegaan dat deze overeenkomst specifiek is gesloten ten behoeve van de eerste opdracht die [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben uitgevoerd voor eisers, volgt daaruit niet dat deze voor de rechtsverhouding tussen partijen, zoals die zich in de daaropvolgende jaren nader heeft ontwikkeld, zonder belang is. Vast staat immers dat eisers aan [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] , nadat zij deze eerste opdracht hadden voltooid, nog een groot aantal opdrachten hebben verstrekt voor hetzelfde doel, namelijk de bouw en verdere verbetering van de website CV Wizard van eisers, zonder dat de rechtsverhouding tussen partijen verder nog is geregeld. Onder deze omstandigheden moet worden aangenomen dat de aanvankelijk alleen ter regeling van de eerste opdracht gesloten overeenkomst, de rechtsverhouding tussen partijen is blijven beheersen.

4.11.

Daarvoor is temeer aanleiding omdat de formulering van de artikelen 2 en 3 van de overeenkomst aanwijzingen bevat dat die overeenkomst, anders dan gedaagden stellen, wel degelijk was bedoeld om de rechtsverhouding tussen partijen voor onbepaalde tijd te regelen. In artikel 2 van deze overeenkomst staat immers:

“Opdrachtnemer zal doorgaans elke opdracht die de opdrachtgever oplegt starten binnen 3 werkdagen.”

En in artikel 3 wordt gesproken van

“Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de opdrachten (...)”

4.12.

Dit eerste verweer faalt dus.

4.13.

Ad (ii). Bij de beantwoording van de vraag of de tussen partijen gesloten overeenkomst een concurrentiebeding bevat, en zo ja of dat beding in dit geval kan worden ingeroepen, wordt vooropgesteld dat de rechter bij de uitleg daarvan terughoudendheid past omdat het beding een beperking meebrengt van het recht op vrije keuze van arbeid, zoals onder meer beschermd in artikel 19 lid 3 Grondwet.

4.14.

Het onderhavige beding maakt echter onderdeel uit van een overeenkomst waarin de opdracht wordt geregeld om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van een door [eiser sub 2] ontworpen website, en volgens zijn specifieke instructies. In die context kregen [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] niet alleen toegang tot door [eiser sub 2] (en later ook Resumedia) vergaarde kennis en gemaakte beleidskeuzes, maar ook tot de daaraan ten grondslag liggende inzichten en overwegingen. Om die reden bevat het beding de verplichting geheimhouding te betrachten over deze aldus verkregen kennis, en [eiser sub 2] (en, op de hierna te noemen gronden, later ook Resumedia) geen concurrentie aan te doen door zelf een concurrerende website te ontwikkelen. Voor zover van belang bevat het beding immers de volgende formulering:

“Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van de opdrachten alsook na die tijd, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot zijn/haar kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met de onderneming van Opdrachtgever alsook de bij deze gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van Opdrachtgever en alle informatie waarover hij in verband met de werkzaamheden van Opdrachtnemer beschikt.

Opdrachtnemer verplicht zich de informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, en zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer is gehouden deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te openbaren (...)”

Met inachtneming van de hier toepasselijke Haviltexmaatstaf konden [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] dit beding in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet anders verstaan dan in de zojuist vermelde zin.

4.15.

Hoewel geen hierop gericht verweer is gevoerd, wordt ten slotte nog opgemerkt dat het beding noodzakelijk was vanwege - in het voorgaande besloten - zwaarwegende bedrijfsbelangen van eisers (vgl. artikel 7:653 lid 2 BW, dat hier overeenkomstig wordt toegepast). [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] werden daardoor niet onbillijk benadeeld, mede in aanmerking genomen dat zij geen klachten hebben aangevoerd over de hoogte van hun tussen partijen overeengekomen uurtarief en de onbetwiste omstandigheid dat zij tot aan de ontwikkeling van versie 3.0 van CVwizard.nl in totaal een bedrag van ongeveer € 160.000 van Resumedia en [eiser sub 2] hebben ontvangen.

4.16.

Ook het tweede verweer treft dus geen doel.

4.17.

Ad (iii). Op zichzelf terecht hebben gedaagden aangevoerd dat Resumedia geen partij was bij het sluiten van de overeenkomst; zij was toen immers nog niet opgericht. Aangezien uitgangspunt is dat overeenkomsten alleen de handelende partijen binden en de overeenkomst geen derdenbeding bevat, kan Resumedia aan die overeenkomst, en meer in het bijzonder aan het onderhavige beding, dus in beginsel geen rechten ontlenen. De enkele omstandigheid dat de eenmanszaak van [eiser sub 2] is ‘ingebracht’ in Resumedia maakt dit niet anders met betrekking tot een bezwarend beding als hier aan de orde.

4.18.

Toch wordt geoordeeld dat ook Resumedia als later toegetreden partij rechten kan ontlenen aan het onderhavige beding. [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] hebben immers, na de zojuist bedoelde inbreng van de eenmanszaak van [eiser sub 2] in Resumedia, niet alleen zonder protest geaccepteerd dat deze vennootschap verder hun facturen betaalde (zie de door eisers als productie 8 overgelegde rekeningafschriften) welke omstandigheid in dit verband wel van belang, maar nog niet voldoende is), maar [gedaagde sub 2] factureerde ook zelf aan Resumedia (zie de door eisers als productie 31, blad 2, overgelegde factuur). In de gegeven omstandigheden mocht Resumedia daarom erop vertrouwen dat zij door [gedaagde sub 2] (mede) als contractspartij werd aanvaard. Wat betreft [gedaagde sub 3] is gesteld noch gebleken dat dienaangaande voor hem iets anders geldt dan voor [gedaagde sub 2] , hoewel dit op zijn weg had gelegen als hij zou menen dat dit het geval is, omdat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] in beginsel gezamenlijk optraden tegenover Resumedia en [eiser sub 2] .

4.19.

Het derde verweer kan gedaagden dus evenmin baat brengen.

4.20.

Ad (iv). Het is niet van belang of gedaagden bij het ontwerpen van hun eigen website, CVmaker, gebruik hebben gemaakt van kennis of gegevens die zij hebben verkregen ter uitvoering van de opdrachten van eisers. Zij hadden zich immers contractueel verplicht om [eiser sub 2] ten aanzien van zijn website CV wizard niet te beconcurreren, aan welk beding ook Resumedia rechten kan ontlenen (zie hiervoor in 4.18). Zij hebben niet betwist dat zij met hun eigen website, CVmaker, eisers wel degelijk concurrentie aandoen. Reeds op deze grond faalt ook het onderhavige verweer.

Onrechtmatige daad

4.21.

Ten overvloede wordt overwogen dat hetzelfde oordeel zou worden bereikt indien de vordering in zoverre niet op de contractuele grondslag, maar op de meer subsidiair aangevoerde grond van onrechtmatige concurrentie zou worden beoordeeld.

4.22.

Tussen partijen heeft jarenlang een commerciële relatie bestaan. Ter uitvoering van die relatie hebben [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] een reeks deelopdrachten van (Resumedia en) [eiser sub 2] aanvaard en uitgevoerd om de website CVwizard.nl te bouwen en te verbeteren. Hoewel op zichzelf het concurrentievrijheid uitgangspunt is, verplichtte deze overeenkomst hen om, toen zij besloten om een eigen concurrerend programma te bouwen, voldoende afstand te nemen van het programma CVwizard. Dat hebben zij onvoldoende gedaan. Enerzijds vertonen de beide in dit geding te beoordelen producten immers op - in elk geval - de hierna in 4.23 te noemen punten wezenlijke overeenstemming, waar het op zichzelf ook mogelijk was geweest andere keuzes te maken zonder aan de deugdelijkheid of betrouwbaarheid van de website van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] afbreuk te doen. Anderzijds wijken de programma’s van eisers en gedaagden, ten aanzien van die punten in samenhang beschouwd (dus niet ten aanzien van die punten ieder op zichzelf bezien), af van andere soortgelijke programma’s die op de markt zijn verschenen.

4.23.

De in 4.22 bedoelde de punten waarop de websites van partijen wezenlijk overeenstemmen, waar het op zichzelf ook mogelijk was geweest andere keuzes te maken zonder aan de deugdelijkheid of betrouwbaarheid van de website van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] afbreuk te doen, zijn - in elk geval - de volgende:

- Onderaan de homepage staat op alle sites een rechthoekige blauwe button met afgeronde hoeken waarin de gebruiker met de tekst “(start met) cv maken” wordt aangespoord om een cv op te stellen. De templates die op www.cvmaker.nl worden gebruikt stemmen in hoge mate overeen met de templates van www.cvwizard.nl.

- CVmaker.nl adverteert met drie simpele stappen en het professioneel maken van cv’s net zoals CVwizard.nl. De stappen die de gebruikers op beide websites moeten doorlopen zijn hetzelfde. Eerst staan de stappen beschreven en daarna als gebruiker naar beneden scrolt, staat er een aantal voorbeelden van cv’s gemeld, die op beide sites worden uitgelicht middels een ‘mouse-over’. Wordt nog verder naar beneden gescrold, dan staat op beide sites op dezelfde plek een uitleg hoe de website werkt met de bijbehorende functionaliteiten. Daarna worden op beide sites de online beoordelingen van de sites getoond. Ten slotte staan onderaan de webpagina’s de hoeveelheid downloads en de overige bedrijfsinformatie.

- De websites ondersteunen gebruikers ook in de andere facetten van het sollicitatieproces. Gebruikers kunnen ook een sollicitatiebrief genereren, sollicitaties versturen en relevante vacatures inzien. Door de combinatie van functionaliteiten worden werkzoekenden door het gebruik van de integrale tool in zijn of account ondersteund in het gehele sollicitatieproces.

- Ook de abonnementsprijzen liggen bij elkaar in de buurt. CVwizard.nl hanteert een prijs van € 5,99 voor een maandabonnement en CV.nl een prijs van € 7,99. CVmaker.nl hanteert een prijs van € 7,99.

4.24.

Het staat buiten discussie dat er ook andere websites zijn waarop dezelfde of soortgelijke diensten worden aangeboden, die één of meer dezelfde of soortgelijke functionaliteiten hebben als hiervoor genoemd (bijvoorbeeld het driestappenplan). Het gaat hier echter om de combinatie van functionaliteiten die door [eiser sub 2] is uitgedacht die zowel kenmerkend, als in de markt onderscheidend is voor de website van eisers, waarvan door (de website van) gedaagden onvoldoende afstand wordt genomen.

4.25.

Gedaagden stellen nog dat de code, opzet en technologie van beide systemen verschillen, zoals software code specialist M.A. Groeneveld in het door gedaagden als productie G32 schrijft. Ook als van de juistheid daarvan wordt uitgegaan, neemt dit niet weg dat gedaagden met hun website onvoldoende afstand hebben genomen van de website van eisers omdat de code, opzet en technologie die aan de websites van partijen ten grondslag liggen of daarin zijn verwerkt, voor het in aanmerking komende publiek niet of onvoldoende kenbaar zijn.

Ten slotte brengt ook de mogelijke omstandigheid dat CVmaker meer mogelijkheden aan de gebruikers biedt dan de website van eisers (bijvoorbeeld wat betreft het zoeken naar een baan), en dat er wellicht ook nog andere verschillen op detailniveau zijn, evenmin mee dat gedaagden in de van hen te vergen mate afstand hebben genomen van de website van eisers.

4.26.

Voor zover in de website van eisers kennis is verwerkt die zich in het publieke domein bevond en [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] in andere opzichten zelf ideeën en bouwstenen voor de ontwikkeling van de website van eisers hebben aangereikt, baat hun dit evenmin omdat onbetwist is dat de website CVwizard is tot stand gekomen naar het ontwerp van [eiser sub 2] en onder diens leiding en toezicht, zodat hij als de maker van deze website dient te worden aangemerkt (vergelijk artikel 6 Aw).

4.27.

Nu aannemelijk is geworden dat [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] onvoldoende afstand hebben genomen van de website van eisers, hebben zij dus ook onrechtmatig gehandeld tegenover eisers. Ook op deze grondslag zijn de desbetreffende vorderingen dan ook toewijsbaar. Dat is ook het geval tegenover CVmaker omdat zij welbewust profiteert van de wanprestatie van [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] tegenover eisers, en bovendien bijkomende omstandigheden aanwezig zijn, te weten dat zij aandeelhouders en bestuurders zijn van CVmaker.

Toewijsbaarheid van de vorderingen

4.28.

De vorderingen onder VII, VIII, X en XIV zijn dus toewijsbaar.

De vorderingen I, II, V en XVII, die zien op de handelsnaaminbreuk, worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vorderingen onder III en IV (overdracht domeinnaam en uitschakelen sociale media accounts) en VI (zie 4.7).

De vorderingen onder IX, XI en XII worden bij gebrek aan belang, of wegens onvoldoende bepaaldheid afgewezen. De gevorderde contractuele boete onder XIII is evenmin toewijsbaar, nu deze vordering onvoldoende is onderbouwd en niet voldoet aan het strenge criterium voor de toewijsbaarheid van een geldvordering in kort geding.

De onder XV gevorderde rectificatie zal worden geweigerd omdat eisers, naast de hierna al te treffen voorzieningen, daarbij onvoldoende belang hebben, mede gelet op het feit dat het verzenden van een dergelijke rectificatie aan zakelijke relaties tot grote, en in de praktijk onomkeerbare, schade leidt.

4.29.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als volgt.

4.30.

Gedaagden zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu in dit geschil de IE-grondslag faalt, zal worden uitgegaan van het gebruikelijke liquidatietarief. De kosten aan de zijde van eisers worden begroot op:

- dagvaarding € 303,20 (€ 99,91 + € 99,91 + €103,38)

- griffierecht 1.950,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 3.233,20,

te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van na te vermelden termijn.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] , ieder voor zich, om na betekening van dit vonnis hun handelen in strijd met de in de overeenkomsten van respectievelijk 20 februari 2013 en 8 november 2018 neergelegde non-concurrentiebedingen te staken en gestaakt te houden, waaronder de exploitatie van de website www.cvmaker.nl,

5.2.

gebiedt [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] om om na betekening van dit vonnis de non-concurrentiebedingen na te komen en zich te onthouden van elke benadering van de markt waarbij zij gebruik maken van de know how, bedrijfsgeheime gegevens en vertrouwelijk informatie van eisers,

5.3.

gebiedt [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] om na de betekening van dit vonnis niemand (zoals CVmaker) in de gelegenheid te stellen om die exploitatie mogelijk te maken of uit te voeren,

5.4.

verbiedt CVmaker om na de betekening van dit vonnis de (huidige inhoud van de) website www.cvmaker.nl te (doen) exploiteren,

5.5.

veroordeelt gedaagden, ieder voor zich, om na betekening van dit vonnis in strijd te handelen met de in de overeenkomsten van respectievelijk 20 februari 2013 en 8 november 2018 geheimhoudingsbedingen,

5.6.

verbiedt gedaagden om na betekening van dit vonnis ieder (her)gebruik van de know how, bedrijfsgeheime gegevens en vertrouwelijke informatie van eisers,

5.7.

veroordeelt gedaagden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op hun kosten de volgende informatie aan de advocaat van eisers te verstrekken:

  1. kopieën van de volledige correspondentie met alle derden aan of voor wie gedaagden onder de naam CVmaker diensten hebben aangeboden of verricht, zowel via internet, per e-mail, per post of anderszins, uitgesplitst naar medium en datum per geadresseerde; en

  2. kopieën van alle bij de onder a bedoelde correspondentie behorende documenten (inclusief bijlagen en attachments) waarin en waarop de naam CVmaker voorkomt; en

  3. een overzicht van de volledige contactgegevens (waaronder de NAW-gegevens, adresgegevens en (e-mail)adressen van de hiervoor bedoelde derden,

5.8.

veroordeelt gedaagden om aan eisers een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere keer dat zij niet aan de veroordelingen onder 5.1 - 5.6 voldoen en voorts om een dwangsom van € 1.000,- aan eisers te betalen voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.7 genoemde veroordeling voldoen, alles tot een maximum van € 50.000,- is bereikt,

5.9.

veroordeelt gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van eisers tot op heden begroot op € 3.233,20, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.10.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.11.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.B. Bakels, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2018.1

1 type: GHF coll: EB